Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2003

Artikelen

156e ledenvergadering op 31 oktober 2003 te Ellecom

Verslag ALV najaar 2003

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen
 • Bestuursvoorstel: Beëindigen van het uitgeven van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift met ingang van 1 januari 2004.
 • Werkzaamheden bestuursmedewerker
 • Begroting 2004
 • Mutaties in bestuur en commissies
 • Mededelingen door commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

De voorzitter J. Kuper opent om 9.40 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De voorzitter verontschuldigt de bestuursleden H. Bartelink en Th. Meeuwissen die wegens werkzaamheden niet aanwezig kunnen zijn.

Notulen

De Notulencommissie, bestaande uit de leden J.W. Koolen, J. Oorschot en E. Pelinck heeft de notulen doorgenomen en in orde bevonden. De notulen worden door de ledenvergadering zonder verdere opmerkingen vastgesteld, met dank aan de Notulencommissie en de secretaris.

Benoeming Notulencommissie

Als Notulencommissie voor deze vergadering hebben de leden C. van Drie, S. de Vries en Y. IJzerman zich beschikbaar gesteld. De vergadering gaat bij acclamatie met hun benoeming akkoord.

Mededelingen

Berichten van verhindering en ledenbestand

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden H. Bartelink, C. van Goor, J. Lub, Th. Meeuwissen en D. Nijland.
De secretaris T. Winkelman deelt de vergadering mee dat het ledenbestand per oktober 2003 bestaat uit 476 leden, 74 studentenleden en 56 donateurs.

Overige mededelingen

Vanuit het bestuur zijn er geen overige mededelingen te doen.

Bestuursvoorstel: Beëindigen van het uitgeven van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift met ingang van 1 januari 2004.

De voorzitter belicht in het kort de voorgeschiedenis, onder verwijzing naar de bijlage bij de agenda. In voorgaande ledenvergaderingen is meermalen gesproken over de toekomst van het NBT en over de mogelijkheden het tijdschrift een kwaliteitsimpuls te geven. De definitieve stoot die tot dit bestuursvoorstel heeft geleid was het voornemen van met Ministerie van LNV om het Vakblad Natuurbeheer op te heffen. Na onderhandelingen zijn van LNV forse garanties gekregen voor de financiering van de uitgave van een nieuw blad. LNV heeft daarbij echter als voorwaarde gesteld dat het blad onafhankelijk moet zijn. Daartoe is een stichting opgericht, zijn statuten opgesteld en is een redactie geformeerd. Op 17 september is een informatiemiddag gehouden waarin de plannen zijn toegelicht. Het bestuur beseft dat opheffen van het NBT een pijnlijk besluit is, maar ziet dit als enige optie om in Nederland een kwaliteitsblad op het gebied van bos- en natuurbeheer in stand te houden. De ledenvergadering moet zich hier nu over uitspreken. A. van Weelderen vraagt of de twee bestuurszetels van de KNBV in het nieuwe stichtingsbestuur statutair zijn vastgelegd. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend en vult hierop aan dat statutenwijziging alleen mogelijk is na goedkeuring door het bestuur van de KNBV.
Y. IJzerman vraagt welke andere organisaties in het nieuwe tijdschrift deelnemen. De voorzitter antwoordt dat de KNBV hierin samenwerkt met de Stichting Bos en Hout, die zal stoppen met de uitgave van de Bos en Hout Berichten.
Y. IJzerman vraagt hoe de inhoud verdeeld zal worden over de aandachtsvelden bos, natuur en landschap. De voorzitter antwoordt dat dit gedeeltelijk samenhangt met de verdeling binnen de redactie, maar nog veel meer afhangt van de inbreng vanuit het veld. De KNBV, en dus de leden, hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Verder is het tijdschrift statutair ook het communicatiemiddel van de KNBV als vereniging. Deze mogelijkheid moet zeker worden benut.
F. Mohren vraagt zich af of het opheffen van het NBT niet zal leiden tot gedeeltelijk identiteitsverlies van de KNBV. De voorzitter antwoordt dat de KNBV zichzelf herkenbaar moet maken door de invulling van de verenigingspagina’s.
A. Willems vraagt hoe het bestuur de levensvatbaarheid van het nieuwe tijdschrift ziet. Naar verluid wordt gemikt op 2000 betalende abonnees. Waar moeten die vandaan komen? Het Vakblad Natuurbeheer is nu gratis. De voorzitter antwoordt dat de oplage van het NBT nu ongeveer 1000 stuks is voor leden en losse abonnees. LNV garandeert de eerste vier jaar 400 tijdschriften af te nemen als collectief abonnement. Staatsbosbeheer valt hier buiten. Verder wordt er van uitgegaan dat een deel van de abonnees van het Vakblad Natuurbeheer nu een betaald abonnement op het nieuwe tijdschrift zal nemen. Daarnaast zal geprobeerd worden bij grote terreinbeherende instanties als Natuurmonumenten, provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer collectieve abonnementen af te sluiten. A. Willems heeft hier zijn twijfels bij, maar hij hoopt dat het lukt.
E. Pelinck vraagt of het KNBV-logo op het nieuwe blad komt. De voorzitter antwoordt dat dit niet kan, omdat het een onafhankelijk blad moet zijn. Het logo kan wel op de verenigingspagina’s. E. Pelinck wil er toch voor pleiten. De voorzitter zal dit doorspelen, maar acht de kans klein.
S. Bonekamp vraagt wat de gevolgen zijn voor het studentenlidmaatschap. De voorzitter antwoordt dat de KNBV voorlopig honderd gratis abonnementen voor de studentleden krijgt. Mogelijk moet dit in een later stadium opnieuw worden bezien, maar het idee is in elk geval dat er een goedkoop studentenabonnement mogelijk is.
J. de Vries vraagt wat het nieuwe tijdschrift gaat kosten. De voorzitter meldt dat een los abonnement "‚¬ 48 zal gaan kosten. Binnen een collectief abonnement bedragen de kosten € 40.
H. Schanz vraagt of er relaties zijn met andere bestaande tijdschriften. De voorzitter antwoordt dat er in de voorgaande jaren veel gesprekken zijn gevoerd met allerlei partijen, maar dat dit nooit tot een product heeft geleid. Nu zal er per januari 2004 wel een goed product op tafel liggen. Misschien dat andere partijen daarna toch geïnteresseerd zijn.
H. Heybroek merkt op dat de statuten van de nieuwe stichting van belang zijn. Zijn deze voor de leden van de KNBV beschikbaar? De voorzitter zegt dat deze statuten op de informatiemiddag van 17 september op tafel zijn geweest en uiteraard beschikbaar zijn. Bekeken zal worden of ze op de KNBV-website geplaatst kunnen worden.
M. van den Ham vraagt hoe de abonnementskosten in relatie staan tot de kosten van het lidmaatschap van de KNBV. De voorzitter antwoordt dat een deel van de inkomsten van de KNBV bestond uit de opbrengsten van de losse abonnementen. Dat valt nu weg. Netto zal er daarom weinig veranderen voor het lidmaatschap van de KNBV, maar er wordt wel een kwalitatief beter blad voor geleverd.
De voorzitter brengt vervolgens het bestuursvoorstel in stemming. Er zijn geen tegenstemmers of onthoudingen, zodat het voorstel is aangenomen. L. Oldenkamp merkt op dat het voorstel op deze manier toch wat mager wordt afgedaan. Hij spreekt zijn waardering uit voor het Bestuur en de Redactieraad NBT voor de manier waarop deze zaak is aangepakt, zowel inhoudelijk als communicatief. Hij heeft het volste vertrouwen dat het goed komt. De vergadering stemt met applaus met zijn woorden in.

Werkzaamheden bestuursmedewerker

Het afgelopen jaar heeft de bestuursmedewerker P. Jansen een aantal werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur verricht. Over het algemeen betreft dit zaken waar de bestuursleden zelf onvoldoende tijd aan kunnen besteden, zoals:

 • Opstellen van een communicatieplan;
 • Fondsenwerving;
 • Opzetten van een sponsorstrategie;
 • Een wervingsactie voor leden en donateurs;
 • Opstellen van een projectplan voor het symposium Bos en Water, dat in 2004 zal worden georganiseerd;
 • Werkzaamheden ten behoeve van de opzet van het nieuwe Vakblad Natuur Bos Landschap;
 • Artikelen in diverse bladen;
 • Allerlei hand- en spandiensten.

Thans wordt gewerkt aan het werven van externe financiering voor het symposium Bos en Water en aan een stuk over samenwerking met andere organisaties.
Het bestuur wil deze ondersteuning graag voortzetten. D. de Groot vraagt hoe de financiering zal plaats vinden. Voor het afgelopen jaar dat als proefperiode gold, is geld vrijgemaakt uit het vermogen. Hoe zal dit in de toekomst gaan? De voorzitter antwoordt dat het helaas niet is gelukt externe financiering te vinden om de aanstelling mee te bekostigen. Voor 2004 is in de begroting ruimte gemaakt voor voortzetting van de ondersteuning op basis van 1 dag per week.

Begroting 2004

Begroting KNBV

De penningmeester N. Welle licht de begroting toe. Het Nederlands Bosbouw Tijdschrift is zowel aan de kosten- als aan de batenkant geheel uit de begroting verdwenen. Daarvoor in de plaats is gekomen een collectief abonnement op het Vakblad Natuur Bos Landschap. Bij de inkomsten uit contributies is rekening gehouden met de reeds bij de begrotingsbehandeling voor 2003 voorgestelde verhoging. Deze verhoging is noodzakelijk om de aanstelling van de bestuursmedewerker te kunnen voortzetten. Deze kosten drukken nu geheel op de exploitatiebegroting; er worden geen gelden uit het vermogen vrijgemaakt. De secretariaatskosten zijn naar beneden bijgesteld; het nieuwe administratiekantoor werkt goedkoper dan het vorige. De overige begrotingsposten wijken weinig af van voorgaande jaren. A. van der Waart merkt op dat de bij de begroting als vergelijking gegeven jaarcijfers 2002 niet overeenkomen met de cijfers van het financieel verslag 2002. De penningmeester zegt toe hier in de volgende vergadering op terug te komen.
Verder herinnert A. van der Waart er aan dat de contributieverhogingen waartoe vorig jaar besloten is, niet alleen bedoeld waren voor de professionele ondersteuning van het bestuur, maar ook voor verhogen van de externe bekendheid van de KNBV. Hoe is de stand van zaken daarmee? De penningmeester antwoordt dat de bestuursmedewerker ook tijd besteed aan voorlichting en PR. Voorbeelden in dit verband zijn de acties voor sponsorwerving en ledenwerving.
Y. IJzerman vraagt met welk bedrag de contributie verhoogd gaat worden. De penningmeester antwoordt dat dit € 20 is. Er zijn verder geen vragen meer. De begroting wordt vervolgens door de vergadering vastgesteld.

Vaststelling contributie en minimumdonatie

Voor 2004 worden de tarieven als volgt vastgesteld:

Contributies 2004
Gewoon lidmaatschap € 102,50
Gezinslid € 15,-
Seniorlid € 62,50
Donateur € 110,- (minimum bedrag)

Mutaties in bestuur en commissies

Bestuur

De voorzitter J. Kuper en het bestuurslid H. Bartelink zijn na een periode van 3 jaar aftredend en herkiesbaar. Beiden worden bij acclamatie voor een tweede periode herbenoemd.
De secretaris T. Winkelman is na twee bestuursperioden aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter spreekt hem kort toe en memoreert dat door twee verhuizingen van het secretariaat er de afgelopen jaren door de secretaris veel uren zijn gemaakt om de zaak draaiend te houden. Hij bedankt hem daarvoor en biedt namens de vereniging een afscheidscadeau aan.
Als opvolger wordt door het bestuur voorgesteld R. Jans. De vergadering stemt bij acclamatie met zijn benoeming in.
De scheidende secretaris bedankt de voorzitter voor zijn lovende woorden en zegt dat hij het werk steeds met plezier heeft gedaan. Bij het huidige administratiekantoor De Beek is het secretariaat in goede handen en hij draagt de zaken dan ook met een gerust hart over.
R. Jans introduceert zichzelf met een kort overzicht van zijn werkzaamheden in de bosbouwsector en neemt achter de bestuurstafel plaats.

Studiekring

J. van den Bos treed af als lid van de studiekring. De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van A. van Hees en J. Raggers als nieuwe leden.

Webredactie

C. van Vliet is afgetreden als lid van de webredactie. De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van E. Thomassen als nieuw lid.

Bestuur Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap

De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van J. Kuper en J. Beekhuis als bestuursleden van het Vakblad Natuur Bos Landschap namens de KNBV.
B. Claessens geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van het Vakblad Natuur Bos Landschap.
A. Willems spreekt zijn waardering uit voor het werk dat is verzet om het nieuwe vakblad van de grond te krijgen en wenst de redactie veel succes.
Op een vraag over de honorering voor de artikelschrijvers antwoordt Claessens dat er geen vergoedingsregeling is. Dit kan eventueel veranderen, wanneer de inkomsten uit advertenties dat toelaten.
L. Oldenkamp vraagt of het tijdschrift ook engelstalige summaries zal bevatten. Claessens antwoordt dat dit eventueel het geval is bij wetenschappelijke artikelen.
Gevraagd naar het opnemen van teksten op de website van het vakblad meldt Claessens dat eventueel beknopte samenvattingen op de site geplaatst zullen worden.

Mededelingen door commissies

Namens de Webredactie bedankt M. van den Ham scheidend redactielid C. van Vliet voor zijn bijdrage aan (het opzetten van) de website. Verder geeft zij aan dat de website goed heeft gefunctioneerd als platform voor de discussie over de fusie tussen het Bosbouwtijdschrift en het Vakblad Natuurbeheer.
Tot besluit maakt ze kort melding van de tweede bijeenkomst van het bosbeleidsnetwerk, getiteld “van Calimero tot Superman”. De aanwezigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende bijeenkomst.
De voorzitter prijst de initiatiefnemers van het beleidsnetwerk en roept de aanwezigen op dit goede voorbeeld te volgen voor andere thema’s.
E. Pelinck merkt op dat het adres van de website van de KNBV niet op het briefpapier van de KNBV wordt vermeld. M. Houtzagers blikt kort terug op het Bosdebat dat in de zomer heeft plaatsgevonden. Hij meldt dat het Bosdebat in 2004 zal gaan over de omgang met gebruikers. Verder doet Houtzagers kort verslag van de Pro Silva activiteiten. Het thema in 2003 was “woodstock”. Met steun van het bestuur is daarover tevens een minisymposium gehouden. De discussieleiders hebben een training gevolgd bij Klingen. De voorjaarsexcursie van 2004 zal bosaanleg als thema hebben. F. Mohren meldt namens de studiekring dat de bijeenkomst van 2003 net als in het voorgaande jaar zal plaatsvinden in de vorm van een debat. M. Jacobi meldt namens de commissie buitenland dat er geen bijzonderheden zijn te melden. Op de vraag of er een excursie zal worden georganiseerd, antwoordt hij dat deze op het programma staat. B. Swart meldt namens de activiteitencommissie dat in het voorjaar van 2004 het thema water aan de orde komt tijdens het symposium Bos en Water en dat voor het najaar het thema houtproductie (hout is meer dan natuur) op het programma staat.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

L. Oldenkamp meldt dat een veldbezoek naar aanleiding van de bosbranden in Zuid-Frankrijk aan de brandvlakte van Kootwijk heeft laten zien dat de dynamiek van brandvlakte weinig interessant is en met normaal bosbeheer ten minste even interessante resultaten kunnen worden geboekt. A. Willems meldt dat de FSC-groepscertificering van de Unie van Bosgroepen inmiddels ca 40 leden omvat met een gezamenlijk areaal van ongeveer 22.500 hectare bos. F. Mohren meldt dat de introductie van het “bama” model (Red: Bachelor-Master) aan de WUR succesvol verloopt. Er zijn voor de richting bos- en natuurbeheer momenteel 40 eerstejaars en ongeveer 40 studenten in het 4e jaar die een Masters-opleiding volgen. De leerstoelgroepen zijn momenteel op volle sterkte. B. Ten Voorde maakt melding van recente initiatieven van het ministerie van EZ op het gebied van biomassa en is van mening dat de KNBV daar bij betrokken zou moeten zijn.

Rondvraag

Naar aanleiding van de notulen van de voorgaande ledenvergadering pleit A. van der Waart ervoor om géén accountantsverklaring te laten opstellen over de jaarcijfers. Dit in verband met de hoge kosten. Er wordt een opmerking gemaakt dat bosbouw niet meer op de politieke agenda staat. Dit blijkt onder andere doordat LNV verder snoeit in het personeel en geen prioriteit meer geeft aan bosbouw. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat de enige remedie daarvoor is om gewoon verder te werken vanuit de inhoud. E. Pelinck vraagt of er al contact geweest is tussen de KNBV en de nieuwe voorzitter en secretaris van het Bosschap. De voorzitter antwoordt dat hij op 12 november contact heeft met Jorritsma en J. Jansen. Op een vraag over de kosten van het ledenboekje en het vermelden van e-mailadressen daarin, meldt T. Winkelman dat het uitgeven van het boekje de KNBV niets kost en dat de e-mailadressen al in het boekje worden vermeld, voorzover deze door de leden zijn opgegeven. Naar aanleiding van een excursie naar de duizendjarige eiken op de Veluwe in het kader van de studiekringdag bosgeschiedenis meldt S. Klingen dat de dateringsmethode is gebaseerd op extrapolatie en daardoor berust op los zand. Hij is van mening dat de KNBV stelling zou moeten nemen.
A. Willems is van mening dat de publiciteit rond de 1000-jarige eiken juist goed is geweest voor de bosbouw en vraagt zich af of het verstandig is om dit publicitaire succes af te branden vanwege inhoudelijke kritiek op de dateringsmethode.
De voorzitter vraagt of van de excursie verslag zal worden gedaan. B. Claessens meldt dat Provincie Gelderland samen met Het Geldersch Landschap het dateringsonderzoek heeft laten uitvoeren en dat er in het laatste Bosbouwtijdschrift verslag zal worden gedaan van de studiekringdag en het onderzoek.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.