Home >> Artikelen >> Huishoudelijk Reglement

Artikelen

Huishoudelijk Reglement

Een Reglement van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

WERKZAAMHEDEN

Artikel 1

 1. De werkzaamheden van de vereniging, voor zover niet vermeld in de statuten, kunnen bestaan uit: a. het creëren van een platform voor het delen van kennis. b. het indienen van adressen bij bevoegde instanties, wanneer daarmee het doel van de vereniging wordt gediend. c. het identificeren van praktijk gerichte kennislacunes en onderzoekbehoeften. d. het beoordelen en waarderen van activiteiten op het gebied van bosbouw. e. het organiseren van evenementen, al dan niet samen met andere organisaties.

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 2

 1. Voor het lidmaatschap komen natuurlijke personen in aanmerking, die aantoonbaar affiniteit bezitten met bos en bosbeheer en/of water en natuur en landschap.
 2. Het bestuur maakt de personen bekend, die als lid, donateur of sponsor zijn aangenomen, door mededeling in de eerstvolgende ledenvergadering.
 3. De vereniging kent ereleden, gewone leden, studentleden, gezinsleden, seniorleden, donateurs en sponsoren. Alle leden, met uitzondering van de donateurs en sponsoren, hebben gelijk stemrecht. De jaarlijkse contributie met de daarin verwerkte abonnementsvergoeding van het Vakblad kan verschillen per type lidmaatschap.
 4. Het bestuur van de vereniging houdt de leden op de hoogte van de actualiteit. a. Alle leden ontvangen formele stukken, verenigingsbesluiten en uitnodigingen per e-mail. b. Indien een lid kenbaar maakt de informatie schriftelijk te willen ontvangen, dan wordt er een toeslag op de contributie in rekening gebracht.

Artikel 3

 1. Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt aan de ereleden, leden en donateurs per e-mail toegezonden.

CONTRIBUTIES EN DONATIES

Artikel 4

 1. De contributie wordt voor elk jaar vastgesteld in de daaraan voorafgaande najaarsvergadering.
 2. De contributie moet worden voldaan voor de eerste april van elk verenigingsjaar. Wanneer een lid in gebreke blijft in het voldoen van de contributie, wordt het betreffende lid door het bestuur hier toe gemaand. Indien de contributie ook over het voorafgaande verenigingsjaar niet is voldaan en het desbetreffende lid in gebreke blijft, wordt het lid na tenminste twee maanden nogmaals tot betaling gemaand per aangetekend schrijven. Wordt dan nog niet aan de verplichting voldaan, dan kan het lid, 14 dagen na verzending van bedoeld aangetekend schrijven van zijn lidmaatschap, vervallen worden verklaard.
 3. Indien leden na de eerste april niet aan de financiële verplichtingen hebben voldaan kunnen de KNBVdiensten waaronder de toezending van het Vakblad door het bestuur worden gestaakt.
 4. Voor leden, die tijdens het verenigingsjaar toegetreden zijn, geldt dat; wanneer zij in de eerste helft van dat jaar toetreden zijn zij het volle bedrag van de contributie verschuldigd; wanneer zij in de tweede helft van het verenigingsjaar toetreden zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.
 5. In geval van een gezin waar meer dan één persoon lid is, bedraagt de contributie van één der gezinsleden het volgens lid 1 jaarlijks vast te stellen bedrag, en voor de overige gezinsleden desgewenst twee vijfde daarvan per persoon. Laatstbedoelde leden ontvangen geen tijdschrift.
 6. De minimumbijdrage van de donateurs en sponsoren wordt eveneens voor elk jaar vastgesteld in de daaraan voorafgaande najaarsvergadering.

ABONNEMENTEN

Artikel 5

 1. De leden zijn via de KNBV geabonneerd op Vakblad Natuur Bos Landschap.
 2. De ledenvergoeding voor Vakblad Natuur Bos Landschap wordt in de najaarsvergadering voorafgaand aan het betreffende verenigingsjaar vastgesteld en in het Jaarverslag vermeld.
 3. De vereniging is medeoprichter van de stichting vakblad Natuur Bos Landschap en heeft, zoals is vastgelegd binnen de statuten van stichting vakblad Natuur Bos Landschap, twee zetels binnen het dagelijks bestuur van de stichting vakblad Natuur Bos Landschap. a) Het KNBV-bestuur draagt zorg voor de voordracht van twee KNBV-leden voor het bestuur van stichting Vakblad Natuur Bos Landschap. Deze voordracht is bindend. b) Het KNBV-bestuur onderhoudt contact met de twee bestuursleden van stichting vakblad Natuur Bos Landschap. Hierbij is het doel om praktijk gerichte kennis vanuit de vereniging te delen via het vakblad. c) De vereniging voorziet in de kopij en redactie van twee Vakbladpagina’s, welke voornamelijk ten diensten staan van het bestuur en de commissies.

BESTUUR

Artikel 6

 1. De bestuursleden aanvaarden hun functie dadelijk nadat zij zijn verkozen.
 2. Een bestuurslid kan slechts worden gekozen uit het KNBV ledenbestand.

Artikel 7

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen en ondertekent met de secretaris de belangrijke stukken.
 2. De secretaris voert de briefwisseling, waarbij hij/zij afschrift houdt van alle belangrijke stukken; hij/zij schrijft de vergaderingen uit; hij/zij houdt de ledenlijst bij; hij/zij houdt een rooster van aftreden van de bestuursleden bij; hij/zij heeft alle stukken en eigendommen van de vereniging onder zijn/haar berusting, behalve de gelden; hij/zij maakt notulen en verslagen van de vergaderingen en hij/zij stelt een jaarverslag samen.
 3. De penningmeester int, beheert en belegt -overeenkomstig met een daartoe strekkend besluit van het bestuur- “ de gelden der vereniging en die van de door de vereniging gestichte of onder haar beheer gestelde fondsen; hij/zij doet betalingen en voert een zodanige administratie der gezamenlijke gelden, waaruit hij/zij voor ieder boekjaar een overzicht kan samenstellen omtrent de uitgaven en inkomsten der vereniging en de bovenbedoelde fondsen; hij/zij zorgt voor het aanmanen van leden bij wie achterstallige contributie is in te vorderen, en legt in de voorjaarsvergadering rekening en verantwoording af van zijn/haar beheer.
 4. De penningmeester en secretaris worden ondersteund door een financieel- en administratief kantoor.
 5. Het financieel- en administratief kantoor houdt de inkomsten en uitgaven bij, maakt de begroting en de jaarrekening op, legt het ledenbestand vast en draagt er zorg voor dat nieuwe leden een ledenoverzicht toegestuurd krijgen. Het kantoor stelt de administratie van het Vakblad op de hoogte van de adressen van de leden die voor een Vakblad in aanmerking komen. Het kantoor houdt een archief bij waarin bewaard wordt: alle in- en uitgaande brieven, vastgestelde notulen van de Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag met daarin opgenomen een bijdrage van de commissie-activiteiten en het ledenbestand op 1 januari van ieder jaar.
 6. De leden van het bestuur vervangen elkaar bij ontstentenis.

COMMISSIES

Artikel 8

 1. Onder commissies worden verstaan: alle commissies of hoe dan ook anders genoemde groepen, die, ingesteld door de ledenvergadering, werken onder verantwoordelijkheid van de vereniging en zijn belast met speciale opdrachten in het belang van de vereniging of het verzorgen van speciale aspecten binnen de vereniging.
 2. De vereniging kent de volgende commissies: a) Activiteitencommissie: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid. De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. De activiteitencommissie steunt en faciliteert de bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergaderingen als ook het Aardhuissymposium. Zij organiseert aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering de middagactiviteit met excursie. In overleg met het bestuur ondersteunt zij ook de organisatie van incidentele activiteiten, eventueel in samenwerking met andere commissies. b) Studiekring: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid. De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. De studiekring adviseert en informeert de vereniging gevraagd en ongevraagd over actuele onderwerpen die de vereniging en het bosbeheer in Nederland betreffen, en organiseert bijeenkomsten waarin deze onderwerpen worden uitgediept. c) Pro Silva: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid. De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. Pro Silva streeft een eigen bosbeheersbenadering na en draagt die uit. Zij organiseert bijeenkomsten (oa. Excursies) voor belangstellenden waarbij de commissie wordt gesteund door discussieleiders. d) Notulencommissie: deze bestaat uit 3 leden. De zittingsduur loopt tot de volgende ledenvergadering; elk lid is terstond herkiesbaar. De notulencommissie ontvangt de concept notulen van de secretaris, deze worden beoordeeld en na overleg van commentaar aan de secretaris geretourneerd. De secretaris verwerkt het commentaar en legt het commentaar met de rapportage voor aan de Algemene ledenvergadering. e) Kascommissie: deze bestaat uit 3 leden. De zittingsduur is 3 jaar, met dien verstande dat ieder jaar één nieuw lid wordt gekozen. De kascommissie controleert of de jaarrekening overeenkomt met de begroting en het gevoerde financiële beleid. f) Commissie Buitenland: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid. De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. De commissie buitenland onderhoudt de contacten met organisaties in andere landen en organiseert regelmatig een excursie naar een buitenlandse locatie voor leden en belangstellenden. g) Webredactie: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. De webredactie onderhoudt de website, en andere social media zoals twitter en Facebook. Zij verzorgt het technische onderhoud als ook het inhoudelijk up-to-date houden van deze media, waarbij zij ondersteund wordt door het bestuur en commissies met inhoudelijke stukken. h) Commissie Natuurlijke Verjonging: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid. De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. De commissie natuurlijke verjonging organiseert activiteiten voor studenten welke nog geen lid zijn van de KNBV, leden jonger dan 35 jaar of jong van lijf en leden. Daarnaast verzorgt ze de communicatie en promotie van de KNBV richting de studenten bos en natuurbeheer van de WUR en Larenstein. i) Commissie Bosgeschiedenis: deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste 1 ander lid. De zittingsduur is 3 jaar; elk lid is herkiesbaar. De commissie Bosgeschiedenis bevordert de studie van de bosgeschiedenis en draagt de gegevens en grote liefde voor dit vak uit in woord en geschrift tijdens excursies en bijeenkomsten. .
 3. De leden van de commissies regelen zelf hun functieverdeling.
 4. De administratie van de financiën van de commissies wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
 5. Elke commissie levert een bijdrage aan het jaarverslag en de begroting.
 6. Secretariaatswerkzaamheden, voortvloeiende uit activiteiten van de commissies, worden uitgevoerd door het administratiekantoor in opdracht van, en in samenwerking met het bestuur.
 7. Voorafgaand aan het verenigingsjaar overleggen de commissies en het bestuur tezamen over de afstemming van de activiteiten in het komende jaar.

Artikel 9

 1. De vereniging kent naast de commissies, genoemd in artikel 8 van dit huishoudelijk reglement andere commissies, die belast zijn met speciale opdrachten in het belang van de vereniging.
 2. De commissies worden door de ledenvergadering ingesteld en ontbonden; de ledenvergadering bepaalt de zittingsduur, het aantal en het al dan niet terstond herkiesbaar zijn van de leden van de door haar ingestelde commissies, voorzover dit niet anders is bepaald in artikel 8 lid 1 van dit huishoudelijk reglement.
 3. Het bestuur kan commissies met een opdracht van tijdelijke aard instellen en ontbinden.

Artikel 10

 1. De leden van het bestuur en de commissies kunnen desgewenst de uitgaven voor reis- en verblijfkosten ten dienste van de vereniging declareren.

VERGADERINGEN EN VERKIEZINGEN

Artikel 11

 1. De eerste van de in artikel 15 lid 2 van de statuten genoemde ledenvergaderingen, de voorjaarsvergadering, wordt zo mogelijk gehouden tussen 1 april en 15 juni. De tweede vergadering, de najaarsvergadering, wordt zo mogelijk gehouden tussen 1 september en 15 november. Aan de vergaderingen wordt in de regel een thema-excursie verbonden. In de najaarsvergadering worden de activiteiten in het komende verenigingsjaar besproken en vastgesteld. In de voorjaarsvergadering worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en vastgesteld.

Artikel 12

 1. De vaststelling van de notulen van een ledenvergadering geschiedt door de eerstvolgende ledenvergadering op grond van het verslag van de notulen-commissie. Een exemplaar van de vastgestelde notulen wordt gewaarmerkt aan het archief toegevoegd.

Artikel 13

 1. Een lid, dat bepaalde onderwerpen in de ledenvergadering behandeld wil zien kan dit, voordat de agenda verzonden wordt, schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur antwoordt op welke wijze aan het verzoek wordt voldaan. De ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of het onderwerp zal worden behandeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de statuten.

Artikel 14

 1. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval de volgende punten: a) vaststelling der notulen van de vorige vergadering; b) kennisgeving van ingekomen stukken en mededelingen; c) vaststelling van het door de secretaris uitgebrachte verslag over het voorafgaande verenigingsjaar; d) verslag van de kascommissie over het afgelopen jaar; e) rekening en verantwoording der geldmiddelen over het afgelopen jaar; f) rekening en verantwoording der geldmiddelen van de door de vereniging gestichte of aan haar zorgen toevertrouwde fondsen indien van toepassing. g) benoeming van een kascommissie en een notulencommissie; h) bespreking van plaats en tijd van de volgende vergadering en eventueel van de excursie. i)nmutaties in het ledenbestand met de namen van betreffende leden.
 2. De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval de volgende punten: a) vaststelling der notulen van de vorige vergadering; b) kennisgeving van ingekomen stukken en mededelingen; c) goedkeuring van de begroting van ontvangsten en uitgaven, alsmede de vaststelling van de contributies en de minimum donatie voor het volgend jaar; d) benoeming in de vacatures ontstaan door het aftreden van de leden van het bestuur en van de commissies genoemd in artikel 8 lid 1 en artikel 9 van het huishoudelijk reglement; e) benoeming van een notulencommissie; f) bespreking van plaats en tijd van de volgende vergadering en eventueel van de excursie. g) mutaties in het ledenbestand met de namen van betreffende leden.
 3. De agenda van een ledenvergadering bevat in ieder geval die punten, ten aanzien waarvan in de voorafgaande vergadering op grond van artikel 16, lid 2 van de statuten geen beslissing is genomen.

Artikel 15

 1. Het bestuur doet een voorstel voor de voorziening in ontstane of te verwachten vacatures in bestuur en commissies, zo mogelijk steeds in de ledenvergadering voor of na het ontstaan van die vacature.
 2. Voor zover het betreft de voorziening in vacatures in commissies wordt de desbetreffende commissie vooraf gehoord.
 3. leder erelid of lid heeft het recht voor of tijdens de ledenvergadering andere kandidaten voor te stellen. De voorsteller dient een schriftelijke verklaring van zijn kandidaat aan het bestuur over te leggen, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. Wanneer de naam van een andere kandidaat tenminste 7 dagen voor de vergadering aan het bestuur is opgegeven, maakt het bestuur deze bekend aan ereleden en leden.
 4. Wanneer er geen andere kandidaten zijn gesteld wordt de door het bestuur voorgestelde kandidaat benoemd.

Artikel 16

 1. Aan de stemmingen kan worden deelgenomen door alle ter vergadering aanwezige ereleden en leden, die ook kunnen stemmen namens één niet aanwezig lid, krachtens een schriftelijke machtiging, die voor de aanvang van de vergadering met het bestuur moet zijn overlegd. Deze machtiging kan niet worden verleend voor stemmingen over voorstellen met betrekking tot statutenwijziging en tussentijdse ontbinding van de vereniging.
 2. leder lid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

Artikel 17

 1. Om tot bestuurslid of commissielid te worden benoemd, moet de kandidaat de absolute meerderheid van een aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich verenigen, tenzij er geen andere kandidaten zijn gesteld. Stemmen, uitgebracht op ereleden of leden, die niet kandidaat zijn gesteld, zijn ongeldig. Ten aanzien van de vacatures, waarvoor bij de eerste stemming tussen meer dan twee kandidaten geen absolute meerderheid is verkregen vindt een tweede stemming plaats. Wanneer ook dan geen absolute meerderheid verkregen wordt, wordt een herstemming gehouden tussen de beide kandidaten, die bij de tweede stemming de hoogste stemmentallen hadden. Indien bij de tweede stemming twee of meer kandidaten onder die met het hoogste aantal stemmen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot wie van hen tot de laatste stemming wordt toegelaten. Wordt ook dan geen meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18

 1. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in behandeling worden genomen wanneer het op de agenda van de ledenvergadering is geplaatst. Het voornemen tot wijziging dient schriftelijk aan de ereleden, leden en donateurs kenbaar te worden gemaakt in de uitnodiging voor de AL V waarin de voorgenomen wijziging door het bestuur aan de leden zal worden voorgelegd. Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient, voorzien van een toelichting, tenminste één maand voor de ledenvergadering aan de leden en donateurs te worden toegezonden dan wel na schriftelijke melding te worden geplaatst op de website van de KNBV.
 2. Het voorstel kan uitgaan van het bestuur, of van tenminste 20 ereleden en leden, dan wel een tiende van het totale aantal.
 3. Indien het voorstel niet uitgaat van het bestuur, moet het schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.
 4. Het bestuur is dan verplicht dit voorstel op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering te plaatsen en de gegeven toelichting aan de ereleden, leden en donateurs toe te zenden.
 5. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement vereist om te worden aangenomen bij een meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen tijdens de ALV.

BIJZONDERE BEPALING

Artikel 19

 1. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

IN WERKING TREDING BEPALING

Artikel 20

 1. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking 10 april 2015.

Aldus goedgekeurd in de ledenvergadering van 19 oktober 1967 en gewijzigd in de ledenvergadering van 28 april 1972, 25 oktober 1973, 22 april 1988, 24 april 1991, 9 november 2001, 12 april 2002, 5 november 2004, 3 november 2005, 11 april 2008, 6 november 2009 en 11 november 2011, 10 april 2014.

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.