Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2010

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2010

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Inleiding
 • Bestuur
 • Commissies
  • Activiteitencommissie
  • Commissie Buitenland
  • Studiekring
  • Pro Silva
  • Webcommissie
  • Jubileumcommissie
  • Commissie Bosgeschiedenis
  • Commissie Natuurlijke Verjonging
 • Overige activiteiten
 • Vertegenwoordiging van KNBV in andere besturen en commissies
 • Algemene informatie over de KNBV

Inleiding

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen.

De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgen we de website als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

Bestuur

Algemeen

Het bestuur van de KNBV bestond in 2010 uit de volgende personen:

Leden
VoorzitterDr. Ir. H.H. (Hank) Bartelink
SecretarisIr. M.H.A. (Marleen) van den Ham-Aertsen
PenningmeesterIng. G.E. (Gerard) Koopmans
LedenIr. E.J. (Erwin) Al
Ing. H. (Hans) Gierveld
Ing. A.F.M. (Ad) van Hees
Ing. J. (Jacob) van Olst
Ir. J. (John) Raggers
StudentledenT.A. (Tjeerd) Broersma (Larenstein)
W.R. (Wilfrey) van der Linden BSc (WUR)

Het bestuur vergaderde in 2010 zeven maal (waarvan een maal gezamenlijk met de voorzitters en/of secretarissen van de KNBV-commissies). Naast algemene zaken zoals de voorbereiding van de halfjaarlijkse ledenvergaderingen en de contacten met de commissies stond een aantal specifieke onderwerpen op de agenda, waarvan de organisatie van het jubileumjaar de belangrijkste was.

Algemene Ledenvergaderingen

Op 16 april vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KNBV plaats. Zo'n 60 leden spraken met elkaar over onder meer het jaarverslag en de jaarrekening over 2009, de concept-standaard van PEFC-Nederland en het Groenboek Bosbescherming van de Europese Commissie. Tevens werden alle plannen voor het jubileumjaar op flitsende wijze gepresenteerd. De spetterende jubileumquiz die door de commissie Studiekring zal worden georganiseerd werd via het petje-op-petje-af-systeem alvast op hilarische wijze geoefend.

Aansluitend aan de ALV organiseerde de activiteitencommissie een middagbijeenkomst met als thema: Particuliere landgoederen: wat is de toekomst? Deze middag waren we te gast op landgoed Eyckenstein te Bilthoven dat in eigendom is van de familie van Boetzelaer.

Als eerste spreker kwam Johan Wytema van de Federatie Particulier Grondbezit aan het woord. Hij vertelde de aanwezigen op welke manier veel particuliere landgoederen zijn ontstaan. Daarnaast ging hij uitgebreid in op het multifunctionele karakter van de particuliere landgoederen waar naast bos- en natuurbeheer vooral de landbouw een zeer belangrijke rol speelt. In de vooruitblik naar de toekomst schetste dhr. Wytema vooral een positief toekomstbeeld, waarbij de link werd gelegd met de rol die particuliere landgoederen spelen en kunnen spelen bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Daarna was het de beurt aan de heren van Boetzelaer. Landgoed Eyckenstein is sinds 1876 in handen van de familie van Boetzelaer. Lex van Boetzelaer ging in op het ontstaan van landgoed Eyckenstein. Daarna kwam Otto van Boetzelaer aan het woord. Hij ging vooral in op het beheer van het landgoed en hoe men kijkt naar de toekomst. Zoals bij vele particuliere landgoederen speelt recreatie ook op landgoed Eyckenstein een belangrijke rol. De financiële balans is een uitdaging. De hoge recreatiedruk zorgt voor hogere kosten. Met de schommelende houtprijzen en de nieuwe subsidies is het een uitdaging ervoor te zorgen dat het landgoed rendeert. Op dit moment lukt dat nog goed. Mochten de verschillende subsidies wegvallen, zoals voor het renoveren van de aanwezige gebouwen, dan zullen bepaalde werkzaamheden zeer waarschijnlijk achter wegen worden gelaten.

Na de verschillende sprekers en de nodige vragen konden de aanwezigen landgoed Eyckenstein met eigen ogen aanschouwen. De heren van Boetzelaer gaven een excursie over het landgoed waarbij zowel het zowel het park als de bossen bezocht werden.

Tijdens de voorjaarsvergadering zijn Wouter Delforterie en Ralph de Jong benoemd als lid van de activiteitencommissie.

Op vrijdag 12 november 2010 vond de najaarsvergadering van de KNBV plaats. In de aula van Hogeschool Larenstein is ondermeer stilgestaan bij alle activiteiten die tot op heden hebben plaatsgevonden in het KNBV-jubileumjaar. Stephanie Schuurman sprak in haar (wissel-) column over de bezuinigingen in de natuur- en recreatiesector. Ze gaf onder meer aan dat de KNBV als vakvereniging veel kan betekenen op het gebied van communicatie, die de basis vormt voor draagvlak bij politiek en publiek. Aansluitend aan de organiseerde de activiteitencommissie een bijeenkomst rond het thema: "€˜Bosbouwonderwijs: kennis of kennissen?"€™. Hierbij werd onder meer gepresenteerd wat studenten op dit moment nu eigenlijk leren aan vakkennis en aan vaardigheden. Ook vond een interessante paneldiscussie plaats.

Tijdens de najaarsvergadering is Arjen Mostert benoemd als nieuw lid van de commissie Natuurlijke Verjonging. Harrie Schreppers is benoemd tot nieuw lid (en secretaris) van de studiekringcommissie.

Erwin Al heeft als gevolg van het vervullen van de maximale zittingsduur afscheid genomen van het KNBV-bestuur.

Commissies

Activiteitencommissie

Leden
Voorzitter Ir. A. (Annemieke) Winterink
Secretaris Ir. A. (Annemieke) Winterink
Leden Ir. I. (Irma) Corten
Ing. W. (Wouter) Delforterie
Ing. R.N. (Ralph) de Jong
Ing. J.P.G. (Jop) de Klein MSc
Ing. G.E. (Gerard) Koopmans
Dr. Ir. J. (Jan) den Ouden
Ir. J. (John) Raggers

De activiteitencommissie kiest ervoor om tijdens haar activiteiten zoveel mogelijk in te spelen op actuele thema's en beleidsontwikkelingen.

Aardhuissymposium ‘Lang leve het bos’

Op 4 maart vond voor de 6de maal het Aardhuissymposium plaats. Hoewel de KNBV dit jaar 100 jaar bestond, werd er door diverse sprekers juist vooruit gekeken: €˜Op welke manieren kun je tegen het toekomstige bos aankijken? Kunnen of moeten bosbeheerders en €“beleidsmakers anticiperen op de toekomst? Op welke toekomst dan? Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter; Arno Willems, directeur van de Unie van Bosgroepen werd het een leuke en interessante middag. Er waren ongeveer 75 aanwezigen bij het Aardhuissymposium.

Het bos promoten Hank Bartelink, directeur van De12Landschappen en de nieuwe voorzitter van de KNBV, ging in op de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste eeuwen en de invloeden daarvan op het bos. Hij nam de deelnemers in grote stappen mee van "€˜het bos als bron en als sta-in-de-weg"€™ naar het bos als "€˜recreatiegebied en natuurelement"€™. De maatschappij vraagt nu een ander bos, het bos zelf heeft andere betekenissen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de zuiverende en regulerende functie), en het werken in en met het bos is ook nog altijd in ontwikkeling.

Anticiperen op de toekomst Als tweede spreker kwam Wouter Delforterie van Bosgroep Zuid Nederland aan het woord. Zijn visie op het bos van morgen is dat dit moet voorzien in alle behoeften die de samenleving van morgen van het bos vraagt. Anticiperen doen we volgens hem niet en hebben we ook nooit gedaan. Een mooi bos is volgens Wouter altijd goed en je de vraag stellen "€˜wordt het bos er mooier van?"€™ is een goed houvast.

Structuur van het bos als basis Vanuit een heel ander oogpunt heeft Ronald van der Heide, tuin- en landschapsarchitect bij Copijn, zijn visie op de toekomst van het bos gegeven. Landschapsarchitecten praten over het bos in beelden: van een lieflijk tot een woest bos, van sacrale en monumentale bossen. Ze zien een bos als een plek waaraan vormgegeven kan worden. Ronald gaf enkele voorbeelden van projecten waar ze als bureau de laatste tijd aan hebben gewerkt. Hierbij speelt de structuur van het bos steeds een belangrijke rol, hetzij als structuurdrager, hetzij als aanbrenger van structuur.

Wat is mooi? Aan de hand van de drie sprekers kwamen een aantal boeiende vragen vanuit het publiek aan de orde. Arno Willems, de dagvoorzitter, constateerde dat het lastig is om een strakke lijn vast te houden in het beheer. Kijk je naar vandaag en ga je er vanuit dat het morgen ongeveer hetzelfde zal zijn (net als bij de weersverwachting)? Of moet je wel de langere termijn voor ogen houden, die behoorlijk ongewis is?

Voorzitters als lekkernij De middag werd op een verrassende manier afgesloten door verhalenverteller Hans Platenkamp. Hij vertelde "€“ met behulp van het publiek "€“ een spannend en beeldend verhaal over de belevenissen van de nieuwe voorzitter in het bos. Op zoek naar een visie beleefde hij allerlei avonturen.

Particuliere landgoederen; Wat is de toekomst?

De activiteitencommissie organiseerde op 16 april 2010 aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering het minisymposium "€˜Particuliere landgoederen; wat is de toekomst?" In dit jubileumjaar keken we niet alleen terug naar het verleden maar waren we ook benieuwd naar ambities en kansen in de toekomst. Speciale aandacht ging deze middag uit naar de particuliere landgoederen en we waren te gast op landgoed Eyckenstein. Wat weten we over de geschiedenis van deze landgoederen maar nog veel belangrijker hoe ziet de toekomst er? Johan Wytema van de Federatie Particulier Grondbezit gaf een doorkijk in het heden, verleden en de toekomst van de particuliere landgoederen. Vervolgens gingen de gebroeders Boetselaer in op het ontstaan van landgoed Eyckenstein, het huidige beheer en de wensen en kansen in de toekomst. De middag werd afgesloten met een uitgebreide excursie over landgoed Eyckenstein o.l.v. de gebroeders Boetselaer jr. en dhr Boetselaer Sr. Er waren ruim 60 deelnemers.

Bosbouwonderwijs: ‘kennis of kennissen?’

De middagactiviteit aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 12 november 2010 stond geheel in het teken van het bosbouwonderwijs anno 2010. Tijden veranderen niet alleen binnen het werkveld van de bos- en natuurbeheerder maar ook binnen het onderwijs. Verschillende sprekers vanuit het onderwijs en de praktijk gaven hun visie geven op het hedendaagse bosbouwonderwijs. Locatie voor deze "€œeducatieve- middag"€ was Kennislandgoed Larenstein te Velp met Renske Terhürne als zeer bezielende dagvoorzitter. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. Jan den Ouden docent aan de Wageningen Universiteit ging in op het nieuwe boek Bosecologie, hij schetste het onderwijscurriculum binnen de WUR en de uitdagingen die daarmee samen gaan wat betreft aansluiting op de praktijk. John Raggers docent op Van Hall Larenstein gaf weer wat het onderwijsprogramma voor de HBO'€™er bos en natuurbeheer behelst. Als laatste spreker kwam Erik van der Staak, directeur bij Staro natuur en buitengebied aan het woord om aan te geven wat afgestudeerde studenten (zowel HBO als universitair) zouden moeten kunnen om goede aansluiting te vinden in de praktijk. Wat de drie sprekers met elkaar gemeen hadden is dat het karakter en de inzet van de student, of het een HBO"€™er of universitaire afgestudeerde betreft, sterk bepaald of iemand succesvol is in de praktijk. Met de juiste competenties, een stukje basiskennis (waaronder goede beheersing van de Nederlandse taal) en vooral veel enthousiasme is de aansluiting met de praktijk veelal geen probleem. Na een korte pauze was het tijd voor een paneldiscussie met de zaal. In het panel hadden zitting: Toos de Rijk (Helicon Opleidingen Apeldoorn), Peter Stouten (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Hans Schilder (Bosschap) en de drie voorgaande sprekers. Na de paneldiscussie was er de mogelijkheid voor de aanwezigen zich rond te laten leiden door het mooiste leslokaal van Nederland (kennislandgoed Larenstein) en iedereen kreeg een kijkje in de keuken bij de nieuwe bibliotheek.

Commissie Buitenland

Leden
Voorzitter Ing. R.F. (Reyer) Knol
Secretaris J.A.H.C. (Hans) Schilders
Leden ir. M. (Meine) Jacobi
Ing. J.C. (Jeroen) Oorschot MSc
Ing. J.B. (Joris) Alblas
Ing. C. (Casper) de Groot MSc

Het doel van de Commissie Buitenland is het leggen en onderhouden van contacten met buitenlandse relaties om zo kennis en ervaring op het gebied van bosbouw in brede zin uit te wisselen. De commissie wil daarbij in het bijzonder inspelen op actuele thema'€™s. De kern van de strategie om het bovenstaande doel te bereiken ligt in het organiseren van buitenlandse excursie. Daarnaast verzorgt de commissie artikelen in het Vakblad Natuur Bos Landschap en informeert de leden over haar activiteiten via de website van de KNBV.

In 2010 is de commissie regelmatig bij elkaar geweest voor overleg waarin naast de lopende zaken met name aandacht was voor de organisatie van de buitenland-excursie naar Polen in samenwerking met Onno en Alla de Bruijn. Een groep van 35 personen nam deel aan deze excursie in september 2010 waarin o.a. het oerbos Bialowieza en de oervallei Biebzra zijn bezocht.

Samen met Bart Nyssen van de Bosgroep Zuid Nederland heeft de commissie in juni 2010 een 2-daagse excursie georganiseerd in de regio Mannheim. Centraal in deze excursie, waaraan 37 mensen uit Nederland en België deelnamen, stond de Amerikaanse vogelkers. Zie voor een uitgebreid verslag van beide excursies de website van de KNBV.

Studiekring

Leden
Voorzitter Prof. Dr. Ir. G.M.J. (Frits) Mohren
Secretaris Ing. G.T.M. (Gerard) Grimberg, vanaf oktober 2010 Ir. H.W. (Harrie) Schreppers
Leden dr. Ir. M.A. (Marjanke) Hoogstra
Ing. L.A.S. (Simon) Klingen
Ir. J. (John) Raggers
Ing. E.P.J.M. (Erik) van der Staak
Ir. S.M.J. (Sander) Wijdeven
B. (Berdien) van Overeem tot najaar 2010

De Nationale Bosbouwquiz; luchtig, leerzaam en met pasta

In het jubileumjaar van de KNBV organiseerde de Studiekring op 28 mei de Nationale Bosbouwquiz (NBQ). In de voormalige steenfabriek De Bosscherwaarden van het Utrechts Landschap, vond de strijd plaats om de felbegeerde eer en hoofdprijs; een vaartocht over de Lek. In verschillende rondes moesten de 20 teams van 5 personen, onder het kritisch oog van de jury van oud voorzitters van de Studiekring, antwoord geven op vragen variërend van boomsoortenkennis, historische weetjes tot het aantal bosbeheersubsidies. Al snel nam het team "€˜Zij die meten"€™ een voorsprong en wist deze gestaag uit te breiden. Met een fikse voorsprong werd dit team van Henny Schoonderwoerd, Marc Karsemeijer, Jop de Klein, Jan den Ouden en Ronald Sinke de onbetwiste winnaar. De strijd om de 2e en 3e plaats, en daarmee ook het recht op de zegetocht, bleef tot het laatste moment spannend en niets werd geschuwd om punten binnen te halen en anderen de loef af te steken. De officiële uitslag van de prijswinnaars van de NBQ staat hieronder vermeld. Tot slot werd ook de "€˜Boskenner van de eeuw"€™ verkozen door het spel "€˜petje op petje af"€™. Joop Spijker, nota bene geen bosbouwer, ging er met deze prijs vandoor. Na afloop was er een heerlijke pastamaaltijd verzorgd door Gerard Koopmans, waarna de winnaars aan boord togen uitgezwaaid door de teleurgestelde maar voldane verliezers.

Team Score Plaats
Zij die meten 71 1
Wageningen FEM 57 2
Pro Silva I 56 3
Bestuur KNBV 56 3
Van Hall Larenstein 56 3

Pro Silva

Leden
Voorzitter Ing. S.W.A. Bonekamp
Secretaris Ir. M. Boosten
Leden +/- 30 actieve discussieleiders

Pro Silva Nederland is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging. Alle circa vijfhonderd leden van de KNBV zijn automatisch "€˜lid"€™ van Pro Silva. De commissie Pro Silva streeft ernaar kennis over natuurvolgend bosbeheer te vergaren en ervaringen daarover uit te wisselen. De commissie Pro Silva organiseert jaarlijks een voorjaars- en een najaarsexcursie met een bepaald thema. De uitgangspunten van Pro Silva zijn de basis voor de discussies tijdens de excursies.

Van 17 t/m 20 juni 2010 werd de jaarlijkse bijeenkomst van Pro Silva Europe georganiseerd door Pro Silva Nederland. Tijdens de vierdaagse bijeenkomst konden 34 deelnemers uit 15 landen kennismaken met typisch Nederlandse bos- en natuurbeheerthema'€™s. Zoals geïntegreerd bosbeheer, polderbebossingen, grote grazers, bosgroepen, recreatiedruk en maatschappelijke wensen (en claims) ten aanzien van bos en natuur. Dit leverde interessante discussies op met de collega's uit de rest van Europa, waar houtproductie over het algemeen nog het belangrijkste onderwerp is. Op het programma stonden bezoeken aan het Kroondomein, de bossen van de gemeente Apeldoorn, park Sonsbeek, de loofhoutbossen in de Flevopolder, de Oostvaardersplassen en landgoed Neerijnen. De organisatoren kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst, die mogelijk is gemaakt dankzij de grote inzet van de gastheren voor de excursies, de Pro Silva discussieleiders en niet vergeten alle sponsoren.

De najaarsexcursie vond plaats op 6, 7 en 8 oktober 2010 op de Kooiberg bij Ugchelen en het Kroondomein bij Apeldoorn. Het centrale thema van de excursie was "Plenteren als inspiratie voor beheer van douglasopstanden – Is er leven na de toekomstboom?"€™. Dit leverde veel stof voor discussie op. Aan deze excursie namen in totaal 75 personen deel.

De verslagen van de activiteiten zijn te vinden op de website www.knbv.nl/prosilva.

Webcommissie

Leden
Voorzitter Ir. E.A.H. Thomassen
Secretaris Ir. M.J.C. van der Maaten-Theunissen

De Webcommissie is verantwoordelijk voor het beheer, de bouw en het ontwerp van de websites van de KNBV. Ook houdt de commissie zich bezig met de webpresentie van de KNBV in het algemeen. Medio 2010 heeft Marieke van der Maaten-Theunissen de secretaristaken overgenomen; ze was al lid van de commissie. Marieke is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de verschillende commissies. In 2010 was Marieke daarnaast verantwoordelijk voor het bijwerken van knbv.nl en bijbehorend fotoarchief. Etiënne ontwikkelde de nieuwe websites en deed het beheer van langlevehetbos.nl en het technische beheer van www.knbv.nl.

Websites

De site http://www.knbv.nl is de website van de KNBV. De site fungeert met name als informatieplatform voor de leden over aanstaande en afgelopen activiteiten en biedt informatie over de KNBV in het algemeen, plus de mogelijkheid om lid te worden. In 2010 werden er bijna 24.000 bezoeken aan de site gebracht, met een gemiddelde van circa 65 bezoeken per dag. Er waren ruim 17.000 unieke bezoekers (bron: Google Analytics, getallen inclusief subdomeinen).

Het subdomein http://fotoarchief.knbv.nl bevat fotorapportages van afgelopen excursies en andere activiteiten. De site is in 2009 opgezet en in 2010 verder uitgebouwd met fotorapportages. Wegens ontevredenheid van de commissie met het systeem is gezocht naar alternatieven. In 2011 volgt een overstap naar een nieuwe oplossing.

Speciaal voor de Nationale Bosbouw Quiz van de Studiekring is het subdomein http://nbq.knbv.nl opgezet. De site is ontwikkeld en ontworpen door de webcommissie in lijn met de wensen van de Studiekring, die reeds een banner had gemaakt. Het doel van de site was het enthousiasmeren van leden en niet-leden van de KNBV voor de quiz.

Voor het honderdjarige jubileum van de KNBV is al in 2009 de site http://www.langlevehetbos.nl opgezet. Begin 2010 verlangde de jubileumcommissie sterke aanvullingen in functionaliteiten, waardoor de opzet en het achterliggende systeem van de site niet meer voldeed. De site is daarom in zijn geheel herontworpen en herbouwd met sterk uitgebreide mogelijkheden. In totaal is de site ruim 7.200 keer bezocht (gemiddeld 19 bezoeken per dag), met ruim 4.426 unieke bezoekers. Opvallende pieken in bezoekersaantallen deden zich voor bij de zomerwandeling (kleine piek) , de vele activiteiten in augustus/september en vooral bij de Houtoogstdag (bron: Google Analytics, getallen inclusief subdomeinen).

In het kader van de uitgifte van de Lang leve het Bos postzegels is een mini-site opgezet, waar het prestigeboekje van de postzegels kon worden besteld door leden van de KNBV. De mini-site was te vinden op http://www.langlevehetbos.nl/postzegels/. En bestond uit een voorproefje van het boekje en een bestelformulier.

Overige zaken op het web

Als mediakanaal tijdens het jubileumjaar is een twitteraccount opgezet: @langlevehetbos. Eind 2010 waren in totaal circa 120 tweets gepost en had de account bijna 100 volgers. Ook op langlevehetbos.nl werd het laatste bericht steeds afgebeeld. Etiënne Thomassen verzorgde de tweets.

Gezien de toenemende populariteit van de site LinkedIn heeft de Webcommissie medio 2010 ook een LinkedIn groep aangemaakt. De groep is speciaal bedoeld voor leden van de vereniging met als voornaamste doel online discussie tussen de leden te faciliteren. Etiënne Thomassen zorgt voor het onderhoud en controleert het lidmaatschap van mensen die zich willen aansluiten.

Layout jaarverslag

Naast de webwerkzaamheden heeft de webcommissie in 2010 opnieuw de opmaak van het jaarverslag (2009) verzorgd.

Jubileumcommissie

Leden
Voorzitter Ing. R.F. (Reyer) Knol
Secretaris Ing. R. (Rianne) Pieterse
Ir. C.J.G. (Kees) Sissingh
Leden Ir. J.J. (Joop) Kalb
W.R. (Wilfrey) van der Linden BSc
S. (Stephanie) Schuurman MSc
R. (Renske) Terhürne MSc
Ir. E.A.H. (Etiënne) Thomassen
Ir. G. (Gerrit) Waller
Ir. J.J. (Jochem) Zuiderveen Borgesius

In het jubileumjaar is de kans aangegrepen om de maatschappelijke aandacht te richten op het bos, de professionals achter het beheer en zo mogelijk de Koninklijke Nederlandse Bos Vereniging. Met de slogan "€˜Lang leve het bos"€™ zijn we gestart. Deze oneliner bleek het goed te doen. Het eerste doel was om door het organiseren van activiteiten media-aandacht te krijgen. Met behulp van een communicatiebureau en vooral veel inzet van alle werkgroepen die de activiteiten daadwerkelijk hebben georganiseerd, is het gelukt om volop in de media te komen. Aanvankelijk was het natuurlijk de bedoeling om volop in de landelijke pers te komen maar dat is slechts ten dele gelukt. Enkele landelijke kranten en de radiozenders hebben er aandacht aan besteed maar wel zijn we vele malen in de regionale pers terecht gekomen met kleine berichten en grote inhoudelijke verhalen. Een enkele regionale radio- en provinciale TV-zender heeft er ook aandacht aan gegeven.

Het tweede doel was om zoveel mogelijk mensen van deze georganiseerde activiteiten te laten genieten: "€alle Nederlanders een onvergetelijke boservaring laten beleven"€. Deze activiteiten hebben we zoveel mogelijk over het land verspreid. Al gauw bleek dat je jezelf met zo'€™n kleine groep enthousiastelingen al gauw overeet, als je het te grootschalig aanpakt. De Zomerwandelingen, gehouden op 19 plaatsen in Nederland, zijn hiervan een voorbeeld. Op enkele plekken een groot succes, op andere plaatsen een redelijk aantal deelnemers en op enkele plekken is geen wandelaar op komen dagen. Het benaderen van de regionale media was voor een groot deel overgelaten aan het communicatiebureau, maar leverde lang niet het gewenste effect op. Hiervan geleerd hebben de werkgroepen de benadering van de regionale en plaatselijke media met succes zelf ter hand genomen. De BOS plantdag (op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg), de Houtoogstdag (op 4 locaties), het Bosdiner en de Nacht van het Bos waren daardoor publicitair veel succesvoller. Deze evenementen hebben aan hun doelen beantwoord: veel media-aandacht en veel mensen hebben kunnen zien wat bos en bosbeheer eigenlijk is en wat het kan voortbrengen. De deelnemers en de organisatoren hebben hier echt van genoten. Voorts heeft de KNBV samen met de Nederlandse Dendrologische Vereniging een excursie georganiseerd in het Von Grimborn Arboretum.

In oktober heeft het grandioze jubileumfeest voor leden van de KNBV plaatsgevonden. Na een serie spectaculaire bosbouwwedstrijden, een indrukwekkende roofvogelshow is op Kasteel Doorwerth een heerlijke maaltijd genuttigd. KNBV-voorzitter Hank Bartelink sprak over het bijzondere jubileumjaar en D"€™66-kamerlid Stientje van Veldhoven verzorgde een inleiding over de rol van de bosbouw in Nederland in relatie tot bosbeheer wereldwijd.

Een heel bijzondere activiteit was de Postzegeldag. Op het landgoed Schovenhorst werd het eerste postzegelvelletje van 10 zegels over bomen uitgereikt, samen met een boekje waarin de zegels en de betekenis ervan zijn vervat. Het regende flink die dag en er konden er geen buitenactiviteiten plaatsvinden en waren er slechts weinig aanwezigen om die uitreiking mee te maken. Het was heel bijzonder te ervaren dat deze echt heel mooie postzegels zijn uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het heeft volop in alle postzegelmedia gestaan en de KNBV als vereniging kwam goed uit de verf. Als bekroning van deze postzegelactiviteit is de bomenpostzegel als mooiste postzegel van het jaar 2010 uitgekozen.

De website "€˜Langlevehetbos"€™ is de spil geweest rondom al deze activiteiten. Niet alleen die waarvoor de jubileumcommissie verantwoordelijk was, maar ook voor de vele activiteiten die de andere commissies hebben georganiseerd. Zowel in de voorbereiding van de activiteiten als in de berichtgeving tijdens de activiteiten en het plaatsen van de activiteitenverslagen plus de mediaberichten was het een continue bron naar waar verwezen kon worden.

De activiteiten hadden niet tot stand kunnen komen zonder de medefinanciering van sponsoren. De kosten zijn hierdoor vrijwel afgedekt. Veel dank hiervoor aan: Hogeschool Van Hall Larenstein, het Nationaal Groenfonds, de Stichting Oudemans, het Bosschap, PEFC, Probos- door wiens inzet de Houtoogstdag niet op deze wijze had kunnen plaatsvinden-, Boslandadviesbureau en de vele eigenaren van bos en natuurterrein waar we met activiteiten te gast waren.

Niet alleen de jubileumcommissie heeft met haar activiteiten in het teken gestaan van de viering van 100 jaar KNBV. Ook de andere commissies hebben zich met hun activiteiten hiervoor ingezet, zowel om als leden zelf dit feest te vieren, als ook weer om anderen daarvan mee te laten genieten. Zulke activiteiten kunnen niet georganiseerd worden zonder de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Meer dan honderd leden en niet-leden hebben zich voor meer dan honderd procent ingezet om dit allemaal voor elkaar te krijgen. De jubileumcommissie had in de begroting een post opgenomen voor een vrijwilligersfeest. Samen met een bijdrage van het bestuur zal dit feest georganiseerd en gevierd gaan worden.

Op de websites van de KNBV en Langlevehetbos staan de vele verhalen, verslagen, krantenberichten, links naar de TV-uitzendingen en radiouitzendingen om nog eens na te lezen, te zien en te horen.

Ook is er het jubileumboekje ‘een eeuw werken aan het bos’ verschenen. Dit boekje is aan alle KNBV-leden en aan alle leden van het Vakblad Natuur, Bos, Landschap gezonden.

Commissie Bosgeschiedenis

Leden
Voorzitter Ir. J.J. (Jochem) Zuiderveen Borgesius
Secretaris Ir. J. (Jim) van Laar
Leden Ir. M. (Martijn) Boosten
Prof. Dr. K. (Klaas) Bouwer
Ing. G.C.P. (Gijs) van der Sande
Ir. P.R. (Peter) Schütz
Ing. J. (Joanneke) Smalbraak

De Commissie Bosgeschiedenis is voortgekomen uit de in 2008 opgeheven Stichting Boskaart Nederland 1832 en beoogt het bevorderen van de beoefening en beleving van bosgeschiedenis in Nederland door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst.

Begin 2010 is Joanneke Smalbraak als nieuw lid toegetreden tot de commissie. Zij doet een opleiding in de landschapsgeschiedenis. De commissie heeft vijf maal vergaderd (vergaderingen 9 t/m 13).

Ter gelegenheid van het jubileumjaar zijn er drie dagvullende activiteiten georganiseerd met elk een gemeenschappelijk en een meer specifiek onderwerp verenigd onder het overkoepelende thema "€˜Bosbouw anno 1910"€™. Op elke bijeenkomst werd een algemeen verhaal geschetst van de maatschappelijke aspecten van de bosbouw rondom 1910, gevolgd door de unieke bosbouwfilm uit de jaren dertig, destijds gemaakt door Van der Kloet in de Boswachterij Groesbeek. Het algemene verhaal is twee keer door Jochem Borgesius gehouden en één keer door Klaas Bouwer. Daarna volgde een inleiding door een commissielid of een lokale historicus die de historie van het onderhavige gebied en het thema van de dag belichtte. De activiteiten vonden achtereenvolgens plaats op 26 maart in Groesbeek (landgoedbos), op 24 september in de Emmerdennen bij Emmen (stuifzand- en heidebebossing) en op 15 maart in Esbeek (zgn. renteloosvoorschotbossen van Hilvarenbeek). Deze bijeenkomsten werden bezocht door respectievelijk 40, 35 en 75 belangstellenden en werden goed gewaardeerd. Door een combinatie te maken met de Heemkundekring Hilvarenbeek leverde dat extra veel belangstellenden uit de streek op. Van beide laatste excursies is een gidsje samengesteld met (bos-)historische informatie en een beschrijving van de route die als pdf beschikbaar zijn gesteld op www.knbv.nl. Van elke excursie is een kort verslag opgenomen in het Vakblad Natuur Bos Landschap. Tenslotte is er een begin gemaakt met een synthese van de drie bijeenkomsten dat als artikel in 2011 in het Vakblad verschijnt.

Verder heeft de Commissie Bosgeschiedenis als klankbord gefungeerd voor de opzet van een tentoonstelling van de Speciale Collecties van de Forum Bibliotheek Wageningen UR. Deze tentoonstelling getiteld "€˜Door de bomen het bos"€™ liep van 1 november 2010 tot en met 31 maart 2011. Ook is er vooronderzoek geïnitieerd naar hakhout in zuidoost-Friesland.

Commissie Natuurlijke Verjonging

Leden
Voorzitter T. (Tjeerd) Broersma
Secretaris W. (Wouter) Delforterie BSc
Leden Ing. T. (Tim) Kreetz
W. (Wilfrey) van der Linden BSc
A. (Arjen) Mostert
S. (Stephanie) Schuurman MSc
Ir. A. (Annemieke) Winterink

In het jubileumjaar van de vereniging zijn weer twee activiteiten door de Commissie Natuurlijke Verjonging georganiseerd. Ook heeft de commissie zich ingezet voor de pr van de bosbouwvereniging.

De eerste activiteit vond 8 april plaats bij twee beherende organisaties in de Noord Hollandse duinen. Onder de titel "€˜Lang Leve het Duinbos"€™ werden de deelnemers '€™s ochtends opgehaald met een touringcar in Velp en Wageningen van waar doorgereden werd naar de Schoorlse duinen van Staatsbosbeheer. In de middag was de commissie te gast in het Noord Hollands duinreservaat bij de beheerders van PWN. De activiteit gaf een bijzonder boeiende inkijk in een veelal onderbelicht deel van het Nederlandse bos. De dag is afgesloten met een smakelijke maaltijd in het duin.

In het kader van het jubeljaar bestond de tweede activiteit van de commissie Natuurlijke Verjonging uit een tweedaagse activiteit. Gedurende het weekend van 25 en 26 november was een gemengd gezelschap van jonge bosbouwers te gast op Landgoed Welna op de Noord Veluwe nabij Epe. Frank Gorter, mede eigenaar van het Landgoed, leidde de aanwezigen rond in de wereld van het particuliere landgoed. Landgoed Welna is een innovatief landgoed wat door het creëren van meerdere inkomstenbronnen tracht minder afhankelijk van immer fluctuerende subsidie-inkomsten te zijn. Na de inleiding heeft het gezelschap een ronde door de bossen van Landgoed Welna gemaakt. In de middag is gewerkt om de heide op het landgoed open te houden. '€™s Avonds is er gebarbecued en nageborreld tot in de kleine uurtjes. De nacht is doorgebracht op het kampeerterreintje in de bossen van Welna. De jubileumactiviteit van de commissie Natuurlijke Verjonging was er een voor kennis maar zeker ook voor kennissen!

Om de naamsbekendheid van de KNBV te verbeteren en nieuwe leden te werven heeft de commissie wederom op de beheerdersdag op Schovenhorst en op de Samen voor Natuur manifestatie op de Hogeschool Van Hall Larenstein gestaan met de promostand van de vereniging. De commissie Natuurlijke Verjonging heeft inmiddels een groot aantal "€˜vaste klanten"€™ en gaat dan ook met hoge verwachtingen het internationale jaar van het bos in!

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

Vakblad Natuur, Bos, Landschap

Vertegenwoordigers: J. Beekhuis en dr. ir. J.H. Kuper

Het Vakblad Natuur, Bos, Landschap wordt gebruikt als het verenigingsorgaan van de KNBV. De KNBV gebruikt het Vakblad zo goed mogelijk om activiteiten aan te kondigen en verslagen van georganiseerde activiteiten terug te koppelen aan leden en andere geïnteresseerden.

Certificering

De vertegenwoordiging van de KNBV in de landentafel FSC en in het verdere traject na de totstandkoming van de standaard van PEFC zijn beëindigd.

Algemene informatie over de KNBV

Ledental (31-12-2010)

Ereleden 1
Gewone leden 395
Afgestudeerden 18 tot 2 jaar na afstuderen
Studentleden 32
Gezinsleden 6
Seniorleden 39
Donateurs 41
Sponsoren 7

Contributies in 2010

Gewone leden € 82,00
Afgestudeerden € 52,00 tot 2 jaar na afstuderen
Studentleden € 22,00
Gezinsleden € 20,00
Seniorleden € 62,00
Donateurs € 150,00 minimum
Sponsors € 500,00 minimum

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.