Home >> Artikelen >> Natura 2000, een hulpmiddel of een papier tijger

Artikelen

Aardhuissymposium 2011

Natura 2000, een hulpmiddel of een papier tijger

Een Verslag van de Activiteitencommissie door Coos Aalbers
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op donderdag 3 maart 2011 vond in het Aardhuis, een prachtige locatie in het Kroondomein bij Hoog Soeren, in een zaal fraai gedecoreerd met jachttrofeeën en vanuit het gebouw zichtbare roedels roodwild in de bosrand, het jaarlijkse aardhuissymposium van de KNBV plaats. De KNBV kwam bijeen om de stelling "€œNatura 2000, een hulpmiddel of een papier tijger"€, te bediscussiëren.

Het symposium, dat was georganiseerd door de activiteitencommissie van de KNBV, werd geopend door de dagvoorzitter, Rino Jans (Unie van Bosgroepen). De processen rondom de zogeheten aanwijzingsgebieden voor Natura 2000 zijn recentelijk veranderd. Voor de voor Natura 2000 gebieden opgestelde en nog op te stellen beheersplan(en) gelden vernieuwingen zoals een andere benadering van vaststelling habitattypen.

Marianne van der Veen, werkzaam bij provincie Gelderland, ging in op de stand van zaken en het toekomstperspectief van Natura 2000. Ze sprak over "€˜wie doet wat"€™, van "€˜aanwijzing tot uitvoering"€™ en de vorderingen rond de beheersplannen voor Natura 2000 gebieden. Ze nam de Veluwe, verreweg het grootste Natura 2000 gebied in haar provincie, als voorbeeld en vervolgde haar betoog met oog op ontwikkeling- en behoudsdoelen voor dat gebied.

Rienk-Jan Bijlsma van Alterra ging in op de natuurkwaliteit van bos en het bosgebruik binnen Natura 2000. Hij verklaard het tot stand komen van de habitatkaart door gehanteerde criteria. Voor de Veluwe moeten kwaliteitsverbetering en oppervlaktevergroting van de boshabitats plaatsvinden. In 2008 zijn de criteria aangepast, sindsdien wordt geclassificeerd op oude bosbodems en oude boskernen. Bijlsma pleitte voor kwaliteitsverbetering en duidelijke zonering van natuur en productiefuncties op grond van bodemkaarten. Oude boskernen bevatten resten van populaties waaruit de oorspronkelijke vegetatie kan terugkeren. Dat is potentie. Duurzaam houtoogsten hieruit is mogelijk maar de aftakelingsfase van oude bomen wordt daardoor verhinderd.

Frank Gorter gaf een inleiding op "€œNatura 2000, slot of sleutel?"€ en droeg het over aan Oene Gorter eigenaar van Landgoed Welna. Een pleidooi voor integraal natuurbeleid, waarbij de verschillende functies op landgoed opgestapeld zijn en op den duur zullen renderen. Oene Gorter voert, naar eigen zeggen, een kruistocht en pleit daarin voor het integraal natuurbeleid de "€˜Saldo benadering"€™ via concessies. Dit staat voor de combinatie van natuur met renderen van het landgoedbeheer, vastgelegd voor een periode van langer dan tien jaar. In zijn opvatting is Natura 2000 een "€˜slot"€™ vanwege alle wet- en regelgeving. Maar Natura 2000 kan ook een "€˜sleutel"€™ zijn. Plaatselijke omstandigheden bepalen bescherming maar ook mogelijkheden. Hoe is deze deur te openen? Dit kan door te redeneren vanuit het gebied (eigendom overschrijdend) en op landschappen als geheel. Het samenbrengen van publiek en privaat belang en streven naar voor beide positief saldo. De integratie van overheid en bedrijfsleven betekent ook vergroting van maatschappelijk draagvlak en bereidheid tot dragen gezamenlijk risico bij langjarige trajecten. De discussie die volgde ging onder meer over de natuurbelangen, botsend of niet, met de wil tot ontwikkelen en rendabel beheer. De provincie Gelderland bleek geïnteresseerd in de saldobenadering en sloot niet uit dat het bij een oppervlak groter dan 5 ha een bruikbare methode kan zijn. Echter, een onderbouwing en procedureplicht met de kosten daaraan zal altijd aan de orde blijven. De discussie ging vervolgens over de aard van de concessies, de saldobenadering, kwaliteitscriteria van bos- en andere habitattypen en het beheer daarvan. Sprekers van deze middag hadden zeer uiteenlopende achtergronden en redeneringen. Door dit symposium werd "€˜Natura 2000"€™ vanaf verschillende kanten belicht, kwam discussie op gang zodat er voldoende stof tot napraten was bij de afsluitende borrel.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.