Home >> Artikelen >> Strategienota 2002

Artikelen

Strategienota 2002

Een Nota van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Strategienota KNBV 2002

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging wil een nieuwe impuls geven aan de vereniging. Naar de mening van het bestuur is het noodzakelijk te kijken waar we nu staan, maar vooral ook naar de toekomst te kijken. De wereld om ons heen verandert snel, het bos verandert langzaam mee, maar wordt geacht functies te blijven vervullen waarom de maatschappij vraagt.

Om te kijken waar we nu staan heeft het bestuur onderzoek gedaan naar het imago van de Vereniging. De resultaten daarvan zijn besproken in de ledenvergadering en van het interne imago-onderzoek, dat is uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, zijn de resultaten in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift gepubliceerd. Deze onderzoeken staan mede aan de basis van de strategienota van het bestuur. De strategienota is tweemaal in een ledenvergadering besproken.

De nota is voor het bestuur slechts een instrument om nieuw leven in de vereniging te blazen. Inmiddels mogen we constateren dat nieuwe initiatieven gestart zijn, zoals de Web-site en de organisatie van het Bosdebat. Het gaat ons dus niet zozeer om de strategienota, van meer belang zijn de initiatieven die vanuit de leden gestart worden.

Inhoud

 • Missie, doel en visie
 • Rollen en taken van betrokkenen
 • Thema’s voor de nabije toekomst
 • Instrumenten en middelen
 • Samenwerking met derden

1. Missie, doel en visie

1.1 Missie van de KNBV

Bos heeft op velerlei manieren betekenis voor de maatschappij. Dat komt tot uitdrukking in het brede scala aan betrokkenen dat kan worden gedefinieerd: van bosgebruikers tot bosbeheerders en bosbeleidsmakers. Gebruik van bos roept vragen op over het te voeren beheer: hoe moeten we omgaan met deze natuurlijke hulpbron om optimaal te kunnen voorzien in de behoeften van de maatschappij? Om deze vragen te beantwoorden is er bij mensen die zich beroepshalve met bos bezig houden, behoefte aan een platform voor discussie, kennisuitwisseling, visievorming en standpuntbepaling, alsmede aan een apparaat voor communicatie, belangenbehartiging en standpunt-uitdraging, zowel mét als náár het maatschappelijke krachtenveld.

De KNBV biedt zowel het platform als het apparaat voor het debat over bos in de Nederlandse maatschappij. De KNBV wil daarmee een bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke, ecologische en economische duurzaamheid van bos en bosbeheer in Nederland.

1.2 Statutair doel, aandachtsgebied en doelgroepen van de KNBV

Het statutaire doel van de KNBV omvat: "het bevorderen van de bosbouw in al haar facetten, met het oog op verschillende functies die het bos kan vervullen". Het gaat daarbij om houtproductie, natuurbescherming, recreatie, milieu, en landschappelijk decor.

Het aandachtsgebied van de KNBV bestaat uit bos, bomen en bosschages. Het gaat daarbij om zowel het (biologisch) duurzaam functioneren van deze objecten, als om de maatschappelijke functies die deze objecten vervullen. Dit betekent ook dat het bos steeds in relatie tot zijn fysieke en maatschappelijke omgeving bezien moet worden.

De KNBV onderscheidt twee doelgroepen: 1. de leden van de KNBV (die binnen de vereniging vooral belang hebben bij het "€˜het platform"€™), en 1. alle maatschappelijke groeperingen, sectoren, overheden en individuen die voor de bosbouwsector van belang zijn (die bediend worden door het "€˜apparaat"€™).

Visie

Het Nederlandse bosareaal is in bezit van diverse eigenaren en vervult een grote verscheidenheid aan functies. De functies van de groene leefomgeving, en daarmee ook het bos, bepalen bij een toenemende welvaart ook in toenemende mate de kwaliteit van het leven. Door een toenemende bevolkingsdruk zal de aanspraak op deze functies, en de bosbouwkundige invulling ervan, toenemen. Afhankelijk van de maatschappelijke vraag, en de doelstelling van de boseigenaar kunnen accenten in functievervulling tot uiting komen. De eigenaar maakt daarbij zijn keuzes in het stramien van wetgeving (hard), maatschappelijke wensen (zachter), en haalbaarheid. Voor de realisatie is de bosbouw zijn instrument. De bosbouw zet de in gang gezette verandering naar meer op natuurlijke processen inspelende beheerssystemen, als geïntegreerd, natuurlijk bosbeheer en Pro Silva, voort. Met een verbeterde communicatie en marketing kan bos en bosbouw rekenen op een vergroot maatschappelijk draagvlak.

Voor een goede functievervulling moet het bos gezond zijn. Voor een gezond bos is voldoende water van goede samenstelling nodig; herstel van regionale en lokale watersystemen biedt de meeste garantie voor duurzaamheid. De depositie van verzurende en vermestende stoffen moet teruggebracht worden tot dichtbij het natuurlijke niveau.

Bos als drager van de groene infrastructuur levert veel collectieve voordelen. De bosbouw heeft in de afgelopen decennia verzuimd deze maatschappelijke baten te verzilveren. Zolang deze baten niet via profijtbeginsel vergoed (kan) worden, zal een basisvergoeding van de overheid noodzakelijk blijven. Voor kostenopdrijvende factoren zoals aansprakelijkheidsrisico"€™s, waterschapslasten, toezicht en vandalisme moet vergoeding buiten het bosbedrijf gezocht worden.

Teneinde een robuuste groene infrastructuur te realiseren moet het areaal met bos en bomen in Nederland de komende 25 jaar minstens verdubbelen. Op slimme manieren zijn daarbij diverse (nieuwe) functiecombinaties te realiseren, onder meer op het gebied van wonen, recreatie, gezondheid en veiligheid.

Rollen en taken van betrokkenen

Van de leden van de KNBV wordt verwacht dat zij actief participeren in het platform en bijdragen aan het apparaat. De leden dragen onder meer onderwerpen aan, brengen kennis in, en nemen deel aan visievormende en standpuntbepalende discussies.

Het bestuur van de KNBV faciliteert het platform en het apparaat. Het bestuur neemt initiatieven tot opiniërende discussies, stuurt activiteiten aan, definieert resultaten van discussies en activiteiten, houdt voeling met maatschappelijke ontwikkelingen, en stemt gebaseerd op het voorgaande de jaarlijkse thematiek af. Het bestuur draagt derhalve direct verantwoording voor de vertaalslag tussen missie en verenigingsthematiek. Het bestuur draagt de standpunten van de KNBV waar mogelijk en nodig uit, en draagt er zorg voor dat de KNBV wordt erkend als deskundig aanspreekpunt.

3. Thema’s voor de nabije toekomst

De KNBV vormt een platform voor discussie, kennisuitwisseling, visievorming en standpuntbepaling. De thema"€™s die hierbij centraal staan komen voort uit de maatschappelijke ontwikkeling in brede zin. De keuze van thema"€™s zal vooral vanuit de leden van de vereniging moeten komen. In een eerste inventarisatie door het bestuur zijn de volgende potentiële thema"€™s geïdentificeerd:

 • Uitdiepen van de duurzaamheidsaspecten over alle bosfuncties
 • Het bosbedrijf van de toekomst
 • In kaart brengen van niet-bosgebonden kosten ten laste van de boseigenaar
 • De vitaliteit van het bos na jaren milieubeleid
 • (Nieuwe) bossen voor (nieuwe) functiecombinaties
 • Nieuwe stadsbossen
 • Rivierbegeleidende bossen
 • Financiering van maatschappelijke kosten en vergoeding van opbrengsten
 • Herijken van “heilige huisjes” en “gegevenheden” (zoals LEI-cijfers, geïntegreerd bosbeheer, “stepping stones” in het landschap ten behoeve van migratie, vitaliteitsonderzoek, bosomvorming naar stuifzand, Programma Beheer)

4. Instrumenten en middelen

De KNBV staan verschillende instrumenten ter beschikking om zowel de inhoudelijke discussie te kunnen voeren (het platform) als de communicatie vorm te geven (het apparaat). Dit overzicht is geen statisch gegeven. De KNBV gaat met zijn tijd mee en zoekt ook steeds naar een vernieuwing en verbetering van de instrumenten. De KNBV draait nu vooral op het enthousiasme en inzet van vrijwilligers uit eigen ledenkring. Toch zal de KNBV verder moeten professionaliseren om haar ambitie waar te kunnen maken.

Instrumenten van het Platform:

 • Ledenvergaderingen
 • Studiekring
 • Activiteiten Commissie
 • Commissie Buitenland
 • Pro Silva
 • Tijdschrift (NBT) (als communicatiemiddel tussen bestuur en leden / leden en leden)
 • E-mail platform (als onderling communicatiemiddel)
 • Bosdebat

Instrumenten van het Apparaat:

 • Tijdschrift (NBT);
 • Website;
 • PR-video;
 • Probos;
 • Position papers/publieksversies;
 • Individueel overleg van bestuur met derden.

5. Samenwerking met derden

Het bestuur zoekt samenwerking met derden om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het betreft onder meer het Bosschap, de Boomfeestdag, Groeneveld, de Federatie Particulier Grondbezit, de bos- en natuurterreinbeherende organisaties, milieu organisaties, recreatie organisaties, de KNNV, AVIH, Manifestatie Bos en Bomen, de Europese zusterorganisaties.

Herfst 2002.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.