Home >> Artikelen >> Statuten

Artikelen

Statuten

Een Statuten van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Zoals deze sedert de statutenwijziging van 7 oktober 1997 luiden.

 • NAAM, ZETEL, DUUR
 • DOEL
 • WERKWIJZE
 • ERELEDEN, LEDEN EN DONATEURS
 • BESTUUR
 • LEDENVERGADERINGEN
 • STEMMINGEN EN VERKIEZINGEN
 • STATUTENWIJZIGING
 • ONDERVERENIGINGEN
 • ONTBINDING
 • OVERGANGSBEPALING

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: ‘Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging’ en is gevestigd te Utrecht.
 2. De vereniging, oorspronkelijk opgericht op 1 oktober 1910 is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De vereniging is bij besluit van Hare Majesteit de Koningin de dato 20 juli 1960 het predikaat ‘Koninklijke’ verleend.
 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de verschillende functies die het bos kan vervullen. Onder bos worden mede verstaan laan- en rijbeplantingen, houtwallen, boomgroepen en dergelijke.
 2. De vereniging tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
  1. Studie, gedachtenwisseling en standpuntbepaling inzake vraagstukken betreffende het door de vereniging bestreken vakgebied.
  2. Het (mede) verantwoordelijkheid dragen voor het (doen) uitgeven van een tijdschrift en andere publikaties.
  3. Het wekken van belangstelling voor de bosbouw bij brede lagen van de bevolking en de politiek.
  4. Alle andere middelen welke haar ten dienste staan en aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

WERKWIJZE

Artikel 3

 1. Nadere bepalingen betreffende de werkwijze van de vereniging worden omschreven in een huishoudelijk reglement, dat geen bepaling mag bevatten, strijdig met deze statuten.

ERELEDEN,LEDEN EN DONATEURS

Artikel 4

 1. De vereniging bestaat uit ereleden, leden en donateurs.

Artikel 5

 1. Voor het erelidmaatschap komen in aanmerking leden van de vereniging, die zich jegens haar bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt en personen, die zich op het door de vereniging bestreken vakgebied bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt.
 2. De benoeming tot erelid geschiedt door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of op schriftelijke voordracht van tenminste 20 ereleden en/of leden.
 3. Voor een besluit, als gesteld in het tweede lid, is tenminste drievierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist.
 4. Ereleden hebben dezelfde rechten als de leden; zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 6

 1. Voor het lidmaatschap komen natuurlijke personen in aanmerking. Nadere voorwaarden voor het lidmaatschap worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
 2. Het aanvragen van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
 3. Het bestuur beslist over het aannemen van leden.
 4. Wordt een aanvrager door het bestuur afgewezen, dan staat hem schriftelijk beroep open op de ledenvergadering. In dit geval stelt het bestuur de betrokkene op de hoogte van deze beroepsmogelijkheid.
 5. Het besluit tot het aannemen van een lid op grond van het in het vierde lid vermelde beroep vereist de volstrekte meerderheid van de in de ledenvergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 7

 1. Als donateur komen in aanmerking:
  1. natuurlijke personen;
  2. rechtspersonen.
 2. Het aanvragen van het donateurschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
 3. Het bestuur beslist over het aannemen van donateurs.

Artikel 8

 1. Ereleden, leden en donateurs hebben het recht deel te nemen aan alle ledenvergadering en andere activiteiten, die door de vereniging worden georganiseerd. Het bestuur is echter bevoegd de donateurs uit te sluiten van bepaalde ledenvergaderingen of gedeelten daarvan.
 2. De ereleden en leden zijn stemgerechtigd.

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid;
  3. vervallenverklaring door het bestuur;
  4. royement door de ledenvergadering.
 2. Opzegging kan slechts per verenigingsjaar geschieden en wel schriftelijk bij het bestuur vóór 1 december van het jaar, voorafgaande aan het verenigingsjaar, waarop de opzegging betrekking heeft.
 3. Vervallenverklaring door het bestuur geschiedt wegens het niet betalen van de verschuldigde contributie over tenminste twee verenigingsjaren. Het bestuur gaat niet over tot vervallenverklaring, dan nadat het de betrokkene ten laatste bij aangetekende brief tot betaling van de achterstallige contributie heeft gemaand.
 4. Royement kan alleen worden toegepast, indien een erelid of lid het lidmaatschap onwaardig is. Royement geschiedt door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drievierde van de uitgebrachte geldige stemmen op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel aan de ledenvergadering van tenminste 20 ereleden en/of leden.

Artikel 10

 1. Het bestuur besluit over het al dan niet toelaten van genodigden bij ledenvergaderingen en andere activiteiten.

BESTUUR

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste 5 en ten hoogste 9. Het aantal wordt door de ledenvergadering bepaald.
 2. De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering uit de ereleden en/of leden.
 3. De voorzitter wordt als zodanig door de ledenvergadering gekozen.
 4. Overigens verdeelt het bestuur de functies onderling, met dien verstande dat één bestuurslid als ondervoorzitter, één als secretaris en één als penningmeester wordt aangewezen. Ook is het bestuur bevoegd in plaats van een secretaris en een penningmeester één bestuurslid als secretaris/penningmeester aan te wijzen.

Artikel 12

 1. Een bestuurslid wordt voor de tijd van 3 jaren gekozen, ook in geval van de vervulling van een tussentijdse vacature.
 2. Een aftredend bestuurslid is éénmaal terstond herkiesbaar.

Artikel 13

 1. Het bestuur blijft wettig samengesteld zolang er minder vacatures zijn dan zittende leden.

Artikel 14

 1. De voorzitter tezamen met de secretaris van het bestuur of hun plaatsvervangers vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte en komen op voor haar belangen, waar het zulks nuttig oordeelt.
 2. Het bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit en draagt de verantwoordelijkheid voor het juiste beheer van de bezittingen van de vereniging en van de door haar gestichte of aan haar zorgen toevertrouwde fondsen.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 15

 1. De vereniging kent 2 soorten ledenvergaderingen:
  1. gewone ledenvergaderingen;
  2. buitengewone ledenvergaderingen.
 2. Tenzij zulks naar het oordeel van het bestuur wegens belangrijke omstandigheden niet mogelijk is, worden jaarlijks 2 gewone ledenvergaderingen gehouden.
 3. Buitengewone ledenvergaderingen worden door het bestuur belegd:
  1. indien het bestuur dit wenselijk oordeelt;
  2. indien tenminste 20 ereleden en/of leden de wens daartoe te kennen geven. De aanvraag dient schriftelijk en met vermelding van de te behandelen punten bij het bestuur te geschieden.
 4. In dit laatste geval is het bestuur verplicht deze ledenvergadering te doen plaatshebben binnen 2 maanden, nadat het verzoek is binnengekomen.
 5. Blijft het bestuur in gebreke de ledenvergadering binnen 2 maanden te houden. dan hebben de aanvragers het recht deze zelf uit te schrijven.

Artikel 16

 1. De agenda van een ledenvergadering moet tenminste 14 dagen voor de vergadering aan de ereleden, leden en donateurs worden toegezonden, hetgeen ook kan geschieden door publikatie in het tijdschrift.
 2. Met uitzondering van voorstellen als genoemd in artikel 20, lid 1 en artikel 22, lid 1 worden voorstellen, die niet op de agenda voorkomen, op de ledenvergadering behandeld, wanneer de (volstrekte) meerderheid van de aanwezige ereleden en leden zich hiervoor verklaren. Met uitzondering van de voorstellen inzake onderwerpen, genoemd in artikel 19 van deze statuten, kan hierover ook een beslissing worden genomen, tenzij het bestuur besluit de beslissing tot de eerstvolgende ledenvergadering aan te houden.
 3. De verdere regeling van de ledenvergaderingen geschiedt bij huishoudelijk reglement

STEMMINGEN EN VERKIEZINGEN

Artikel 17

 1. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
 2. Alleen voor de benoeming van ereleden kan het bestuur bij rondzendbrief een stemming houden. Bij het voorstel wordt een blanco stembiljet gevoegd, dat aan het bestuur dient te worden teruggevonden. De stemming per rondzendbrief staat gelijk aan een stemming in een ledenvergadering. Niet terug ontvangen stembiljetten worden als ongeldig beschouwd.

Artikel 18

 1. Voor het nemen van besluiten, met uitzondering van die, betreffende de onderwerpen, waarvoor in deze statuten uitdrukkelijk anders is aangegeven, wordt steeds de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Blanco stemmen worden ongeldig gerekend.
 2. Bij staking van stemmen over voorstellen met betrekking tot personen vindt herstemming plaats Indien de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.
 3. Bij staking van stemmen over voorstellen met betrekking tot zaken is het voorstel verworpen.
 4. Nadere regeling van stemmingen geschiedt bij huishoudelijk reglement.

Artikel 19

 1. Stemmingen ter vervulling van bestuursplaatsen, over beroep bij aanneming van leden, over royement van ereleden en leden, over wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement en over tussentijdse ontbinding van de vereniging zijn alleen mogelijk wanneer daarvan vooraf mededeling is gedaan op de agenda van de ledenvergadering.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

 1. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts in behandeling worden genomen, wanneer het op de agenda van de ledenvergadering is geplaatst en, voorzien van een toelichting, tenminste een maand vóór de ledenvergadering aan de ereleden, leden en donateurs is toegezonden.
 2. Het voorstel kan uitgaan van het bestuur of van tenminste 20 ereleden en/of leden.
 3. Indien het voorstel niet uitgaat van het bestuur, moet het schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.
 4. Het bestuur is alsdan verplicht dit voorstel op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering te plaatsen en de gegeven toelichting en een beschouwing mijnerzijds tenminste één maand vóór de ledenvergadering aan de ereleden, leden en donateurs toe te zenden.
 5. Een voorstel tot wijziging van de statuten vereist om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste drievierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

ONDERVERENIGINGEN

Artikel 21

 1. De ledenvergadering kan onderverenigingen instellen en ontbinden. Zij bepaalt bij de instelling de doelstellingen en het werkterrein van de ondervereniging.
 2. Leden van de ondervereniging kunnen uitsluitend zijn de ereleden en de leden van de vereniging, die hiertoe de wens te kennen geven.

ONTBINDING

Artikel 22

 1. Een voorstel tot tussentijdse ontbinding van de vereniging kan slechts in behandeling worden genomen, wanneer het op de agenda van de ledenvergadering is geplaatst. Het voorstel dient, voorzien van een toelichting, tenminste één maand voor de ledenvergadering aan de ereleden, leden en donateurs te worden toegezonden.
 2. Het voorstel kan uitgaan van het bestuur of van tenminste 20 ereleden en/of leden.
 3. Indien het voorstel niet uitgaat van het bestuur, moet het schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.
 4. Het bestuur is alsdan verplicht het voorstel op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering te plaatsen en de gegeven toelichting en een beschouwing mijnerzijds tenminste één maand vóór deze ledenvergadering aan de ereleden, leden en donateurs toe te zenden.
 5. Een voorstel tot ontbinding vereist om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste drievierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, terwijl tenminste de helft van het aantal ereleden en leden in de ledenvergadering aanwezig moet zijn.
 6. Is de helft van het aantal ereleden en leden niet aanwezig, dan heeft geen stemming plaats, doch wordt een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven tenminste één maand en ten hoogste twee maanden later. In deze ledenvergadering kan een voorstel tot ontbinding worden aangenomen met een meerderheid van drievierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige ereleden en leden.

Artikel 23

 1. Het bestuur, dat op het ogenblik van ontbinding zitting heeft, is met de liquidatie belast.
 2. Het batig saldo van de vereniging moet worden bestemd voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomende met de doelstelling van de vereniging, door de ledenvergadering bij meerderheid van stemmen aan te geven.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 24

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 hebben de ten tijde van de statutenwijziging zittende bestuursleden het recht als zittingsduur de bepaling aan te houden, zoals deze gesteld zijn in artikel 12 van de vorige statuten

Reacties

Er zijn nog geen reacties.