Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2011

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2011

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Inleiding
 • Bestuur
 • Commissies
  • Activiteitencommissie
  • Commissie Buitenland
  • Studiekring
  • Pro Silva
  • Webcommissie
  • Commissie Bosgeschiedenis
  • Commissie Natuurlijke Verjonging
 • Vertegenwoordiging van KNBV in andere besturen en commissies
 • Overige activiteiten en algemene informatie over de KNBV

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, KNBV heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die het bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgen we de website http://www.knbv.nl als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

Bestuur

Algemeen

Het bestuur van de KNBV bestond in 2011 uit de volgende personen:

Leden
VoorzitterDr. Ir. H.H. (Hank) Bartelink
OndervoorzitterIng. A.F.M. (Ad) van Hees
SecretarisIr. M.H.A. (Marleen) van den Ham-Aertsen tot april 2011
C.J.G. (Kees) Sissingh vanaf november 2011
PenningmeesterIng. G.E. (Gerard) Koopmans
LedenIr. M.H.A. (Marleen) van den Ham-Aertsen
Ing. H. (Hans) Gierveld
Ing. J. (Jacob) van Olst
Dr. U.G.W. (Ute) Sass-Klaassen vanaf april 2011
Ing. P.B. (Peter) P.B. Stouten
StudentledenT.A. (Tjeerd) Broersma (Larenstein)
W.R. (Wilfrey) van der Linden BSc (WUR)

Het bestuur vergaderde in 2011 vijf maal (waarvan één maal gezamenlijk met de voorzitters van de KNBV-commissies). Naast algemene zaken zoals de voorbereiding van de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen en overleg met de commissies stond een aantal specifieke onderwerpen op de agenda, zoals het werven van bestuursleden, waaronder een secretaris, en de afronding van het jubileumjaar 2010.

Algemene ledenvergaderingen

Op 15 april 2011 vond de 171e Algemene Leden Vergadering van de KNBV plaats bij Helicon bosbouwschool te Apeldoorn in verband met het 50-jarig bestaan van die opleiding. Na een bezoek aan de bossen van het Kroondomein werd het middagprogramma gedeeld met de jubileumfestiviteiten rond Helicon.

Er was een terugblik op het succesvolle jubileumjaar van de KNBV. In de loop van het jaar werden de deelnemers aan de organisatie van het Jubileumjaar gewaardeerd in een speciale bijeenkomst. Met de sponsors werd bovendien een aangekleed bezoek gebracht aan de Oostvaarders plassen De financiële meevaller krijgt een passende bestemming en zal onder andere gebruikt worden voor het digitaliseren van het Bosbouwtijdschrift. Ook werd aandacht besteed aan het internationale jaar van de bossen.

Tijdens de voorjaarsvergadering werd Peter Stouten in het bestuur opgenomen als opvolger van Erwin Al. Marleen van den Ham werd herbenoemd voor een tweede termijn. Voor haar werk als secretaris is een opvolger gezocht.

Op 11 november 2011 werd de 172e Algemene Leden Vergadering van de KNBV gehouden te Hilvarenbeek. Tijdens deze vergadering werd Hans Gierveld bedankt voor zes jaar bestuurslidmaatschap. Kees Sissingh trad toe tot het bestuur en gaat de rol van secretaris vervullen. Jacob van Olst werd herbenoemd als bestuurslid.

In deze vergadering werd uitgebreid stil gestaan bij het rijksbeleid ten aanzien van de natuur. Veel taken worden overgedragen naar de provincies. Er wordt drastisch bezuinigd. De wetgeving rond bosinstandhouding wordt aangepast. De boswet houdt op te bestaan en wordt opgenomen in een algemene natuurwetgeving. De vergadering spreekt haar zorg uit over de ontwikkelingen en vraagt het bestuur een reactie naar de regering te sturen. Een week later stuurde het bestuur een indringende oproep aan staatsecretaris van EL&I; de heer Bleker.

De KNBV heeft een nieuwe frisse huisstijl aangenomen.

Commissies

Activiteitencommissie

Leden
Voorzitter Ir. A. (Annemieke) Winterink
Secretaris Ir. A. (Annemieke) Winterink
Leden Ir. I. (Irma) Corten
Ing. W. (Wouter) Delforterie
Ing. R.N. (Ralph) de Jong
Ing. J.P.G. (Jop) de Klein MSc
Ing. G.E. (Gerard) Koopmans
Dr. Ir. J. (Jan) den Ouden

De activiteitencommissie kiest ervoor om tijdens haar activiteiten zoveel mogelijk in te spelen op actuele thema'€™s en beleidsontwikkelingen.

Aardhuissymposium 'Natura 2000'

Op donderdag 3 maart 2011 vond in het Aardhuis, een prachtige locatie in het Kroondomein bij Hoog Soeren, in een zaal fraai gedecoreerd met jachttrofeeën en vanuit het gebouw zichtbare roedels roodwild in de bosrand, het jaarlijkse aardhuissymposium van de KNBV plaats. De KNBV kwam bijeen om de stelling "€œNatura 2000, een hulpmiddel of een papier tijger"€, te bediscussiëren.

Het symposium, dat was georganiseerd door de activiteitencommissie van de KNBV, werd geopend door de dagvoorzitter, Rino Jans (Unie van Bosgroepen). De processen rondom de zogeheten aanwijzingsgebieden voor Natura 2000 zijn recentelijk veranderd. Voor de voor Natura 2000 gebieden opgestelde en nog op te stellen beheersplan(nen) gelden vernieuwingen zoals een andere benadering van vaststelling habitattypen.

Marianne van der Veen, werkzaam bij provincie Gelderland, ging in op de stand van zaken en het toekomstperspectief van Natura 2000. Ze sprak over "€˜wie doet wat"€™, van "€˜aanwijzing tot uitvoering"€™ en de vorderingen rond de beheersplannen voor Natura 2000 gebieden. Ze nam de Veluwe, verreweg het grootste Natura 2000 gebied in haar provincie, als voorbeeld en vervolgde haar betoog met oog op ontwikkeling- en behoudsdoelen voor dat gebied.

Rienk-Jan Bijlsma (Alterra) ging in op de natuurkwaliteit van bos en het bosgebruik binnen Natura 2000. Hij verklaarde het tot stand komen van de habitatkaart door gehanteerde criteria. Voor de Veluwe moeten kwaliteitsverbetering en oppervlaktevergroting van de boshabitats plaatsvinden. In 2008 zijn de criteria aangepast, sindsdien wordt geclassificeerd op oude bosbodems en oude boskernen.

Bijlsma pleitte voor kwaliteitsverbetering en duidelijke zonering van natuur en productiefuncties op grond van bodemkaarten. Oude boskernen bevatten resten van populaties waaruit de oorspronkelijke vegetatie kan terugkeren. Dat is potentie. Duurzaam houtoogsten hieruit is mogelijk maar de aftakelingsfase van oude bomen wordt daardoor verhinderd.

Frank Gorter (Landgoed Welna) gaf een inleiding op "€œNatura 2000, slot of sleutel?"€ en droeg het over aan Oene Gorter eigenaar van Landgoed Welna. Een pleidooi voor integraal natuurbeleid, waarbij de verschillende functies op landgoed opgestapeld zijn en op den duur zullen renderen. Oene Gorter voert, naar eigen zeggen, een kruistocht en pleit daarin voor het integraal natuurbeleid de "€˜Saldo benadering"€™ via concessies. Dit staat voor de combinatie van natuur met renderen van het landgoedbeheer, vastgelegd voor een periode van langer dan tien jaar. In zijn opvatting is Natura 2000 een "€˜slot"€™ vanwege alle wet- en regelgeving. Maar Natura 2000 kan ook een "€˜sleutel"€™ zijn. Plaatselijke omstandigheden bepalen bescherming maar ook mogelijkheden. Hoe is deze deur te openen? Dit kan door te redeneren vanuit het gebied (eigendom overschrijdend) en op landschappen als geheel. Het samenbrengen van publiek en privaat belang en streven naar voor beide positief saldo. De integratie van overheid en bedrijfsleven betekent ook vergroting van maatschappelijk draagvlak en bereidheid tot dragen gezamenlijk risico bij langjarige trajecten. De discussie die volgde ging onder meer over de natuurbelangen, botsend of niet, met de wil tot ontwikkelen en rendabel beheer. De provincie Gelderland bleek geïnteresseerd in de saldobenadering en sloot niet uit dat het bij een oppervlak groter dan 5 ha een bruikbare methode kan zijn. Echter, een onderbouwing en procedureplicht met de kosten daaraan zal altijd aan de orde blijven. De discussie ging vervolgens over de aard van de concessies, de saldobenadering, kwaliteitscriteria van bos- en andere habitattypen en het beheer daarvan. Sprekers van deze middag hadden zeer uiteenlopende achtergronden en redeneringen. Door dit symposium werd "€˜Natura 2000"€™ vanaf verschillende kanten belicht, kwam discussie op gang zodat er voldoende stof tot napraten was bij de afsluitende borrel.

Jubileum Helicon

Traditioneel organiseert de activiteitencommissie aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering het middagdeel. Op 15 april 2011 werd deze traditie echter doorbroken door met de activiteit aansluiting te zoeken met het jubilerende Helicon. Om deze reden organiseerde de activiteitencommissie een excursie naar de Kroondomeinen. Na deze excursie konden de aanwezigen aansluiten bij het jubileumprogramma van het Helicon.

Bosontsluiting

De middagactiviteit aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 11 november 2011 stond geheel in het teken van het bosontsluiting. Tijdens deze middag werd aandacht besteed aan een traditioneel "€œbosbouwonderwerp"€ maar dan in het licht van de huidige tijd. Ruim 55 KNBV leden waren afgereisd naar Hilvarenbeek, waar in de nostalgisch aandoende herberg Den Hemel de eerste inleiding werd verzorgd door Patrick Jansen (Stichting Probos). Met als titel "€œBosontsluiting anders bekeken"€ prikkelde hij de aanwezigen om hun paden- en wegennet eens goed onder de loep te nemen. Allereerst is het belangrijk om de lange-termijn-doelen voor de ontsluiting te bepalen aan de hand van de lange-termijn-visie van het specifieke bosgebied. Vervolgens is het van belang de randvoorwaarden van de ontsluiting te bepalen. Daarna kunnen de aanwezige paden en wegen gewaardeerd worden. Aan de hand hiervan wordt een overzicht verkregen van paden die in hun huidige vorm gehandhaafd kunnen worden, paden waarvan bepaalde karakteristieken gehandhaafd kunnen worden maar wel moeten worden aangepast, paden die ongewijzigd kunnen blijven en, als laatste, paden die mogen verdwijnen. Deze nieuwe blauwprint kan vervolgens over het huidige paden- en wegennet worden gelegd om als "€œwegen- en padenbeheersvisie"€ te gaan dienen. Daarnaast drukte Patrick de aanwezigen op het hart om niet automatisch genoegen te nemen met de aanwezige bosontsluiting. Met de uitdaging "€œDoe eens een stapje achteruit en benader het geheel alsof je alles helemaal opnieuw mag indelen"€ sloot hij zijn presentatie af.

Als tweede kwam Kris Verheyen van de Universiteit van Gent aan het woord. In zeer hoog tempo werden de aanwezigen deelgenoot gemaakt van de meest recente onderzoeksresultaten van het onderzoek van Evy Ampoorter om antwoord te geven op de vraag: Bodemverdichting door gemechaniseerde houtoogst: noodzakelijk kwaad of vermijdbare schade? De effecten van bodemverdichting zijn tweeledig, biotisch en abiotisch. Kris gaat uitvoerig in op beide type effecten met een soms duizelingwekkende snelheid en hoeveelheid aan feiten en onderzoeksresultaten. De abiotische effecten van verdichting op de bodem is afhankelijk van de bodemtextuur en het bodemvochtgehalte. De biotische effecten hebben direct een impact op de aanwezige bodemfauna door middel van vermindering van zuurstof in de bodem en bewegingsvrijheid van de bodemorganismen. De eerste passage van een zware machine over een bodem levert het meeste verdichtingseffect op. Met toenemende passages neemt de verdere verdichting van de bodem niet meer toe. Het effect van zware machines op reeds verdichte bodem is dus kleiner dan op "€œmaagdelijke-bodems"€. Helaas blijkt uit het verhaal van Kris dat het herstel van bodemverdichting zeer moeizaam is. Kunstmatig herstel is nagenoeg niet mogelijk en natuurlijk herstel gebeurt slechts zeer langzaam. Dit gegeven in combinatie met het effect van de eerste "€œbetreding"€ pleit voor het instellen van vaste dunningspaden. Na Kris was het woord aan Mark Vonk namens Meulendijks Rondhout. Het verhaal van Mark gaf een goed inzicht in de werkwijze van de bosexploitant en de meerwaarde van een optimale bosontsluiting met een minimale impact op het bos en de bezoeker. Goede draagkrachtige en afwaterende hoofdafvoerwegen en opslagplaatsen zijn van belang. Een goede voorbereiding blijkt van cruciaal belang voor zowel de exploitant als de bosbeheerder aangezien de bosontsluiting zijn effect heeft op de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden. Bosontsluitingstechnisch pleit Mark ervoor dat de "€œInsteek"€ in het perceel niet haaks op de bospaden is maar met een ruime bocht, zorg voor goede voorbereiding en goed kaartmateriaal. Ook is het van belang dat er per dunningsronde voldoende volume geblest wordt en dat er gewerkt wordt met een efficiënte werkplanning.

Als laatste kwam Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid Nederland) aan het woord. Hij gaf de introductie van het bosbeheer in de gemeentebossen van Hilvarenbeek. Etiënne voert hier het beheer en werkt met een netwerk van vaste dunningspaden waar door de exploitant niet vanaf mag worden geweken. Er wordt nu gewerkt aan een compleet netwerk van dunningspaden die alles bij elkaar 103 km zullen beslaan. Hierbij gaat Etiënne zeer systematisch te werk. Anders dan waar Mark Vonk voor pleitte legt Etiënne de dunningspaden haaks op de hoofdwegen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste vergroot dit de herkenning van de paden en daarnaast is Etiënne van mening dat het visueel niet "€œminder lelijk"€ wordt als er met bochten wordt gewerkt. De aanwezigen kregen uitgebreid de gelegenheid om Etiënnes werkwijze in het veld te aanschouwen. Samen met Wouter Delforterie, ook werkzaam bij de Bosgroep Zuid Nederland, kregen de aanwezigen gedurende 2 uur een excursie door de bossen van Hilvarenbeek. De discussies gaven aan dat wellicht niet alle aanwezigen de werkwijze van Etiënnes dunningspadensystematiek ondersteunen maar het nodigde zeker uit tot nadenken en discussiëren. In de schemer begaven de aanwezigen zich nogmaals richting Herberg den Hemel om in een nostalgische setting onder het genot van een borrel nog wat na te praten over dunningspaden, grote machines, bosbouw en andere actuele onderwerpen, zoals de nieuwe Wet Natuur en het huidige politieke klimaat en de invloed daarvan op de sector.

Commissie Buitenland

Leden
Voorzitter Ing. R.F. (Reyer) Knol
Secretaris J.A.H.C. (Hans) Schilders
Leden ir. M. (Meine) Jacobi
Ing. J.C. (Jeroen) Oorschot MSc
Ing. J.B. (Joris) Alblas
Ing. C. (Casper) de Groot MSc

Het doel van de Commissie Buitenland is het leggen en onderhouden van contacten met buitenlandse relaties om zo kennis en ervaring op het gebied van bosbouw in brede zin uit te wisselen. De commissie wil daarbij in het bijzonder inspelen op actuele thema'€™s. De kern van de strategie om het bovenstaande doel te bereiken ligt in het organiseren van buitenlandse excursie. Daarnaast verzorgt de commissie artikelen in het Vakblad Natuur Bos Landschap en informeert de leden over haar activiteiten via de website van de KNBV.

In 2011 is de commissie regelmatig bij elkaar geweest voor overleg waarin naast de lopende zaken met name aandacht was voor de organisatie van de buitenland-excursie naar de Argonne in Noord-Frankrijk en de gemeentebossen van Bouillon in het zuiden van België. Een groep van 13 personen nam deel aan deze excursie.

De commissie buitenland wil in 2012 een meerdaagse excursie organiseren naar Engeland. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Studiekring

Leden
Voorzitter Prof. Dr. Ir. G.M.J. (Frits) Mohren
Secretaris Ir. H.W. (Harrie) Schreppers
Leden dr. Ir. M.A. (Marjanke) Hoogstra
Ing. L.A.S. (Simon) Klingen
Ir. J. (John) Raggers
Ing. E.P.J.M. (Erik) van der Staak
Ir. S.M.J. (Sander) Wijdeven
H. (Harm) van den Heuvel studentlid sinds najaar 2011

Studiedag: Het bos in de nieuwe Wet Natuur

Op 28 januari hield de studiekringcommissie een studiedag met als thema het bos in de nieuwe Wet Natuur. Die dag werd de ontwikkeling van de nieuwe wet besproken. De wet wordt een kaderwet waarin de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet samen gaan. Ter inleiding van de discussies werden voordrachten gehouden door Prof. dr. B.J.M. (Bas) Arts, Wageningen Universiteit, Drs. M.E.A. (Mirjam) Broekmeyer, Alterra, Mr. Drs M.C. (Mathijs) Tollerton, Ministerie van EL&I, Juridische Zaken, Ing. M. (Meino) Lumkes, provincie Drenthe, Ir. A.H. (Albert) graaf Schimmelpenninck, landgoed Twickel, Dr. H.N. (Henk) Siebel, Natuurmonumenten. Als dagvoorzitter fungeerde Jos Jansen van het Bosschap. Tussendoor was er ruimte op een zeepkist waarbij verschillende deelnemers een minuut spreektijd benutten om hun punt te maken.

Na voordrachten van de onderzoekers, beleidsmakers en beheerders volgden groepsdiscussies over de plaats van het bos in de nieuwe Natuurwet. Een 50-tal deelnemers ging geanimeerd met verschillende stellingen aan de slag. De uitkomsten werden plenair besproken en met behulp van mindmap werd een samenvatting gemaakt. Zo werd tijdens de studiedag de bossector geïnformeerd en een reactie vanuit de Studiedag besproken.

Na afloop is er een verslag opgesteld en rondgezonden aan de deelnemers voor commentaar. Na aanpassing zijn de aanbevelingen gestuurd aan de ambtenaren die betrokken zijn bij het opstellen van de nieuwe wet. Ook werd een verslag op de website van de KNBV geplaatst.

Pro Silva

Leden
Voorzitter Ing. S.W.A. (Susan) Bonekamp
Secretaris Ir. M. (Martijn) Boosten
Leden +/- 30 actieve discussieleiders

Pro Silva Nederland is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Alle leden van de KNBV zijn automatisch `lid'€™ van Pro Silva. De commissie Pro Silva streeft ernaar kennis over natuurvolgend bosbeheer te vergaren en ervaringen daarover uit te wisselen.

De commissie Pro Silva organiseert jaarlijks een voorjaars- en een najaarsexcursie met een bepaald thema. De uitgangspunten van Pro Silva zijn de basis voor de discussies tijdens de excursies.

De voorjaarsexcursie 2011 ging over noodzaak en schaalgrootte van bosverjonging in de bossen van de gemeente Boxmeer.

De najaarsexcursie 2011 vond, net als 15 jaar geleden, plaats in de Emmerdennen. Beheer en ontwikkeling van dit gemengde bos stonden centraal tijdens de discussie.

De verslagen zijn te vinden op de website http://www.knbv.nl/prosilva.

In juni 2011 hebben Renske Schulting en Bas van de Wiel namens Pro Silva Nederland deelgenomen aan de jaarlijkse Europese Pro Silva bijeenkomst in Oostenrijk.

Webcommissie

Leden
Voorzitter Ir. E.A.H. (Etiënne) Thomassen
Secretaris Ir. M.J.C. (Marieke) van der Maaten-Theunissen

De Webcommissie is verantwoordelijk voor het beheer, de bouw en het ontwerp van de websites van de KNBV. Ook houdt de commissie zich bezig met de webpresentie van de KNBV in het algemeen.

Websites

De site http://www.knbv.nl is de website van de KNBV. De site fungeert met name als informatieplatform voor de leden over aanstaande en afgelopen activiteiten en biedt informatie over de KNBV in het algemeen, plus de mogelijkheid om lid te worden. In 2010 werden er bijna 14.000 bezoeken aan de site gebracht, met een gemiddelde van circa 38 bezoeken per dag. Er waren ruim 11.000 unieke bezoekers (bron: Google Analytics, getallen inclusief sub-domeinen).

Ten opzichte van 2010 is dit een daling van 42%. In het jubileumjaar was de KNBV veel vaker in de publiciteit, waardoor in dat jaar de site uitzonderlijk vaak is bezocht.

Het sub-domein http://fotoarchief.knbv.nl is overgezet naar fotoservice van Smugmug (http://www.smugmug.com). Hier worden de foto"€™s op originele grootte opgeslagen. Er zijn categorieën per commissie en er is inmiddels een aardig archief opgebouwd.

De site voor de Nationale Bosbouw Quiz van de studiekring was nog steeds te vinden op sub-domein http://nbq.knbv.nl. Van de site is een back-up gemaakt die aan de Studiekring is doorgestuurd.

Voor het honderdjarige jubileum van de KNBV is was de site http://www.langlevehetbos.nl ook in 2011 nog online. Er is geen nieuwe inhoud op geplaatst.

Twitter

De twitteraccount @langlevehetbos is in 2011 beperkt gebruikt. In totaal zijn 11 tweets geplaatst, in het kader van het einde van het Jubileumjaar en het begin van het Jaar van de bossen.

LinkedIn

De KNBV heeft een eigen groep op LinkedIn, die enkel open is voor leden van de vereniging. Er zijn 80 leden lid van de LinkedIn groep.

De Webcommissie zorgt voor het onderhoud en controleert het lidmaatschap van mensen die zich willen aansluiten.

Layout Jaarverslag 2010

Naast de webwerkzaamheden heeft de Webcommissie in 2011 opnieuw de opmaak van het jaarverslag (2010) verzorgd.

Nieuwe huisstijl & website

De Webcommissie heeft meegedraaid in het proces rond de keuze van een nieuwe huisstijl. In 2011 is vervolgens ook een start gemaakt met de vernieuwing van de website http://www.knbv.nl. Er is gekozen voor een complete herziening van de site, waarbij zowel de opmaak, de structuur en het CMS (Content Management System) worden gewijzigd. Naar verwachting is de nieuwe site in de eerste helft van 2012 online.

Commissie Bosgeschiedenis

Leden
Voorzitter Ir. J.J. (Jochem) Zuiderveen Borgesius
Secretaris Ir. J. (Jim) van Laar
Leden Ir. M. (Martijn) Boosten
Prof. Dr. K. (Klaas) Bouwer
Ing. G.C.P. (Gijs) van der Sande
Ir. P.R. (Peter) Schültz
Ing. J. (Joanneke) Smalbraak

De Commissie Bosgeschiedenis is voortgekomen uit de in 2008 opgeheven Stichting Boskaart Nederland 1832 en beoogt het bevorderen van de beoefening en beleving van bosgeschiedenis in Nederland door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst.

In 2011 heeft de commissie zesmaal vergaderd. Omdat er in het jubileumjaar 2010 een bovengemiddeld aantal activiteiten plaats vond waar ook de Commissie Bosgeschiedenis een rol in speelde, is er voor gekozen om in 2011 één middagexcursie te organiseren. Deze vond plaats op 19 mei te Ratum nabij Winterswijk. Ongeveer 35 personen namen deel aan deze middag, die werd ingeleid door commissielid Joanneke Smalbraak met een lezing, getiteld "€˜Mooi (in "€'t) holt; Bosgeschiedenis en traditioneel bosbeheer in Nationaal Landschap Winterswijk"€™. De aansluitende excursie betrof een wandeling over enkele kenmerkende landgoederen waar restanten van de "€˜Winterswijkse bosbouwmethode"€™ waren te zien, eveneens geleid door Joanneke. Een sfeerartikel van deze middag is verschenen in het Vakblad.

Daarnaast heeft de commissie voorbereidingen in gang gezet voor een symposium (werktitel: "€˜ Boshistorisch onderzoek anno 2012 - Lessen uit het verleden en vragen voor de toekomst"€™) dat op 22 november 2012 zal worden gehouden. Doel van het symposium is het tonen van actuele ontwikkelingen op het gebied van boshistorisch onderzoek en het identificeren van uitdagingen voor de nabije toekomst. De sprekers komen uit Nederland en uit verschillende omliggende landen. De organisatie is in handen van de commissie.

Commissie Natuurlijke Verjonging

Leden
Voorzitter T. (Tjeerd) Broersma
Secretaris W. (Wouter) Delforterie BSc
Leden Ing. T. (Tim) Kreetz
W. (Wilfrey) van der Linden BSc
A. (Arjen) Mostert
S. (Stephanie) Schuurman MSc

In 2008 is begonnen met het opzetten van de commissie `Natuurlijke verjonging'€. Deze commissie bestaat uit een aantal enthousiaste jonge KNBV leden die activiteiten gaan organiseren voor "€œbosbouwers onder de 35 jaar of jong van lijf en leden"€.

Aanleiding voor deze oprichting was het "€œvergrijzen"€ van de KNBV. Jaarlijks worden heel wat activiteiten georganiseerd, waarbij het overgrote deel van de deelnemers in de meeste gevallen de 40 reeds is gepasseerd. Het KNBV bestuur heeft daarom haar student-bestuursleden verzocht een commissie van en voor jonge KNBV leden op te zetten. Het doel van de commissie is om meer van de jonge leden binnen de KNBV te mobiliseren door leuke aansprekende activiteiten te organiseren. Als nevendoel zal de commissie ook proberen bij te dragen aan het werven van nieuwe leden voor de KNBV. Gezien deze doelstelling is besloten de activiteiten van de commissie "€œNatuurlijke verjonging"€ ook open te stellen voor niet-leden van de KNBV.

Donderdagmiddag 28 april waren we te gast in en rond de bronbossen van Landgoed Middachten in de Steeg. Deze bossen zijn normaliter niet toegankelijk. Op de overgang van de Veluwezoom en IJsselvalei ter hoogte van de Steeg liggen de bronbossen van Landgoed Middachten. Deze bronbossen behoren tot één van de grootste en meest intacte bronbossen van Nederland. De kalkrijke kwel en unieke gradiënten van onder meer het Elzenbronbos, Elzenbroekbos en Eiken-Haagbeukenbossen worden echter bedreigd door ontwatering van aangrenzende landbouwgronden en winning van grondwater. In de bossen worden diverse maatregelen getroffen om verdroging te gaan. De excursie van 28 april is ingegaan op het watersysteem van de bronbossen en het omliggende landschap en de getroffen maatregelen gericht op het herstel van de zeldzame brongebonden flora en fauna van de Middachter bronbossen. Na presentaties van André Janssen (Expertmedewerker Ecohydrologie, Bosgroep Midden Nederland) en Age Fennema (Rentmeester, Landgoed Middachten) werd een bezoek aan de Middachter bronbossen gebracht onder leiding van de twee sprekers. In de commissie-samenstelling wordt ondertussen wat gewisseld: Annemieke Winterink stopt ermee en Arjan Mostert is ondertussen aangetreden als onze vertegenwoordiger in Duitsland (daar studeert hij momenteel).

Naast het organiseren van activiteiten zet de commissie zich ook in voor de PR van de KNBV, dit jaar waren we onder andere te zien op de Beheerdersdag op Landgoed Middachten.

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

Bestuursvertegenwoordigers in het vakbladbestuur

 • Dr. ir. H. (Hank) Bartelink
 • Ing. H. (Hans) Gierveld

Bestuursvertegenwoordiger in de redactie van het Vakblad NBL

 • Ir. M.H.A. (Marleen) van den Ham

Het Vakblad Natuur, Bos, Landschap wordt gebruikt als het verenigingsorgaan van de KNBV. De KNBV gebruikt het Vakblad zo goed mogelijk om activiteiten aan te kondigen en verslagen van georganiseerde activiteiten terug te koppelen aan leden en andere geïnteresseerden.

Algemene informatie over de KNBV

Ledental (31-12-2011)

Ereleden 1
Gewone leden 390
Afgestudeerden 10 tot 2 jaar na afstuderen
Studentleden 18
Gezinsleden 8
Seniorleden 41
Donateurs 39
Sponsoren 6

Contributies in 2011

Gewone leden €82,00
Afgestudeerden €52,00 tot 2 jaar na afstuderen
Studentleden €22,00
Gezinsleden €20,00
Seniorleden €62,00
Donateurs €150,00 minimum
Sponsors €500,00 minimum

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.