Home >> Artikelen >> Jaarverslag KNBV 2014

Artikelen

Jaarverslag KNBV 2014

Een Jaarverslag van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inleiding

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplanting kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen.

De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgen we de website http://www.knbv.nl als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

Ereleden

De vereniging heeft sinds haar oprichting in 1910 een rijke historie als het gaat om haar ereleden. Vanuit deze rijke geschiedenis heeft het bestuur gemeend dat het gepast is in het jaarverslag dit volledige overzicht op te nemen. Onderstaand overzicht geeft de huidige ereleden als ook de ereleden die helaas overleden zijn.

 • Jhr. ir. W.H.J. de Beaufort
 • Ing. L.A.S. Klingen
 • Dhr. Dr. ir. J.H. Kuper
 • Prof. ir. M. M. G. R. Bol †
 • Ir. W. E. Meijerink †
 • Dr. Th. C. Oudemans †
 • Dhr. A. te Wechel †
 • ir. F.W. Burger †
 • Z.K.H. Prins Bernhard †
 • Z.K.H. Koningin Wilhelmina †
 • Z.K.H. Prins Hendrik †


Algemene ledenvergaderingen

Op 4 april 2014 vond de 177ste Algemene Leden Vergadering plaats in het Partycentrum Klein Oever te Balkbrug. Er hadden zich 54 leden aangemeld voor deze vergadering. De voorzitter begint met een kort openingswoord waarin de verwachtingen voor 2014 worden uitgesproken.

De jaarrekening wordt besproken en goedgekeurd door de ALV. Naar aanleiding van de jaarrekening worden aanvullend enkele punten van de begroting behandeld. Er is een groot vermogen wat door het vrijvallen van obligaties in de afgelopen jaren weinig rente genereert. Er is € 130.000,-- aan liquide middelen. Het bestuur stelt voor om een groot deel vast te leggen. De voorzitter stelt voor om € 30.000,-- in de komende drie jaar te reserveren voor projecten. Per jaar kan dan € 10.000,-- besteed worden. Er waren drie sympathieke verzoeken om bijdragen binnen gekomen bij het bestuur. Het bestuur kon hierover geen inhoudelijk besluit nemen aangezien ze goedkeuring van de ALV nodig had. Enige slagkracht is bij het financieren van dergelijke projecten echter gewenst. Het bestuur vraagt daarom een mandaat van € 5000,-- per jaar om werkbaar en slagvaardig te kunnen opereren. De ALV stemt in met dit voorstel.

Erik van der Staak treedt toe tot de kascommissie.

Het huishoudelijk Reglement en de Statuten worden besproken. De ALV concludeert dat de gewenste wijzigingen aan de statuten van dergelijk kleine omvang zijn dat deze, mede ook vanwege de kosten, niet direct noodzakelijk zijn. Het huishoudelijke Reglement dient echter wel geüpdate te worden. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Ook staat de ALV stil bij het predicaat erelid en het voorstel van het bestuur om het instituut erelid om te zetten in een erepenning. De ALV geeft aan niets te voelen voor een erepenning. Het instituut erelid blijft bestaan. Het bestuur zal nadenken over een aanvullende andere wijze om mensen uit de sector (zowel leden als niet leden) te bedanken.

Ute Sass-Klaasen wordt na een eerste periode herbenoemd voor een tweede periode van drie jaar. Marleen van den Ham neemt na twee bestuursperioden, waarvan ze 3 jaar secretaris was, afscheid van het bestuur. Annemieke Visser-Winterink treedt toe tot het bestuur.

Ido Borkent vraagt in zijn gesproken Column nadrukkelijk aandacht voor de Eikensterfte.

Op 7 november 2014 wordt de 178ste Algemene Leden Vergadering van de KNBV gehouden in ’t Skupke, Schaapkooi Schijndel te Schijndel. Er hebben zich 52 leden aangemeld voor de ALV. Helaas is de penningmeester, Gerard Koopmans, wegens ziekte afwezig. Bestuurslid George Borgman neemt de honneurs waar. Annemieke Visser-Winterink heeft per 1 september het stokje als secretaris van Kees Sissingh overgenomen, en neemt voor het eerst plaats achter de bestuurstafel. Zoals gebruikelijk schetst de voorzitter, Hank Bartelink, kort de toestand in de bos- en natuurbeheersector.

De begroting voor 2015 wordt besproken en door de ALV goedgekeurd. Het belangrijkste punt uit de begroting is een contributieverhoging van 5 euro voor alle leden. Ook wordt de financiering van externe projecten besproken. De KNBV heeft €5000,-- bijgedragen aan de beheerdersdag en €1000,-- aan het jubileum van de WSBV Sylvatica. Daarnaast heeft de KNBV een bedrag toegezegd aan Stichting Probos voor het project “bosbeheerder in beeld” maar wegens het wegvallen van andere financiers is dit project stil komen te liggen.

De eerste voorzet voor herziening van het Huishoudelijke Reglement is besproken. Het bestuur gaat aan de slag met de opmerkingen uit de ALV. Het is hierbij het doel om het herziene Huishoudelijk Reglement in het voorjaar van 2015 vast te stellen, Het verlopen van de strategienota wordt besproken. De ALV concludeert dat het opstellen van een eventueel nieuwe nota een uitgelezen kans is om te reflecteren waar de vereniging nu staat en welke kant men op wil. De studiekring en commissie Natuurlijke verjonging bieden hun hulp aan. Het bestuur aanvaart deze hulp met dank en geeft aan het proces in gang te zetten. Tijdens de voorjaars-ALV is gesproken over het mogelijk instellen van een bosbouw jaarprijs. Het bestuur vraagt ondersteuning van haar leden bij het vormgeven van een dergelijke prijs. Hans van der Bent is bereid met het bestuur mee te denken, het bestuur aanvaardt met grote dank zijn aanbod.

Tijdens de voorjaars-ALV is gesproken over het instituut ereleden. De voorzitter meldt dat dit heeft geleid tot een voordracht van drie KNBV-leden voor het predicaat erelid, dit waren Simon Klingen, Willem de Beaufort en Jaap Kuper. Deze heugelijke gebeurtenis was geslaagd want door middel van een brede instemmingsprocedure onder alle leden is bepaald dat alle drie genomineerde leden tot erelid benoemd kunnen worden. Vervolgens benoemt de voorzitter Simon Klingen, Willem de Beaufort en Jaap Kuper tot erelid. Alle heren ontvangen hierbij de hartelijke felicitaties van de voorzitter en de secretaris waarbij men een bos bloemen en speciale houten KNBV erelid pennenset overhandigd krijgt.

Er treden deze ALV drie bestuursleden terug uit het bestuur. Dit zijn: Jacob van Olst na twee termijnen in het bestuur gezeten te hebben en Wout Neutel die heeft besloten na 2 jaar wegens een te drukke agenda afscheid te nemen van het KNBV bestuur. En als derde Kees Sissingh die zich, na drie jaar als secretaris verdienstelijk te zijn geweest voor de vereniging, niet herkiesbaar stelt. De voorzitter bedankt alle drie de heren voor hun inzet de afgelopen jaren in de ALV. Gezien de huidige bezetting binnen het bestuur is het voldoende twee nieuwe kandidaten te benoemen. De voorzitter draagt Sander Wijdeven en Meindert Bruggemans aan de ALV voor als nieuwe bestuursleden. De ALV stemt met applaus in met de benoeming van Meindert en Sander. Met het terugtreden van Wout Neutel als bestuurslid is de functie van ondervoorzitter vacant. George Borgman is bereid deze taak op zich te nemen.

De gesproken column is deze ALV komen te vervallen. Simon Klingen doet samen met Frits Mohren na sluiting van de ALV een kort verslag van de 2de Nationale Bosquiz en leggen de aanwezigen één vragenronde voor.

Bestuur

Algemeen

Het bestuur van de KNBV bestond per 31-12-2014 uit de volgende personen:

Leden
VoorzitterDr. Ir. H.H. (Hank) Bartelink
SecretarisIr. A. (Annemieke) Visser-Winterink
PenningmeesterIng. G.E. (Gerard) Koopmans
OndervoorzitterE.G. (George) Borgman
LedenIr. S.M.J. (Sander) Wijdeven
M.J. (Meindert) Bruggemans
Dr. U.G.W. (Ute) Sass-Klaassen
StudentledenJ. (Judith) van Moorsel (Larenstein)
F. (Folkert) Volbeda (WUR)

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam in 2014 vier maal bijeen. Bovendien was er in augustus een bijeenkomst met de voorzitters of secretarissen van de KNBV-commissies.

Naast algemene zaken zoals de voorbereiding van de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen en overleg met de commissies stond een aantal actuele onderwerpen op de agenda. Hoogtepunt dit jaar was de benoeming van drie nieuwe ereleden en het vormgeven van de procedure daaromtrent.

In 2014 zijn in totaal 4 bestuursleden uit het bestuur teruggetreden: Marleen van den Ham, Wout Neutel, Jacob van Olst en Kees Sissing. Er zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Annemieke Visser-Winterink die vanaf 1 september het stokje als secretaris van de vereniging heeft overgenomen, Sander Wijdeven en Meindert Bruggemans.

Commissies

Activiteitencommissie

Leden
Voorzitter Ir. R. (Renske) Terhürne
Secretaris Ing. G.S. (Gerard) van Looijengoed
Leden Ir. I. (Irma) Corten
Ing. W. (Wouter) Delforterie
Ing. R.N. (Ralph) de Jong
Ir. A. (Annemieke) Visser-Winterink tot september 2014 voorzitter
Ing. J.P.G. (Jop) de Klein MSc tot najaar 2014
Dr. Ir. J. (Jan) den Ouden
Externe adviseurIng. G.E. (Gerard) Koopmans tot najaar 2014 lid daarna externe adviseur

De activiteitencommissie kiest ervoor om tijdens haar activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten bij actuele thema's en (beleids)ontwikkelingen.

De activiteitencommissie heeft in 2014 vier activiteiten georganiseerd:

 • 6 maart 2014. Aardhuissymposium met als thema 'Wild: vrije baan of aan banden?' Sprekers waren André Donker (Natuurmonumenten), Geert Groot Bruinderink (Alterra), Jan den Ouden (WUR) en Ger Verwoerd (Geldersch Landschap & Kasteelen).
 • 4 april 2014. Middagsymposium aansluitend aan de voorjaars ALV met als thema 'Aanleg tijdelijke bossen: wat heeft het opgeleverd?' Sprekers waren: Cor von Meijenfeldt (Ministerie van Economische Zaken), Berthil Slim (Vereniging van Houttelers) en Peter Stouten (Bosgroep Noord-Oost Nederland).
 • 30 oktober 2014. Nationale Bosbouwquiz in samenwerking met de Studiekring. Tijdens de quiz in het bos en de ontspanningszaal van Landgoed Staverden streden 14 enthousiaste teams om de eerste plaats en de eer. Dit alles gebeurde onder de leiding van de onnavolgbare quizmasters Simon Klingen en Frits Mohren.
 • 7 november 2014. Middagsymposium aansluitend aan de najaars ALV met als thema 'De populier nader bekeken'. Sprekers waren: Patrick Jansen (Stichting Probos), Sven de Vries (Alterra), Luc de Keersmaeker (INBO) en Frans van Boeckel (Landgoed de Velder).

Meer inhoudelijk verslagen zijn te vinden op http://www.knbv.nl.

Daarnaast hebben leden van de activiteitencommissie meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe ledenboekje.

Commissie Buitenland

Leden
Voorzitter Ing. R.F. (Reyer) Knol
Secretaris J.A.H.C. (Hans) Schilders
Leden Ir. M. (Meine) Jacobi
T. (Ton) Romeinse
Ing. J.C. (Casper) de Groot MSc

Het doel van de Commissie Buitenland is het leggen en onderhouden van contacten met buitenlandse relaties om zo kennis en ervaring op het gebied van bosbouw in brede zin uit te wisselen. De commissie wil daarbij in het bijzonder inspelen op actuele thema’s. De kern van de strategie om het bovenstaande doel te bereiken ligt in het organiseren van buitenlandse excursie. Daarnaast verzorgt de commissie artikelen in het Vakblad Natuur Bos Landschap en informeert de leden over haar activiteiten via de website van de KNBV.

De commissie organiseerde in juni 2014 een meerdaagse excursie naar Uelzen (Duitsland) en omgeving. Aan de excursie namen 26 enthousiaste bosbouwers deel. Deze zeer interessante excursie werd afgesloten met de belofte van een tegenbezoek en we hopen dan ook in de nabije toekomst veel Duitse collega’s uit deze regio in Nederland te ontmoeten voor nog meer kennisuitwisseling. De volgende excursie van de commissie buitenland staat gepland voor juni 2015. Via het Vakblad en de website van de KNBV wordt u hierover geïnformeerd.

Studiekring

Leden
Voorzitter Prof. Dr. Ir. G.M.J. (Frits) Mohren
Secretaris Ir. H.W. (Harrie) Schreppers
Leden Ing. L.A.S. (Simon) Klingen
Ir. B.S. (Berdien) van Overeem
Ir. J. (John) Raggers
Ing. E.P.J.M. (Erik) van der Staak
Ir. S.M.J. (Sander) Wijdeven

Studiekringdiscussie over biomassa

Op 30 september hield de studiekringcommissie op landgoed Oostbroek in De Bilt een debat over de mogelijkheden en ecologische consequenties van de oogst van biomassa uit bos met de titel: ‘Verantwoord oogsten van biomassa?’. Veel bosbeheerders hebben vragen over de consequenties van het oogsten van biomassa, onder andere ten aanzien van de effecten op de voedingsstoffenhuishouding en effecten op de CO2-problematiek.

De studiekringcommissie koos voor een programmering zoals in 2013: een bijeenkomst van 17.30 tot 21.00 uur, de discussie onderbroken door een eenvoudige maaltijd. Ook de discussieopzet is herhaald: zes deskundigen discussieerden aan een tafel met daar omheen een groep van ongeveer 30 toehoorders. Onder leiding van Frits Mohren en Simon Klingen werd het gesprek gevoerd door Klaus von Wilpert (FVA Freiburg), Martijn Boosten (Probos), Peter van der Knaap (Ministerie EZ), Joop Spijker (Alterra), Martin Junginger (Universiteit van Utrecht) en Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer). Na de eetpauze kregen toehoorders de kans vragen te stellen of hun zegje te doen.

Veel sprekers gaven een kritische beschouwing over de snelle groei van het oogsten van biomassa uit bossen. De zorgen over de negatieve effecten op de bodem beperken zich tot de armere groeiplaatsen, maar de indruk is dat in de praktijk voldoende wordt gekeken naar de ecologische impact van de oogst. Ingewikkelder ligt het vraagstuk van de effecten op het terugdringen van de CO2-belasting. Vanuit het ministerie is er (nog) geen helder laat staan consistent beleid te beluisteren. Politieke stemmingen en een veelheid aan stakeholders maakt dat ook niet eenvoudig.

Meer inhoudelijk verslag is te vinden op http://www.knbv.nl.

Nationale Bosbouwquiz 2014

Op 30 oktober was daar voor de tweede keer de Nationale Bosbouwquiz, door de Studiekringcommissie in samenwerking met de Activiteitencommissie. In de sfeervolle ‘Ontspanningszaal’ van landgoed Staverden (ter beschikking gesteld door Geldersch Landschap) deden 14 teams hun uiterste best om een 80-tal vragen te beantwoorden. Voor een deel van de vragen moesten de teams in het naastgelegen bosreservaat aan het werk. Er werd een beroep gedaan op parate vakkennis, ervaring en creativiteit. Ook aan bos gerelateerde kunst kwam aan bod. Na afloop was er een herfstmaaltijd, verzorgd door Gerard Koopmans en Liesbeth Keilman.

Opnieuw was het team ‘Zij Die Meten’, bestaande uit Jan den Ouden, Ronald Sinke en Mark Karsemeijer de winnaar. De 2e prijs was voor de Bosgroep Zuid Nederland, de 3e plek voor Bosgroepen Midden & Noord-Oost Nederland. Naast wat Stihl-bretels en een heus draaiende Husqvarna plastic motorzaag wachtte het winnende team natuurlijk eeuwige roem, maar ook een excursie naar het grote en prachtige stadbos van Aken. Voor het team met de laagste score, een groep WUR-studenten, was er de troostprijs: een binnenlandse excursie. Zij bezochten het bos en de jeneverbesstruwelen van het Artillerie Schietkamp in ’t Harde.

Pro Silva

Leden
Voorzitter Ing. R.K.C. (René) Olthof
Secretaris Ir. M. (Martijn) Boosten
LidIr. B.F.M. (Boudewijn) Swart
Leden Mark van Benthem, Henk Bonekamp, George Borgman, Marnix Bouwmeester, Meindert Bruggemans, Wouter Delforterie, Co van Drie, Martijn Griek, Jeroen de Haas, Patrick Jansen, Paul Kah, Mark Karsemeijer, Reijer Knol, Tim Kreetz, Willem Lammertink, Meino Lumkes, Maarten Marsman, Yves Martens, Jaap Meeuwissen, Steven van der Meulen, Aart Minnen, Nienke Moll, René Olthof, Tieke Poelen, Renske Schulting, Ronald Sinke, Boudewijn Swart, Etiënne Thomassen, Anton Vos, Robbert Wolf, Cor Zuidema

Pro Silva Nederland is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Alle leden van de KNBV zijn automatisch ‘lid’ van Pro Silva. De commissie Pro Silva streeft ernaar kennis over natuurvolgend bosbeheer te vergaren en ervaringen daarover uit te wisselen. De commissie Pro Silva organiseert jaarlijks een voorjaars- en een najaarsexcursie met een bepaald thema. De uitgangspunten van Pro Silva zijn de basis voor de discussies tijdens de excursies.

Excursies

De Pro Silva voorjaarsexcursie vond plaats op 14, 15 en 16 mei. Tijdens de excursiedagen trokken in totaal ruim 90 deelnemers de bossen in op de Utrechtse Heuvelrug (omgeving Maarsbergen-Woudenberg) om met elkaar te discussiëren over de beuk. Tijdens de excursies werd met name de houtproductiefunctie van de beuk besproken. Aan het eind van de drie excursiedagen overheerst het beeld dat de beuk vaak onnodig beschouwd wordt als brandhoutsoort. Op veel plekken biedt deze ‘Mutter des Waldes’, zoals onze oosterburen haar noemen, meer mogelijkheden dan we vaak denken. Met het juiste beheer en de juiste keuzes kan de beuk waardevol kwaliteitshout opleveren.

De najaarsexcursie vond plaats op 8, 9 en 10 oktober in het Bergherbos (Montferland). Circa 70 deelnemers discussieerden over de vraag ‘Kan de Pro Silva benadering bijdragen aan de natuurwaarde in exotenbossen?’. Tijdens de excursies passeerden tal van onderwerpen de revue: Hoe kun je sturen op licht- of juist schaduwboomsoorten via de schaal van ingrijpen? Hoe kun je met de stroom van de successie meebewegen, maar tegelijkertijd een boomsoort als eik lang in het bos laten meegroeien? Hoe kun je voldoende licht maken voor ontwikkeling en verspreiding van oud bosplanten? De algemene indruk na afloop van de excursies is dat gericht sturen in dit al gevarieerde bos voor de toekomst tot nog evenwichtiger en gevarieerder bos zal leiden.

De verslagen van de excursies zijn te vinden op http://www.knbv.nl.

Overige activiteiten

Op 4 juli heeft een Pro Silva verdiepingsdag plaatsgevonden voor de discussieleiders. Tijdens deze verdiepingsdag is onder andere bosreservaat de Mattemburgh bij Woensdrecht bezocht.

Van 11 tot en met 13 september hebben 2 leden van Pro Silva Nederland deelgenomen aan de jaarlijkse Europese Pro Silva bijeenkomst. Deze werd ditmaal gehouden in Zwitserland.

Op 21 november vond de jaarlijkse vergadering van het Pro Silva-bestuur en de discussieleiders plaats. Deze vergadering is gecombineerd met een excursie aan het Smithuyserbos in Hollandsche Rading.

Webcommissie

Leden
Voorzitter Ir. E.A.H. (Etiënne) Thomassen
Secretaris Dr. ir. M.J.C. (Marieke) van der Maaten-Theunissen
Leden Ing. R. (Renee) van Wanrooij

De Webcommissie is verantwoordelijk voor het beheer, de bouw en het ontwerp van de websites van de KNBV. Ook houdt de commissie zich bezig met de webpresentie van de KNBV in het algemeen.

Websites

De website van de KNBV is te vinden op het webadres http://www.knbv.nl. De site fungeert als informatieplatform voor de leden over aanstaande en afgelopen activiteiten en biedt informatie over de KNBV in het algemeen, plus de mogelijkheid om lid te worden. In 2014 werden er 9.818 bezoeken aan de site gebracht, met een gemiddelde van circa 38 bezoeken per dag. Dit lijkt vergelijkbaar met 2013, toen er 8.921 bezoeken waren tussen 18 februari en het eind van het jaar (bron: Piwik).

Naast de homepage van de KNBV is er nog een fotoarchief op http://fotoarchief.knbv.nl en is de jubileumsite nog steeds te bezoeken op http://www.langlevehetbos.nl. Speciaal voor de tweede Nationale Bosbouwquiz is het sub- domein http://nbq.knbv.nl opnieuw in gebruik genomen met een bijgewerkte website voor de quiz van 2014.

Sociale media

De Facebook pagina wordt gebruikt om aandacht te vestigen op activiteiten van de KNBV. Begin 2015 zijn er 325 volgers/vind-ik-leuks (109 meer dan eind 2013).

De KNBV heeft een eigen groep op LinkedIn, die enkel open is voor leden van de vereniging. Eind 2014 zijn er 120 leden lid van de LinkedIn groep (3 meer dan eind 2013). De Webcommissie zorgt voor het onderhoud en controleert het lidmaatschap van mensen die zich willen aansluiten.

De twitteraccount @langlevehetbos is in 2014 vooral gebruikt om aandacht te vestigen op activiteiten van de KNBV. Begin 2015 zijn er 380 volgers (47 meer dan eind 2013).

Layout jaarverslag 2012

Naast de webwerkzaamheden heeft de Webcommissie in 2014 opnieuw de opmaak van het jaarverslag (2013) verzorgd.

Commissie bosgeschiedenis

Leden
Voorzitter Ir. J.J. (Jochem) Zuiderveen Borgesius
Secretaris Ir. J. (Jim) van Laar
Penningmeester Ing. N. (Nienke) Welle
LedenProf. Dr. K. (Klaas) Bouwer
Ing. G.C.P. (Gijs) van der Sande
P. (Paul) Sauren MSc
Ing. R. (Robert) van Iersel MSc
Ing. J. (Joanneke) Smalbraak

De Commissie Bosgeschiedenis is voortgekomen uit de in 2008 opgeheven Stichting Boskaart Nederland 1832 en beoogt het bevorderen van de beoefening en beleving van bosgeschiedenis in Nederland door enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds boshistorische informatie veilig te stellen voor de toekomst.

In 2014 heeft de commissie vijfmaal vergaderd (vergaderingen 33 t/m 37). De samenstelling van de commissie heeft in 2014 een kleine verandering ondergaan: Robert van Iersel is in het voorjaar toegetreden als lid tot de commissie.

Er zijn twee excursies in het verslagjaar georganiseerd. Op 24 april vond een goed bezochte lezing met excursie over ‘Veluwse boombossen’ plaats in het Gortelsche Bos in het Kroondomein Het Loo met ruim 40 deelnemers. Op 2 oktober was er een lezing met excursie op het Noord-Brabantse Landgoed Baest met 25 deelnemers. Beiden waren geslaagde bijeenkomsten. Er waren excursiegidsjes beschikbaar en een verslag van beide middagen is opgenomen in het Vakblad # 109 en #110, getiteld: ‘Veluwse malenbossen en het Gortelsche Bos; verslag van een lezing en een excursie’ respectievelijk ‘Het mooiste landgoed van Noord-Brabant; Verslag van de excursie op Landgoed Baest’.

In november heeft de voorzitter een verkennend gesprek gevoerd met een medewerker van de Wageningse Leerstoelgroep Rural and Environmental History over mogelijke wetenschappelijke inbedding van de bosgeschiedenis.

Commissie Natuurlijke verjonging

Opgericht in november 2009.

Leden
Voorzitter J. (Jasper) de Groot
Leden Ing. T. (Tjeerd) Broersma
Ing. C. (Casper) de Groot
J. (Judith) van Moorsel
F. (Folkert) Volbeda
N. (Nick) Warmeling

De commissie natuurlijke verjonging heeft ook in 2014 zijn best gedaan voor ‘bosbouwers onder de 35 jaar of jong van lijf en leden’. Zo heeft op 18 november 2014 de excursie ‘Gelaagd of gezaagd’ plaatsgevonden. Hierbij was een 45-tal bosbouwers aanwezig die onder leiding van Frans Alberts (beheerder landgoed Oranje Nassau’s Oord) en Sjoerd van den Brink (inkoper rondhout Parenco hout bv) de fijne kneepjes van sortimenten, marktwerking en houtexploitatie behandelden. Na een rondgang over landgoed Oranje Nassau’s Oord was een van de conclusies dat de titel van de excursie verkeerd was. Deze titel moet namelijk ‘Gelaagd én gezaagd’ zijn omdat bosbeheer en houthandel wel degelijk samen kunnen gaan. Er zou vanuit iedere partij moeten worden gestreefd naar een hoge kwaliteit waarbij financieel de hoogste bieder soms niet de beste keuze is. Onze dank gaat uit naar beide excursieleiders voor een zeer interessante middag.

Kijken bij collega's

Gecoördineerd door Ing. L.A.S. (Simon) Klingen

Kijken bij Collega’s zijn informele, kleinschalige excursies gegeven door en voor KNBV-leden. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. De bijeenkomsten worden altijd gehouden in de middag en deelname is exclusief voor KNBV-leden. In 2014 hebben er twee Kijken bij Collega’s excursies plaatsgevonden.

 • Woensdag 10 september. Thema: **Groveden op leeftijd: levert de aanwas nog genoeg op of toch maar omzien naar de volgende bosgeneratie?** Locatie: Kroondomein. Gastheer: beheerder Tieke Poelen.
 • Woensdag 26 november. Thema: **De eerste klap is een daalder waard!** Locatie: Gemeentebos Oirschot Gastheer: beheerder Wouter Delforterie.

Werkgroen Wikipedia-Bos

Het Wikipedia-Bos project is een initiatief van enkele leden van de KNBV en de vereniging Tropische Bossen om het aantal en de kwaliteit van aan bos en natuur gerelateerde artikelen op Wikipedia te vergroten. Het doel van de werkgroep is meer kennis en informatie over onze vakgebieden via internet voor het algemene publiek toegankelijk te maken.

Op 1 januari 2015 waren er 13 artikelen of lemma's door de voorlopige redactiecommissie op Wikipedia geplaatst: Houtvester, Eikenhakhout, Bosbeheer en biodiversiteit, Certificaat duurzaam bosbeheer, Niet-Hout Bosproducten, Bosbeheer, KNBV, VTB, Tropisch bos, Bosbouwopleiding, Rassenlijst bomen, Agroforestry en Sociale bosbouw. Ook worden incidenteel bijdragen geleverd aan verbetering van bestaande artikelen. Op www.wikipedia.nl is na te kijken hoe de artikelen er uit zien. Regelmatig worden door derden kleine wijzigingen ingevoerd of voorgesteld. Ook worden soms illustraties toegevoegd. Dat is een goede zaak want het betekent dat de onderwerpen worden opgezocht.

Ook in 2014 was het aantal bijdragen van KNBV-leden laag, terwijl de doelstellingen van het project wel goed passen bij de ambities van de KNBV. Voor 2015 is de werkgroep versterkt met een actief lid en willen we nieuwe artikelen opzetten, mogelijk met een iets andere aanpak. Ook willen we proberen meer leden bij het werk van de werkgroep te betrekken. Tijdens KNBV-bijeenkomsten zal van de ontwikkelingen verslag worden gedaan.

Vertegenwoordiging KNBV in andere besturen en commissies

Vakblad Natuur Bos Landschap

Bestuursvertegenwoordigers in het vakbladbestuur

Leden
Ir. H. (Harrie) Hekhuis
Ing. H. (Hans) Gierveld

Het Vakblad Natuur, Bos, Landschap wordt gebruikt als het verenigingsorgaan van de KNBV. De KNBV gebruikt het Vakblad zo goed mogelijk om activiteiten aan te kondigen en verslagen van georganiseerde activiteiten terug te koppelen aan leden en andere geïnteresseerden.

Overige activiteiten en algemene informatie over de KNBV

Leden

Ereleden 3
Gewone leden 392
Studentleden 42
Afgestudeerden 18
Gezinsleden 7
Seniorleden 34
Donateurs 36
Sponsoren 5

Totaal aantal leden per 31-12-2014 is 537 dit zijn 27 leden meer dan in 2013.

Contributies in 2014

Gewone leden €82,00
Afgestudeerden €52,00
Studentleden €22,00
Gezinsleden €20,00
Seniorleden €62,00
Donateurs €150,00
Sponsors €500,00

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.