Home >> Artikelen >> Bos in de Wet Natuur

Artikelen

Studiekringdag 2011

Bos in de Wet Natuur

Een Verslag van Studiekring
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Samenvatting van de KNBV studiekringdag "€˜Bos in de wet Natuur"€™ gehouden op 28 januari 2011 in Helvoirt.

De studiekringdag beoogde het samenbrengen van kennis en ideeën over het functioneren van de bestaande en te ontwikkelen wetgeving over bos, met als doel het doen van aanbevelingen voor de wetgever. Dit verslag geeft de belangrijkste elementen uit de discussie weer. Op veel punten waren de meningen eensgezind. Op de punten waar verschillende opvattingen leven, is dat expliciet aangegeven.

  • Wettelijke bescherming van bos is nodig want bos is een schaars en waardevol goed, slechts beperkt vervangbaar omdat het een jarenlange ontwikkeling en bescherming nodig heeft om zijn functies volledig en goed te kunnen vervullen. Bos is buiten de huidige boswet slechts zwak beschermd. De Boswet heeft voor behoud van het Nederlandse bosareaal gezorgd, gericht op de lange termijn. De huidige boswet is een eenvoudige en effectieve wet.
  • Er is geen Europese wetgeving voor bos, de Nederlandse wetgeving is niet aanvullend maar staat op zich. De bestaande EU richtlijnen (EU landschapsverdrag, NATURA 2000) beschermen maar een beperkt deel van NL bos - de Boswet beschermt het hele NL bos. Er bestaat in Nederland verder geen nationaal bosprogramma dat deze rol zou kunnen vervullen.
  • De handhaving en uitvoering van de Boswet is duidelijk onderscheiden van de ruimtelijke ordening. Het is wenselijk om één loket op niveau rijksoverheid te hebben, met eenduidige uitvoering op het niveau van de provincie.
  • Bos beslaat maar een klein deel van het Nederlandse grondoppervlak, en areaalbescherming is het belangrijkste doel van de Boswet. Duurzame grondbestemming zorgt voor kwaliteit: oud bos, en de mogelijkheid van lange-termijn ecosysteemontwikkeling. De brede economische en overige maatschappelijke functievervulling hangt direct met het areaal en de boskwaliteit samen. Deze functievervulling is breder dan in geval van natuur. De belangrijkste bossen zijn onderdeel van de EHS, maar ook daarbuiten vervult bos belangrijke maatschappelijke functies. De bescherming van bos moet rekening houden met meervoudige functies, en tevens met kwaliteit en duurzaamheid.
  • Bij integratie van alle natuurwetgeving dient het stelsel van wetten m.b.t. bos en natuur consistent te zijn, met vermijding van conflicten. Bos is niet in alle gevallen gelijk aan natuur. Het is van belang om de economische functie van bos tot uiting te laten komen, terwijl ook bos zonder expliciete economische functie, bescherming verdiend.
  • Compensatie na ontbossing is nodig om het beperkte bosareaal te beschermen. Tegelijkertijd vraagt het beheer van bos en natuur om flexibiliteit. Areaalcompensatie moet het uitgangspunt zijn, mogelijk met uitzonderingen ten gunste van andere natuurbestemmingen, als onderdeel van een gefundeerd plan, te beoordelen door de provincie. Bij areaalcompensatie is tevens de voorgeschiedenis van belang, zodat niet alleen het areaal maar ook de kwaliteit beschermd wordt.
  • Bij areaalcompensatie moet het maatschappelijk belang leidend zijn, en moet per ingreep bepaald worden of er sprake is van verwoording van dat maatschappelijk belang via medezeggenschap, via inspraak, of door middel van communicatie. Hierbij is onderscheid te maken naar reguliere bedrijfsvoering, inclusief het beheer van lanen enerzijds, en wijziging van grondgebruik anderzijds.
  • Bij toepassing van Europese regelgeving op het bos in Nederland dient steeds de nationale functievervulling leidend te zijn. Dit houdt in dat er mogelijk beperkingen ontstaan voor het bosbeheer op basis van specifieke bosfuncties zoals bijvoorbeeld behoud van biodiversiteit. Nationale toepassing van Europese regelgeving dient de meervoudige functievervulling te benadrukken, bijvoorbeeld door differentiatie van bosbeheer.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.