Home >> Artikelen >> Particulier landgoed Den Treek

Artikelen

Excursieverslag van 25 september 2009

Particulier landgoed Den Treek

Een Verslag van de Commissie bosgeschiedenis door Jim van Laar, Peter Schütz en Martijn Boosten
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 25 september jongstleden heeft de Commissie Bosgeschiedenis haar tweede excursie gehouden. Dit keer werd Den Treek-Henschoten bij Leusden bezocht, dat met zijn bijna 2000 hectare het grootste particuliere landgoed op de Utrechtse Heuvelrug is.

Tijdens de excursie waren 24 personen, inclusief enkele nazaten van de stichter W.H. de Beaufort (1775-1829) en het dagelijks beheer, aanwezig. Gepensioneerde houtvesters, kersvers afgestudeerde bos- en natuurbeheerders en andere belangstellenden ontmoetten elkaar om kennis te nemen van 200 jaar bosbouw en bosbeheer. Na de ontvangst schetste Willem de Beaufort, één van de vennoten van het landgoed, de betekenis van zijn voorvaderen voor de bosbouw en bosontwikkeling op de verschillende aaneengelegen landgoederen. Daarbij kwam ook de dynamiek in het grondbezit aan de orde. Landgoederen zijn immers in meerdere opzichten altijd in beweging.

Tijdens de excursie werd bij een 13-tal punten stil gestaan voor een toelichting op de beheerhistorie en de specifieke bijzonderheden van de bezochte plek. De afwisseling op het landgoed is groot, ook op relatief korte afstand. Dit heeft alles te maken met de ligging van het landgoed op de overgang van de Gelderse Vallei naar de voormalige heide en stuifzandgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. De excursie startte bij een elzenbroekbos en de onder invloed van kwelwater staande schraalgraslanden. De excursie leidde vervolgens langs een dennenbezaaiing uit omstreeks 1800 en een dubbele grenswal die het particuliere eigendom scheidde van de gemeenschappelijke gronden. Hierna kwamen de deelnemers bij een stuk bos dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gekapt als belemmeringsstrook. Via heide-ontginningen en stuifzandbebossingen kwam het gezelschap in het Oude Treekerbos met zijn plenterachtige structuur. Frederik van Tuyll, eveneens medevennoot, kwam in zijn bosbouwkundige uiteenzetting tot de conclusie dat er geen sprake kon zijn van een echt plenterbos. Het bosbeeld is evenwel indrukwekkend en vormt een uitdaging voor de huidige beheerders.

Via de oude veedrift begaven de deelnemers zich tenslotte naar het beheerkantoor om daar nog even na te praten onder het genot van een drankje. Entourage, het weer, de gesprekken en discussies maakten het tot een inspirerende middag.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.