Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2008

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2008

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Inleiding
 • Bestuur
 • Commissies
  • Activiteitencommissie
  • Commissie Buitenland
  • Studiekring
  • Pro Silva
  • Webcommissie
  • Jubileumcommissie
  • Commissie Bosgeschiedenis
  • Commissie Natuurlijke Verjonging in oprichting
 • Overige activiteiten
 • Vertegenwoordiging van KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemene informatie over de KNBV

Inleiding

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen.

De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgen we de website als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

Bestuur

Algemeen

Het bestuur van de KNBV bestond in 2008 uit de volgende personen:

Leden
Voorzitter Ir. A.J.H. Willems
Secretaris Ir. M.H.A. van den Ham-Aertsen vanaf april 2008
Penningmeester Ir. H.F.M. Weersink
Onder-voorzitter Ir. E.J. Al
Leden Ing. G.W.P. Frenken tot november 2008
Ing. H. Gierveld
Ing. A.F.M. van Hees
Ing. J. van Olst vanaf november 2008
Ir. J. Raggers
Ing. F.J.W. Schennink
Studentleden T.A. Broersma (Larenstein) vanaf april 2008
G. van de Sande tot april 2008
S. Schuurman (WUR) vanaf november 2008
M.J.C. Theunissen (WUR) tot november 2008

Het bestuur vergaderde in 2008 zeven maal (waarvan een maal gezamenlijk met de voorzitters en/of secretarissen van de KNBV-commissies). Naast algemene zaken zoals de voorbereiding van de halfjaarlijkse ledenvergaderingen en de contacten met de commissies stond een aantal specifieke onderwerpen op de agenda: de totstandkoming van een nieuwe strategienota en een discussie over de koppeling met het Vakblad Natuur, Bos, Landschap.

Algemene Ledenvergaderingen

Op 11 april 2008 vond te Ellecom de 165e Algemene Ledenvergadering plaats. Het huishoudelijk reglement is, na een korte toelichting door Harrie Weersink, gewijzigd op het punt "€˜commissies"€™ (de Commissie Bosgeschiedenis is aan deze lijst toegevoegd). In deze vergadering is de jaarrekening over 2007, daarin meenemend het verslag van de kascontrolecommissie, goedgekeurd. De 166e Algemene Ledenvergadering van de KNBV vond op 7 november 2008 plaats in Garderen. Tijdens deze vergadering is de concept-strategienota besproken en is een discussie gevoerd over de relatie tussen de KNBV en het Vakblad Natuur, Bos, Landschap.

Toekomstvisie en strategienota

Het bestuur heeft in de zomer van 2008 een enquête gehouden onder de leden. Eén op de 6 aangeschrevenen heeft gereageerd en ongeveer de helft van de respondenten heeft aanvullende ideeën en opmerkingen aangedragen. Uit de enquêteresultaten blijkt dat de meeste respondenten redelijk tot zeer tevreden zijn over de KNBV en de door de KNBV georganiseerde activiteiten. Uiteraard zijn er ook wensen. Zo zouden veel respondenten willen dat de KNBV actiever met het publiek zou communiceren. Ook beleidsbeïnvloeding (Brussel, Den Haag en alle provinciehuizen) staat op het wensenlijstje van diverse leden. Het bestuur heeft daarvan aangegeven dat meer communicatie goed is, ook naar het bredere publiek, maar dat de KNBV met name een vakvereniging is en geen belangenorganisatie.

Tijdens de najaars-ALV is gediscussieerd over de vraag of de KNBV wel of niet moet verbreden van een vakvereniging voor bos en bosbouw naar een vereniging voor natuur. Ongeveer de helft van de respondenten heeft namelijk aangegeven "€˜meer aandacht voor natuur en landschap"€™ te wensen, maar wat dat dan precies is en hoe dat dan precies moet, daarover zijn de meningen verdeeld. Gaat het om de keuze tussen "€˜een vereniging van bosbouwers die zich ook bezighouden met natuur en landschap"€™ of "€˜een vereniging van bosbouwers, natuurbeheerders en landschapsmensen"€™? Moet de KNBV zich ontwikkelen naar een algemene beheerdersvereniging met daarbinnen een onderafdeling voor bosbouw? En ook: wil de KNBV haar statuten veranderen, kan de KNBV alle nieuwe onderwerpen dan wel behappen, of moet de KNBV "€˜gewoon"€™ meer aandacht geven aan niet-bosgerelateerde onderwerpen? Welke keuze ook gemaakt zou worden, een blijvende oriëntatie op de toekomst is van groot belang.

Tijdens de vergadering is aan de hand van een ingebrachte motie gestemd over dit onderwerp. Een ruime meerderheid van de aanwezigen stemde daarbij "€˜voor"€™ het voorstel van het bestuur om voort te gaan met het besteden van meer aandacht aan natuur en landschap en eventueel later te inventariseren of een verdere verbreding ook door het maatschappelijk veld gewenst wordt. Dat betekent dat de KNBV haar naam en werkgebied niet zal wijzigen. Wel zal de KNBV, met hulp van de leden,€“ meer aandacht gaan besteden aan verbreding van de behandelde thema'€™s.

Loskoppeling van of koppeling aan het Vakblad Natuur, Bos, Landschap

In 2008 heeft het bestuur aan de leden voorgesteld om het lidmaatschap van de KNBV niet langer verplicht te koppelen aan het lidmaatschap van het Vakblad Natuur, Bos, Landschap. Het bestuur was van mening dat leden zelf moeten kunnen kiezen of ze wel of niet lid willen worden van het Vakblad. Veel mensen lezen het Vakblad al via hun werk en vakgenoten met een laag inkomen zouden wellicht gemakkelijker lid worden van de KNBV als ze niet het abonnementsdeel van het Vakblad (ongeveer de helft van de huidige contributie) zouden hoeven te betalen. Dit laatste argument werd in de vergadering door diverse leden ondersteund. Er waren echter veel argumenten tegen de ontkoppeling. Zo dient de vereniging volgens de statuten een "€˜ledenblad"€™ te hebben. Ook bestaat het gevaar dat die mensen die vooral lid zijn van de KNBV vanwege het Vakblad hun KNBV-lidmaatschap zullen opzeggen. Ten slotte was niet duidelijk of daadwerkelijk veel nieuwe leden zich zullen aansluiten bij de KNBV. De voorzitter van het Vakblad en de hoofdredactrice gaven aan een loskoppeling een slecht signaal te vinden in de kleine, hechte wereld van natuur, bos en landschap. Er zou door een loskoppeling meer verloren gaan dan dat er bereikt zou worden. Via stemming is in de ALV geconcludeerd dat de koppeling van het Vakblad aan het KNBV-lidmaatschap blijft bestaan.

Commissies

Activiteitencommissie

Leden
Voorzitter Ing. G.E. Koopmans
Secretaris Ir. A. Winterink
Leden Ir. I. Corten
Ing. J.P.G. de Klein MSc
Dr. Ir. J. den Ouden vanaf 2008
Ir. A.J.H. Willems vanaf 2008

De activiteitencommissie kiest ervoor om tijdens haar activiteiten zoveel mogelijk in te spelen op actuele thema"€™s en beleidsontwikkelingen.

Voorjaars-ALV

De activiteitencommissie organiseerde op 11 april 2008 na de algemene ledenvergadering het minisymposium "€˜Leven in het bos"€™. Locatie was restaurant de Peerdestal in Ellecom. Er waren 65 deelnemers. Mark van Benthem (Stichting Probos) hield een presentatie over de relatie tussen bosbeheer en biodiversiteit. Na de lunch gingen de aanwezigen in twee groepen het veld in om, onderleiding van 4 deskundigen, te horen op welke manier het bosbeheer invloed kan hebben verschillende soortgroepen. Patrick Hommel ging in op het positieve effect van de linde op de strooisellaag. Klaas van Dort vertelde als mossenexport meer over de diversiteit van mossen en wat men daaruit kan afleiden. Henk Sierdsema ging in op de effecten van specifieke beheermaatregelen op de avifauna en Albert Vliegenthart vertelde de aanwezigen meer over het belang van openplekken en bosranden voor vlinderpopulaties.

Aardhuissymposium

In 2008 organiseerde de activiteitencommissie voor het eerst het Aardhuissymposium. Dit werd voorheen georganiseerd door de KNBV bestuursmedewerker, Patrick Jansen. Het Aardhuissymposium vond plaats op 6 maart in het Aardhuis te Hoog Soeren. De titel van het symposium was "€˜Hout als hout, hout als brandstof, hout als bos, Wat moet de bosbeheerder met de toenemende vraag naar hout"€™.

Arno Willems was dagvoorzitter. Allereerst kwam Roland Jacobs van Parenco Hout aan het woord. Hij ging in op de ontwikkelingen op de (wereld)houtmarkt. Joop Spijker (Alterra) ging vervolgens in op de rol dat Nederlands hout kan spelen binnen de biobrandstof ontwikkelingen. Als laatste ging Bas Arts, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, in op de consequenties van de toenemende vraag naar hout voor het bosbeheer. Zoals de gewoonte is werd deze interessante middag afgesloten met een gezellige borrel. Er waren 75 aanwezigen bij het Aardhuissymposium.

Najaars-ALV

Het minisymposium na de najaarsvergadering op vrijdag 7 november 2008 had het thema: "€˜habitattypen bos binnen Natura 2000, wat betekent dit voor het beheer"€™? Tijdens deze middag werd door Dick Bal (LNV-directie Kennis), Rienk-Jan Bijlsma (WUR Alterra) en Chris Rövekamp (provincie Gelderland) uitvoerig ingegaan op de indeling van habitattypen zoals die geformuleerd zijn binnen Natura 2000. Welke bos-habitattypen zijn er? Hoe vindt de aanwijzing van een habitattype plaats, wat betekent dit voor het beheer? Aansluitend gingen de aanwezigen onderleiding van Jan den Ouden het veld in om de twee besproken bos-habitattypen: oude eikenbossen en beuken- eikenbossen met hulst in het veld te aanschouwen. Tijdens deze excursie ging het vooral over het verschil tussen deze twee typen en dan met name het verschil in ontstaansgeschiedenis.

Commissie Buitenland

Leden
Voorzitter Ing. R.F. Knol vanaf 2008
Secretaris J.A.H.C. Schilders
Leden ing. M.M. Bouwmeester vanaf 2008
ir. M. Jacobi
Ing. J.C. Oorschot MSc vanaf 2008

Wilrieke Uiterweerd, Jaap van den Briel, Martha Goosen, Dirk Maas en James Brenninkmeyer hebben hun lidmaatschap van de commissie beëindigd.

Het doel van de Commissie Buitenland is: het leggen en onderhouden van buitenlandse contacten met als doel kennis en ervaring op het gebied van bosbouw in brede zin uit te wisselen.

De commissie wil daarbij in het bijzonder inspelen op actuele thema's. De kern van de strategie om het bovenstaande doel te bereiken ligt in het organiseren om minimaal één buitenlandse excursie om de twee jaar. Daarnaast zal de commissie artikelen in het Vakblad verzorgen als ook een pagina op de website van de KNBV.

In 2008 is de Commissie viermaal bijeen geweest. De Commissie heeft een pagina op de KNBV-website verzorgd en een e-mail-adres aangemaakt.

In oktober is een 3-landen-excursie georganiseerd naar België, Duitsland en Nederland. Daaraan hebben 16 personen deelgenomen. De tweedaagse excursie werd begeleid door prachtig weer en er waren prima ontvangsten en goede rondleidingen. De Duitse en Belgische begeleiders wilden graag excursies van de KNBV bezoeken.

Studiekring

Leden
Voorzitter Prof. Dr. Ir. G.M.J. Mohren
Secretaris Ing. G.T.M. Grimberg
Leden dr. Ir. M.A. Hoogstra
Ing. L.A.S. Klingen
Ir. J. Raggers
Ing. E.P.J.M. van der Staak sinds 2008
Ir. S.M.J. Wijdeven sinds 2008

Dianne Nijland, Ad van Hees en studentlid Ernst van der Maaten namen in 2008 afscheid als studiekringlid.

De studiekring KNBV heeft op 25 april 2008 een studiedag georganiseerd onder de titel "€˜Bos verjongen?"€™. Deze studiekringdag was een vervolg op de in 2007 georganiseerde bijeenkomst over bosbeheerplanning. De studiekringbijeenkomst werd gehouden in conferentiecentrum Avegoor in Ellecom (ochtend), gevolgd door een middagdeel in de bossen van landgoed Middachten. Ongeveer 90 personen namen deel aan deze inspirerende dag.

In het ochtendprogramma is een 4-tal inleidingen verzorgd over het verjongingsvraagstuk op "€˜bedrijfsniveau"€™, ofwel het niveau van beheereenheden. Hans Jansen (WUR) ging in op de kap- en verjongingsmodellen die in de klassieke houtteelt de basis vormen voor een duurzame houtteelt. Henny Schoonderwoerd (Bureau Silve) legde uit hoe de steekproefgewijze inventarisatiemethode Woodstock werkt en informatie verschaft om de verjongingsvraag te beantwoorden. Willem Lammertink behandelde de aanpak van de bosverjonging bij het Gelders Landschap. Ter inleiding op het middagprogramma vertelde rentmeester Age Fennema over het bos van Middachten en de wijze waarop in dit particuliere bosbezit de afwegingen van de bosverjonging plaatsvinden.

Na de lunch zijn in de bossen van het landgoed enkele opstanden bezocht om de noodzaak van bosverjonging te bezien. Verdeeld in enkele groepen is de noodzaak tot bosverjonging bekeken en bediscussieerd in het licht (van de doelen en toestand) van de opstand en beheereenheid. De bevindingen van de groepen werden op een centrale plek in het bos plenair teruggekoppeld en door dagvoorzitter Arno Willems samengevat en van conclusies voorzien. Na afloop is er in het bos een drankje en een hapje genuttigd.

Eind 2008 werden de voorbereidingen gestart voor de studiedag 2009, die als thema "€˜bosbegrazing"€™ zal hebben.

Pro Silva

Leden
Voorzitter Ing. S.W.A. Bonekamp
Secretaris Ir. M. Boosten
Leden Ir. D.W. Maas
Ing. R.K.C. Olthof
Ing. R. Schulting MSc
Ir. B.F.M. Swart

Pro Silva Nederland is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Alle circa vijfhonderd leden van de KNBV zijn automatisch "€˜lid"€™ van Pro Silva. De commissie Pro Silva streeft ernaar kennis over natuurvolgend bosbeheer te vergaren en ervaringen daarover uit te wisselen. Pro Silva fungeert vooral als discussieplatform over praktisch bosbeheer onder de huidige Nederlandse omstandigheden.

De commissie Pro Silva organiseert jaarlijks een voorjaars- en een najaarsexcursie met een bepaald thema. De uitgangspunten van Pro Silva zijn de basis voor de discussies tijdens de excursies. Tijdens de excursies worden uiteenlopende onderwerpen behandeld.

De excursies in 2008 stonden in het teken van: verbeteren van strooiselkwaliteit door boomsoortenkeuze (voorjaar) en de lariks in het gemengde bos (najaar).

Webcommissie

Leden
Voorzitter Ir. E.A.H. Thomassen
Leden Ir. M.C. Verweij
Ir. M.J.C. Theunissen

De Webcommissie van de KNBV zorgt voor de website van de vereniging. Alle aankondigingen en terugkoppelingen van KNBV-activiteiten, alsmede van andere organisaties, worden steeds op de website vermeld. Ook is algemene KNBV-informatie op de website te vinden. Het webadres luidt: www.knbv.nl.

Jubileumcommissie

Leden
Voorzitter Ing F. Klement
Leden F. van der Kooij
Ir. Jhr. W.H.J. de Beaufort
Ing. F.J.W. Schennink
S. Schuurman
Ir. J.J. Zuiderveen Borgesius

In 2010 bestaat de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging 100 jaar. Dat is een gegronde reden om te feesten. Met elkaar binnen de Vereniging, maar ook met het bos en iedere medelander die we in het feestgevoel voor het bos mee kunnen nemen. Simpelweg vanwege het belang van bos in ieders leven, maar vooral in dat van de leden van de KNBV. Bos groeit, bos ontspant, bos leert, bos beweegt; bos is energie. Het jubileumjaar is een kans om de maatschappelijke aandacht te richten op het bos en tegelijkertijd het vakgebied te promoten. Het idee is dan ook om het jubileumjaar 2010 neer te zetten als "€˜jaar van het bos"€™. Lid zijn van een 100-jarige KNBV betekent in dit verband een bijdrage leveren aan de invulling van het jubileumjaar. Uiteraard op vrijwillige basis. De jubileumcommissie nodigt hierbij de leden van de KNBV uit om creativiteit en enthousiasme voor het vakgebied in te zetten voor de viering van het jubileumjaar.

In een van de Algemene Ledenvergaderingen presenteerde de jubileumcommissie de plannen voor een grootse viering van het 100-jarig bestaan van de KNBV in 2010. Thema van het eeuwfeest zal zijn: "€˜lang leve het bos!"€™. De KNBV wil in 2010 een onvergetelijk feest organiseren voor alle leden. Daarnaast is het de bedoeling in het jubileumjaar de bosbouw als vakgebied beter te positioneren in de Nederlandse maatschappij. Een van de manieren waarop dat zal gebeuren is via de organisatie van een indrukwekkende boservaring voor (veel) medelanders.

Commissie Bosgeschiedenis

Leden
Voorzitter Ir. J.J. Zuiderveen Borgesius
Secretaris Ir. J. van Laar
Leden Ir. M. Boosten
Prof. Dr. K. Bouwer
Ing. G.C.P. van der Sande
Ir. P.R. Schütz

De activiteiten van de voormalige Stichting Boskaart Nederland 1832 worden voortgezet door de Commissie Bosgeschiedenis. Deze commissie beoogt de beoefening en beleving van bosgeschiedenis in Nederland te bevorderen door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst. De commissie zal onder andere lezingen, excursies en studiedagen gaan organiseren en boshistorisch gerelateerde onderzoeksvoorstellen uitwerken en de uitvoering daarvan door externe organisaties stimuleren.

Commissie Natuurlijke Verjonging in oprichting

Leden
Voorzitter T. Broersma
Secretaris W. Delforterie
Leden T. Kreetz
W. van der Linden
S. Schuurman
Ir. A. Winterink

De commissie "€˜Natuurlijke verjonging"€™ bestaat uit een aantal enthousiaste jonge KNBV leden die activiteiten gaan organiseren voor "€œbosbouwers onder de 35 jaar of jong van lijf en leden"€. Aanleiding voor deze oprichting is het "€˜vergrijzen"€™ van de KNBV. Er worden jaarlijks heel wat activiteiten georganiseerd, waarbij het overgrote deel van de deelnemers de 40 reeds is gepasseerd. Het KNBV bestuur heeft daarom haar student bestuursleden verzocht een commissie van en voor jonge KNBV leden op te zetten. Tijdens de najaarsbijeenkomst van 7 november 2008 was een commissie snel gevormd. In 2009 zullen de eerste activiteiten worden georganiseerd.

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

Landentafel FSC

Vertegenwoordiger: ir. C.J.F. Konings

De landentafel FSC is in 2008 niet bijeen geweest. Er zijn dan ook geen ontwikkelingen te melden.

Ontwikkeling standaard PEFC

Vertegenwoordiger: ing. E.P.J.M van der Staak

In 2008 heeft de KNBV desgevraagd aangegeven betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van de Nederlandse PEFC-standaard, zoals de KNBV dat ook was bij de FSC-standaard. De eerste bijeenkomst zal in 2009 plaatsvinden.

Vakblad Natuur, Bos, Landschap

Vertegenwoordigers: J. Beekhuis en dr. ir. J.H. Kuper

Het Vakblad Natuur, Bos, Landschap is het verenigingsorgaan van de KNBV. De KNBV gebruikt het Vakblad zo goed mogelijk om activiteiten aan te kondigen en verslagen van georganiseerde activiteiten terug te koppelen aan leden en andere geïnteresseerden.

Overige activiteiten

Kijken bij collega"€™s

In 2008 zijn drie excursies van, voor en door KNBV-leden georganiseerd. KNBV-lid Simon Klingen heeft de bijeenkomsten georganiseerd en gecoördineerd.

Op 19 juni stond het onderwerp "€˜verjonging van eiken"€™ centraal tijdens een excursie naar Landgoed Twickel. Gastheer was Gert-Jan Roelofs. Op 28 augustus is gesproken over het thema "€˜beheer van oud loofbos"€™ tijdens een bijeenkomst op Amelisweerd. De KNBV was daar te gast bij Joop Spaans. Op 12 september heeft Harald van den Akker de KNBV-ers in Loenen ingewijd in het nieuwe bosbeheer van Natuurmonumenten.

De geplande bijeenkomst op 29 mei over "€˜bosbeheer en biodiversiteit"€™ te Wageningen is wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan.

Bos- en natuurdebat

In 2008 is geen bos en natuurdebat georganiseerd.

Algemene informatie over de KNBV

Ledental (31-12-2008)
Ereleden: 1
Gewone leden 384
Afgestudeerden 35 tot 2 jaar na afstuderen
Studentleden 62
Gezinsleden 4
Seniorleden 41
Donateurs 42
Sponsoren 7
Contributies in 2008
Gewone leden € 82,00
Afgestudeerden € 52,00 tot 2 jaar na afstuderen
Studentleden € 22,00
Gezinsleden € 20,00
Seniorleden € 62,00
Donateurs € 150,00 minimum
Sponsors € 500,00 minimum

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.