Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2005

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2005

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Activiteitencommissie
 • Studiekring
 • Commissie buitenland
 • Pro Silva
 • Webredactie
 • Nationaal Bosdebat 2005
 • Commissie PR
 • Vertegenwoordiging in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur heeft nog niet eerder zo veel evenementen geïnitieerd als in 2005. De maandelijkse “kijken bij collega’s” excursies zijn een vast onderdeel geworden en bijzonder populair. Vrijwel elke excursie is volgeboekt en meer dan eens moeten leden teleurgesteld worden. Als actuele onderwerpen hebben de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Boswet centraal gestaan. Het ministerie van LNV onderzocht begin 2005 of de Boswet ook zou moeten worden aangepast om de regelgeving te verminderen. In januari is daarom een workshop georganiseerd om te bekijken of dit volgens KNBV-leden nodig is. Het antwoord was duidelijk en eenduidig: de Boswet is een werkzame en makkelijk werkbare wet. De Subsidieregeling Natuurbeheer stond op de agenda in een workshop in verband met de herziening. Recent staat het Kyoto-protocol weer volop in de belangstelling. Rusland heeft in oktober 2004 het Kyoto-protocol geratificeerd, waarmee de benodigde 55% van de landen en uitstoot behaald werd. De meeste bosbouwers weten dat nieuwe bosaanleg genoemd is als middel om CO2 vast te leggen, maar slechts weinigen weten wat nu precies de mogelijkheden zijn die het Kyoto-protocol biedt voor de bossector, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarom heeft het bestuur in 2005 het initiatief genomen om daarover in 2006 een symposium te organiseren. Ook zijn er in 2005 meer position papers geschreven dan voorheen. De onderwerpen waren: de Boswet, Tijdelijk bos en Waterschapswet. De inzet van de bestuursmedewerker is geëvalueerd door middel van een enquête op de KNBV-website. Daaruit bleek dat de leden tevreden waren over de inzet van de bestuursmedewerker. Toch is tijdens de ledenvergadering van november besloten om het budget voor de bestuursmedewerker te korten omdat het niet mogelijk is gevonden om externe financiering te vinden voor diens inzet en een verdere verhoging van de contributie niet wenselijk werd geacht. Er is een ledenwerfactie onder gemeenten gehouden en er is een brochure uitgebracht over de KNBV. Deze brochure wordt zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht van potentiële leden, onder andere door middel van een grote mailing via het Bosschap.

Het bestuur vergaderde in 2005 negen keer, waarvan eenmaal met vertegenwoordigers van alle commissies (september). Er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering, bijgewoond door 48 leden, werd gehouden op 15 april te Leusden, met als belangrijkste agendapunt het vaststellen van de jaarrekening over 2004. De najaarsvergadering vond plaats op 4 november te Epe. Bijzondere agendapunten waren de evaluatie van de bestuursmedewerker en besluitvorming over de position paper inzake de Boswet. Aan de najaarsvergadering namen 65 personen deel.

Hank Bartelink nam in april na 5 jaar afscheid van het bestuur. John Raggers werd benoemd als opvolger. In november traden Roeli Roelfsema en Ton Roozen af na twee volle termijnen. Als opvolgers werden Hans Gierveld en Ger Frenken benoemd. Nienke Welle werd in november herkozen voor een tweede termijn. In november werd daarnaast het student-lid Boudewijn Brugge benoemd als bestuurslid voor een termijn van één jaar. Door deze benoeming wil het bestuur de betrokkenheid van studenten bij de vereniging vergroten. De afwijkende bestuurstermijn is ingegeven door de beperkte studieduur.

Ultimo 2005 bestond het bestuur uit: J. Kuper (voorzitter), R. Jans (secretaris), N. Welle (penningmeester), E. Al, B. Brugge, G. Frenken, H. Gierveld en J. Raggers. P. Jansen (bestuursmedewerker) zorgde wederom voor ondersteuning. De Beek Verenigingen B.V. uit Den Haag verzorgde de financiële administratie en de secretariële ondersteuning.

Activiteitencommissie

Inspelen op actuele beleidsontwikkelingen is momenteel de rode draad in de activiteiten van de vereniging rond de voor- en najaarsvergadering.

De activiteitencommissie organiseerde op 15 April 2005 in Leusden na de ledenvergadering het minisymposium “Moet de Boswet afgeschaft?” . De Boswet gaat ons KNBV-ers allemaal aan en laat zien welk belang de samenleving aan bos hecht. Bas Visser, de specialist in Nederland voor wetgeving op het gebied van bos en bomen gaf een introductie in de geschiedenis van de Boswet. De boswet is effectief door zijn eenvoud, concludeert hij. Ton Rotteveel vertelde over de resultaten van zijn recente onderzoek voor LNV: hoe functioneert de Boswet nu en heeft de Boswet nut. Aanleiding waren discussies in het kabinet over vermindering van de regelgeving. Het advies aan de management teams van LNV is om met "€œhet veld"€ over aanpassingen aan de Boswet te praten, aldus André Perik (LNV Directie Regionale Zaken). Cor Zuidema, beleidsuitvoerder Boswet bij de provincie Utrecht, ging in zijn voordracht in op de vraag hoe hij in de praktijk van bos- en natuurbeheer omgaat met de Boswet. Hij illustreerde dit met beelden uit eigen werk, op het projectiescherm en in het aansluitende veldbezoek aan de locaties Lange Veen, Ringheuvels en ‘t Waswater op het landgoed Den Treek, grenzend aan de Leusderheide. De discussie werd in de zaal goed gevoerd net als buiten tijdens het veldbezoek. De bosbouwvereniging moet helder zijn wat ze wil en niet de hoofddoelstelling van de Boswet ondergraven, klonk het in de zaal.

In het najaar is in Epe, aansluitend aan de ledenvergadering op vrijdag 4 november 2005 een bijeenkomst georganiseerd met als thema “Hout: het product van de toekomst?” De opkomst was groot en de discussie onder leiding van Arno Willems van de Unie van Bosgroepen, dynamisch. De deelnemers werden goed uitgedaagd door de vier inleiders. De actualiteit was in deze bijeenkomst de nieuwe Nederlandse Visie op de Houtoogst en de voorbereidingen op Europees niveau van het 7e kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (2007-2013), onderdeel “Forest-Based products”, ofwel de "€keten van bosproducten”. Arie Hooimeijer van het Kenniscentrum Papier en Karton en Marco Mensink van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken hebben een coördinerende rol op zich genomen voor de Nederlandse inbreng in het Forest-Based sector Technology Platform (FTP) en lichtten toe hoe het werkt. Rob van Hoesel van de Emballage en Palletindustrie Vereniging geeft zijn observaties over waarom de houtvisie nodig en licht de houtvisie toe. Jaap Kuper, voorzitter KNBV, boseigenaar en houtvester van het kroondomein concludeert vanuit zijn ervaringen dat met de oogst van hout redelijk geld is te verdienen. Hij rekent ons voor aan de hand van zijn eigen bos en geeft drie gouden regels, 1) ervoor kiezen, 2) goed rekenen en 3) na laten wat niet nodig is. Onder leiding van beheerder Rob Philipsen en de ‘stand in’-Rob’s Jop de Klein en Boudewijn Swart bewonderen we aan het einde van de dag de gemeentebossen van Epe, waarin houtproductie een plek heeft. Als je het bosbedrijf ziet als een “going concern” dan loont het, blijkt hier. De winst van de goede houtprijs nu, wordt geïnvesteerd in kosten voor het bereiken van mooi zaaghout later.

De samenstelling van de activiteitencommissie is ultimo 2005: Irma Corten (secretaris), Jop de Klein, Gerard Koopmans, Boudewijn Swart (voorzitter). John Raggers is agendalid en contactpersoon namens het bestuur.

Studiekring

De studiekring heeft op vrijdag 23 september 2005 in Hogelschool Larenstein te Velp een studiedag georganiseerd onder de titel “Opdringerige Natuur”. De studiedag behandelde ziekten en plagen in bos, natuur en landschap vanuit verschillende invalshoeken (economie, ecologie, gezondheid en leefomgeving). De studiedag startte met een interview met Jaap Rouwenhorst (SBB), Bas Janssens (LEI-DLO), Ad de Rooij (arts bij Stigas) en Leendert Koudstaal (gemeente Den Haag).

Daarna volgden diverse inleidingen:

 • Wouter van der Weijden (CLM): Biologische globalisering
 • Gerard Jagers (Alterra): Verschuiving van insectenplagen
 • Ruud van der Meijden (Nationaal Herbarium Nederland): Klimaatverandering / handelsverkeer; invloeden op ziketen en plagen.
 • Fons van Kuik (Stichting Aesculaap): Onderzoek naar de bloedingsziekte in paardenkastanje.
 • Ruud Mantingh (DLV): beleid en beheer i.r.t. iepenziekte.
 • Henk Siebel (Natuurmonumenten, voorzitter Bosschapcie Bosbescherming): visie ziekten en plagen van het Bosschap.

De bijeenkomst werd door ongeveer 75 personen bijgewoond. Over de studiedag is een verslag verschenen in het Vakblad Natuur Bos Landschap, oktober 2005, pag. 21 t/m 23. H. Bartelink nam in 2005 afscheid van de studiekring. Ultimo 2005 bestond de Studiekring uit: F. Mohren, G. Grimberg, S. Klingen, D. Nijland, J. Raggers, A. van Hees en M. Hoogstra.

Commissie Buitenland

In 2005 heeft de commissie een 2 daagse excursie naar Brussel en het Zoniënwoud georganiseerd. De excursie was zeer succesvol. De combinatie van 1 dag beleid en 1 dag praktijk is een goede formule gebleken. De eerste dag brachten we een bezoek aan de Jonkheer Mr. Ing. K.H.A. von Chrismar, Landbouwraad van de Nederlandse Ambassade. Hier werd de Nederlandse bezoekers duidelijk gemaakt dat wij ons te weinig met Brussel bezig houden! Er wordt te weinig gelobbyd vanuit Nederland en dat is in het verleden wel anders geweest. In de middag bezochten we de Europese Commissie en spraken met de heer Kremer, coördinator Natura 2000, de heer de Jong, verantwoordelijk voor de beoordeling van het Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma en de heer Schulte, sterk betrokken bij de ontwikkeling van de EU Bossenstrategie. Een van de conclusies is dat er geld blijft liggen in Brussel bestemd voor de Nederlandse bosbouw. Een belangrijke oorzaak is dat wij in Nederland 50% medefinanciering moeten vinden voor projecten en dat wij hierin meestal niet slagen. Ook werd wederom duidelijk dat de Nederlandse bossector niet meer bepalend is in het Brusselse circuit en dat de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel dit zeer betreurt. "€™s Avonds hebben wij door middel van een barbecue in het bos op een prettige manier kennis gemaakt met de leden van de Vlaamse bosbouwvereniging. De volgende dag verzorgde houtvester Patrick Huvenne een boeiende excursie in het Zoniënwoud. De gastvrijheid en de spectaculaire bosbeelden in het Zoniënwoud zal nog lang als goede herinnering voortleven bij de deelnemers. Een verslag van dit bosbezoek is gepubliceerd in het oktobernummer van het Vakblad.

In 2005 namen P. Schmidt, A Tünnissen en H. Gierveld afscheid van de commissie vanwege overige obligaties en een hierdoor overvolle agenda. De Commissie Buitenland bestond ultimo 2005 uit J. Brenninkmeyer (voorzitter), J. van Rijsoort (secretaris), J. van den Briel, M. Goosen, M. Jacobi en D. Maas.

Pro Silva

De Pro Silva voorjaarsexcursie 2005 vond plaats in de fijnsparbossen van Staatsbosbeheer in Drenthe (Diever). Ongeveer 10 jaar geleden heeft Pro Silva in deze beheerseenheid al een excursie met hetzelfde thema georganiseerd. Nu zijn dezelfde plekken bezocht waar de ingrepen van weleer tot bloei zijn gekomen. Naar aanleiding van de voorbeelden en de onderlinge discussies zijn de volgende conclusies getrokken:

 • Fijnspar is een heel prettige boomsoort met veel meer voordelen dan nadelen;
  • Het groeiritme past zowel in het groveden-eik-berk-bostype als ook binnen het douglas-Japanse lariks-berk-beuk-bostype;
  • Mede door het geschetste groeiritme is de boomsoort tolerant voor inheemse bomen, waardoor in de fase tot de eerste dunning er nauwelijks ingegrepen hoeft te worden om de inheemse boomsoorten te behouden.
  • De fijnspar is een productieve boomsoort en het hout is een gewild product.
 • In een relatief korte tijd is een grootschalige monotone situatie te doorbreken door middel van groepsgewijze verjonging.
 • Om voldoende houtkwaliteit te verkrijgen zijn veel individuen gewenst in de natuurlijke verjonging; wellicht vaker overgaan tot het toepassen van bodemverwonding.
 • Om inheemse loofbomen te krijgen in het toekomstige bos zullen we vaker moeten (bij)planten

Pro Silva was op 5, 6 en 7 oktober 2005 te gast in de gemeentebossen van Someren. Drie dagen lang is hier volop gediscussieerd over de mogelijkheden en beperkingen van bosverjonging in monotone dennenbossen. Daarbij is zowel aandacht besteed aan de allerarmste zandgronden als aan bosgedeelten op iets minder arme bodem. Boeiend en leerzaam hoe verschillend vakgenoten hier elk vanuit een eigen ervaringsachtergrond tegenaan kijken!

De afgelopen tien jaar is in de bossen van de Noord-Brabantse gemeente Someren gewerkt aan geleidelijke omvorming van monotone dennenbossen naar gemengde multifunctionele bossen. Tijdens de excursie werd gediscussieerd over nut en noodzaak van aanplant versus natuurlijke verjonging. Heeft bodembewerking zin? Waarom komt er geen natuurlijke verjonging van berk en eik? Moet er ingegrepen worden in een verjonging van grove den en eik om voor een optimale menging en houtkwaliteit te waarborgen? Opvallend aan deze dag is dat de deelnemers de mogelijkheden en beperkingen van de bosontwikkeling op grond van hun kennis en praktijkervaring zeer verschillend inschatten. Heel positief en een stimulans om ter plekke te blijven experimenteren, discussiëren en leren!

Het Pro Silva team bestond in 2005 uit 25 discussieleiders. In het najaar heeft Jeroen de Haas het secretariaat overgedragen aan Susan Bonekamp. Het kernteam bestond in 2005 uit Michiel Houtzagers (voorzitter), Jeroen de Haas en Susan Bonekamp (beide secretariaat in 2005), Renske Schulting, Boudewijn Swart, Rene Olthof en Dirk Maas.

Webredactie

De webcommissie verzorgt het beheer van de KNBV-website. Deze website toont algemene verenigingsinformatie, zoals contactgegevens, samenstelling van het bestuur en de diverse KNBV-commissies en KNBV-jaarverslagen. Ook biedt de website een ingang naar vele "€˜links"€™ op het gebied van bos en natuur. Op verzoek plaatst de webcommissie informatie over actuele zaken op het internet. Zo is in 2005 melding gemaakt van diverse door de KNBV georganiseerde activiteiten. Het discussieplatform dat de webcie in 2004 op verzoek van de KNBV in het leven heeft geroepen blijkt vrijwel niet gebruikt te worden. De webredactie zal in 2006 een andere discussievorm via het web mogelijk maken. Ultimo 2005 bestond de webcommissie uit F. Ensink, M. van den Ham, E. Thomassen en M. Verweij (en 1 vacature).

Nationaal Bosdebat 2005

De behoefte aan een gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd blijft de bevolkingomvang stijgen en neemt het buitengebied in rap tempo af. Dat bos en natuur een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid is eigenlijk geen discussie. Natuur draagt bij aan onze fysieke gezondheid, stimuleert het bewegen, vergemakkelijkt sociale contacten, maakt ons bewust van zingeving en draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. Dat wordt ten minste door velen gedacht en gezegd. Verschillende partijen profileren zich op het gebied van gezondheid in combinatie met bos en natuur. Zorgverzekeraars ontwikkelen bijvoorbeeld initiatieven om mensen in bos en natuur te laten bewegen. Er zijn ook prijzige seminars om gezond in contact te komen met de natuur. Anderen zien vooral de gevaren op de loer liggen zoals allergieën. malariamuggen en lyme-teken. De vraag is of de bossector deze maatschappelijke aandacht oppakt of niet en vooral waarom wel of niet? Het Nationale Bosdebat 2005 werd gehouden op 18 mei 2005 te Velp (Hogeschool Larenstein) en droeg als thema “Bos: de verzekering voor je gezondheid”. De ingebrachte items waren: “Beter een boswandeling dan een bloeddrukpil” (Bart Brandenburg, VGZ), “Bosbezoek geeft zin” (Jeroen Heindijk, Natuurcollege), “Gezondheidsrisico"€™s van bosbezoek zijn klein” (Henny van der Windt, RUG), “Natuur is schitterend en als al dat soort dingen levensgevaarlijk” (Annelies van Bronswijk, TU Eindhoven). Er waren ca 65 aanwezigen. De belangstelling van studentenzijde was een beetje teleurstellend met ongeveer 30 deelnemers. De rest bestond uit leden van de KNBV en andere belangstellenden (o.a. docenten Larenstein, MBCS en WUR). De organisatie lag in de handen van: Gerard de Baaij, Jan den Ouden, Joan de Vries en Michiel Houtzagers. Theo Meeuwissen trad op als dagvoorzitter.

Commissie PR

In 2005 is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest. Het projectvoorstel “Jeugd en natuur” is opnieuw ingediend bij de Regeling Draagvlak Natuur en bij enkele fondsen. Verder is het thema “Communicatie en voorlichting voor particuliere boseigenaren” uitvoerig aan de orde geweest. Er is financiering gezocht (en gevonden bij de provincie Utrecht) voor een workshop over communicatie, die eind november 2005 zou worden georganiseerd, maar die vanwege gebrek aan belangstelling niet heeft kunnen doorgaan.

De commissie PR bestond ultimo 2005 uit: P. Bakker (voorzitter), L. Kuiper (secretaris), J. Jansen, N. Leek, F. Schennink, L. Treep, M. Wagteveld, N. Welle.

Vertegenwoordigers KNBV in andere besturen en commissies

Vakblad Natuur Bos Landschap

Het lijkt wel eens of communiceren steeds meer verbaal of per e- mail plaats gaat vinden. Toch blijft er altijd een geheel eigen plek voor het geschreven woord, aangevuld met pakkende illustraties, ingepakt in een fraai omslag en met ijzeren discipline verzonden. Het blijft toch een soort van “wonder” dat een vakblad met een betrekkelijk geringe oplage en een beperkte aantrekkingskracht voor adverteerders, organisatorisch en financieel overeind blijft. De formule die door het bestuur van de gelijknamige Stichting voor de start is ontwikkeld, blijkt in de praktijk te werken. Dankzij de beroepsmatige ondersteuning door directie en medewerkers van Probos te Wageningen, zijn het werven van abonnementen, het binnenhalen van advertenties en vele naamloze administratieve taken in goede handen. Niet minder professioneel en betrokken werken Hoofdredactie (Bea Claessens), Eindredacteur (Geert van Duinhoven), Beeldredactie (Aukje Gorter) en het complete Redactieteam aan de grote klus om 10 maal per jaar (!) met een gedegen vaktijdschrijft te komen. Betrokken, gedegen, vaktechnisch verantwoord, waar mogelijk speels en verrassend; dat zijn de kenmerken die we kunnen meegeven bij iedere aflevering.

Voor het opstarten van de eerste aflevering van het Vakblad NatuurBosLandschap leefde tijdens een interne discussie in onze KNBV-kring nogal hevig de vraag of we als bosbouwsector wel duidelijk herkenbaar zouden blijven tussen de veel bredere werkvelden Natuur en Landschap. Begin 2006 kunnen we gerust stellen dat de bosbouw zeker geen kwijnend bestaan lijdt in een schemerige vegetatie- of struikenetage, maar heel herkenbaar te vinden is in het kronendak van ons groene “communicatiewoud”.

In het verslagjaar 2005 waren Jaap Kuper (voorzitter) en Jaap Beekhuis namens de KNBV actief in het Stichtingsbestuur VakbladNatuurBosLandschap en woonden actief alle vergaderingen bij.

FSC-Landetafel

Begin 2005 is de FSC-standaard voor Nederlands bos officieel goedgekeurd door het bestuur van FSC International. Bij FSC-certificering van bos in ons land zal voortaan dit document worden toegepast. De standaard is een uitwerking van FSC’s Principes en Criteria voor de Nederlandse situatie. Bij de totstandkoming zijn alle belanghebbenden bij Nederlands bosbeheer betrokken geweest. Dit jaar is er weer een algemene vergadering gehouden, dit keer in Manaus, Brazilië. FSC ontwikkelt zich steeds verder, deelname van zuidelijke landen is steeds groter en ook de hoeveelheden bos en hout met een FSC certificaat groeit.

Namens de KNBV treedt C. Konings op als contactpersoon voor FSC en vertegenwoordigt hij de KNBV in de Nederlandse Landentafel.

Algemeen

Ledental (31-12-2005)
Ereleden 1
Gewone leden 374
Gezinsleden 4
Senior-leden 35
Student-leden 112
Donateurs 42
Sponsoren 8

Contributies in 2005
Gewoon lidmaatschap "‚¬ 102,50
Gezinslid "‚¬ 41,-
Seniorlid "‚¬ 62,50
Student-lid "‚¬ 20,-
Donateur "‚¬ 150,- (minimum bedrag)
Sponsor "‚¬ 500,- (minimum bedrag)

Notulencommissie

 • Voorjaar: Griek, van Oene, Overes
 • Najaar: Hamelink, Kristalijn, Lumkes

Kascommissie

I. Brusse, F. Mohren, F. Schennink

Reacties

Er zijn nog geen reacties.