Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2004

Artikelen

158e ledenvergadering op 5 november 2004 te Venlo

Verslag ALV najaar 2004

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen 157e ledenvergadering te Borger
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen
 • Begroting 2005
 • Commissie PR
 • Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Regelement
 • Werkzaamheden bestuursmedewerker
 • Mutaties in commissies
 • Mededelingen door commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Rondvraag
 • Data ledenvergaderingen 2005
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

Voorzitter J. Kuper opent de vergadering om 10.05 uur en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen

Kuper doet verslag van de KNBV-thema’s voor 2005, die door de leden naar voren zijn gebracht. Op basis daarvan heeft het bestuur gekozen voor de volgende thema’s:

 • Kyoto: Dit thema is actueel nu het klimaatverdrag door de Russische regering is geratificeerd. Bij de uitwerking zal vooral worden gekeken naar de gevolgen voor de Nederlandse bosbouw. J. Jansen beveelt aan om het Groenfonds te betrekken bij de uitwerking.
 • Evaluatie Programma Beheer. De KNBV organiseert over dit thema samen met Het Loo op 24 februari 2005 het Aardhuissymposium.

Verder meldt Kuper dat er afspraken zijn gemaakt met het bestuur van het Vakblad NBL over het groot-abonnement. Dit wordt gecontinueerd. Voor studentleden geldt per 1-1-2005 een abonnementsprijs van "‚¬ 20,-. Daarnaast ontvangt de KNBV nog 50 gratis abonnementen voor acquisitiedoeleinden (donateurs en sponsors).

Notulen 157e ledenvergadering te Borger

De notulencommissie, bestaande uit I. Corten , J. Tempel en M. Wagteveld, heeft de notulen doorgenomen en becommentarieerd. Naar aanleiding van de notulen merkt L. Oldenkamp op dat hij een deel van de discussie over de naamgeving van de KNBV mist. Hij refereert aan opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de bespreking van het onderwerp certificering. De secretaris R. Jans meldt dat het onderwerp certificering tijdens het minisymposium aan de orde is geweest, buiten de ledenvergadering. R. Knol is van mening dat de discussie over de naamgeving vervolgd zou moeten worden. De voorzitter meldt dat het onderwerp is geagendeerd onder punt 4.2. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulencommissie en de secretaris.

Benoeming Notulencommissie

De secretaris heeft J. Brenninkmeyer, E. Thomassen en A. Vos bereid gevonden om zitting te nemen in de notulencommissie voor deze ledenvergadering. De vergadering stemt bij acclamatie in met hun benoeming.

Mededelingen

Berichten van verhindering en ledenbestand

De secretaris meldt bericht van verhindering te hebben ontvangen van A. Willems. Verder meldt hij dat het ledenbestand per 1-11-2004 bestond uit 664 leden (inclusief donateurs en sponsors). Het aantal studentleden is sterk gegroeid van 125 in april naar 176 in november. Er zijn 17 opzeggingen per 1-1-2005. De meeste daarvan zijn studentleden waarvan het gratis lidmaatschap vervalt door hun afstuderen. Zij ontvangen een brief waarin een lidmaatschap tegen gereduceerd tarief wordt aangeboden.

Discussie naamgeving KNBV

Jans vat de resultaten samen van de discussie op de website. Er zijn slechts drie reacties ingebracht. In twee daarvan wordt de suggestie gedaan om de naam te veranderen in Koninklijke Nederlandse Bos Vereniging. De andere reactie is tegen naamsverandering. Jans vraagt de aanwezigen of zij technische problemen hebben ondervonden bij het gebruik van het discussieforum. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn geweest. De voorzitter vraagt de aanwezigen of de naam van de vereniging echt een probleem is voor de omgeving of meer een interne discussie.
In de discussie die daarop volgt, meldt Oldenkamp dat naamsverandering veel energie kost die beter gestoken kan worden in de materie waar de KNBV voor staat. Die materie is volgens hem zo breed dat onmogelijk alle aspecten in een naam tot uitdrukking kunnen worden gebracht.
Volgens Brenninkmeyer is de naam Bosbouwvereniging voor de buitenlandse contacten juist heel duidelijk en behoeft deze nauwelijks toelichting.
T. Roozen is van mening dat het statutaire doel van de KNBV voldoende duidelijk maakt dat werkveld breder is dan bosbouw en houtteelt. Bij hem roept de naam “bosvereniging” de associatie op van een vereniging van bossen. Zijn persoonlijke mening is dat de naam niet veranderd moet worden, temeer omdat deze al 96 jaar wordt gebruikt.
B. ten Voorde is van mening dat de naam behouden moet blijven, maar dat daarbij ook natuur en landschap moet worden vermeld.
De voorzitter concludeert dat er te weinig draagvlak is voor een naamsverandering van de KNBV en stelt voor de naam te behouden en de discussie over de naamgeving te staken. Dit voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen.

Overige mededelingen

Er zijn geen overige mededelingen of ingekomen stukken.

Begroting 2005

Penningmeester mw. N. Welle licht de begroting toe. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de begroting.

Vaststelling contributie en minimumdonatie

De penningmeester stelt voor om de contributie voor gewone leden niet te verhogen, omdat het tot op heden niet is gelukt om externe financiering te krijgen voor de bestuursmedewerker. Het bestuur heeft daarom besloten om het budget voor de inzet van de bestuursmedewerker niet uit te breiden. De contributie voor studentleden gaat vanaf 1-1-2005 "‚¬ 20,- bedragen. Dit is gelijk aan de kosten van een studentenabonnement op het Vakblad NBL.
Verder wordt voorgesteld om de donateursbijdrage te verhogen. Door de laatste verhoging was de contributie voor gewone leden nagenoeg gelijk geworden aan donateursbijdrage.
A. van de Waart vindt het vreemd dat wordt gekozen voor het gelijk houden van de contributie, juist nu de externe financiering van de bestuursmedewerker niet is gerealiseerd. Als de KNBV de extra inzet van de bestuursmedewerker belangrijk vindt moeten de leden daarvoor een hogere contributie over hebben.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur eerst naar andere manieren voor de financiering van de bestuursmedewerker wil zoeken.
W. de Beaufort stelt voor om de contributiebedragen naar boven af te ronden. De voorzitter merkt op dat het contributiebedrag een minimumbijdrage is en dat alle leden dus vrijwillig het contributiebedrag naar boven mogen afronden.
T. Winkelman vraagt of het bestuur heeft stilgestaan bij de gevolgen van de beperkte inzet van de bestuursmedewerker voor de doelen uit de strategienota van 2002. De voorzitter antwoordt dat dit geëvalueerd zal worden.
De begroting 2005 en het voorstel voor contributies en overige bijdragen wordt bij acclamatie aangenomen met dank aan de penningmeester.

Contributies 2005
Gewoon lidmaatschap "‚¬ 102,50
Gezinslid "‚¬ 41,-
Seniorlid "‚¬ 62,50
Student-lid "‚¬ 20,-
Donateur "‚¬ 150,- (minimum bedrag)
Sponsor "‚¬ 500,- (minimum bedrag)

Commissie PR

De voorzitter vraagt of er vragen zijn naar aanleiding van het voorstel voor de Commissie PR. Winkelman vraagt of de benoeming van niet-leden in KNBV-commissies statutair mogelijk is. De voorzitter antwoordt dat de statuten zich daar niet tegen verzetten. Het is niet de bedoeling om een gewoonte te maken van de benoeming van niet-leden. In het geval van de Commissie PR was er een aanleiding om een uitzondering te maken voor de ANWB. Er zijn geen verdere vragen over het voorstel dat vervolgens zonder tegenstemmen wordt aangenomen.

Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement

De secretaris licht het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement toe, waarna het voorstel zonder tegenstemmen wordt aangenomen.

Werkzaamheden bestuursmedewerker

P. Jansen geeft een opsomming van de werkzaamheden die hij in 2004 heeft uitgevoerd voor het bestuur, waaronder zijn bijdrage aan de organisatie van het symposium Bos en Water, het opstellen van positioning papers, het voorbereiden van verzoekschriften aan o.a. LNV (bosaanleg) en de WUR (opvolging Schanz), bijdragen voor de rubriek verenigingsnieuws in het Vakblad NBL, het opstellen van een nieuwe KNBV-brochure inclusief fondsenwerving en het inplannen van de Kijken bij Collega’s excursies.<br/> Naar aanleiding van het overzicht meldt J. Jansen dat het Bosschap bij de WUR heeft verzocht om een vertegenwoordiger uit de praktijk op te nemen in de benoemingsadviescommissie voor de opvolger van Schanz. De voorzitter ondersteunt dit initiatief en meldt dat de KNBV per brief bij de WUR heeft aangedrongen dat er in ieder geval een opvolger komt.<br/> P. Jansen roept de leden op om mini-excursies te organiseren onder het motto “kijken bij collega’s”. De eerste excursies zijn georganiseerd door bestuursleden. Het bestuur zou het op prijs stellen wanneer de leden het initiatief overnemen.<br/> C. van Drie vraagt hoe de mini-excursies zijn verlopen. De voorzitter antwoordt dat het initiatief na een trage start toch op gang is gekomen. Het bestuur wil het initiatief daarom voortzetten. De Beaufort meldt dat hij dat een goede zaak vindt.

Mutaties in commissies

Bestuur

De voorzitter meldt het aftreden van Theo Meeuwissen als bestuurslid na twee zittingstermijnen. Hij bedankt Meeuwissen voor zijn inzet en meldt dat het bestuur diens inzicht in het beleid en in de gang van zaken bij Staatsbosbeheer zal missen. Daarnaast noemt hij de energie waarmee hij heeft meegewerkt aan de organisatie van het symposium Bos en Water.<br/> In zijn afscheidswoord meldt Meeuwissen dat zijn inzet was gericht op het in beweging krijgen van de KNBV en het omvormen van een “stoffige” club in een beroepsvereniging met de blik gericht op de maatschappij. Hij is van mening dat de KNBV op de goede weg is. Hij wijst daarbij op de ondersteunende rol van de bestuursmedewerker bij de organisatie van het symposium Bos en Water. Een dergelijk symposium is niet te organiseren op basis van vrijwillige inzet van leden. Hij besluit met een opmerking naar aanleiding van het afstoten van het Bosbouwtijdschrift, namelijk dat de leden de vereniging moeten maken en dat het lidmaatschap meer moet zijn dan een abonnement op een tijdschrift. Hierna introduceert de voorzitter Erwin Al als nieuw bestuurslid. Al wordt bij acclamatie benoemd. In zijn introductie meldt Al dat hij opnieuw lid is geworden omdat hij heeft geobserveerd dat de KNBV bezig is met een vernieuwing en zich nadrukkelijker profileert. De ontwikkeling van het Vakblad NBL is daarvan een goed voorbeeld. Hij wil zich graag inzetten voor het verder op de kaart zetten van de KNBV.

Commissie PR

P. Bakker, G.J.P Jansen, H. Kromhout, L. Kuiper, N.A. Leek, F.J.W. Schennink, L. Treep. M. Wagteveld, en N. Welle worden bij acclamatie benoemd.

Activiteitencommissie

De voorzitter meldt dat mw. M. van den Ham-Aertsen is afgetreden.

Studiekring

G.M.J. Mohren wordt bij acclamatie herbenoemd voor een tweede zittingsperiode.

Werkgroep Pro Silva

De voorzitter meldt dat L. Cleiren is afgetreden. R.K.C. Olthof en B.F.M. Swart worden bij acclamatie benoemd. J. de Haas en D. Maas worden bij acclamatie herbenoemd voor een tweede zittingsperiode.

Commissie Buitenland

De voorzitter meldt dat A. Ebregt wegens een vertrek naar het buitenland is teruggetreden uit de commissie Buitenland. D. Maas en mw. J.G. van Rijsoort worden bij acclamatie benoemd.

Webredactie

De voorzitter meldt dat E. Aertsen is afgetreden. F. Ensink en M. Verweij worden bij acclamatie benoemd.

Mededelingen door commissies

Commissie buitenland

J. Brenninkmeyer meldt dat de Commissie Buitenland op 2 en 3 juni 2005 een excursie organiseert naar Brussel. Hiervoor hebben zich al 26 deelnemers aangemeld. Tijdens de excursie zullen het Zoniënwoud en de Europese Commissie worden bezocht. Ook zal er een bijeenkomst zijn met de Vlaamse bosbouwvereniging.
Brenninkmeyer roept de leden op om deel te nemen en ideeën voor bespreking met de EU-commissie en de Landbouwraad naar voren te brengen.

Webredactie

E. Thomassen roept de leden op om problemen bij het gebruik van het forum aan de webredactie te melden.
De voorzitter sluit het agendapunt af met de opmerking, dat het jammer is dat er zo weinig vertegenwoordigers van commissies naar voren zijn gekomen.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

L. Oldenkamp maakt melding van enerzijds een lezingenserie over klimaatverandering gehouden in Wageningen op initiatief van het NGW en anderzijds over hetzelfde onderwerp door de Ver. Tropische Bossen. Op basis van deze lezingen door de professoren J. Oerlemans (Un. Utrecht), H. Hooghiemstra (UvA) en P. Kabat (WUR) concludeert Oldenkamp – gechargeerd – dat we ons meer zouden moeten richten op de buurlanden omdat we die als gevolg van de klimaatverandering nog hard nodig zullen hebben, om naartoe te vluchten. Het Kyoto-protocol biedt weinig soelaas. Omdat extreme klimaatverandering in de laatste miljoen jaren ook is voorgekomen zonder de invloed van mensen op CO2 is hij van mening dat het belangrijk is om kritisch te blijven en oorzaak en gevolg goed te onderscheiden. Hij verwijst naar een publicatie daarover in het tijdschrift Spil [L.O.: Spil nr. 4-2004]. Bartelink meldt dat een kritische opstelling goed is, maar dat 99% van de wetenschappers van mening is dat de huidige klimaatverandering wel degelijk samenhangt met de uitstoot van CO2. Oldenkamp meldt relevante informatie toe te zullen sturen naar de secretaris. T. Roozen meldt dat Het Geldersch Landschap / Geldersche Kasteelen met Groeneveld en Staatsbosbeheer een contract aan het sluiten zijn over het in bruikleen krijgen van de Bosbouwcollectie. De collectie zal worden benut op Kasteel Doorwerth, waar wordt samengewerkt met o.a. het museum Veluwezoom en het museum voor wild en natuurbeheer. J. Brenninkmeyer maakt melding van een artikel in het Vakblad NBL over de afsluiting van het LNV-communicatieproject Nederlands Hout Doet Mee en vraagt wat de KNBV daarmee doet. De voorzitter antwoordt dat dit nog niet in het bestuur is besproken. J. Jansen geeft aan dat ook de discussie over de (on)zin van houtoogst in de bijeenkomst van de Studiekring hierbij betrokken zou moeten worden en meldt dat het ministerie van LNV bezig is om met het Platform Hout in Nederland (PHN) een visie te ontwikkelen op houtproductie. Deze wordt binnenkort besproken met de sector.

Rondvraag

B. ten Voorde vraagt of de te ontwikkelen brochure over de KNBV ook een aanmeldingsformulier bevat. De voorzitter bevestigt dit. T. Winkelman informeert naar het Vakblad NBL. De voorzitter meldt dat het goed gaat met het Vakblad. De vormgeving en de artikelen zijn goed en de redactie is zeer enthousiast. Het enige zorgpunt is of de inhoud voldoende praktijkgericht is. Met betrekking tot de financiering meldt de voorzitter dat het target voor het eerste jaar is gehaald en dat er voor het tweede jaar een sluitende begroting is. P. Jansen vult aan dat voor 2005 nog 82 additionele abonnementen nodig zijn. Ten Voorde stelt voor om Engels- en Duitstalige samenvattingen aan de artikelen toe te voegen. De voorzitter zal deze suggestie doorgeven aan het bestuur van het Vakblad.

Data ledenvergaderingen 2005

De voorgestelde data, vrijdag 15 april 2005 en vrijdag 4 november, worden voor kennisgeving aangenomen.

Sluiting

Reacties

Er zijn nog geen reacties.