Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2007

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2007

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

  • Bestuur
  • Activiteitencommissie
  • Commissie Buitenland
  • Studiekring
  • Pro Silva
  • Webcommissie
  • Overige activiteiten
  • Vertegenwoordiging van KNBV in andere besturen en commissies
  • Algemeen

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2007 in totaal 6 keer. Tijdens deze vergaderingen zijn een veelheid aan onderwerpen besproken. Het meest in het oogspringende onderwerpen waren: toekomst van de KNBV, continuering bestuursmedewerker, de voorbereiding 100-jarig bestaan en de positie van de Stichting Boskaart 1832. De discussie over de toekomst van de KNBV en de naam van de KNBV leeft binnen de vereniging. Dat blijkt o.a. uit de brieven in het vakblad, de discussie op de website en de bijdragen van Jan den Ouden en Rob Nas tijdens de najaarsvergadering. Ook binnen het bestuur is en wordt deze discussie gevoerd. Een formeel standpunt heeft het bestuur (nog) niet ingenomen. Besloten is deze discussie in 2008 verenigingsbreed te gaan voeren en najaar 2008 met een bestuursstandpunt te komen. De voorbereiding van deze discussie is eind 2007 gestart. De bestuursmedewerker Patrick Jansen heeft aangegeven m.i.v. 2008 zijn ondersteuning van het bestuur te beeïndigen. Het bestuur heeft deze aankondiging gebruikt om na te denken over het continueren van een betaald bestuursmedewerker. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de taken en activiteiten van de bestuursmedewerker, met extra inzet van bestuur en leden, opgevangen kunnen worden. In de najaarsvergadering is een voorstel aan de leden voorgelegd om in 2008 zonder betaalde bestuursmedewerker verder te gaan. Dit voorstel is door de leden overgenomen. In 2010 bestaat de KNBV 100 jaar. Dit is een belangrijk lustrum dat niet ongemerkt voorbij mag gaan. Een voorstel om een jubileumcommissie in te stellen om het lustrum voor te bereiden is tijdens de najaarsvergadering aan de leden voorgelegd en vervolgens door de vergadering overgenomen. De Stichting Boskaart 1832 is tot de conclusie gekomen dat zelfstandig voortbestaan weinig voordelen biedt. De Stichting heeft daarom samenwerking gezocht met de KNBV. De doelen en ambities van de Stichting passen goed bij de KNBV. Op grond daarvan heeft het bestuur de ledenvergadering voorgesteld de Stichting een plek binnen de KNBV bieden als commissie bosgeschiedenis. De leden vergadering heeft met dit voorstel ingestemd.

In 2007 werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering was op 20 april in Renkum. Hier waren 45 leden aanwezig. Belangrijke agendapunten waren de vaststelling van de jaarrekening over 2006 en excursie naar Tsjechië. De najaarsvergadering was op 2 november opnieuw in Renkum. Hier waren 57 leden aanwezig. Belangrijke agendapunten waren de begroting 2008, de positie van de betaalde bestuursmedewerker en de instelling van 2 commissies: de commissie bosgeschiedenis en de jubileumcommissie.

Eind 2007 bestond het bestuur uit Arno Willems (voorzitter), Ad van Hees (secretaris), Harrie Weersink (penningmeester), Ger Frenken, Hans Gierveld, John Raggers, Francis Schennink, Erwin Al, Marieke Theunissen (studentlid) en Gijs van de Sande (studentlid). Patrick Jansen (bestuursmedewerker) zorgde wederom voor de ondersteuning. De Beek Verenigingen B.V. uit Den Haag verzorgde de financiële administratie en secretariële ondersteuning.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie kiest ervoor om zoveel mogelijk inspelen op actuele thema"€™s en beleidsontwikkelingen.

De activiteitencommissie organiseerde op 20 April 2007 na de ledenvergadering het minisymposium "€˜Het Europese actieplan voor de bossen"€™ in het Everwijnsgoed in Renkum. Er waren 26 deelnemers. Marleen van den Ham (LNV), trekker van het EU actieplan voor de bossen in Nederland en Rob Busink (LNV) portefeuillehouder van het EU bossenbeleid hielden een gezamenlijke presentatie over het EU-actieplan en de mogelijkheden voor uitwerking in Nederland. Zij gingen in op: de achtergronden en de status van het plan; het planproces; de rol van LNV, andere ministeries en "€œstakeholders"€ daarin; de actiepunten en hoe betrokkenen bij bos in Nederland kunnen meedoen (het werk-programma). Evelien Verbij (Wageningen UR) gaf haar visie over de hobbels die er zijn om boseigenaren en anderen in NL mee te krijgen en wat moet gebeuren om gebruik te maken van de kansen. Na de lunch was er discussie onder leiding van gespreksleider Willem de Beaufort over de actiepunten en de bijdragen die de deelnemers/KNBV-leden daaraan zouden kunnen leveren.

Het minisymposium na de najaarsvergadering op vrijdag 2 november 2007 had het thema "€œBosexploitatie 2008, en verder..."€ Het vond plaats in café-restaurant Campman in Renkum en er waren 45 deelnemers. Je zet een paar stippen. Je wijst het bos aan. Je geeft je telefoonnummer. We hebben allemaal onze ideeën over de uitvoering bos en bosbeheer, maar wat gebeurt nu in de praktijk. Daar ging het over deze middag. Cees Boon (AVIH) gaf een presentatie en visie over verleden, heden en toekomst van bosexploitatie in Nederland. George Borgman van Borgman Beheer, adviesbureau voor bosbeheertechnieken & bosexploitatie gaf in een inleiding zijn visie op de wensen en ideeën vanuit het perspectief van de beheerder en de mogelijkheden in de praktijk. Renzo Hebbink instructeur Harvester machinist van Wellink-machinetechniek in Groenlo leerde ons wat de student Harvester-machinist leert en Robert Wellink van presenteerde ons de machines van de toekomst. We sloten af met een demonstratie op Landgoed de Dorskamp bij Wageningen. Op het landgoed waren verschillende voorbeelden van bosexploitatie voorbereid en deze werden ter plekke met de Harvester door de firma Wellink gedemonstreerd. Onder de deelnemers was een levendige over consequenties van de exploitatietechnieken voor ecologie, recreatie, enzovoort.

De samenstelling van de activiteitencommissie is ultimo 2007: Irma Corten (secretaris), Jop de Klein, Gerard Koopmans, Boudewijn Swart (voorzitter) en Annemieke Winterink. John Raggers is agendalid en contactpersoon namens het bestuur. In 2008 zal de activiteitencommissie een andere vorm krijgen.

Commissie Buitenland

In 2007 heeft de commissie een excursie georganiseerd naar Tsjechië. Een groep van 43 deelnemers heeft 3 dagen lang het Nationaal Park Sumava bezocht. Deze excursie werd georganiseerd door leden van de commissie, algemene leden van de KNBV en contact personen in Tsjechië. Aan de excursie hebben ook leden van de Vereniging Tropische Bossen deelgenomen en een deelnemer kwam uit België. De KNBV folder werd in 2007 door initiatief van de commissie vertaald in het Engels.

De website van de commissie is in 2007 aangepast en bijgehouden. Zo staan nu alle verslagen van de buitenlandse excursies op de site.

De commissie werd in 2007 voorgezeten door J. Brenninkmeyer. Secretaris was J. van Rijsoort. Verder bestond de commissie uit D. Maas, M. Jacobi, W. Uiterweerd, J. van den Briel en M. Goosen. Eind 2007 hebben J. van Rijsoort, W. Uiterwaard en J van den Briel hun activiteiten voor de commissie beeïndigd. Nieuwe kandidaat-leden van de commissie zijn R. Knol, M. Bouwmeester en J. Oorschot. Deze kandidaat-leden worden voor benoeming in de commissie voorgedragen aan de ALV van april 2008.

Studiekring

De studiekring heeft op 19 oktober 2007 Hotel Campman te Renkum een studiedag georganiseerd onder de titel "€œBosbeheerplanning"€ met als ondertitel: Hoeveel orde is nodig om effectief te kunnen plannen. Generaties van bosbouwers zijn opgeleid met het gegeven dat planning voor korte, middellange en lange termijn van groot belang is voor een succesvol bosbeheer. In de huidige tijd gaan veranderingen echter zo snel, dat het steeds moeilijker wordt te voorspellen wat er in de toekomst gevraagd wordt van het bos. Tijdens de studiedag stond centraal de vraag of bestaande planningsmethoden eigenlijk nog wel genoeg mogelijkheden bieden voor de planning van het bosbeheer.

Allereerst is de huidige bosbeheerplanning in ons land onder de loep genomen door Jan den Ouden (WUR), Harrie Hekhuis (SBB) en werd de situatie in Vlaanderen geschetst op basis van de inzichten van Bart Meuleman (Houtvester Leuven). Vervolgens kwam er inspiratie van een planner uit de stedenbouw (Peter Paul van Loon) die net als bosbouwers te maken heeft met in de tijd wisselende doelen en lange planningshorizonten. Het thema participatie werd aangesneden door Bart Lichtenberg (gemeente Arnhem), met de vraag welke rol burgers bij de planvorming spelen en in hoeverre in de planning rekening gehouden wordt met burgerwensen. Marjanke Hoogstra (WUR) ging in haar bijdrage nader in op de omgang met tijd en onzekerheid. Tot slot presenteerde Simon Klingen (Klingen Bomen) een nieuw concept: "€œLevende planning"€.

De studiedag in 2007, die door ruim negentig deelnemers is bezocht, is de eerste van een tweeluik. Voorjaar 2008 wordt in een vervolgbijeenkomst voorzien in een nadere (meer praktische) uitwerking van beheerplanning.

De studiekring bestond in 2007 uit : F. Mohren, G. Grimberg, S. Klingen, D. Nijland, J. Raggers, A. van Hees en M. Hoogstra. Eind 2007 werd de studiekring uitgebreid met studentlid Ernst van der Maaten.

Pro Silva

Door middel van excursies en internationale kennisuitwisseling is Pro Silva in 2007 wederom actief geweest in het uitdragen van de Pro Silva gedachten en principes.

Op 9, 10 en 11 mei 2007 vonden de Pro Silva voorjaarsexcursies plaats. Naar aanleiding van de storm van 18 januari 2007 was gekozen voor het thema "€˜Stormschade in bossen"€™. Tijdens de excursies zijn door storm getroffen naaldhoutopstanden op het landgoed Majuba/Scherpenberg van het Geldersch Landschap bezocht. Deze opstanden varieerden van monoculturen van Grove den en Douglas tot een menging van Grove den met Fijnspar of met Douglas. De centrale vragen tijdens de excursie waren: Wat zijn de effecten van de storm? Hoe kan er vanuit een Pro Silva benadering worden omgegaan met de stormschade? Moet er bijvoorbeeld stormhout worden geruimd of niet? In het najaar zijn de Pro Silva excursies samen met onze Belgische collega"€™s van Pro Silva Vlaanderen georganiseerd. Het thema was de berk. De berk is ooit door veel bosbeheerders als onkruid beschouwd én bestreden. Nu kijken we daar anders tegenaan. Berk levert een belangrijke bijdrage aan de natuurwaarde van het bos en heeft een belangrijke rol als strooiselverbeteraar. Maar welke mogelijkheden zijn er voor de teelt van kwaliteitshout? Met deze vraag als uitgangspunt zijn de discussieleiders van Pro Silva Nederland en Vlaanderen drie dagen lang met 120 Nederlandse en Vlaamse bosbouwers per huifkar het grensoverschrijdende bosgebied van Landgoed de Utrecht en Gewestbos Ravels ingetrokken waar verschillende typen opstanden berk bezocht werden. De verslagen van de excursies zijn te vinden op de website: www.knbv.nl/prosilva

In 2007 vond de Pro Silva Europe Meeting plaats in het westen van Ierland. Namens Pro Silva Nederland hebben Susan Bonekamp en Martijn Boosten deelgenomen. Door samen met bosbouwers uit zo'n 25 Europese landen over Pro Silva bosbeheer te spreken wordt duurzaam bosbeheer in steeds grotere delen van Europa gemeengoed.

De Pro Silva Commissie werd in 2007 voorgezeten door Michiel Houtzagers. Secretaris was Susan Bonekamp. Het Pro Silva team bestaat uit een enthousiaste en actieve groep van 24 discussieleiders.

Webcommissie

De webcommissie beheert de website van de KNBV. In 2007 zijn daaraan geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar lag de focus op het actueel houden van de inhoud. Gedurende het jaar zijn er een tweetal gesprekken geweest met het bestuur, om te kijken of er meer mogelijk was met de website. Besloten is om in 2008 te proberen de interactiviteit van de site verder te verhogen. Op dit moment wordt bekeken hoe de site als discussieplatform gebruikt kan worden.

Najaar 2007 is Marieke Theunissen toegetreden tot de commissie. Naast extra mankracht moet zij als student-bestuurslid zorgen voor een hechtere band met het bestuur. Eind 2007 bestond de webcommissie daarmee uit drie personen: Martin Verweij, Marieke Theunissen en Etiënne Thomassen (voorzitter). Er zijn twee vacatures.

Overige activiteiten

In het verslagjaar is op 1 maart het Aardsymposium georganiseerd; het thema was Natura2000. "€œKijken bij collega's"€ vond dit jaar plaats op het landgoed Klein-Boeschoten. Op 19 april was het bosdebat met als thema Exoten. Tot slot werd op 21 november een studentenexcursie met als thema Certificeren georganiseerd.

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

In het verslagjaar waren Jaap Kuper en Jaap Beekhuis namens de KNBV actief in het Stichtingsbestuur Vakblad Natuur Bos landschap. Cees Konings treedt namens de KNBV op als contactpersoon voor FSC en hij vertegenwoordigt de vereniging in de Nederlandse landentafel.

Algemeen

Ledental (31-12-2007)
Ereleden 1
Gewone leden 351
Afgestudeerden (2 jr) 7
Gezinsleden 4
Senior-leden 41
Student-leden 114
Donateurs 42
Sponsoren 7
Contributies in 2007
Gewone leden € 102,50
Afgestudeerden € 61,25
Gezinsleden € 41,00
Senior-leden € 62,50
Student-leden € 20,00
Donateurs (minimum) € 150,00
Sponsoren (minimum) € 500,00

Reacties

Er zijn nog geen reacties.