Home >> Artikelen >> 'Kan de Boswet afgeschaft?'

Artikelen

Position paper

'Kan de Boswet afgeschaft?'

Een Position paper van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

In het kader van het terugdringen van de administratieve lastenverlichting en de vermindering van de regelgeving is in dit kader binnen LNV een onderzoek gestart over de Boswet. Hierbij is de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) twee keer geraadpleegd. één maal in een workshop met zo'n 30 deelnemers en één keer tijdens een algemene ledenvergadering. Centrale vraag hierbij was: 'Kan de Boswet of delen daarvan met het oog op de administratieve lastenverlichting en de vermindering van de regelgeving worden afgeschaft of vereenvoudigd?'.

1. Inleiding

In het kader van het terugdringen van de administratieve lastenverlichting en de vermindering van de regelgeving is in dit kader binnen LNV een onderzoek gestart over de Boswet. Hierbij is de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) twee keer geraadpleegd. één maal in een workshop met zo'n 30 deelnemers en één keer tijdens een algemene ledenvergadering. Centrale vraag hierbij was: 'Kan de Boswet of delen daarvan met het oog op de administratieve lastenverlichting en de vermindering van de regelgeving worden afgeschaft of vereenvoudigd?'.

2. Positie KNBV

De conclusies uit de twee KNBV bijeenkomsten op de vraag of de Boswet kan worden afgeschaft was eensluidend: ‘NEEN’. De werking van de wet is in hoofdzaak gericht op instandhouding van het areaal bos in ons land. Deze doelstelling wordt in de uitvoering van de wet over het algemeen zonder al te grote uitvoeringslast voor handhavers en boseigenaren bereikt. Sinds de inwerkingtreding van de Boswet is het totale Nederlandse bosareaal niet afgenomen en dit is mede aan de Boswet en haar kwantitatieve doelstelling te danken. Op enkele onderdelen zou de wet weliswaar helderder en efficiënter kunnen (zie 3), maar de huidige Boswet is een goede, beknopte, effectieve wet. Deze Boswet is dan ook de kleinst mogelijke Boswet qua omvang, zowel in historische als in Europese vergelijking. Anno 2005 telt de Boswet slechts tien artikelen.

De KNVB is voorstander van meer bos in ons land. Om dit doel te bereiken is het hebben en handhaven van de Boswet in de komende decennia noodzakelijker dan ooit, aangezien de vraag naar andersoortige bestemmingen, zoals woningbouw, groot is en groot zal blijven. Toch onderkent de KNBV de discussies die optreden bij de wens tot omvorming van bos naar andere vegetatietypen. De visie van de KNBV op deze twee onderwerpen wordt hieronder nader uitgewerkt.

3. Aandachtspunten Boswet

De Boswet werkt prima, maar er zijn enkele aandachtspunten gesignaleerd:

  • De afbakening van, en samenloop met de gemeentelijke kapvergunning kan eenvoudiger.
  • De uitzonderingen op de werkingsfeer van de Boswet en van de gemeentelijke bevoegdheden zijn gedateerd, en moeten worden herzien.
  • Beboste woonwijken en recreatieparken/campings in het bos worden in hoog tempo ontbost, al dan niet na de aanleg of uitbreiding van de bebouwing. Hierdoor worden gebieden die tot voor kort gezien werden als bos plotseling veranderd in bebouwde gebieden. Er moet daarom dringend een wettelijke definitie van het begrip ‘erf of tuin’ komen
  • Het ‘lek’ van artikel 5 lid 1 Boswet moet wettelijk gedicht worden via een concrete compensatieplicht in de Boswet en een afstemmingbepaling met de Wet op de ruimtelijke ordening bij samenloop.
  • Het opnemen van de verschillende functies van het bos is niet noodzakelijk in de wet, maar wel in de toelichting op de wet.
  • De driejarige termijn voor herplant moet flexibeler worden gedefinieerd.

4. Omvorming

Het belangrijkste discussiepunt in de bijeenkomsten omtrent de Boswet was de verenigbaarheid van de bosinstandhoudingsdoelstelling van de wet met de omvorming van bos naar een ander vegetatietype. Er is in een aantal situaties behoefte aan het omvormen van bos naar andere landschapstypen, met name heidevelden en stuifzanden. Als toestemming wordt verleend voor de kap, moet de gekapte oppervlakte minimaal worden gecompenseerd door bosaanleg elders. Als de betreffende grondeigenaar geen andere natuur heeft die hij om kan vormen naar bos, betekent dit dat hij landbouwgrond moet bebossen met de bijbehorende grondwaardedaling tot gevolg. Deze zware financiële last veroorzaakt een rem op de omvorming van bos naar andere vegetatietypen.

De KNBV is van mening dat het bespreekbaar moet zijn om toestemming te geven voor de omvorming van bos naar andere vegetatietypen zonder volledige compensatie. Hiervoor zullen strenge regels opgesteld moeten worden. Het omvormen van cultuurhistorisch, recreatief en/of ecologisch waardevolle boslocaties ligt niet voor de hand. Het uitgangspunt voor deze ontheffingsmogelijkheid zou dan ook moeten zijn dat er sprake moet zijn van een belangenafweging tussen bestemmingen als natuur, landschap en recreatie versus bos en de instandhouding van het totale Nederlandse bosareaal. Het ministerie van LNV zou een leidende rol moeten spelen bij het opstellen van de criteria en de toets. De toetsingen zouden onder aanvoering van de provincie uitgevoerd kunnen worden. De provincie heeft dan ook de verantwoordelijkheid om eventueel compensatiemogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld via de provinciale natuurdoelenkaart. Uiteraard dient een dergelijke uitvoeringsrichtlijn te gelden voor alle boseigenaren.

5. Aanbeveling

De KNBV stelt de minister van LNV voor om een werkgroep samen te stellen die gaat onderzoeken op welke wijze de onder 3 en 4 genoemde verbeterpunten in de Boswet tot stand kunnen worden gebracht en om de criteria en de toets op te stellen voor ontheffing van het compensatiebeginsel uit de Boswet voor de omvorming van bos in andere vegetatietypen. De KNBV is graag bereid om zitting te nemen in deze werkgroep.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.