Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 1997

Artikelen

Jaarverslag KNBV 1997

Een Jaarverslag van Bestuur door Teun Winkelman
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Redactieraad
 • Activiteitencommissie
 • Studiekring
 • Commissie Hongarije
 • Commissie Zweden
 • Pro Silva
 • Vertegenwoordiging van KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1997 zes keer. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren onder meer het afhandelen van de zaken met uitgeverij Kroon, deelname aan de FSC-werkgroep Nederland, de statutenwijziging waardoor het voortbestaan van de vereniging nu voor onbepaalde tijd is vastgelegd, en de opzet van een nieuw administratief systeem.

Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering in Almere werd bijgewoond door 58 leden. De najaarsvergadering, waaraan 87 leden deelnamen, werd gehouden in Wageningen. Tijdens deze vergadering werd een intermezzo verzorgd door ir. A.J.M. Wouters, plaatsvervangend directeur van de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het Ministerie van LNV, met als thema “Onderwijs in beweging”.

De Vereniging was in de persoon van de voorzitter vertegenwoordigd op de bijeenkomst van het Europese netwerk van bosbouwverenigingen te Inverness.

In de najaarsvergadering werd afscheid genomen van ing. F. Nijpjes, die na zes jaar de functie van secretaris vervuld te hebben, niet meer herkiesbaar was.

Ultimo december 1997 bestond het bestuur uit Jhr. ir. W.H.J. de Beaufort (voorzitter), ir. T. Winkelman (secretaris), ir. G.J.P. Jansen (penningmeester), ir. B.J.M. Claessens, ing. R.A.M. van Hoessel, drs. F.R.M. Naber en ir. A.F.M. Olsthoorn. De secretariaatswerkzaamheden werden, zoals reeds vele jaren, uitgevoerd door mevrouw E.H.M. Veldhuizen.

Redactieraad Nederlands Bosbouw Tijdschrift

In 1997 hebben zich bij het Nederlands Bosbouw Tijdschrift geen uitzonderlijke ontwikkelingen voorgedaan. Wel werd de vernieuwde formule voor het eerst goed zichtbaar, met meer ruimte voor discussie en actualiteit. Door de redactie werd extra aandacht besteed aan de leesbaarheid van de artikelen. Met medewerking van Job Vis is de kunst van het schrijven van een goed artikel geoefend. Een en ander heeft geresulteerd in “tips voor auteurs”. De indruk is dat door kortere artikelen, meer illustraties en meer aandacht voor schrijfstijl de leesbaarheid in het algemeen is verbeterd. Een klein lezersonderzoek tijdens de najaarsvergadering leerde dat de ingeslagen weg gewaardeerd wordt. Aandachtspunten voor 1998 blijven de leesbaarheid van wetenschappelijke artikelen en de wens meer aandacht aan de praktijk te besteden.

Het tijdschrift kwam zes keer uit in een oplage van 1100. Het decembernummer was volgens traditie gewijd aan de Studiekringdag. Door het bestuur werden de problemen met de voormalige uitgever van het NBT opgelost. Daardoor kon mevrouw B. Bunskoek haar werkzaamheden nu als zelfstandig eindredactrice voortzetten. Renske Schulting bezocht de vergadering van de European Forestry Journals Association in Italië. De redactieleden Jaap Wisse en Gijs van Tol namen in 1997 afscheid. De samenstelling van de redactieraad per 31 december is: Jac Hendriks (voorzitter), Peter van der Knaap (secretaris), Gerard de Baaij, Harrie Hekhuis, Rino Jans, Renske Schulting, Barbara Bunskoek (eindredactie).

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie hield zich in het verslagjaar bezig met de organisatie van de middagprogramma’s van de voor- en najaarsvergadering.

In de voorjaarsvergadering was het thema van het middaggedeelte “Bos in de stedelijke omgeving”, met een excursie in de bossen bij Almere. De middag werd ingeleid door de heer Van Delft met een voordracht over de planontwikkeling in Almere, een gebied met een snel uitbreidende verstedelijking bij een relatief eenvoudige eigendomsstructuur. De excursie werd geleid door J. van den Bos van SBB, die tevens vertelde hoe de bevolking betrokken kon worden bij het wel en wee van het bos, als strategie voor bescherming van het bos in de toekomst.

In de najaarsvergadering was het thema van het middaggedeelte “Bos en energie”, georganiseerd als studiemiddag, met bijdragen van de NOVEM, PNEM, CEPI (Europese papierindustrie) en SBB, met ir. L.J.M. Dielen als dagvoorzitter. De ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening met hout werden besproken met verwachtingen over de houtprijzen in de toekomst.

Daarnaast is in het verslagjaar veel voorbereidend werk verricht voor de organisatie van het symposium “Bos en Natuur als Bouwsteen”, als try-out voor een studiedag met zusterverenigingen die zich bezighouden met de inrichting van het landelijk gebied. Daartoe is met name door J.C.A.M. Bervaes en F. van der Kooy overleg gevoerd met o.a. de BNS, NVTL en NIROV om een aantrekkelijk programma op te stellen.

De samenstelling en taakverdeling van de commissie is als volgt gewijzigd in het verslagjaar: voorzitter bleef ir. J.C.A.M. Bervaes, secretaris werd ir. A.F.M. Olsthoorn. Ing. F. van der Kooy bleef lid. Ir. B.F.M. Swart kwam als lid in de plaats van ing. R. Koekkoek, en ing. A. Velema in de plaats van ir. T. Winkelman.

Studiekring

In de afgelopen jaren zijn er een aantal situaties ontstaan waarbij particulieren, die voorheen geen bemoeienis met bosbeheer hadden, zich nadrukkelijk opwerpen als gesprekspartner bij het te voeren beheer. De verwachting, dat deze betrokkenheid van de maatschappij bij het beheer in de toekomst zal toenemen, was voor de Studiekring aanleiding om op 26 september 1997 de jaarlijkse studiedag te organiseren met als titel: “Van wie is het bos? Participatie van de maatschappij in het bosbeheer”. Bij de uitnodigingen was rekening gehouden met het belang van beheerders bij dit onderwerp, hetgeen heeft geresulteerd in de deelname van een groot aantal particuliere beheerders. Het onderwerp werd ingeleid door: ir. C.M. Volker (SC-DLO), dr. P. Kockelkoren (TU Twente), mw. ir. I.M. Corten (ETC) en drs. T. Klumpers (Raad voor het Landelijk Gebied). Aansluitend vond een forumdiscussie plaats met als forumleden: T. Bade (Kritisch Bosbeheer), Jhr. mr. H.W.L. de Beaufort (Bosgroep Utrecht), mr. M. Brabers (SBB), mw. drs. E.C.M. Cremers (particulier boseigenaar) en ing. L.A.S. Klingen (Utrechts Landschap; Klingen Bomen). Onder dagvoorzitterschap van H. Wals (Orema BV) namen circa 130 personen deel aan een interessante studiedag en een levendige forumdiscussie. De lezingen en het verslag van de discussie zijn opgenomen in het themanummer van het NBT van december 1997.

De samenstelling van de commissie bleef onveranderd, namelijk: dr. ir. I.S. Zonneveld (voorzitter), dr. ir. W. Schaap (secretaris), ir. P. Bakker, ir. J.J. Jansen, ing. L.A.S. Klingen en ir. A.F.M. Olsthoorn.

Commissie Hongarije

Volgend op de intensieve uitwisseling middels excursies in 1996 zijn grotere activiteiten in 1997 uitgebleven. In de najaarsbijeenkomst is de benoeming van ir. F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken als voorzitter van de commissie bekrachtigd.

De commissie heeft zich in 1997 beraden over de verdere voortgang van de samenwerking met Hongarije. Hiertoe is door de voorzitter een discussienota opgesteld, die aan het bestuur ter besluitvorming is voorgelegd. Op voorstel van de commissie is door het KNBV-bestuur besloten stappen te ondernemen om het agreement met de Hongaarse zustervereniging te vernieuwen en dit in 1998 aan de Hongaren voor te leggen. Hiertoe is de commissie eind 1997 enkele malen bijeengekomen, waarna een concept van het nieuwe agreement aan het bestuur kon worden voorgelegd.

Verdere activiteiten hebben in het verslagjaar niet plaatsgevonden.

Leden van de commissie zijn: ir. F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (voorzitter), dr. ir. G.M.J. Mohren (secretaris), A. Graf zu Ortenburg, ir. H.G. Six Dijkstra en ir. W.Z. van der Meer.

Commissie Zweden

Evenals de voorgaande jaren zijn er in 1997 geen activiteiten geweest wegens de onduidelijkheid ten aanzien van de gewenste contacten van Zweedse zijde.

De commissie bestond uit de volgende leden: ir. B. Claessens (voorzitter), ir. W. Daamen (secretaris), ing. G. Borgman, ing. J. van Rhenen en ir. T. Winkelman.

Pro Silva

In het voorjaar van 1997 stonden de activiteiten van Pro Silva in het teken van het internationale Pro Silva congres, dat in Nederland werd gehouden. Pro Silva Nederland heeft bijgedragen aan de inhoud van het congres. Een aantal van onze excursieleiders heeft meegeholpen met het voorbereiden en leiden van de excursies. Door het congres was het niet meer mogelijk een reguliere voorjaarsexcursie te organiseren.

In het najaar kon dankzij de gastvrijheid van R. Berends van SBB een excursie georganiseerd worden naar de Vuursche. Aan de orde kwam de rol van de eik op de arme zandgronden. De excursie was druk bezocht met circa 90 deelnemers. Het onderwerp sprak tot de verbeelding, alhoewel het thema zeker niet als gemakkelijk werd ervaren. De reacties op de excursie waren positief.

Voorzitter van de werkgroep Pro Silva bleef ir. G. van Tol. Het secretariaat werd gevoerd door ing. J.M. Paasman.

Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies

Stichting Nationale Boomfeestdag

Op 19 maart is de 41e Boomfeestdag in het gehele land gevoerd. Voor het eerst zijn alle scholen van het basisonderwijs daarvoor uitgenodigd (in plaats van een selectie) en tevens alle gemeenten. De vieringen zijn georganiseerd door de 12 provinciale Boomfeestcommissies, gecoördineerd door een provinciale coördinator van Staatsbosbeheer.

De Boomfeestdag heeft als doel kinderen de waarden van groen in hun directe leefomgeving te laten inzien. De boom is een symbool daarvoor. Het fysiek planten van een boom staat voorop; het planten van een boom tijdens Boomfeestdag vergeet een kind niet snel.

Deze Boomfeestdag had het thema: Bomen en Zintuigen, de kleuren, geuren, grootte van een boom, de ruwheid van de bast, de geluiden van de natuur. Hierover is ook een lespakket gemaakt. Voor scholen zijn vele soorten lesmateriaal beschikbaar, waaronder de gids Bomenfeest, het Bomenspel BOMBO en de Bomenfeest single CD.

De Stichting nationale Boomfeestdag stimuleert en coördineert alle activiteiten en organiseert de landelijke viering. De Stichting heeft een nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en is in het hoofdkantoor in Driebergen gevestigd.

De nationale viering vond plaats in Madurodam. Minister-president Wim Kok plantte daar in het bijzijn van vele ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie een miniatuur boomcirkel die de 15 lidstaten van de EU symboliseert. Tegelijkertijd plantten kinderen onder leiding van minister Pronk het “Bos van Morgen” met een boomcirkel op ware grootte. Het Bos van Morgen ligt in de Balij tussen Zoetermeer en ‘s-Gravenhage. Het bos zal straks ca. 380 ha groot zijn.

Net als voorgaande jaren is tijdens de Boomfeestdag ook de actie Een Boom voor het Leven gehouden. Dit is een initiatief van de UNICEF, Stichting Colombine en de Directie Voorlichting Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het hele land zijn door kinderen de Albert Heijn 70.000 buxusboompjes verkocht. Met de opbrengst worden projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden gefinancierd. De opbrengst van de verkochte boompjes is door minister Pronk en een bedrijf verdubbeld, zodat de opbrengst fl 500.000,— bedroeg. Staatsbosbeheer zal voor elk verkocht buxusboompje een echte boom planten in het Bos voor Morgen. Voor de financiering van de nationale Boomfeestdag worden ieder jaar vele sponsorbijdragen ontvangen. In 1997 werden onder meer extra bijdragen verstrekt door Madurodam, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie Zuid-Holland.

De KNBV werd in de Stichting Nationale Boomfeestdag vertegenwoordigd door mw. drs. ing. J.M. Firet.

Stichting Groeneveld

De Stichting Groeneveld (ter bevordering van de totstandkoming en instandhouding van het Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Landschap: Kasteel Groeneveld) heeft zich in 1997 beraden op uitbreiding van haar doelstelling met recreatie, cultuurhistorie en plattelandsontwikkeling. Daarmee zou kasteel Groeneveld het Nationaal Centrum voor de gehele Groene Ruimte kunnen worden. Zo’n ontwikkeling sluit aan op die in de samenleving als geheel van de laatste jaren. De beoogde verruiming van doelstelling is getoetst aan de mening van een groot aantal organisaties in het werkveld en werd met ruime meerderheid instemmend beoordeeld. Ook de KNBV betuigde haar instemming. De verruimde doelstelling is in gewijzigde statuten verankerd. Daarin is ook vastgelegd dat het bestuur voortaan zal bestaan uit een persoon per aandachtsgebied, die – zonder last, maar met gezag – zijn gebied kan representeren; de voorzitter zal een meer algemene achtergrond hebben.

Voorts is een actie gestart om bevriende organisaties tot een financiële bijdrage te bewegen en zal in 1998 de werving van particuliere donateurs gericht worden aangepakt, om boven het huidige aantal van 400 te komen. Verjonging van het bestuur en professionalisering van het secretariaat moeten meehelpen aan het revitaliseren van de Stichting Groeneveld. Dat zal tot uiting komen in onder meer het inrichten van een centraal informatiepunt voor de Groene Ruimte en het opzetten van zogenaamde “Groeneveldlezingen”.

De KNBV werd in de Stichting Groeneveld vertegenwoordigd door ir. J. Sipkens.

Stichting ProBos

De Stichting ProBos organiseerde op 7 oktober in het Provinciehuis te Utrecht een themadiscussiedag over communicatie inzake bos en de rol van ProBos daarin. In relatie hiermee werd een NIPO-enquête gehouden over bos en bosbeleving. Het Nederlandse bos wordt door de bevolking steeds meer als een collectief goed beschouwd. Jaarlijks worden 250 miljoen bezoeken aan het bos gebracht. Opvallend is, dat bosfuncties die het hoogst worden gewaardeerd, zoals schone lucht, schoon water en ongerepte natuur, geen inkomsten voor de bosbeheerder opleveren. Zeventig procent van de bosbezoekers blijkt bereid te zijn, door het betalen van een kleine entree voor bezoek aan het bos, bij te dragen aan de beloning van deze belangrijke maatschappelijke functies van het bos. Het onderzoeksrapport werd aangeboden aan de minister van LNV.

Op 18 november werd voor de tweede maal de Jaarprijs Duurzaam Bos uitgereikt. Binnen het thema “Bos en Stad” waren een aantal stadsbossen voor de prijs genomineerd. De jury heeft besloten de Jaarprijs 1997 toe te kennen aan “de bossen van Arnhem”.

De KNBV werd in de Stichting ProBos vertegenwoordigd door ing. F. Nijpjes.

Algemeen

 • Ledental: Ultimo 1997 bedraagt het ledental (inclusief donateurs) 593
 • Abonnementen: Naast leden en donateurs waren er 484 losse abonnementen op het NBT

Contributies in 1997

 • leden fl. ’130,-
 • echtgenoot-leden fl. 22,50
 • seniorleden fl. 90,-
 • studenten fl. 90,-
 • donateurs (minimaal) fl. ’150,-
 • Pro Silva fl. 15,-

Notulencommissie

 • Voorjaar: Ing. S. van Dijk, ing. F. Mijnten, ing. R.A.M. Schrijver
 • Najaar: Ing. H. van Bussel, ir. H.J. Lette, ing. H.M.L. Offermans

Kascommissie

 • Ing. A. Velema, dr. ir. J. Buis, ing. L.C. Smit

Reacties

Er zijn nog geen reacties.