Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2006

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2006

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Bestuur
 • Activiteitencommissie
 • Commissie Buitenland
 • Studiekring
 • Pro Silva
 • Webredactie
 • Studentenmiddag "Bos en jacht"
 • Bosdebat
 • Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2006 in totaal 6 keer. Tijdens deze vergaderingen zijn een veelheid aan onderwerpen besproken. Het meest in het oogspringende onderwerpen waren: promotie en publiciteit en het lidmaatschap van de KNBV in relatie tot het abonnement van het vakblad. Begin 2006 heeft de commissie PR van de KNBV besloten zich op te heffen. In haar "€˜testament"€™ voert de commissie als belangrijkste reden aan dat binnen de bosbouwsector de behoefte aan een goede PR gering is. Het blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor het bos en de bosbouw groot is. Voor specifieke functies als houtproductie kan het maatschappelijk draagvlak nog worden vergroot, maar dat is geen taak voor de KNBV of haar PR commissie. De opheffing van de commissie PR heeft er wel toe geleid dat een van de bestuursleden PR en communicatie als aandachtsveld krijgt, met als opdracht de versterking van de communicatie binnen de verenigingen én de externe positionering van de vereniging. De discussie rond de koppeling van het lidmaatschap van de KNBV en het abonnement van het vakblad heeft niet geleid tot een wijziging van de huidige situatie. Het lidmaatschap van de KNBV en een abonnement van het vakblad blijft gekoppeld.

In 2006 werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering was op 7 april in Leersum. Hier waren 34 leden aanwezig. Belangrijke agenda punten waren de vaststelling van de jaarrekening over 2005 en de Position Paper Waterschapswet. Deze position paper is aangeboden aan de vaste commissie van de Tweede Kamer, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De najaarsvergadering was op 3 november in Arnhem. Hier waren 49 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering hebben Jaap Kuper, Nienke Welle, Rino Jans en Boudewijn Brugge hun bestuursfuncties neergelegd en zijn Arno Willems, Harrie Weersink en Ad van Hees als nieuwe bestuursleden benoemd.

Eind 2006 bestond het bestuur uit Arno Willems (voorzitter), Ad van Hees (secretaris), Harrie Weersink (penningmeester), Ger Frenken, Hans Gierveld, John Raggers, Renske Terhurne en Erwin Al. Francis Schennink nam deel aan de laatste bestuursvergadering in afwachting van haar benoeming door de ALV als bestuurslid. Patrick Jansen (bestuursmedewerker) zorgde wederom voor de ondersteuning. De Beek Verenigingen B.V. uit Den Haag verzorgde de financiële administratie en secretariële ondersteuning.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie kiest ervoor om zoveel mogelijk inspelen op actuele thema"€™s en beleidsontwikkelingen. De activiteitencommissie organiseerde op 7 April 2006 na de ledenvergadering het minisymposium ‘Bos als drager van het karakter van het landschap’. Dit vond plaats in de vallei van De Langbroekerwetering. Vera Geelen (medewerker gebiedsontwikkeling bij Staatsbosbeheer) lichtte de plannen voor een cultuurhistorische reconstructie van het landschapspark bij landgoed Broekhuizen toe. Etienne de Vries van Groen Advies Zwolle vertelde hoe met de natuurwaarden rekening is gehouden. En Erwin Al van Staatsbosbeheer liet zien dat we hier mogen spreken van een schoolvoorbeeld van geslaagd interactief planproces met omwonenden. Hans Renes (historisch-geograaf bij de Universiteit Utrecht) nam ons mee naar de historie en had speciale aandacht voor de rol van bossen en houtige elementen in het landschap. Het bos van karakter veranderde sinds begin 19e eeuw en ging mee met de markt. Opmerkelijk is dat het bos ook verplaatste. Later met de boswet werd dat moeilijk: een beperking van de boswet dus! In de middag hebben we genoten van het mooie landgoed en de voorjaarszon.

De najaarsbijeenkomst van de KNBV vond plaats op vrijdag 3 november 2006 in het Watermuseum in Arnhem, nabij park Sonsbeek. In het middagprogramma organiseerde de activiteitencommissie een minisymposium over de beuk met als thema "€˜De beuk, van onder tot boven"€™. Patrick Hommel (i.s.m. Rein de Waal) van Alterra hield een inleiding over de ecologie van de beuk en de sturende rol die boomsoorten met hun strooisel spelen op de ontwikkeling van humusvorming, bodemontwikkeling en ontwikkeling van de bodemvegetatie. René Olthof, een van de beheerders van het Kroondomein hield een inleiding over de potenties van de beuk voor de verschillende functies van het bos: houtproductie, natuur en belevingswaarde. En, "€¦ natuurlijk de manier waarop hij daar zelf in zijn beheer mee omgaat. Aansluitend vond een wandelexcursie plaats in het schitterende herfstbos van Sonsbeek met levendige discussies. Daar werd (nog) geen passend antwoord gevonden op de vraag waarom op sommige plaatsen massale verjonging van beuk plaatsvindt en op ogenschijnlijk volkomen vergelijkbare plaatsen niet. De excursie werd ingeleid door Jeroen Glissenaar, parkbeheerder in Arnhem.

De samenstelling van de activiteitencommissie is ultimo 2006: Irma Corten (secretaris), Jop de Klein, Gerard Koopmans, Boudewijn Swart (voorzitter). John Raggers is agendalid en contactpersoon namens het bestuur.

Commissie Buitenland

In 2006 heeft de commissie geen excursie georganiseerd. Alle energie ging uit naar de brainstorming over een excursie naar Oost-Europa in 2007. De uiteindelijke keuze is op Tsjechië gevallen en een start is gemaakt met de voorbereiding daarvan. De excursie zal 5 dagen duren en zal in september 2007 plaatsvinden. De grote lijnen van het programma, het stappenplan en de begroting zijn in de laatste bestuursvergadering van 2006 geaccordeerd.

De commissie heeft een document opgesteld, waarin de voorwaarden voor deelname aan en afzegging van een buitenlandse excursie worden uiteengezet. Het bestuur heeft, met inachtneming van kleine wijzigingen, met deze tekst ingestemd, maar vond het niet nodig het toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement. De voorwaarden zullen per excursie aan de deelnemers bekend worden gemaakt.

Er heeft zich een nieuw actief lid aangemeld bij de commissie, Wilrieke Uiterweerd, en zij zal de website-taken op zich nemen. We verwachten dan ook dat ook onze commissie een goede bijdrage zal leveren aan deze mooie vernieuwde website.

Studiekring

De studiekring heeft op 21 april 2006 in Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd een studiedag georganiseerd onder de titel "€œRijke bossen"€. De studiedag ging over ontwikkelingen van oude en nieuwe bossen op de rijkere groeiplaatsen, inzoomend vanuit beheer en ontwerp. De dag begon met een interview met ervaringsdeskundigen uit de wereld van rentmeesterij en politiek. Daarna volgden diverse inleidingen:

 • Prof. Bart Muys (Katholieke Universiteit Leuven) : Waarom en hoe het beheer van bossen op rijke bodems anders is.
 • Ing. Reijer Knol (SBB): Hoe gaat Staatsbosbeheer in Flevoland om met de aangegeven beheersvragen?
 • Drs. Patrick Hommel (Alterra): Vegetatie-ontwikkeling in b ossen op rijke bodem.
 • Ing. Simon Klingen (Klingen Bomen / Utrechts Landschap): Populier en wilg in het multifunctionele bos.
 • Ir. Wenda Stoffel (Landschapsarchitect): Bosontwerp in veranderende tijden.

Tevens werd een bezoek gebracht aan de oude loofbossen van Mariënwaerdt.

De bijeenkomst werd door ongeveer 75 personen bijgewoond. Naar aanleiding van de studiedag is een interview verschenen in het Vakblad Natuur Bos Landschap, mei 2006, blz. 14 en 15 met Prof. Bart Muys.

De studiekring bestond in 2006 uit : Frits Mohren, Gerard Grimberg, Simon Klingen, Dianne Nijland, John Raggers, Ad van Hees en Marjanke Hoogstra.

Jaarverslag Pro Silva 2006

2006 was voor Pro Silva een succesvol jaar. Door brede bekendmaking van de excursies waren de deelnemersaantallen hoog: De voorjaars- en najaarsexcursie trokken 110 respectievelijk 100 geïnteresseerden. Bosbeheer vanuit de Pro Silva gedachte leeft en blijft boeien!

Op 17, 18 en 19 mei 2006 vond in de Loenermark en op Hagenau (Veluwezoom) de 30e Pro Silva excursie plaats. Deze excursie had als thema: "€˜Het beheer van douglas in gemengde bossen"€™ . Vanwege het derde lustrum van Pro Silva vond deze excursie plaats in dezelfde objecten als die van de allereerste Pro Silva excursie in november 1990. Dagelijks discussieerden tussen 35 en 40 deelnemers over het beheer en functioneren van douglas in gemengde bossen. Iedere excursiedag werd ter ere van het lustrum afgesloten met een gezellige borrel. Jeugdverzorging van het bos; Ouderwets of Noodzakelijk? Om dit onderwerp aan de orde te stellen kwamen de Pro Silva geïnteresseerden op 11, 12 en 13 oktober naar Vierhouten waar de excursieleiders 4 objecten in de gemeentebossen van Nunspeet hadden uitgezocht. In deze 4 objecten werd aan de deelnemers gevraagd om te bepalen of met het doen van ingrepen in het jonge bos gewacht kon worden tot de eerste rendabele dunning of dat vrijstellen van gewenste houtsoorten in een eerder stadium noodzakelijk was. Omdat het onderwerp van deze dag zo concreet was discussieerden de deelnemers volop over de genomen en nog te nemen maatregelen. Soms ging de discussie buiten het bosvak gewoon verder! De verslagen van de excursies zijn te vinden op de website: www.knbv.nl

De Pro Silva Commissie werd in 2006 voorgezeten door Michiel Houtzagers. De secretaris is Susan Bonekamp. Het Pro Silva team bestaat uit een enthousiaste en actieve groep van 24 discussieleiders.

Webredactie

De webcommissie beheert de website van de KNBV. In 2006 is de website geheel vernieuwd. Er is een nieuw design ontwikkeld en de inhoud is naar een content management systeem(CMS) overgezet. Naast een visuele opfrissing was gemakkelijker onderhoudt het doel. In november 2006 is de nieuwe site de lucht in gegaan, nadat de KNBV was overgestapt naar een nieuwe host. De nieuwe host (Argeweb) maakt het mogelijk een grotere hoeveelheid bestanden op de site te zetten en is in staat het geïmplementeerde CMS (Textpattern) te draaien.

Gedurende 2006 hebben 2 leden van de commissie afscheidt genomen. Marleen van den Ham was sinds de instelling van de webredactie haar voorzitter en heeft in het voorjaar afscheid genomen. Floris Ensink nam enkele maanden later afscheid als secretaris. De commissie bestond eind december uit E. Thomassen (voorzitter) en M.C. Verweij. Er zijn 3 vacatures.

Studentenmiddag “Bos en Jacht”

Op woensdag 29 maart heeft op Hogeschool Larenstein de themamiddag ‘Bos en Jacht’ plaatsgevonden. Het is de eerste door de studentenvertegenwoordigers (Boudewijn Brugge en Renske Terhurne) van de KNBV georganiseerde middag. Dat "€œBos en Jacht"€ een zeer interessant en actueel onderwerp is bleek door de hoge opkomst met ruim 75 studenten. Op deze middag, die letterlijk voor en door studenten is georganiseerd, zijn drie gastsprekers aan het woord gekomen. Marijn Boom, Gerrit Jan Spek en René Olthof, alle drie jagers, hebben elk een jacht of wild gerelateerd onderwerp behandeld. Marijn Boom liet, aan de hand van een aantal punten, zien hoe je een jachtakte kunt bemachtigen en welke jachtvormen er zijn. Gerrit Jan Spek behandelde de jachtwetgeving en de verschillende in het bos levende wildsoorten. René Olthof , beheerder bij kroondomein het Loo, behandelde de relatie tussen Bosbouw en jacht. In de afsluitende discussie was de vos een "€œhot item"€. Het onderzoek van Alterra "€œOp zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand"€ werd verschillend geïnterpreteerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de vos laag op de lijst van schadesoorten te staat, echter met cameraonderzoek is wel vastgesteld dat de vos zich in de buurt van de nesten ophoudt. Over de vraag of de vos wel of niet bejaagd moet worden, of dat de reiger of de vos de grootste predator is daar bleven de mengingen dan ook over verdeeld.

Bosdebat

Het thema van het bosdebat in 2006 was De Dood in het Bos. Verschillende terreinbeheerders keizen er voor om kadavers van grote hoefdieren in de natuurgebieden te laten liggen. Verhoging van de biodiversiteit is hiervoor het belangrijkste argument. Maar kan dat zo maar? Neemt het risico op ziekten en plagen niet toe? Is het ethisch wel verantwoord? En kan dat zo maar onder de huidige wetgeving?. Belangrijke vragen die tijdens het bosdebat naar boven kwamen. Ruim 150 mensen hebben aan het bosdebat deelgenomen. Onder voorzitterschap van Michiel Houtzagers gaven zes deskundigen hun visie op: de natuurlijke sterfte in populaties grote hoefdieren (Geert Groot Bruinderink), de zorgplicht (Bas Worm), het draagvlak voor natuur (Rob Borst), de afbraak van kadavers (Yvonne Teurlings), de destructiewet (Joost Snoep) en de natuur-ethiek (Michiel Korthals). Deze visies waren de opmaat voor een soms heftig debat, waarin emotie en ratio elkaar afwisselenden. Een belangrijke constatering was dat nog veel kennis en ervaring ontbreekt over de natuurlijke sterfte van populaties grote hoefdieren en het laten liggen van kaders in natuurgebieden. En dat de discussie over het laten liggen van kaders geen discussie mag zijn van alleen ecologen, maar dat deze discussie in de volle maatschappelijke breedte gevoerd behoord te worden.

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

In het verslagjaar waren Jaap Kuper en Jaap Beekhuis namens de KNBV actief in het Stichtingsbestuur Vakblad Natuur Bos landschap. Cees Konings treedt namens de KNBV op als contactpersoon voor FSC en hij vertegenwoordigt de vereniging in de Nederlandse landentafel.

Algemeen

Ledental (31-12-2006)
Ereleden 1
Gewone leden 349
Afgestudeerden (2 jr) 22
Gezinsleden 4
Senior-leden 31
Student-leden 113
Donateurs 44
Sponsoren 8
Contributies in 2006
Gewone leden "‚¬ 102,50
Afgestudeerden "‚¬ 61,25
Gezinsleden "‚¬ 41,00
Senior-leden "‚¬ 62,50
Student-leden "‚¬ 20,00
Donateurs (minimum) "‚¬ 150,00
Sponsoren (minimum) "‚¬ 500,00

Reacties

Er zijn nog geen reacties.