Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2002

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2002

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Redactieraad Nederlands Bosbouw Tijdschrift
 • Activiteitencommissie
 • Studiekring
 • Commissie Buitenland
 • Pro Silva
 • KNBV-webredactie
 • Het Nationale Bosdebat
 • Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2002 negen keer. Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de vergaderingen was de gewenste professionalisering van de vereniging, als vervolg van de in de voorgaande jaren gevoerde strategiediscussie. De besprekingen over samenwerking tussen het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, het Vakblad voor Natuurbeheer en andere bladen binnen het vakgebied konden in het verslagjaar niet worden afgerond.

Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. Aan de voorjaarsvergadering, op 12 april gehouden in Barger Compascuum, namen ruim zestig leden deel. Naast de behandeling van het financieel en secretarieel jaarverslag over 2001, werd in deze vergadering de oprichting van de KNBV-webredactie geëffectueerd door het aannemen van een daartoe strekkende wijziging van het huishoudelijk reglement. Voorafgaand aan de lunch konden de aanwezigen een bezoek brengen aan het Veenpark “De wereld van veen”. De najaarsvergadering vond plaats op 8 november in Krimpen aan den IJssel. Ook bij deze bijeenkomst waren circa zestig leden aanwezig. Belangrijkste agendapunt was de aanstelling van een bestuurlijk medewerker in het kader van de professionalisering van de vereniging. Ten gevolge van deze aanstelling werd bij de behandeling van de begroting besloten de contributies te verhogen. In het bestuur werd, als opvolgster van Bea Claessens, Nienke Welle benoemd als penningmeester.

Ultimo december 2002 bestond het bestuur uit dr ir J.H. Kuper (voorzitter), ir T. Winkelman (secretaris), mw. ing. N.M. Welle (penningmeester), drs A.J.M. Roozen (ondervoorzitter), dr ir H.H. Bartelink, ir T.W.M. Meeuwissen en R. Roelfsema. De financiële administratie en de secretariaats-werkzaamheden werden in de eerste helft van het jaar nog uitgevoerd bij administratiekantoor De Voorwaarts in Apeldoorn. Per 1 juli werden deze werkzaamheden ondergebracht bij De Beek Groep in Den Haag.

Redactieraad Nederlands Bosbouw Tijdschrift

Het werven van kopij voor het Nederlands Bosbouw Tijdschrift ging in 2002 niet zo vlot. Dat leidde tot een verschuivende planning voor de productie van het tijdschrift, waardoor nummer 6 niet meer kon verschijnen in 2002. Vanwege het jubileumkarakter van 2003 (75ste jaargang) is besloten om nummer 6 niet in 2003 te laten verschijnen maar te combineren met nummer 5. De inhoud van het tijdschrift was weer gevarieerd en vormde een weerspiegeling van de thema’s van het bosbeheer van vandaag. Er waren artikelen over klassieke onderwerpen zoals dunningen, bosbrandpreventie, geïntegreerd bosbeheer, ooibossen en genenbronnen op de Veluwe. Maatschappelijk gerichte onderwerpen kregen ook volop aandacht: klimaatverandering, CO2-vastlegging, waterbeheer, certificering en een serie over maatschappelijk draagvlak voor bosbeheer.

In de loop van het jaar hebben Peter van der Knaap en Gerard de Baaij de redactie verlaten. Er hebben 6 redactievergaderingen plaats gevonden, steeds bij Alterra in Wageningen. Namens de KNBV nam de voorzitter van de redactieraad tevens deel aan de redactie van het Vakblad Natuurbeheer. De uitkomsten van de marktverkenning naar mogelijkheden voor een nieuw vakblad voor bos en natuurbeheer kwamen dit voorjaar beschikbaar. Het onderzoek is ingesteld door het Vakblad Natuurbeheer en NBT samen. Het bleek niet mogelijk om in 2002 te komen tot het ontwikkelen van een concreet voorstel om via fusie van bestaande bladen invulling te geven aan een nieuw vakblad. Er zijn wel diverse verkennende besprekingen gevoerd op directieniveau en op redactieniveau, ook met andere organisaties. Het proces gaat door in 2003.

De samenstelling van de Redactieraad per 31 december is: drs J.L.J. Hendriks (voorzitter), ir E.J.M. Aertsen, dr ir J. den Ouden, mw. ir P.J.H.M. Reuver, ing. R. Schulting, ir C.J.M. van Vliet en mw. B. Bunskoek (eindredactie).

Activiteitencommissie

Nieuwe bossen als thema bij de vergaderingen

De activiteitencommissie heeft, gekoppeld aan de ledenvergaderingen, twee bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘nieuwe bossen’. Hoewel de bijeenkomsten gericht waren op dit zelfde thema, leverde dit twee totaal verschillende bijeenkomsten op. Na de voorjaarsvergadering hebben de aanwezigen inleidingen gehoord over het nieuwe landgoed Scholtenzathe in zuidoost Drenthe. Op dit monofunctionele veenkoloniale landbouwbedrijf wordt een landgoed aangelegd met verschillende nieuwe functies, waaronder bosbouw. De inleidingen werden verzorgd door Frank Klement, directeur van het landgoed, en door Menno Lumkes van de provincie Drenthe. De inleidingen toonden aan dat het in deze oude veenkoloniën mogelijk is om tot nieuwe vormen van landgebruik te komen nu de landbouw er zwaar onder druk staat door het wegvallen van de aardappelzetmeelteelt. De leden van de KNBV hebben vanaf een boerenkar in ogenschouw genomen hoe het landgoed gestalte gaat krijgen.

In het najaar is aandacht besteed aan nieuwe bossen in het westen van het land. Bezocht werden het Loetbos en de Krimpenerhout. Het Loetbos is ca. 30-35 jaar oud en de ontwikkelingen in dit jonge bos zijn bekeken en bediscussieerd. In de Krimpenerhout is aandacht besteed aan de spontane bosontwikkeling op veengronden. Hier bleek dat deze onder meer afhankelijk is van de mate waarin de bouwvoor op deze oude landbouwgrond is afgegraven. Hoe dieper er wordt afgegraven hoe trager de ontwikkeling verloopt. Ook heeft de diepere afgraving effect op de soortensamenstelling van het opkomende bos. De wilg en els domineren op deze natte gronden terwijl op de minder afgegraven delen ook es en eik in het bos voorkomen. Jan Verburg en Boudewijn Swart waren de rondleiders.

Andere activiteiten

Er zijn in 2002 een aantal initiatieven ontplooid waarbij ook leden van de activiteitencommissie betrokken zijn. Zo is er hard gewerkt aan vernieuwing van de website en werd op 8 mei het eerste Bosdebat gehouden. Op 12 december is er in Arnhem een Groen Café georganiseerd, met de bedoeling om jonge leden meer bij de vereniging te betrekken. De twaalf aanwezigen hebben met elkaar en met de voorzitter van de vereniging gesproken over mogelijkheden om de vereniging aantrekkelijker te maken voor jongeren. De voorzitter betrekt de uitkomsten van de discussie in de verdere beleidsontwikkeling en programmering in de toekomst. Marleen van den Ham is betrokken bij de organisatie van dit café.

De Activiteitencommissie bestaat uit ir B.F.M. Swart (voorzitter), ing. J.P.G. de Klein (secretaris), dr ir H.H. Bartelink, mw. ir M.H.A. van den Ham en ing. G.E. Koopmans.

Studiekring

Op vrijdag 20 september 2002 heeft de Studiekring de jaarlijkse studiedag gehouden met als onderwerp “Nieuwe vragen en nieuwe rollen voor beleid, beheer en onderzoek”. De studiedag, onder dagvoorzitterschap van studiekringvoorzitter Frits Mohren, werd georganiseerd in samenwerking met Alterra, LNV en Probos. De studiedag richtte zich op vier thema’s, waarbij per thema twee inleiders korte presentaties hielden, die werden afgesloten met stellingen. Het debat met de zaal werd gevoerd onder leiding van de heren Rob Nas en Arno Willems. De volgende thema’s werden belicht:

 1. Rust, ruimte en stilte. Inleiders: mw. Bea van Golen (KIC recreatie) en Henk Willems (provincie Gelderland).
 2. Economie van het natuur-, bos- en landschapsbedrijf. Inleiders: mw. Helena Berends (Alterra) en Arjan de Bakker (ANWB).
 3. Geïntegreerd bosbeheer. Inleiders: Kees van Vliet (Alterra) en Simon Klingen (Klingen Bomen).
 4. Natuur in landschappelijke context. Inleiders: Dirk Polder (LNV directie Natuurbeheer) en Kees Hendriks (Alterra).

Aan deze dag, die werd gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis te Utrecht, namen in totaal ongeveer 120 personen deel. Uit de rondgedeelde enquête bleek dat de deelnemers in het algemeen zeer te spreken waren over de vorm en inhoud van de studiedag. De mogelijkheden van het behandelen van meerdere thema’s op één dag en de samenwerking met andere organisaties zal daarom bij toekomstige studiedagen zeker onderzocht worden. Ook de Studiekringcommissie zelf was tevreden over de dag, maar tekent daarbij wel aan dat deze opzet (te) veel tijdsbeslag legt op de leden van de commissie.

De samenstelling van de Studiekringcommissie in het verslagjaar was: prof. dr ir G.M.J. Mohren (voorzitter), ing. G.T.M. Grimberg (secretaris), dr ir H.H. Bartelink, ir J.M. van den Bos, ing. L.A.S. Klingen en mw. ir G.J. Nijland.

Commissie Buitenland

In het voorjaar heeft de commissie haar doelstelling geformuleerd en een plan van aanpak voor 2002 en 2003 opgesteld. Deze doelstelling en plan van aanpak zijn in de voorjaarsvergadering aan de leden voorgelegd. Verder werd in deze vergadering door de commissie een vragenformulier uitgedeeld, met als doel internationale contacten, wensen en ideeën te inventariseren. Uiteindelijk hebben negen personen dit formulier ingeleverd of via mail gereageerd. Een aantal ideeën zijn door de commissie overgenomen en zullen in 2003 verder worden uitgewerkt. Tijdens de najaarsvergadering werd het plan van aanpak door de aanwezige leden goedgekeurd. De commissie ontwikkelt nu ideeën omtrent het gebruik van internet en NBT als medium om te communiceren met de leden van de KNBV en de internationale contacten.

In 2002 is de commissie met een aantal nieuwe leden versterkt. De samenstelling per eind december is als volgt: J.C.M. Brenninkmeijer (voorzitter), ir A. Ebregt (secretaris), J.H. Bosma, ir J.P. van den Briel, ing. H. Gierveld, mw. ir M.G. Goosen, M. Jacobi, dr ir P. Schmidt, ing. J.G. Smits en ir A.T.F.M. Tünnissen.

Pro Silva

In 2002 verzorgde Pro Silva traditiegetrouw weer een voor- en najaarsexcursie. In het voorjaar organiseerden Pro Silva Nederland en België een gezamenlijke excursie in het teken van “bosverzorging op weg naar toekomstbomen”. De excursie vond plaats in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, een grensoverschrijdend natuurgebied tussen Bergen op Zoom en Kalmthout in België. Er namen ongeveer zestig Vlamingen en zestig Nederlanders aan deel, verspreid over drie excursiedagen. Het was een boeiende excursie waarbij verschillende meningen en ervaringen over dunningen de revue passeerden. In oktober was Pro Silva te gast op het landgoed Middachten. De in 2001 overleden Graaf zu Ortenburg, regelmatig deelnemer aan onze excursies, was hier meer dan 25 jaar beheerder. Hij heeft zich, in navolging van zijn voorgangers, verdiept in bosbeheer met behulp van natuurlijke processen. De excursiedagen werden bezocht door meer dan honderd deelnemers. Centraal stond het thema “kleinschalige verjonging en houtoogst in oude landgoedbossen”. Door de grote variatie aan bostypen en de vele interessante beheersexperimenten, zijn de groepsdiscussies niet alleen beperkt gebleven tot het vooraf gestelde thema.

De organisatie van Pro Silva Nederland is in 2002 wat gewijzigd. Gerard de Baaij heeft het voorzitterschap overgedragen aan Michiel Houtzagers. Renske Schulting is toegetreden tot het kernteam, dat verder bestaat uit Leo Cleiren, Dirk Maas (vertegenwoordiger Europese Pro Silva) en Jeroen de Haas (secretaris). Het aantal excursieleiders is momenteel circa twintig, waarbinnen enkele wisselingen hebben plaatsgevonden. Voor de website van de KNBV is een Pro Silva pagina ontwikkeld, die regelmatig wordt geactualiseerd.

KNBV-webredactie

In de voorjaarsvergadering 2002 is de KNBV-webredactie formeel ingesteld. Daarbij bestond de commissie uit Marleen van den Ham (voorzitter), Marjanke Hoogstra (secretaris), Ekko Aertsen en Kees van Vliet. Yves Martens heeft in de loop van 2002 zitting genomen in de commissie en is in de najaarsvergadering officieel benoemd. In het verslagjaar heeft de KNBV-webredactie gewerkt aan twee punten, namelijk: (1) het up-to-date houden van de huidige (originele) pagina’s en (2) de ontwikkeling van een nieuwe opzet van de KNBV internetpagina’s. Het tweede punt heeft het afgelopen jaar de meeste aandacht gekregen. Daarnaast is binnen de webredactie voor elke commissie van de KNBV een aanspreekpunt aangesteld. Op die manier wordt getracht goede afstemming te waarborgen met o.a. de activiteitencommissie, de commissie Buitenland en het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.

Wat betreft de ontwikkeling van de nieuwe opzet kan het volgende worden gemeld. In eerste instantie is begin 2002 geïnventariseerd welke wensen en verwachtingen KNBV-leden hadden ten aanzien van deze internetpagina’s. Hiervoor is via het NBT een enquête verspreid. Daarnaast is aan de gebruikers van de internetpagina’s (zowel leden als niet-leden) de enquête voorgelegd. De resultaten van de enquête zijn zowel in het NBT als in de voorjaarsvergadering teruggekoppeld. Op basis van deze verkenning is een eerste opzet van de nieuwe pagina’s gemaakt. Daarbij is er voor gekozen eerst een versie te maken, waarin alle basisgegevens van de KNBV terug te vinden zijn. Deze basisversie is in de najaarsvergadering gepresenteerd en door de daar aanwezig leden enthousiast ontvangen. De bedoeling is in 2003 de oude pagina’s te vervangen door de nieuwe basisversie. Verdere uitbreiding van de basisversie, zoals een discussieforum, aanmeldingen via internet e.d. zullen worden verkend en voor zover realiseerbaar, worden ontwikkeld.

Het Nationale Bosdebat

Op initiatief van Michiel Houtzagers is op 8 mei 2002 op Larenstein het eerste Nationale Bosdebat georganiseerd. De organisatoren waren Gerard de Baaij (Helicon MBCS), Joan de Vries (Larenstein HBCS), Hank Bartelink (Wageningen UR) en Michiel Houtzagers. Het eerste Bosdebat had vooral tot doel studenten en jongeren actief bij de KNBV te betrekken. Het Debat is één van de initiatieven naar aanleiding van de strategienota van de KNBV. Het eerste Nationale Bosdebat trok meer dan honderd mensen, waaronder zowel studenten als vakmensen uit de bos- en natuurwereld. Deelnemers waren onder andere beleidsmakers, beheerders, onderzoekers en studenten van Wageningen UR, Helicon en Larenstein. De bijeenkomst had als thema “Nieuwe Wildernis anno 2002”, waarbij zowel het referentiekader als de praktische beheerconsequenties besproken zijn. De discussie werd geleid door Arno Willems. Frans Vera (LNV), Ad van Hees (Alterra) en Jan den Ouden (Wageningen UR) verzorgden korte inleidingen, gevolgd door een discussie waaraan zowel de inleiders als de aanwezige vakmensen en studenten deelnamen. Naar aanleiding van het Nationale Bosdebat zijn artikelen verschenen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, het vakblad Natuurbeheer, De Landeigenaar en Larenstein Nieuws. De bijeenkomst heeft veel positieve reacties opgeleverd.

Vertegenwoordigers van KNBV in andere besturen en commissies

Stichting Nationale Boomfeestdag

De KNBV werd in 2002 in de Stichting Nationale Boomfeestdag vertegenwoordigd door mw. ing. F.J.W. Schennink.

Stichting Groeneveld

In het bestuur van de Stichting Groeneveld werd ir J. Sipkens opgevolgd door dr ir J.H. Kuper als vertegenwoordiger van de sector Bos.

Forest Stewardship Council

In 2002 is er redelijk wat te doen geweest rond de Nederlandse FSC-standaard. Eind januari was het voorstel hiervoor klaar. Het secretariaat van FSC in Mexico bleek hiermee echter niet in te kunnen stemmen, omdat de criteria van FSC letterlijk in de tekst dienen te worden opgenomen. De Nederlandse standaard is vervolgens hierop aangepast zonder dat dit veel inhoudelijke wijzigingen vergde. De gewijzigde versie is inmiddels voor bekrachtiging naar Oaxaca (Mexico) verstuurd.

In de Nederlandse standaard is een lijst van boomsoorten opgenomen die als inheems worden beschouwd. Hierbij is namens de KNBV opgemerkt dat deze lijst niet consequent is, omdat er ook een aantal struiken in opgenomen is, maar de lijst wat dat betreft onvolledig is. De soortenlijst uit de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 gaat daarom de lijst in de FSC-standaard vervangen.

Van 22 tot 26 november is in Oaxaca de algemene vergadering van FSC Internationaal gehouden. Een belangrijk item was hoe om moet worden gegaan met de groei van de organisatie. De FSC omvat nu 31 nationale initiatieven en heeft leden in 71 landen. De uitdaging is om zorg te dragen voor consistentie op globaal niveau en voldoende flexibiliteit voor lokale initiatieven.

Namens de KNBV treedt ir C.J.F. Konings op als contactpersoon voor FSC Internationaal.

Stichting ProBos

In samenwerking met de Stichting Bos en Hout is in 2002 het derde boekje in de reeks bosboekjes uitgegeven: “Bos en energie”. Pogingen om financiering te vinden voor een vierde boekje “Natuur en Milieu in het Nederlandse bos” zijn helaas gestrand. In 2002 is opdracht gegeven voor en een start gemaakt met de productie van de cd-internetversie van “Nederlands bos in beeld”, het eerste boekje uit de reeks. Deze geactualiseerde versie zal in het voorjaar van 2003 op de markt komen. Na drie boekjes zet ProBos deze reeks dus voort met een digitaal product. Er is besloten tot gratis verspreiding via het internet.

In september 2002 heeft de Stichting ProBos samen met de KNBV, Alterra en het Ministerie van LNV geparticipeerd in de organisatie en financiering van het symposium over het onderzoeksprogramma “Functievervulling Natuur, Bos en Landschap” (zie onder Studiekring). Verzoeken van diverse kanten om deel te nemen aan het gezamenlijk uitbrengen van een periodiek gericht op bos en bosbouw heeft het bestuur van ProBos afgewezen. Er werden problemen voorzien met een benadering van te uiteenlopende doelgroepen via één kanaal. De KNBV werd in de Stichting ProBos vertegenwoordigd door ir T. Winkelman.

Algemeen

 • Ledental: Ultimo 2002 bedroeg het ledental (inclusief donateurs) 540.
 • Abonnementen: Naast leden en donateurs waren er 430 losse abonnementen op het NBT.

Contributies in 2002

 • Leden "‚¬ 72,50
 • Echtgenoot-leden "‚¬ 15,-
 • Seniorleden "‚¬ 50,-
 • Studenten gratis
 • Donateurs (minimaal) "‚¬ 85,-
 • Los abonnement "‚¬ 57,50

Notulencommissie

 • Voorjaar: mw. ir I. Brusse, dr ir P. Schmidt, ing. A.J.I. van der Waart
 • Najaar: ir D. de Groot, ing. A.J.M. Hoefnagels, ir J.W.G. Pfeiffer

Kascommissie

C.T. Zuidema, ir E.J.M. Aertsen, ir A. van Weelderen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.