Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 1999

Artikelen

Jaarverslag KNBV 1999

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Redactieraad
 • Activiteitencommissie
 • Studiekring
 • Commissie Hongarije
 • Commissie Zweden
 • Pro Silva
 • Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1999 acht keer. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren onder meer een mogelijke follow-up voor het symposium “Bos en Natuur als Bouwsteen” uit 1998, certificering en lidmaatschap van FSC en verbetering van de samenwerking tussen verschillende bosbouwbladen. Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering in Apeldoorn werd gehouden op 16 april. De vergadering werd bijgewoond door negenennegentig leden. "€˜s Middags werd een bezoek gebracht aan het Houtbedrijf Wiesel en het landgoed Welna in het kader van het thema: “Certificering van duurzaam bosbeheer”. De najaarsvergadering, waaraan zevenenveertig leden deelnamen, werd gehouden op 5 november in Wageningen. Het thema van het middaggedeelte was “Gebruik en hergebruik van hout”. De excursies voerden de deelnemers naar het IBN-DLO of Parenco. In de najaarsvergadering werd ook afscheid genomen van de bestuursleden Van Hoesel en Naber, die beiden na een bestuursperiode van zes jaar niet meer herkiesbaar waren. De heer Van Hoesel bekleedde gedurende dit tijdvak de functie van ondervoorzitter. De voorzitter bezocht in juni de bijeenkomst van het Europese netwerk van bosbouwverenigingen te Schwerin. In de loop van het jaar werd de website van de Vereniging operationeel: www.knbv.nl.

Ultimo december 1999 bestond het bestuur uit jhr. ir. W.H.J. de Beaufort (voorzitter), ir. T. Winkelman (secretaris), mw. ir. B.J.M. Claessens (penningmeester), ir. T.W.M. Meeuwissen, ir. A.F.M. Olsthoorn, R. Roelfsema en drs. A.J.M. Roozen. De secretariaatswerkzaamheden werden uitgevoerd door mevrouw A. de Haan.

Redactieraad Nederlands Bosbouw Tijdschrift

Het tijdschrift kwam volgens planning zes keer uit, met in totaal 265 bladzijden. De oplage was 1100 exemplaren. Samenvattingen van de nummers van het NBT zijn op de website van de KNBV verschenen. Daar zijn ook de tips voor schrijvers opgenomen. Conform de nieuwe uitgavestrategie is er geen apart Studiekringdag themanummer uitgebracht en evenmin andere themanummers. Wel hebben een aantal thema’s met diverse artikelen extra aandacht gekregen. Behalve de Studiekringdag zijn dat CO2, het nieuwe natuurbeleid en het Programma Bosonderzoek. Het redactiebeleid is gericht op een gevarieerde samenstelling van artikelen. Het kost veel moeite om van beheerders en beleidsambtenaren bijdragen te krijgen. Renske Schulting bezocht de vergadering van de European Forestry journal Association in Finland. Rino Jans nam in 1999 als redactielid afscheid.

De samenstelling van de Redactieraad per 31 december is: Jac Hendriks (voorzitter), Peter van der Knaap (secretaris), Gerard de Baaij, Renske Schulting, Henk Siebel, Kees van Vliet en Barbara Bunskoek (eindredactie).

Activiteitencommissie

Zoals gebruikelijk heeft de Activiteitencommissie de middagprogramma’s na de voor- en najaarsvergadering voorbereid. De opkomst in het voorjaar was zeer bevredigend, maar viel in het najaar wat tegen. De voorjaarsbijeenkomst op 16 april werd gehouden in Apeldoorn in Congrescentrum Orpheus, met als thema “Certificering van duurzaam bosbeheer”. Het thema werd ingeleid door Kees van Vliet, omdat contactpersoon FSC Gemma Boetekees wegens ziekte afwezig was. Hij behandelde de algemene opzet van het FSC certificeringsysteem en de discussies in Nederland. Arno Willems van de Unie van Bosgroepen behandelde daarna de overwegingen van boseigenaren, die vermoeden dat de kosten en opbrengsten van certificering niet in verhouding staan. De middagexcursie werd gehouden op de zagerij Houtbedrijf Wiesel (onder leiding van de heer Van Bosse), dat o.a. gecertificeerd hout verwerkt en op landgoed Welna (onder leiding van de heren Gorter en Fernandez), dat certificering van het bosbeheer overweegt. In de praktijk kon worden getoond welke afwegingen gemaakt moeten worden, zowel door een zagerij, door een eigenaar als door een certificeerder. De middag leverde veel stof tot nadenken aan het begin van de inspraakronde van de concepttekst van de “Nederlandse Standaard”, de uitwerking van de algemene FSC principes voor de Nederlandse situatie. De discussies waren levendig. De najaarsvergadering werd op 5 november gehouden in Wageningen, met als onderwerp de toepassing van lifecycle analysis (LCA) bij de toepassing van hout, aansluitend bij de Studiekringdag. De ledenvergadering werd gehouden in het Staringgebouw, gelegen direct naast het IBN-gebouw. Theo Meeuwissen verzorgde tijdens de vergadering een intermezzo over hoe de bosbouw actief kan inspelen op ontwikkelingen in het beleid. Dit onderwerp zal verder uitgewerkt worden tijdens de voorjaarsexcursie 2000. In de middag bestond de mogelijkheid te kiezen uit twee excursies: een rondleiding in het IBN-gebouw, dat o.a. met FSC-gecertificeerd hout is gebouwd, of een excursie naar de papierfabriek Parenco, waar o.a. milieuaspecten van papierrecycling aan de orde kwamen. De opkomst viel wat tegen, de bezoekers waren echter tevreden over het geboden programma.

De samenstelling van de commissie is aan het eind van het verslagjaar gewijzigd, ondanks statutaire herbenoeming in de najaarsvergadering van enkele leden. Frits van der Kooy en Albert Velema traden in december af als lid en werden opgevolgd door Gerard Koopmans en Jop de Klein, die met ingang van januari 2000 aan hun werkzaamheden zullen beginnen. Jan Bervaes bleef voorzitter, Ad Olsthoorn bleef secretaris en Boudewijn Swart bleef lid.

Studiekring

Op 1 oktober 1999 heeft de Studiekring de jaarlijkse studiedag georganiseerd, met als onderwerp: “Hout van wieg tot graf; milieuvriendelijk imago van hout terecht?”. Het thema voor de studiedag was de zogenaamde lifecycle analysis (LCA) van hout. Lifecycle analysis is een steeds vaker toegepaste methode om producten tijdens hun “leven” te volgen op aspecten van energiebalans en milieubelasting. Doel van de studiedag was het vergroten van het inzicht in de milieuaspecten van het gebruik van hout, ook in vergelijking met andere (bouw)materialen. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: “Milieu, de troefkaart van de bos- en houtsector” door ir. L. Dielen (Stichting Bos en Hout), “Methodiek en toepassingen van LCA” door mw. ir. A.S. H. de Beaufort-Langeveld (consultant Environmental Affairs), “Ecologische aspecten van LCA: landgebruik en biodiversiteit” door dr. H. van Dobben (IBN-DLO), “Meer hout in de bouw!” door dr.ing. P.J. Fraanje (IVAM Environmental Research, UvA), “Houtverduurzaming en milieu: werkelijk een spanningsveld?” door prof.dr. H. Militz (LUW Bosbouw) en “If timber would not need cutting: communicating timber management in society” door prof.dr. H. Schanz (LUW Bosbouw). Onder voorzitterschap van dagvoorzitter prof.dr.ir. G.M.J. Mohren namen 95 personen deel aan de Studiekringdag. Een aantal van de lezingen en het verslag van de forumdiscussie zijn opgenomen in het NBT van november/december 1999.

De Studiekringdag stond ook in het teken van het afscheid van de voorzitter van de Studiekring prof.dr.ir. I.S. Zonneveld en de leden ir. P. Bakker en ir. J.J. Jansen. In de najaarsvergadering van de KNBV werden nieuwe commissieleden benoemd. Per 31 december is de samenstelling van de Studiekringcommissie als volgt: prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (voorzitter), dr.ir. W. Schaap (secretaris), ir. J.M. van den Bos, ing. L.A.S. Klingen en dr.ir. A. F. M. Olsthoorn.

Commissie Hongarije

De belangstelling onder de leden van de KNBV om in het verslagjaar deel te nemen aan een excursie naar Hongarije was te gering om tot daadwerkelijke organisatie over te gaan. Activiteiten hebben dan ook niet plaats gevonden. Helaas hebben drie leden van de commissie zich om verschillende redenen moeten terugtrekken. Het bestuur van de KNBV heeft op zich genomen te trachten de commissie weer volledig bemand te krijgen. Per 31 december zijn de nog zittende leden van de commissie: A. Graf zu Ortenburg en ir. W.Z. van der Meer.

Commissie Zweden

Evenals de voorgaande jaren werden er in 1999 geen activiteiten ontplooid wegens de onduidelijkheid ten aanzien van de gewenste contacten van Zweedse zijde. De commissie heeft zich voorgenomen eenmalig een excursie naar Zweden te organiseren. De commissie bestaat uit de volgende leden: mw. ir. B. Claessens (voorzitter), ir. W. Daamen (secretaris), ing. G. Borgman, ing. J. van Rhenen en ir. T. Winkelman.

Pro Silva

Traditiegetrouw organiseerde de Werkgroep Pro Silva in 1999 weer twee excursies. De voorjaarsexcursie stond in het teken van “Het bosbedrijf en de toepassing van Pro-Silva uitgangspunten”. Moet je investeren in bepaalde maatregelen? Of grijp je alleen maar in als het geen geld kost of wanneer je er geld aan overhoudt? En wat betekenen de keuzes voor de kwaliteit van het bos? Loop je daarmee risico’s die financieel onaanvaardbaar zijn? Over die en andere vraagstukken hebben ruim 110 deelnemers gediscussieerd in de bossen van het landgoed Den Treek – Henschoten. Voor de najaarsexcursie waren we te gast in het Zeisterbos. Niet het creëren, maar het behouden van menging en structuurvariatie in het bos stond centraal in de excursie van oktober 1999. Aan deze excursie namen ongeveer 100 leden deel. Pro Silva publiceerde twee artikelen in het NBT met een verslag van de excursies. Op de website van de KNBV heeft Pro Silva een plek gevonden waar de aankondigingen van de excursies worden vermeld. In 1999 is een start gemaakt dit uit te gaan breiden met informatie over de activiteiten van de commissie en verslagen van de excursies.

Tijdens de najaarsvergadering van de KNBV is besloten het aparte lidmaatschap van Pro Silva af te schaffen en alle KNBV-leden als lid van Pro Silva te beschouwen. De werkgroep Pro Silva is hierbij omgezet in een commissie. De commissie Pro Silva heeft in 1999 een lustrumwerkgroep samengesteld die de voorbereidingen treft voor het tienjarig bestaan van Pro Silva Nederland, dat in het najaar van 2000 gevierd zal worden.

Per 31 december 1999 treden als excursieleiders op: Feitze Boersma, Hans van den Bos, Ronald Buiting, Bea Claessens, Hans Gierveld, Michiel Houtzagers, Reijer Knol, Gerard Koopmans, Theo Meeuwissen, Thijs Offermans, Ad Olsthoorn, Rene Olthof, Jaap Paasman, Ellen Reuver, Martin Roos, Renske Schulting, Paul Schwaner, Boudewijn Swart, Sjaak Vorstermans, Robbert Wolf en Martijn van Wijk, alsmede de leden van de commissie Pro Silva: Leo Cleiren, Dirk Maas (vertegenwoordiger Europese Pro Silva), Jeroen de Haas (secretaris) en Gerard de Baaij (voorzitter).

Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies

Stichting Nationale Boomfeestdag

Op 24 maart 1999 heeft de 43e Nationale Boomfeestdag plaats gevonden met een recorddeelname: zo’n 80 % van de scholen met meer dan 130.000 kinderen, die ieder gemiddeld 4 struiken of bomen plantten. Totaal minstens 500.000 stuks, ofwel 1000 voetbalvelden natuur. De aan de Boomfeestdag gekoppelde boomfeestactie leverde ook nog eens 100.000 bomen op in Nederland, Brazilië en Senegal. De nationale viering is gehouden in Barneveld. In elke provincie is de aandacht gericht geweest op de accentviering, tot stand gebracht door de Provinciale Commissies van de Boomfeestdag. Het thema van de Boomfeestdag was “Water en Bomen”. Ook stond het jubilerende Staatsbosbeheer in het licht. Het is gebleken dat de Boomfeestdag niet 42 maar als Boomplantdag 80 jaar oud is. De allereerste blijkt namelijk in 1919 te Doorwerth te zijn gevierd. Vanaf 1998 is het mogelijk om de zogenaamde Tilia “Millennium Boomfeestdag” te kopen via de Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze bolvormige linde is speciaal voor de Boomfeestdag geteeld door Bomencentrum Nederland te Baarn. Met deze millenniumboom kunnen gemeenten en bedrijven zich inzetten voor een nieuw groen millennium. Het honderdjarige Staatsbosbeheer heeft aan ieder op de Boomfeestdag geboren kind een geboorteboom geschonken. Deze bomen worden in een speciaal Babybos geplant. Vroeger werd bij een bijzondere gelegenheid een boom geplant als blijvend gedenkteken. Dit oude gebruik is door de Stichting Nationale Boomfeestdag in ere hersteld. Iedereen kan bij de Stichting een geboorteboom bestellen die de hoop symboliseert als nieuwe wereldburger te kunnen opgroeien in een gezonde groene wereld.

De KNBV werd in de Stichting Nationale Boomfeestdag vertegenwoordigd door mw. drs.ing. J.M. Firet.

Stichting Groeneveld

Conform afspraak beëindigde ir. E. Denig per ultimo 1999 het uitvoerend secretariaat. Mevrouw ir. C.G. Bakker-Hänisch ten Cate zal vanuit het bestuur het secretariaat op zich nemen. Mevrouw A. Bon-Brouwer, verbonden aan Kasteel Groeneveld, voert de financiële administratie voor de Stichting; zij zal voortaan de winkelverkoop volledig administreren, e.e.a. ten laste van de begroting van de Stichting. Medio 1999 ging Werner Paans, directeur van Kasteel Groeneveld, met pensioen; ir. Sim Visser volgde hem op. Het bestuur beoogt onder handhaving van de eigen identiteit de samenwerking met hem verder te intensiveren. Op 2 juni vond de donateursdag plaats met aandacht voor het eeuwfeest van Staatsbosbeheer. Op 20 oktober woonden 45 personen de tweede Groeneveldlezing bij; het onderwerp was “Tussen Bommelstein en Belvedére”, een debat over de identiteit van de groene ruimte. Op 9 september besprak een bestuursdelegatie de notitie “Trends in de Groene Ruimte” met de top van het Ministerie van LNV. Het Ministerie kan zich goed vinden in het ter discussie stellen door de Stichting van maatschappelijke tegenstellingen bij het gebruik van de groene ruimte. De begroting van de Stichting voor 1999 voorzag in een exploitatietekort van 12.000 gulden. Doordat de Bommeltentoonstelling in het kasteel erg veel publiek trok, dat flink Bommelaandenkens kocht, werd er 20.000 gulden meer aan inkomsten gerealiseerd dan begroot. Als gevolg daarvan werd het jaar afgesloten met een batig saldo van 8000 gulden.

In het bestuur van de Stichting Groeneveld werd de sector Bos, via de KNBV, vertegenwoordigd door ir. J. Sipkens.

Stichting ProBos

Voor de Stichting ProBos was 1999 een jaar van bezinning. De geplande activiteiten zijn niet zonder meer uitgevoerd, maar vooral goed doordacht. ProBos beoogde een voortgezette inbreng in de discussie over de beloning van de maatschappelijke functies van bos en de versterking van de positie van hout in Nederland. Het geplande discussieprogramma naar aanleiding van de beleidsnota “Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw” (NBL21) is verschoven naar 2000 omdat NBL21 dan pas zal uitkomen. In de tweede helft van het jaar werd een geheel hernieuwde versie van het boekje “Nederlands Bos in Beeld” geproduceerd. De inhoud werd uitgebreid met verklarende teksten en informatieve essays, waardoor de publicatie aantrekkelijker is geworden voor een breder publiek. De officiële overhandiging van het eerste exemplaar zal in januari 2000 plaatsvinden. De KNBV werd in de Stichting ProBos vertegenwoordigd door ir. T. Winkelman.

Algemeen

 • Ledental: Ultimo 1999 bedroeg het ledental (inclusief donateurs) 586.
 • Abonnementen: Naast leden en donateurs waren er 454 losse abonnementen op het NBT.

Contributies in 1999

 • Leden fl. 130
 • Echtgenoot-leden fl. 22,50
 • Seniorleden fl. 90
 • Studenten fl. 65
 • Donateurs (minimaal) fl. 150
 • Pro Silva fl. 15
 • Los abonnement fl.’ 105
 • Studentenabonnement fl.’ 35

Notulencommissie

 • Voorjaar: mw. ir. G.J. Nijland, ir. M.R. Houtzagers, ing. E.P.J.M. van der Staak
 • Najaar: mw. ing. N.V. Moll, mw. J. Klein Goldewijk, ing. L.F.H. Janssen

Kascommissie

ing. L.C. Smit, ing. J.P.G. de Klein MSc., ing. H. Gierveld

Reacties

Er zijn nog geen reacties.