Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2004

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2004

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Activiteitencommissie
 • studiekring
 • Commissie buitenland
 • Pro Silva
 • Webredactie
 • Nationaal Bosdebat 2004
 • Werkgroep Public Relations
 • Vertegenwoordiging in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Een hoogtepunt van 2004 was voor het bestuur het organiseren van het symposium Bos en Water. Dit symposium, gehouden op 10 juni in het Watermuseum te Arnhem, was met meer dan 100 bezoekers een groot succes. Het symposium was bedoeld om een brede doelgroep beter zicht te bieden op de mogelijkheden van bos voor het waterbeheer, creatieve ideeën en vervolginitiatieven op tafel te krijgen en om betrokken partijen uit de bos- en watersector bij elkaar te brengen.
Daarnaast heeft het bestuur het initiatief genomen voor een reeks mini-excursies (exclusief voor leden!) met als thema “kijken bij collega’s”. Na een trage start zijn deze mini-excursies nu steeds volgeboekt.
In het najaar heeft het bestuur een position paper opgesteld over tijdelijk bos. Deze paper is opgesteld op verzoek van en met financiering van Provincie Drenthe en gaat in op de problematiek van tijdelijk, snelgroeiend bos dat vanaf de jaren 80 is aangelegd in het kader van de set-aside regeling. De kernvraag was of dit bos nu moet worden geveld conform de subsidievoorwaarden, of beter kan worden omgevormd naar permanent bos.
Namens de KNBV heeft het bestuur in 2004 twee verzoekschriften ingediend. Het eerste verzoekschrift (samen met o.a. de ANWB) was gericht aan de minister van LNV en betrof een verzoek om de subsidie op bosaanleg buiten de EHS te handhaven. Deze subsidie is door de minister om budgettaire redenen op nul gezet. Het tweede verzoekschrift was gericht aan de rector magnificus van de WUR en drong aan om opvolging van Professor Schanz, omdat er na diens vertrek sprake was van het vervallen van de leerstoel.
Speciale vermelding verdient de grote rol die de bestuursmedewerker heeft gespeeld bij de uitvoering van bovengenoemde activiteiten. Dankzij de bestuursmedewerker kan het bestuur meer activiteiten ontplooien en slagvaardiger optreden.
Naast het bieden van ondersteuning bij evenementen speelt de bestuursmedewerker ook een belangrijke rol in de informatieoverdracht aan de leden. Samen met E. Aertsen verzorgt hij de kopij van de KNBV-katern van het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast attendeert hij de KNBV-leden via e-mail op evenementen. Alle leden waarvan de e-mail adressen bekend (en juist!) zijn, worden op deze manier snel en goedkoop geïnformeerd. Slechts enkele leden hebben aangegeven dat zij niet via e-mail willen worden geïnformeerd.
Ten slotte is de bestuursmedewerker ook betrokken bij PR-activiteiten rondom de KNBV. Dit jaar zijn bijvoorbeeld fondsen geworven voor een brochure over de KNBV, die in maart 2005 zal verschijnen. Het bestuur vergaderde in 2004 negen keer. De bestuursvergadering van september werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de commissies. Het doel van deze vergadering was om de activiteiten af te stemmen.
Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering werd op 16 april gehouden te Borger. Naast statutaire agendapunten (jaarverslag en financiële verantwoording) is aan de hand van een discussienotitie, ingebracht door S. Klingen, gediscussieerd over verbreding en naamgeving van de KNBV. Voor beide bestond onvoldoende draagvlak. Verder is een regeling inzake student-lidmaatschappen vastgesteld. Er namen 51 personen deel aan de vergadering.
De najaarsvergadering vond plaats op 5 november te Venlo. Naast de vaststelling van de begroting voor 2005 vond de instelling van de Commissie Public Relations plaats en werd een voorstel aangenomen voor wijziging van het Huishoudelijke Reglement. Aan de najaarsvergadering namen 28 personen deel.

Na twee volle termijnen van grote inzet heeft Theo Meeuwissen afscheid genomen van het bestuur. In november is Erwin Al benoemd als opvolger. Ultimo 2004 bestond het bestuur uit: J. Kuper (voorzitter), R. Jans (secretaris), N. Welle (penningmeester), E. Al, H. Bartelink, R. Roelfsema en T. Roozen. P. Jansen (bestuursmedewerker) zorgde wederom voor ondersteuning. De Beek Verenigingen B.V. uit Den Haag verzorgde de financiële administratie en de secretariële ondersteuning.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseerde op 16 april in Borger een bijeenkomst met als thema de stand van zaken ten aanzien van de houtproductiefunctie van het bos. Marleen van den Ham (beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)) hield een inleiding over de rol van het beleid voor de houtproductie in Nederland. Jos Jansen (secretaris van het Bosschap) reageerde op deze inleiding en legde de link met praktijkvoorbeelden uit het bosbeheer. Na een uitgebreide discussie en een goed verzorgde lunch, verplaatste het gezelschap zich vervolgens naar buiten, naar de bossen van Staatsbosbeheer (SBB). Daar werd, onder de deskundige leiding van Ronald Sinke, Ad van Hees en Henk Wanningen, bekeken wat houtoogst nu eigenlijk voor het bos betekent. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het boomkroonpad.

In het najaar is, aansluitend aan de ledenvergadering op 5 november een bijeenkomst georganiseerd met als thema "€˜bossen en water"€™. André Jansen (Larenstein, Vitens) hield een inleiding over de kwaliteit en kwantiteit van water in relatie tot de vegetatie. Bart Bardoel (ZLTO) hield een inleiding over waterconservering en de middag werd afgesloten met een excursie naar het Koelbroek, een elzenbroekbos. Deze excursie stond onder leiding van Leo Goudzwaard en Rein Poels (WUR) en was illustrerend voor hetgeen tijdens de inleidingen aan de orde was geweest.

De samenstelling van de activiteitencommissie is in 2004 gewijzigd. Na een aantal jaren met veel inzet te hebben gefunctioneerd, gaf Marleen van der Ham de voorkeur aan andere activiteiten. Zij is opgevolgd door Irma Corten. De samenstelling van de commissie was ultimo 2004 als volgt: Hank Bartelink, Irma Corten, Jop de Klein (secretaris), Gerard Koopmans, Boudewijn Swart (voorzitter).

Studiekring

De studiekring heeft op vrijdag 24 september 2004 een studiedag georganiseerd rond het thema “Zin en onzin van houtproductie in Nederland”?. De studiedag startte met een debat over een aantal stellingen, die Simon Klingen voorlegde aan de heren Jos Jansen (Bosschap), Ton Bosman (voorheen Natuurmonumenten), Peter van den Tweel (SBB) en Kees Boon (AVIH). Vervolgens werden inleidingen verzorgd door Rienk-Jan Bijlsma (“Ecologie rond houtoogst”?), André Blum (“Kosten, opbrengsten en rendementen op investeringen in bossen”?), Agnes van den Berg (“Hoe beleeft de recreant beheersingrepen in het bos”?), Gert-Jan Nabuurs (“Bosecologie in Europese context”?) en Wolfgang Richert (“Ecological footprint ofwel ecologische consequenties van houtimport”?).
Inhoud en opzet van de studiedag werden door de ruim 90 aanwezigen zeer gewaardeerd. Over de studiedag is een verslag verschenen in het Vakblad Natuur Bos Landschap, oktober 2004, pag. 26 en 27.

Ultimo 2004 bestond de Studiekring uit: F. Mohren, G. Grimberg, H. Bartelink, A. van Hees, S. Klingen, D. Nijland, en J. Raggers.

Commissie buitenland

In 2004 is gewerkt aan het verder vormgeven van de commissie. De commissie heeft een herkenbare plek gekregen op de KNBV-website. Excursies georganiseerd door de commissie worden hier aangekondigd, als ook in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap. De commissie is bereikbaar geworden via een emailadres.
In 2004 heeft de commissie een excursie naar Haus Welbergen georganiseerd. Tijdens deze excursie zijn de contacten met de heer Heinz-Peter Hochhäuser, Forstamtleiter Forstamt Steinfurt verder ontwikkeld en bestendigd. Mede hierdoor was de excursie een succes.
De commissie is tevens begonnen met de voorbereidingen van de volgende excursie. Dit zal een bezoek worden aan de Landbouwraad en de Europese commissie op 2 juni en naar het Zoniënwoud met de Vlaamse collega"€™s op 3 juni 2005.
Er is een begin gemaakt met de opstelling van een lijst met zusterorganisaties in Europa. Deze zal in 2005 verder worden uitgewerkt en beschikbaar worden gesteld aan de KNBV-leden.
Concluderend kan worden gesteld dat de planning voor 2004 in grote mate is gehaald.

In 2004 nam A. Ebregt afscheid van de commissie vanwege vertrek naar het Buitenland. Hij is opgevolgd door mevr. J.G. van Rijsoort.
De Commissie Buitenland bestond ultimo 2004 uit J. Brenninkmeyer (voorzitter), J. van Rijsoort (secretaris), J. van den Briel, H. Gierveld, M. Goosen, M. Jacobi, D. Maas, P. Schmidt, en A. Tünnissen.

Pro Silva

De voorjaarsexcursie vond plaats op 12, 13 en 14 mei op het Kroondomein "€˜Het Loo"€™ wat veel belangstellenden trok zodat de laatste inschrijvingen helaas geen deel meer konden nemen. Centrale vraag in deze excursie was “in hoeverre houtproductie en natuur zich in professioneel bosbeheer laten combineren?”?. Aan de hand van en aantal sprekende bosbeelden werd gekeken naar de ecologische en economische aspecten van Pro Silva-beheer. De excursiegangers genoten van de bijzondere bosbeelden maar hadden moeite om juist het productieaspect te versterken. Douglas biedt dan misschien veel mogelijkheden, maar deze soort introduceren of versterken ten kosten van natuur ging menig excursieganger (te) ver. Belangrijkste tip was om vooral die boomsoorten met elkaar te mengen die qua groeiritme en schaduwtolerantie goed met elkaar kunnen opgroeien. Dus liever geen douglas met eik maar liever lariks met groveden.
De najaarsexcursie bleef tot twee dagen beperkt gezien de mindere belangstelling. De excursie in de Krimpenerwaard was daardoor zeker niet minder interessant. De excursie ging over de wens om meer bos in de randstad te creëren waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van spontane processen. Een boerenweiland wordt echter niet snel vanzelf bos, waar plaggen op verschillende diepten uitkomst biedt. Welke boomsoorten zich vervolgens vestigen is ongewis evenals de dichtheden. Wilg, els en berk zijn de meest voorkomende pioniers waar door de excursiegangers vooralsnog weinig productiepotentie van wordt verwacht. Pas in een veel later stadium vestigen zich soorten als es en eik, meestal in lage dichtheden en verspreid. Eindconclusie was dat spontane bosvorming en Pro Silva-beheer zich niet makkelijk laten combineren. De excursieganger verbaasden zich wel over de grote snelheid waarmee het bos zich op deze bijzondere groeiplaats ontwikkelt.

Leo Cleiren nam afscheid van het Kernteam Pro Silva, dat ultimo 2004 bestond uit: M. Houtzagers (voorzitter), J. de Haas, D. Maas, R. Olthof, R. Schulting, B. Swart.

Webredactie

De webcommissie verzorgt het beheer van de KNBV-website. De site toont uiteraard algemene verenigingsinfo zoals contactgegevens, samenstelling van het bestuur en de diverse KNBV-commissies en KNBV-jaarverslagen. Ook biedt de website een ingang naar vele "€˜links"€™ op het gebied van bos en natuur.
Op verzoek plaatst de webcommissie informatie over actuele zaken op het internet. Zo is in 2004 de rubriek "€˜Kijken bij Collega"€™s"€™ regelmatig voorzien van nieuwe excursiemogelijkheden en zijn diverse vergaderingen en KNBV-bijeenkomsten aangekondigd.
Nieuw in 2004 was de opzet van een digitaal discussieforum. Leden en niet-leden kunnen op dit forum met elkaar discussiëren over een aantal actuele thema"€™s, zoals "€˜de naam van de KNBV"€™ en "€˜onderzoeksthema"€™s voor het bossenprogramma"€™. Gebruikers kunnen zelf nieuwe onderwerpen aandragen.

Ultimo 2004 bestond de webcommissie uit F. Ensink, M. van den Ham, E. Thomassen en M. Verweij (en 1 vacature).

Nationaal bosdebat 2004

Het thema was dit keer: “Het bos is van iedereen, maar"€¦”. Het derde Nationale Bosdebat werd gehouden op de MBCS in Velp en trok circa honderd geïnteresseerden en zelfs een filmploeg van Omroep Gelderland. De inleiders waren de heer Truijen (beheerder gemeentebossen Bladel), de heer Rampen (Natuurmonumenten), de heer Van Notten (particulier boseigenaar) en de heer Zwart (Staatsbosbeheer). De stellingen en opvattingen waren zoals verwacht behoorlijk verdeeld. Het betrekken van het publiek bij het beheer is misschien een goede zaak, maar “wie gaat dat betalen?” was de algemene vraag. Zowel vakgenoten als studenten konden zich vinden in de stelling dat de beheerder deskundige is en blijft en daarmee primair verantwoordelijk voor het beheer. Arno Willems was dagvoorzitter, Michiel Houtzagers vormde de verbinding met de zaal en Hank Bartelink peilde zowel vooraf als achteraf het draagvlak voor de verschillende stellingen. De stelling van WUR-student Etiënne Thomassen “Het bos is van niemand, we hebben het enkel te leen”? kreeg uiteindelijk veel bijval en leverde een prijsje op.

Bij de organisatie van het Bosdebat waren de volgende KNBV-leden betrokken: H. Bartelink, G. de Baaij, M. Houtzagers, J. de Vries en A. Willems.

Werkgroep Public Relations

Doel van de werkgroep is het vergroten van het draagvlak voor bos en bosbeheer door voorlichting, betere communicatie en door meer bekendheid te geven aan het bos en bosbeheer aan (1) het brede publiek, (2) door ondersteuning en een handreiking te bieden aan terreinbeheerders/boseigenaren in hun communicatie naar de buitenwereld , en (3) aan andere sectoren in de samenleving die een raakvlak hebben met het bos. PR voor het bos dus. Dit trachten we te bereiken door het initiëren en (laten) uitvoeren van projecten via externe financiering. Haalbare doelen formuleren en zo concreet mogelijk aan de slag. Indien nodig zullen we ook professionele communicatiemensen bij onze activiteiten betrekken en specifieke kunstenaars; zij hebben vaak een andere kijk op communicatie.

In 2004 is de werkgroep drie maal bij elkaar gekomen. Zij signaleerde o.a een afnemende betrokkenheid van de jeugd bij de natuur. De vraag is: hoe krijg je de jeugd het bos in? Op verzoek van de werkgroep is door Probos een projectvoorstel “Jeugd en natuur”? uitgewerkt en ingediend bij de Regeling Draagvlak Natuur. Helaas werd dit niet gehonoreerd, zodat we nu naar andere financierings- en samenwerkingsmogelijkheden op zoek moeten voor de verschillende deelactiviteiten (modules), bijvoorbeeld via bedrijfssponsoring. Voor het thema “natuur en gezondheid”? is contact opgenomen met O. Gorter, om hem te vragen of hij ervoor voelt om zijn aanpak met landgoed Welna (bos en zorg) breed onder de aandacht te brengen. Hij reageerde zeer positief, zodat besloten is daar in 2005 zullen een vervolg aan te geven, bijvoorbeeld door een inhoudelijke themamiddag te organiseren bij op landgoed Welna, met name voor particuliere boseigenaren. Er is tevens gekeken of de activiteiten van de Britse Forestry Commission op dit vlak interessant genoeg zijn om er wat mee te doen in Nederland.

In 2005 zal de werkgroep een tweesporen benadering volgen: (1) iets aan algemene PR doen en (2) specifiek voor de (particuliere) boseigenaren. Voor de algemene PR zullen we proberen om een artikel te krijgen over het bos in een glossy tijdschrift. Een voorbeeld van (2) is het organiseren van een discussiemiddag voor boseigenaren om ervaringen te bespreken met communicatie en voorlichting (eventueel onder leiding van een ervaringsdeskundige) en om te inventariseren wat we als werkgroep voor hen kunnen betekenen, waarbij de ingang de boseigenaar zelf is. Verder zullen we kijken of het haalbaar is een “week (of weekend) van het bos”? te organiseren in Nederland, maar dan smaller opgezet dan in België en gericht op specifieke doelgroepen.

De commissie PR bestond ultimo 2004 uit: P. Bakker (voorzitter), L. Kuiper (secretaris), J. Jansen, H. Kromhout, N. Leek, F. Schennink, L. Treep, M. Wagteveld, N. Welle.

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

Vakblad Natuur Bos Landschap

Januari 2004 lag het eerste VAKBLAD Natuur Bos landschap op de mat en januari 2005 kijken we al weer terug op een jaar ervaring met dit nieuwe medium.
In alle openheid kunnen we stellen dat het afscheid van het “oude en vertrouwde”? Bosbouwtijdschrift voor een aantal leden van onze KNBV kortstondig een pijnlijk proces is geweest. Maar tijdens de discussies voorafgaande aan de beslissing om de bakens te verzetten was het voor velen duidelijk: “de basis voor een geheel eigen tijdschrift op uitsluitend de noemer bosbeheer wordt te smal, de groep medewerkers te klein en de kosten te hoog”?. Door het bos te integreren in de brede maatschappelijke aandacht voor natuur en landschap is een symbiose ontstaan die in korte tijd een grote waardering heeft gekregen. De al dan niet uitgesproken “angst”? dat bos en bosbeheer wel eens wat ondergesneeuwd zouden raken door de forse impact van de thema"€™s landschap en natuur is na kennisname van de eerste jaargang volledig ongegrond gebleken. Sterker; de 12- koppige redactie heeft kans gezien een goede balans te vinden en te houden in aandachtgebieden en thema"€™s, waarbij de in bosbouw geïnteresseerde lezer heel duidelijk de bomen in het bos is blijven zien.

Evenals de redactie heeft het bestuur van de Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap kans gezien naast inhoud ook de commerciële aspecten van de uitgifte van dit vakblad “handen en voeten”? te geven. Prognose en realisatie van het aantal abonnementen en ook van de (zeer noodzakelijke) advertenties liggen volledig in de lijn der verwachting en zelfs beduidend daarboven. De betaalde (bestuurs)ondersteuning door medewerkers van Probos blijkt in de praktijk zeer goed te functioneren. Richting studentenabonnementen kon toekomstgericht een positief gebaar gemaakt worden en via een aantal door Pro Bos goed aangezette acquisities is vrijwel iedere beheerder van natuur, bos of landschap één of enkele malen geconfronteerd met een abonnementsaanbod of een proefnummer. Natuurbeschermingsinstellingen van enige omvang zijn verzocht collectieve abonnementen af te sluiten voor beherende medewerkers.

Namens de KNBV hebben J. Kuper en J. Beekhuis zitting in het Stichtingsbestuur.

FSC landentafel

Eind 2004 is de definitieve versie van de Nederlandse FSC-standaard goedgekeurd door de Landentafel, waarna deze ter accreditatie is aangeboden aan FSC-Internationaal. Het betreft een verbeterde versie van een in 2002 aangeboden Nederlandse FSC-standaard. Aanleiding voor de aanpassingen waren opmerkingen door FSC-Internationaal. De verwachting is dat deze keer de standaard zal worden goedgekeurd.

Namens de KNBV treedt C. Konings op als contactpersoon voor FSC en vertegenwoordigt hij de KNBV in de Nederlandse Landentafel.

Algemeen

 • Ledental (31-12-2004): 663, waarvan: 1 erelid, 389 gewone leden, 6 gezinsleden, 36 seniorleden, 176 studentleden, 5 ex-studentleden (gereduceerde contributie), 43 donateurs en 7 sponsors.
 • De KNBV verloor in 2004 zowel haar beschermvrouwe Prinses Juliana, als het erelid Prins Bernhard.

Contributies in 2004

Lid "‚¬ 102,50
Gezinslid "‚¬ 15,-
Seniorlid "‚¬ 62,50
Student gratis
Donateur "‚¬ 110,- (minimum bedrag)
Sponsor "‚¬ 500,- (minimum bedrag)

Notulencommissie

 • Voorjaar: I. Corten, J. Tempel, M. Wagteveld
 • Najaar: J. Brenninkmeyer, A. Vos, E. Thomassen

Kascommissie

F. Schennink, J. Raggers, A. van Weelderen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.