Home >> Artikelen >> Europese actieplan voor de bossen

Artikelen

Mini-Symposium

Europese actieplan voor de bossen

Een Verslag van de Activiteitencommissie
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op deze pagina vindt u het programma en de presentaties van het mini-symposium over het Europese Actieplan voor de bossen.

Bos is gezegend met vele kwaliteiten en mogelijkheden. We kennen ze allemaal wel. Bos kan bijdragen aan mogelijkheden voor natuur- en recreatie; woonklimaat, CO2-reductie; waterconservering; energie, hernieuwbare grondstoffen, vestigingsklimaat; gezondheid en werkgelegenheid. In Nederland valt bos onder vele beleidsvelden, hetzelfde geldt voor de Europese Unie. Nadeel daarvan is: versnipperde aandacht voor bos. Een valkuil is: het ondersneeuwen van het belang en de mogelijkheden van bos.

Op Europees niveau wordt de noodzaak van een betere coördinatie ingezien. Dit is het doel van de EU-bosbouwstrategie (1998). Doel is de multifunctionele rol van bossen te ondersteunen en duurzaam bosbeheer te bevorderen. De Europese Unie werkt nu aan een Europees actieplan voor de bossen (2007). De actiepunten zijn in landbouwraad besproken. De volgende stap is het werkplan. Bij deze plannen blijft de verantwoordelijkheid voor bosbeleid bij de lidstaten. Europa ondersteunt. Wij bij het bos betrokkenen in Nederland kunnen kiezen voor een succesvolle uitwerking in Nederland. De vraag is: willen we dat? En, wat hebben we eraan? In het mini-symposium verkennen we met u de mogelijkheden. Daarbij nodigen we, naast mensen actief in de bossector, ook andere spelers in de samenleving uit met belang bij de positieve aspecten van bos.

Programma

11.15 "€“ 12.15

Het EU-actieplan: mogelijkheden voor uitwerking in Nederland
Marleen van den Ham en Rob Busink (LNV) gaan in op de volgende onderwerpen:

 • de achtergronden en de status van het EU-actieplan voor de bossen. In zowel EU, als in Nederland;
 • het verloop van het planproces: verleden, nu, toekomst. De rol van LNV, andere ministeries en "€œstakeholders"€ daarin;
 • de actiepunten;
 • hoe betrokkenen bij bos in Nederland kunnen meedoen (het werk-programma).

Van den Ham is de trekker van het EU actieplan voor de bossen in Nederland en Busink heeft het EU bossenbeleid in zijn portefeuille. Van den Ham is senior beleidsmedewerker bij LNV Directie Natuur met in het takenpakket onder meer "€˜bosbeleid op nationaal niveau"€™ en de onderzoeksaansturing binnen het thema "€˜beheer van de droge EHS"€™. Rob Busink maakt deel uit van het team Internationaal en heeft het thema bos en hout in zijn portefeuille.

12.15 "€“ 12.30

Het EU Forest Action Plan: zit er wat voor "€˜ons"€™ in?
Evelien Verbij (Wageningen UR) geeft haar visie over:

 • mogelijkheden van het EU actieplan voor de bossector en voor Nederland?
 • hobbels die er zijn om boseigenaren en anderen in NL mee te krijgen.
 • wat moet gebeuren om gebruik te maken van de kansen.

Evelien Verbij promoveert op het thema dynamiek in de bossector en het bosbeleid in Europa, en in het bijzonder in Nederland en Oostenrijk. Verder heeft zij deelgenomen aan een netwerk van Europese onderzoekers dat zich bezig hield met Nationale Bosbeleidsplannen.

12.30 "€“ 13.45

Lunch

13.45 "€“ 15.00

Brainstorm en discussie met de deelnemers aan het mini-symposium
Onder leiding van gespreksleider en interviewer Willem de Beaufort

Uitgangspunt:
We zijn een piepklein land met weinig bos en zwaar verstedelijkt. Op de agenda van Den Haag ontbreekt het bos in Nederland vrijwel. Toch is 10,6 procent van de landoppervlakte in Nederland bos. En, .... bos als “middel” draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen die wel op de Haagse agenda staan. Uitgangspunt van de organisatoren van het mini-symposium is dat KNBV-leden wensen dat het belang en de mogelijkheden van multi-functioneel bos op de agenda staan en dat ze niet ondergesneeuwd raken. Ondernemerschap in een multifunctionele sector is hiervoor nodig.

De centrale vragen zijn:

 1. Bent u het eens met bovengenoemd uitgangspunt? En, zo ja,
 2. Wat hebben we te bieden en hoe verkoop je het, wie zijn de klanten?
 3. Kunnen we het? Wie moet wat ondernemen om er iets moois van te maken?
 4. Willen we dat en wat zijn belemmeringen? Past dit bij onze genen?
 5. Wat hebben we nodig? Biedt de EU kansen? En wat zou dan de eerste stap moeten zijn?

15.00 – 16.30

Wandelexcursie in het Renkums Beekdal onder leiding van Frits Faber van Staatsbosbeheer.

16.30 "€“ 17.00

Afsluitende borrel

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.