Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2000

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2000

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Redactieraad
 • Activiteitencommissie
 • Studiekring
 • Commissie Hongarije
 • Commissie Zweden
 • Pro Silva
 • Stichting Nationale Boomfeestdag
 • Stichting Groeneveld
 • Stichting ProBos
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2000 zeven keer. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren onder meer het overbrengen van het verenigingsarchief naar het Rijksarchief Gelderland, het opstarten van een intern en extern gericht imago-onderzoek en de voorbereiding voor een strategiediscussie binnen de vereniging. Ook de organisatie, in samenwerking met anderen, van een symposium en de samenwerking tussen het Nederlands Bosbouw Tijdschrift en het Vakblad voor Natuurbeheer bleven aandacht vragen.

Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering in Maarn werd gehouden op 20 april. De vergadering werd bijgewoond door 75 leden. 's Middags werd een bezoek gebracht aan een tweetal landgoederen in het kader van het thema: “Bosbouw in beweging”. De najaarsvergadering, waaraan 91 leden deelnamen, werd gehouden op 3 november in Renkum. In plaats van het uitspreken van de gebruikelijke najaarsrede nam de voorzitter de deelnemers mee naar het bos, in de vorm van een diaklankbeeld met fraaie beelden van het Nederlandse bos. Een hart onder de riem voor boseigenaren en beheerders. Die zijn met iets goeds bezig en dat mag best eens gezegd. Het diaklankbeeld is inmiddels op videoband gezet en bij de Vereniging verkrijgbaar. Na een korte ledenvergadering stond de dag verder geheel in het teken van het tienjarig bestaan van Pro Silva Nederland. De excursie voerde de deelnemers door de boswachterij Oostereng. In de najaarsvergadering werd ook afscheid genomen van voorzitter W. de Beaufort en algemeen bestuurslid A. Olsthoorn, die beiden na een bestuursperiode van zes jaar niet meer herkiesbaar waren.

In juli nam de voorzitter op uitnodiging deel aan de honderdste jaarvergadering van de Poolse Bosbouwvereniging. In oktober vond de bijeenkomst van het Europese netwerk van bosbouwverenigingen in Nederland plaats. De deelnemende voorzitters bezochten het landgoed Den Treek, het Kroondomein en de IJsselmeerpolders.

Ultimo december 2000 bestond het bestuur uit dr.ir. J.H. Kuper (voorzitter), ir. T. Winkelman (secretaris), mw. ir. B.J.M. Claessens (penningmeester), drs. A.J.M. Roozen (ondervoorzitter), dr.ir. H.H. Bartelink, ir. T.W.M. Meeuwissen en R. Roelfsema. De secretariaatswerkzaamheden werden bij administratiekantoor De Voorwaarts uitgevoerd door mevrouw M. Regter. Ook de financiële administratie ligt bij De Voorwaarts, waar inmiddels twee jaar ervaring met de ins en outs van de KNBV is opgebouwd.

Redactieraad Nederlands Bosbouw Tijdschrift

Het tijdschrift verscheen in 2000 zes keer, met in totaal 248 bladzijden. De oplage was 1100 exemplaren. Samenvattingen van de nummers van het NBT zijn op de website van de KNBV verschenen (www.knbv.nl). Daar zijn ook de tips voor schrijvers opgenomen. Echte themanummers waren er niet; wel zijn artikelen over eenzelfde onderwerp gebundeld in één nummer. In plaats van een apart Studiekringnummer is een uitvoerig verslag van de Studiekringdag gemaakt en een enkel tot artikel omgevormde inleiding geplaatst. Elk nummer bood zodoende voor vele lezers wat wils, terwijl sommige thema’s toch een accent kregen. De redactie heeft uitvoerig stilgestaan bij de kritiek dat het NBT te weinig wetenschappelijke diepgang heeft. Voor de formule van het blad worden een brede oriëntatie en het opiniërend karakter essentieel geacht. Er bestaat echter geen enkel bezwaar tegen wetenschappelijke artikelen, mits helder geschreven. De redactie heeft dan ook gediscussieerd over de vraag hoe voldoende artikelen uit de wetenschappelijke wereld verkregen kunnen worden. De handelwijze van het tijdschrift inzake de discussies over financiële investeringen in houtsoorten als Robinia en over CO2 is tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in de polemiek die de redactie voor ogen stond. De beweging naar een nieuw breed blad voor bos- en natuurbeheer is regelmatig in de redactieraad besproken. In juli zijn redacteuren van Europese bosbouwbladen, verenigd in de European Forestry journal Association, in Nederland te gast geweest.

De samenstelling van de Redactieraad per 31 december is: Jac Hendriks (voorzitter), Peter van der Knaap (secretaris), Ekko Aertsen, Gerard de Baaij, Renske Schulting, Henk Siebel, Kees van Vliet en Barbara Bunskoek (eindredactie).

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie verzorgde in 2000 de inleiding en de middagexcursie bij de voorjaarsvergadering in Maarn. In aansluiting op de presentatie van Theo Meeuwissen in de najaarsvergadering van 1999 was het thema “Bosbouw in beweging: Landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug in een dynamische omgeving”. Aan het eind van de ochtend, na afloop van de vergadering, verschafte mevrouw W. Petter (landgoed Maarsbergen) inzicht in het ondernemerschap van een aantal landgoedeigenaren op de Utrechtse Heuvelrug. Mevrouw Petter vertelde hoe men tracht in te spelen op de ontwikkelingen, die het bos- en landgoedbeheer beïnvloeden. In de middag volgde een excursie naar de landgoederen Huis te Maarn en Het Kombos, waar respectievelijk de heren J. van Notten en J.W.G. Laporte een en ander in het veld toonden.

De najaarsbijeenkomst in Renkum stond in het teken van het tienjarig bestaan van Pro Silva. De werkgroep Pro Silva verzorgde het deel na de ledenvergadering bij deze succesvolle bijeenkomst.

In het verslagjaar is een aantal leden van de commissie teruggetreden. Dit waren niet de minste. Zowel Jan Bervaes (sinds 1992) als Ad Olsthoorn (sinds 1994) zijn lang actief geweest binnen de commissie. Jan Bervaes is vervangen door Marleen van den Ham, terwijl Hank Bartelink Ad Olsthoorn opvolgde als liaison met het bestuur. Verder bestaat de Activiteitencommissie uit Boudewijn Swart (voorzitter), Jop de Klein (secretaris) en Gerard Koopmans.

Studiekring

Op 29 september 2000 heeft de Studiekring de jaarlijkse studiedag georganiseerd, met als onderwerp: “C02-beleid en bosbouw”. Het onderwerp werd ingeleid door prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (Wageningen UR), S. Schöne (WNF), dr. I.M. Emmer (Stichting FACE), en drs. N. van Heijst (SBB). Onder dagvoorzitterschap van ir. J.A. Verweij (Stichting FACE) namen ongeveer 80 personen deel aan de Studiekringdag. Met de Klimaatconferentie, die kort na de Studiekringdag werd gehouden in Den Haag, sloot de studiedag goed aan bij de actualiteit. Het verslag van de Studiekringdag is opgenomen in het NBT van december 2000.

Aan het eind van het jaar werd afscheid genomen van het commissielid dr.ir. A.F.M. Olsthoorn. Per 31 december is de samenstelling van de Studiekringcommissie als volgt: prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (voorzitter), dr.ir. W. Schaap (secretaris), dr.ir. H.H. Bartelink, ir. J.M. van den Bos, ing. L.A.S. Klingen en mw. ir. G.J. Nijland.

Commissie Hongarije

De pogingen van het bestuur van de KNBV om weer een volledig bemande commissie te krijgen, resulteerden eind januari in een groepje trekkers van 4 personen, die in eerste instantie zouden proberen de contacten met Hongarije te herstellen. De nog zittende leden van de oude commissie, A. Graf zu Ortenburg en ir. W.Z. van der Meer, besloten in de loop van het jaar zich uit de commissie terug te trekken. Het herstel van de contacten met Hongarije stuitte op erg veel problemen aan de Hongaarse kant. Pas in het najaar werd na veel zoekwerk contact gemaakt met de heer Màrton Sódor uit Boedapest, die optreedt als contactpersoon van de Hongaarse Bosbouwverenging met betrekking tot de samenwerking tussen Hongarije en Nederland. Het contact blijft echter moeilijk verlopen. In mei ontving de KNBV een verzoek van de Poolse Bosbouwvereniging om een excursie te organiseren. Dit verzoek werd doorgespeeld aan de Commissie Hongarije, hetgeen resulteerde in een dagexcursie voor 48 Polen op 15 september, met als thema multifunctioneel bosbeheer en Pro Silva. De Koninklijke Houtvesterij Het Loo trad daarbij op als gastheer. De Polen verbleven in totaal drie dagen in Nederland, en hadden naast de bosbouwexcursie ook culturele activiteiten en bezoek aan Poolse oorlogsgraven op hun programma staan. De Poolse Bosbouwvereniging nodigde de voorzitter van de KNBV uit deel te nemen aan de honderdste jaarvergadering van deze vereniging.

De Commissie Hongarije bestaat nu uit de volgende leden: James Brenninkmeijer (voorzitter), Arthur Ebregt (secretaris), Hans Gierveld en Evan Buytendijk. Het ligt in de bedoeling de commissie op korte termijn uit te bouwen tot een meer algemene “Commissie buitenland”.

Commissie Zweden

Evenals de voorgaande jaren werden er in 2000 geen activiteiten ontplooid wegens de onduidelijkheid ten aanzien van de gewenste contacten van Zweedse zijde. De commissie heeft nog wel het voornemen eenmalig een excursie naar Zweden te organiseren. De commissie bestaat uit de volgende leden: mw. ir. B. Claessens (voorzitter), ir. W. Daamen (secretaris), ing. G. Borgman, ing. J. van Rhenen en ir. T. Winkelman.

Pro Silva

Traditiegetrouw organiseerde de werkgroep Pro Silva in 2000 weer twee excursies. Heel veel nieuwe gezichten zagen de werkgroepleden bij de goed bezochte voorjaarsexcursies op 17, 18 en 19 mei in Den Haag. De fraaie oude loofbossen van het landgoed Clingendael vormden het ochtenddecor; jonger loofbos in de Scheveningse Bosjes dat van de middag. Natuurlijk kende de excursie in een stedelijke omgeving een eigen accent. Natuur, landschap en recreatie zijn voor de gemeente Den Haag de belangrijkste bosfuncties. En de bewegingsruimte van de beheerder is strakker ingekaderd door een kritische omgeving. Maar dat vormt uiteraard wel een grote uitdaging. Heel herkenbaar voor iedere bosbeheerder was het dilemma tussen de gewenste blijvende rol van lichtboomsoorten en twee kernbegrippen van Pro Silva: geleidelijkheid en het gebruik van spontane processen. In Den Haag gaat het daarbij vooral om een gewenste blijvende rol van de eik (en in mindere mate de berk). Schaduwboomsoorten als beuk en esdoorn zullen in een beheer waarin uitsluitend geleidelijkheid en spontane processen een rol spelen echter steeds meer de overhand krijgen. AI met al een interessant excursieprogramma, dat de deelnemers de uitspraak ontlokte dat het goed was om te zien dat ook een grote stad in het westen zoals Den Haag intensief met deze materie bezig is. Bovendien meenden velen hier een proeve te hebben gezien van het urbane bosbeheer, zoals dat onder de overal toenemende belangstelling van de stedelingen binnen afzienbare tijd wellicht in heel Nederland plaats zal vinden.

De najaarsexcursie van Pro Silva was op vrijdag 3 november. Deze keer geen drie dagen, maar op één dag ruim 150 deelnemers bij het thema “Tien jaar Pro Silva Nederland”. De excursie was zoals gebruikelijk in het bos. Deze keer met een uitgebreid programma: bos bekijken, beoordelen en discussiëren over het beheer en daarnaast feestelijkheden zoals het planten van bomen en een hapje, een drankje en muziek. De lustrumexcursie werd gehouden in aansluiting op de najaarsvergadering van de KNBV in boswachterij Oostereng van Staatsbosbeheer. Na afloop werd aan iedere deelnemer een lustrumuitgave van Pro Silva uitgereikt. Deze publicatie is inmiddels aan alle leden van de KNBV toegezonden.

Pro Silva Nederland was met een klein gezelschap vertegenwoordigd op het derde internationale Pro Silva congres in Hannover. In het NBT werden diverse artikelen gepubliceerd: verslagen van de excursies en een reeks over tien jaar Pro Silva.

Per 31 december 2000 treden in de werkgroep als excursieleiders op: Hans van den Bos, Ronald Buiting, Hans Gierveld, Michiel Houtzagers, Reijer Knol, Gerard Koopmans, Thijs Offermans, Ad Olsthoorn, Rene Olthof, Jaap Paasman, Ellen Reuver, Martin Roos, Renske Schulting, Paul Schwaner, Boudewijn Swart, Sjaak Vorstermans, Robbert Wolf en Martijn van Wijk, alsmede de leden van de commissie Pro Silva: Leo Cleiren, Dirk Maas (vertegenwoordiger Europese Pro Silva), Jeroen de Haas (secretaris) en Gerard de Baaij (voorzitter).

Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies

Stichting Nationale Boomfeestdag

Op 22 maart 2000 heeft de 44e Nationale Boomfeestdag plaats gevonden met een grote deelname. In 75 % van de gemeenten in Nederland wordt de Boomfeestdag gevierd. De nationale viering is gehouden in Utrecht op de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn. Daar was Hare Majesteit Koningin Beatrix te gast: De Koningin heeft het startsein gegeven voor het planten van 250 grote bomen in het Groot Archeologiepark van Leidsche Rijn. Bovendien hebben prominenten een 2000-monument geplant, een bomencirkel bestaande uit bolvormig gesnoeide linden. Het thema van de Boomfeestdag was “Bomen voor eeuwen”. Juist in het begin van het nieuwe millennium is het goed te beseffen welke kardinale rol de boom al sinds mensenheugenis in ons leven vervult. In elke provincie is de aandacht gericht geweest op de accentviering, tot stand gebracht door de Provinciale Commissies van de Boomfeestdag. Door deze Boomfeestdag zijn er in het land weer duizenden bomen en struiken bij gekomen, bij de inmiddels meer dan tien miljoen die tijdens de 44 Boomfeestdagen door schoolkinderen zijn geplant.

Vroeger werd bij een bijzondere gelegenheid een boom geplant als blijvend gedenkteken. Dit oude gebruik is door de Stichting Nationale Boomfeestdag in ere hersteld. Iedereen kan bij de Stichting een geboorteboom bestellen die de hoop symboliseert als nieuwe wereldburger te kunnen opgroeien in een gezonde groene wereld. Ook kan iedereen die een dierbare heeft verloren als gevolg van kanker ter nagedachtenis een speciale In-memoriam boom hiervoor bestellen. In november 2000 zijn deze bomen in het Roggebotsebos te Dronten geplant en is er een plaquette met de namen van de overledenen geplaatst.

De KNBV werd in de Stichting Nationale Boomfeestdag vertegenwoordigd door mw. drs ing. J.M. Firet.

Stichting Groeneveld

Op 18 juni werd de donateursdag gehouden. Er kon, samen met leden van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, een flinke wandeling worden gemaakt van het Janskerkhof (Hilversum Noord) over de hei naar Kasteel Groeneveld. Eén en ander “in de voetsporen van Ferdinand Huijck”. Hoewel de tocht historisch en landschappelijk interessant was en het weer zonnig, was het aantal deelnemers zo klein, dat besloten is de volgende donateursdag weer op de vertrouwde manier te organiseren. De Groeneveldlezing werd op 5 oktober uitgesproken door Geert Mak. Het onderwerp was “Het gedroomde landschap”. Voor het eerst was een prijs aan de lezing verbonden, die aan Geert Mak werd uitgereikt in bijzijn van ruim honderd belangstellenden. In plaats van een voorzien exploitatietekort van ruim 18.000 gulden kon de Stichting een positief saldo van bijna 28.000 gulden presenteren. De kosten bleven binnen het budget. De baten overschreden de begroting fors, door ongedacht hoge verkoopcijfers van de winkel tijdens de Beatrix Pottertentoonstelling. De Stichting leverde een bijdrage van 17.500 gulden aan de exploitatie van het kasteel. Daarnaast werd het kasteel financieel ondersteund door voor projecten subsidies aan te vragen bij fondsen, die statutair niet aan overheidsinstellingen doneren.

In het bestuur van de Stichting Groeneveld werd de sector Bos, via de KNBV, vertegenwoordigd door ir. J. Sipkens.

Stichting ProBos

De activiteiten van de Stichting Probos waren in 2000 vooral gericht op het tot stand brengen van Natuurnet: een website, die het (regionale) aanbod van bos en natuur in combinatie met recreatiemogelijkheden en -voorzieningen in beeld brengt. Hiertoe is een werkgroep ingesteld, waarin een aantal belanghebbende partijen deelnemen, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit en de Unie van Bosgroepen. Daarnaast werd opdracht gegeven voor de productie van het boekje “Nederlands hout in beeld”, dat in het voorjaar van 2001 zal verschijnen. Twee keer werd getracht op korte termijn een discussiebijeenkomst c.q. symposium te organiseren naar aanleiding van een actueel beleidsthema (“Natuur voor mensen, mensen voor natuur”; rapport commissie Waterbeheer 21e eeuw). Beide keren werd de organisatie echter voortijdig gestopt, in het eerste geval wegens het wegvallen van de trekker door ziekte, in het tweede geval wegens het ontbreken van draagvlak voor het thema (bos en water) binnen ProBos. Hierbij speelde ook mee dat per 1 juli afscheid moest worden genomen van de communicatieadviseur mevrouw L. Heijdel. De KNBV werd in de Stichting ProBos vertegenwoordigd door ir. T. Winkelman.

Algemeen

 • Ledental: Ultimo 2000 bedroeg het ledental (inclusief donateurs) 628.
 • Abonnementen: Naast leden en donateurs waren er 408 losse abonnementen op het NBT.

Contributies in 2000

 • Leden fl.’ 130
 • Echtgenoot-leden fl.’ 22,50
 • Seniorleden fl. 90
 • Studenten fl.’ 65
 • Donateurs (minimaal) fl. 150
 • Pro Silva fl. 15
 • Los abonnement fl. 105
 • Studentenabonnement fl. 35

Notulencommissie

 • Voorjaar: prof.ir. A. van Maaren, C.J.G. Sissingh, ing. F.J. Somsen
 • Najaar: ir. J.P. van den Briel, dr.ir. J. den Ouden, ir. A.J.H. Willems

Kascommissie

ing. J.P.G. de Klein MSc., ing. H. Gierveld, C.T. Zuidema

Reacties

Er zijn nog geen reacties.