Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 1998

Artikelen

Jaarverslag KNBV 1998

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Redactieraad
 • Activiteitencommissie
 • Studiekring
 • Commissie Hongarije
 • Commissie Zweden
 • Pro Silva
 • Vertegenwoordiging van KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1998 acht keer. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren onder meer het symposium “Bos en Natuur als Bouwsteen” en de follow-up daarvan, de op te stellen FSC-standaard voor Nederland, de relatie tussen de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging en de Federatie Particulier Grondbezit en de verplaatsing van het secretariaat na de beëindiging van het contract met Arcadis Heidemij.

Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering op het landgoed Schovenhorst in Putten werd aansluitend aan de Studiekringdag gehouden op 12 mei. De vergadering werd bijgewoond door ruim tachtig leden. Het bestuur van de KNBV heeft Schovenhorst bij die gelegenheid een bijdrage geschonken voor een voorlichtingspaneel.

De najaarsvergadering, waaraan slechts veertig leden deelnamen, werd gehouden op 6 november in Arnhem, voorafgaande aan de uitreiking van de Jaarprijs Duurzaam Bos door de Stichting Probos. Tijdens een intermezzo in de ledenvergadering werd enthousiast gediscussieerd over de certificering van duurzaam bosbeheer. Daarom is besloten om dit onderwerp tijdens de eerste bijeenkomst in 1999 centraal te stellen. In de najaarsvergadering werd ook afscheid genomen van ir. G.J.P. Jansen, na een bestuursperiode van zes jaar. De laatste twee jaar bekleedde hij de functie van penningmeester.

De voorzitter bezocht in juni de bijeenkomst van het Europese netwerk van bosbouwverenigingen te Kopenhagen.

Door de penningmeester werd in samenwerking met het secretariaat een actie ondernomen om het leden- en abonnementenbestand op te schonen.

Ultimo december 1998 bestond het bestuur uit jhr.ir. W.H.J. de Beaufort (voorzitter), ir. T. Winkelman (secretaris), mw. ir. B.J.M. Claessens (penningmeester), ing. R.A.M. van Hoessel, ir. T.W.M. Meeuwissen, drs. F.R.M. Naber en dr.ir. A.F.M. Olsthoorn. De secretariaatswerkzaamheden werden, nu voor het laatste jaar, uitgevoerd door mevrouw E.H.M. Veldhuizen.

Redactieraad Nederlands Bosbouw Tijdschrift

In 1998 hebben zich bij het Nederlands Bosbouw Tijdschrift geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. De aandacht was vooral gericht op het doorzetten van de vernieuwde formule: leesbare, korte artikelen, deels opiniërend, en een brede schakering over de facetten van de bosbouw. De schrijftips voor auteurs waren hierbij een handig hulpmiddel.

Het tijdschrift kwam zes keer uit in een oplage van 1100. In totaal werden 304 redactionele pagina’s gevuld. Het nummer van juli/augustus was als themanummer gewijd aan de Studiekringdag. Van het decembernummer werden 750 extra exemplaren verspreid onder bosbouwstudenten.

Door deelname van Jac Hendriks in de redactie van het Vakblad Natuurbeheer is afstemming tussen de beide bladen gewaarborgd. Renske Schulting bezocht de vergadering van de European Forestry-journal Association in Finland. Harrie Hekhuis nam in 1998 als redactielid afscheid.

De samenstelling van de Redactieraad per 31 december is: Jac Hendriks (voorzitter), Peter van der Knaap (secretaris), Gerard de Baaij, Rino Jans, Renske Schulting, Henk Siebel, Kees van Vliet en Barbara Bunskoek (eindredactie).

Activiteitencommissie

Als eerste bijeenkomst in 1998 heeft de Activiteitencommissie een try-out voor een gezamenlijke activiteit met zusterverenigingen opgezet, in de vorm van een symposium over “Bos en Natuur als Bouwsteen” op 12 februari 1998 in Musis Sacrum. In totaal hebben ruim 300 personen deelgenomen van drie verenigingen: de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. Het symposium is gesponsord door de Rabobank, het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek en De Rentmeesters. Er waren sprekers aanwezig uit de sectoren beleid, beheer, financiering, ontwerp en uitvoering in landelijk en stedelijk gebied. In de middagdiscussies zijn een aantal cases over de Rood/Groen discussie aan de orde gesteld.

Zoals gebruikelijk heeft de Activiteitencommissie de programma’s rond de voor- en najaarsvergadering voorbereid. Beide bijeenkomsten stonden in het teken van duurzaam bosbeheer. De opkomst in het voorjaar was zeer bevredigend, maar viel in het najaar wat tegen.

De voorjaarsbijeenkomst werd gecombineerd met de Studiekringdag op Schovenhorst, wegens het 150-jarig bestaan van het landgoed. De najaarsvergadering op 6 november werd gecombineerd met de uitreiking van de Jaarprijs Duurzaam Bosbeheer van ProBos in Arnhem. Genomineerd waren: A.L.P.H.E. Graf zu Ortenburg, A.H.F. Stortelder en L.A.S. Klingen, die de prijs uiteindelijk in ontvangst mocht nemen uit handen van de voorzitter van de stichting Face Ed Nijpels. Klingen noemde in zijn dankwoord o.a. de bijdrage van Jan Sevenster aan het succes van zijn activiteiten op dit gebied.

De samenstelling van de commissie bleef in het verslagjaar ongewijzigd, namelijk: voorzitter J.C.A.M. Bervaes, secretaris A.F.M. Olsthoorn, leden F. v.d. Kooy, B.F.M. Swart en A. Velema.

Studiekring

Op 12 mei 1998 heeft de Studiekring de jaarlijkse studiedag georganiseerd, met als onderwerp: “Exoten, mogen ze blijven?”. De dag stond in het teken van het 150-jarig jubileum van het landgoed Schovenhorst. De feestelijke dag was in samenwerking met vertegenwoordigers van Schovenhorst georganiseerd en vond plaats op het landgoed.

Vanuit verschillende invalshoeken belichtten de inleiders de rol van exoten in de functievervulling van het Nederlandse bos, zowel voor wat betreft het verleden als wat betreft de toekomst. De inleiders waren: H.M. Heybroek, M. Veer (LUW-Bosbouw), J.J. Jansen (LUW-Bosbouw), T.W. Kuyper (LUW-Wijster), C.J. de Lange en J.P.G. de Klein (Schovenhorst), H. Siebel (Natuurmonumenten) en M.J.J.A.A. Korthals (LUW-Toegepaste filosofie). Een korte excursie door een deel van het bos van Schovenhorst maakte deel uit van het programma.

De belangstelling voor de studiedag was groot: 150 personen namen deel. De lezingen en het verslag van de discussie zijn opgenomen in het themanummer van het NBT van juli/augustus 1998.

De samenstelling van de commissie bleef onveranderd, namelijk: dr.ir. I. S. Zonneveld (voorzitter), dr.ir. W. Schaap (secretaris), ir. P. Bakker, ir. J.J. Jansen, ing. L. A. S. Klingen en dr.ir. A.F.M. Olsthoorn.

Commissie Hongarije

Evenals in 1997 zijn ook in 1998 grotere activiteiten uitgebleven.

De belangrijkste activiteit was het opstellen, op verzoek van het bestuur, van een nieuw agreement tussen de KNBV en de Hongaarse Bosbouwvereniging, daar de oude overeenkomst medio 1998 afliep. Het nieuwe agreement is vervolgens door de Hongaarse zustervereniging ondertekend, en er is een aanvang gemaakt met het organiseren van een uitwisseling van leden in 1999, vergelijkbaar met de eerdere excursies in 1996 en daarvoor.

Leden van de commissie zijn: ir. F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (voorzitter), dr.ir. G.M.J. Mohren (secretaris), A. Graf zu Ortenburg, ir. H.G. Six Dijkstra en ir. W.Z. van der Meer.

Commissie Zweden

Evenals de voorgaande jaren zijn er in 1998 geen activiteiten geweest wegens de onduidelijkheid ten aanzien van de gewenste contacten van Zweedse zijde.

De commissie bestond uit de volgende leden: mw. ir. B. Claessens (voorzitter), ir. W. Daamen (secretaris), ing. G. Borgman, ing. J. van Rhenen en ir. T. Winkelman.

Pro Silva

Traditiegetrouw organiseerde de Werkgroep Pro Silva in 1998 weer twee excursies. De voorjaarsexcursie op het landgoed Twickel stond in het teken van de omschakeling van vlaktegewijze verjonging naar Pro-Silva beheer. Bij de excursies wordt gestreefd naar verbreding, waarbij meer dan voorheen ook de gevolgen van Pro-Silva beheer voor het bosbedrijf worden besproken. Dank zij de medewerking van het beheer bij het bijeenbrengen van bedrijfsinformatie en het begeleiden van de excursie is deze opzet goed geslaagd. Aan de excursie namen in totaal ongeveer 100 leden deel.

Voor de najaarsexcursie waren de Vlaamse Pro Silva collega’s in Castenraay de gastheer. De problematiek van beheer van sterk versnipperd particulier bos wordt hier op stimulerende wijze aangepakt; daarnaast zijn indrukwekkende voorbeelden aanwezig van de mogelijkheden van spontane eikenverjonging bij de omvorming van gelijkjarig dennenbos. Aan deze excursie namen ongeveer 60 leden deel.

Twee leden van de Pro Silva groep namen deel aan de vergadering en excursie van het Europese Pro Silva bestuur die dit jaar in Roemenië plaats vond. De voorbereiding voor het internationale Pro Silva congres in Hannover in juni 2000, de communicatie tussen de nationale Pro Silva groepen en het behoud van waardevolle oerbossen waren de belangrijkste thema"€™s op deze bijeenkomst. Roemenië heeft nog relatief veel ongerepte bossen, die sterk onder druk staan. Bezoek van buitenlandse bosdeskundigen en internationale bevestiging van de waarde van deze bossen blijkt een belangrijke steun in de rug voor een betere bescherming.

Aan het eind van 1998 werd de samenstelling van de werkgroep gewijzigd. Gijs van Tol nam afscheid als voorzitter en droeg de hamer over aan Gerard de Baaij. Jaap Paasman droeg het secretariaat over aan Jeroen de Haas. Per 31 december 1998 is de samenstelling van de werkgroep als volgt: Feitze Boersma, Bea Claessens, Hans Gierveld, Michiel Houtzagers, Theo Meeuwissen, Ad Olsthoorn, Jaap Paasman, Ellen Reuver, Renske Schulting, Paul Schwaner, Boudewijn Swart, Sjaak Vorstermans, allen als excursieleiders en Leo Cleiren, Dirk Maas (vertegenwoordiger Europese Pro Silva), Martien Hontelez (penningmeester), Jeroen de Haas (secretaris) en Gerard de Baaij (voorzitter) als excursieleiders en lid van het kernteam.

Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies

Stichting Nationale Boomfeestdag

Op 25 maart 1998 werd de Nationale Boomfeestdag gevierd, onder het motto: “Wie een boom plant, plant adem: een boom voor het leven”. De landelijke viering gebeurde op het Landgoed Vrijland in Schaarsbergen in samenwerking met de Stichting Veteranen Landgoed Vrijland. Kinderen uit de gemeenten Arnhem en Ede plantten op het landgoed 4000 bomen in het Bos van Morgen. Ook plantten zij de Laan van het Leven: 200 laanbomen in een dubbele laan. De Laan van het Leven leidt naar een bomencirkel met in het midden een Koningslinde. Met het planten van de bomencirkel en de Koningslinde is het landgoed voltooid. De staatssecretaris van Defensie, de heer Gmelig Meijling, opende hiermee officieel het nieuwe gedenkpark voor veteranen dat het Landgoed Vrijland nu is, om de herinnering levend te houden aan de onbekende veteraan, aan iedereen die heeft gestreden voor vrijheid.

De boomfeestdag en opening van het landgoed werden bijgewoond door vele hoogwaardigheidsbekleders en veteranen. Behalve het planten bestond het programma voor en door de kinderen uit de musical “Een boom voor het leven”.

Het programma, georganiseerd en geregisseerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag, het musical-spektakel, de vele kinderen en vele sponsoren én het mooie weer maakten van de dag een echt feest. En niet alleen op Landgoed Vrijland: in het hele land heeft 80% van de gemeenten meegedaan aan de Boomfeestdag. Dat wil zeggen dat meer dan 130.000 kinderen op 25 maart een boom hebben geplant.

Ook dit jaar is in het hele land de actie “Een boom voor het leven” aan de boomfeestdag vooraf gegaan. Totaal zijn door kinderen 40.000 buxusboompjes verkocht, waarvan de opbrengst gaat naar kinderen in ontwikkelingslanden. Aan de opbrengst is door minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking fl. 150.000 toegevoegd, waarmee de totale opbrengst fl. 375.000 bedraagt. Ook de Stichting Face heeft daar een bijdrage aan vast geknoopt: 40.000 bomen voor het Bos van Morgen dat nu op het Landgoed Vrijland door kinderen is geplant.

De KNBV werd in de Stichting Nationale Boomfeestdag vertegenwoordigd door mw. drs.ing. J.M. Firet.

Stichting Groeneveld

De Stichting Groeneveld heeft in 1998 haar traditionele aandachtsvelden Bos, Natuur en Landschap uitgebreid met Cultuurhistorie, Openluchtrecreatie en Plattelandsontwikkeling en dekt daarmee alle aspecten van de Groene Ruimte. Een aanpassing van de statuten werd uitgevoerd. Eén van de aanpassingen is, dat voortaan bestuurders uit de aandachtsvelden en minder uit maatschappelijke organisaties zullen worden gerecruteerd. Voorts zal het bestuur worden voorgezeten door een persoon van buiten de aandachtsvelden.

De traditionele activiteiten zijn met ingang van 1998 uitgebreid met de zogenaamde “Groeneveld lezing”. Deze vond plaats op 26 november onder de titel “Stad en Ommeland”. In twee inleidingen werden respectievelijk de relatie Stad en Landschap vanuit planologisch oogpunt en de praktische aspecten bij het versterken van deze relatie belicht.

Verder werd besloten de haalbaarheid te laten onderzoeken om in 1999 te komen tot een Informatiecentrum voor de Groene Ruimte op Groeneveld.

Voor het op gang brengen van alle nieuwe activiteiten is voor de jaren 1998 en 1999 part-time een beroepssecretaris aangesteld. De Stichting heeft een vermogen van circa fl. 175.000. Voor 1998 en 1999 wordt ermee gerekend op dat vermogen jaarlijks zo’n 10.000 gulden in te teren; vanaf 2000 zou de Stichting weer een sluitende begroting willen hebben. In 1998 is een actie gestart om naast particuliere donateurs ook organisaties te werven.

Eind 1998 bestond het bestuur uit: J.C. Korthals, voorzitter (onafhankelijk), E. Denig, secretaris, J. Sipkens, penningmeester (vert. Bos), vacature (vert. Natuur), C.G. Bakker-Hänisch ten Cate (vert. Landschap), K.W. Sluijterman van Loo (vert. Cultuurhistorie), W.L.F. Rietbergen (vert.Openluchtrecreatie), G.J.H. Hoitink (vert. Plattelandsontwikkeling).

Stichting ProBos

Probos heeft het jaar 1998 vooral gebruikt om de maatschappelijke en economische betekenis van het bos verder te concretiseren. Daarbij zijn de volgende resultaten geboekt:

 • Het uitbrengen van de nota “Nieuwe economie in het landelijk gebied” op 5 mei, met nadere uitwerking in de komende kabinetsperiode;
 • De participatie in de brainstorm “Bos en hout 2000” op 25 mei, die moet gaan leiden tot een actieplan “Hout 2000”.
 • Het plaatsen van de uitreiking van de Jaarprijs Duurzaam Bos op 6 november in het raamwerk van de publieke discussie over de verzilvering van de waardering voor het bos.

De Jaarprijs Duurzaam Bos werd in 1998 voor de derde maal uitgereikt. Op basis van het thema “Personen en bosbeheer” waren drie personen voor de prijs genomineerd: A.L.P.H.E. Graf zu Ortenburg, A.F.H Stortelder en L.A.S. Klingen. De jury, onder voorzitterschap van drs. E.H.T.M. Nijpels, heeft besloten de Jaarprijs 1998 aan de laatstgenoemde toe te kennen.

De KNBV werd in de Stichting Probos vertegenwoordigd door ir. T. Winkelman.

Algemeen

 • Ledental: Ultimo 1998 bedroeg het ledental (inclusief donateurs) 559.
 • Abonnementen: Naast leden en donateurs waren er 422 losse abonnementen op het NBT.

Contributies in 1998

 • Leden fl. 130
 • Echtgenoot-leden fl.’ 22,50
 • Seniorleden fl. 90
 • Studenten fl. 90
 • Donateurs (minimaal) fl.’ 150
 • Pro Silva fl. 15

Notulencommissie

 • Voorjaar: Ir. J.J. Jansen, dr.ir. P. Schmidt, ir. F.J. Staudt
 • Najaar: Ir. E.J.M. Aertsen, mw. ing. N. Welle, ing. S. van Dijk MSc

Kascommissie

Dr.ir. J. Buis, ing. L.C. Smit, ing. J.P.G. de Klein MSc.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.