Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2005

Artikelen

160e ledenvergadering op 4 november 2005 te Epe

Verslag ALV najaar 2005

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen
 • Begroting 2006
 • Werkplan bestuursmedewerker
 • Mutaties in commissies
 • Position Paper Boswet
 • Mededelingen door commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Rondvraag
 • Data ledenvergaderingen in 2006
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

Voorzitter J. Kuper opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen van de voorzitter

 • Zodra de financiering helemaal rond is van het symposium n.a.v. de ratificatie van het Kyoto- protocol, zal een datum worden geprikt in het voorjaar van 2006.
 • De KNBV-position paper over tijdelijk bos is besproken met het ministerie van LNV. LNV verwijst naar de provincies omdat het meeste tijdelijk bos buiten de EHS ligt. Wel zal er nog overleg plaatsvinden tussen LNV en EZ over de afwikkeling van de EZ-premie voor snelgroeiend bos. LTO-Noord heeft de position paper voor kennisgeving aangenomen.
 • Het bestuur zal in 2006 werken aan een standpunt over de voorgenomen wijziging van de waterschapswet in 2008.
 • De wijzigingen in het Programma Beheer hebben de regeling niet doelmatiger of effectiever gemaakt. Dit is een gemiste kans. Het bestuur zal zich in 2006 inzetten om betrokken te worden bij de evaluatie van het Programma Beheer.
 • Het bestuur gaat vaker de publiciteit opzoeken. Het is bemoedigend dat het persbericht naar aanleiding van de ledenvergadering is opgepikt door regionale en landelijke dagbladen waaronder NRC en Volkskrant.

Notulen

Er zijn geen tekstuele opmerkingen over de notulen. Naar aanleiding van punt 10 vraagt Van Maaren wat instromers zijn. Mohren licht toe dat het gaat om ‘zij-instromers’: studenten die in het 4e jaar beginnen met een MSc-opleiding Bos en Natuurbeheer. Naar aanleiding van punt 11 vraagt Van Maaren wat het bestuur heeft besloten met betrekking tot de opvolging van de beschermvrouwe. Kuper antwoordt dat het bestuur zich daarmee tijdens zijn zittingsperiode niet kan bezig houden. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris (Jans) en de notulencommissie (M. Griek, F. Overes en K. van Oene).

Benoeming Notulencommissie

De secretaris heeft M. Lumkes, G. Hamelink en S. Kristalijn bereid gevonden om zitting te nemen in de notulencommissie voor deze ledenvergadering. De vergadering stemt bij acclamatie in met hun benoeming.

Mededelingen

Berichten van verhindering en ledenbestand

De secretaris meldt bericht van verhindering te hebben ontvangen van D. Nijland en R. Knol. Verder meldt hij dat het ledenbestand per 1-11-2005 bestond uit 611 leden. Ten opzichte van 1-11-2004 is het ledental gedaald met 53 leden, voornamelijk studentleden. Dit is te verklaren uit de invoering van contributie voor studentleden. Na 1-4-2005 is het ledental gestegen met 16 leden.

Van Weelderen vraagt het bestuur onderzoek te doen naar het opzeggen van de studentleden en de invoering van de contributie voor studenten te heroverwegen. De voorzitter deelt mee dat de invoering van de contributie voor studenten noodzakelijk was, omdat de KNBV voor iedere student een bijdrage aan het Vakblad NBL verschuldigd is.

resultaten ledenenquête/evaluatie bestuursmedewerker

De voorzitter vat de resultaten van de ledenenquête samen, die door 48 personen is ingevuld. De samenvatting zal op de website van de KNBV worden geplaatst. De enquête-resultaten bevestigen het beeld dat het bestuur heeft. Het bestuur stelt daarom voor om door te gaan met de bestuursmedewerker, maar wel met een kleiner budget.

De voorzitter vraagt de ledenvergadering om op het voorstel te reageren. Borgman is van mening dat de inzet van de bestuursmedewerker belangrijk is voor de positionering en profilering van de vereniging.

Bonekamp is positief over de bestuursmedewerker, maar zij is van mening dat deze teveel wordt ingezet op het organiseren van activiteiten. Zij stelt voor om de inzet meer te richten op lobbywerk en voor het activiteitenwerk een goedkopere kracht in te zetten. De voorzitter meldt dat het bestuur de inzet van een goedkopere kracht heeft overwogen en verworpen, omdat voor het goed vervullen van de taken de nodige ervaring vereist is.

Van Oene is van mening dat inzet op het gebied van lobbywerk belangrijker is voor de externe positionering van de KNBV dan persberichten. De voorzitter geeft aan dat de bestuursmedewerker over uitstekende contacten en netwerk beschikt bij LNV.

Van den Ham stelt voor om te bezuinigen op de inzet van de bestuursmedewerker voor het beantwoorden van vragen over bos en bosbouw. Deze kunnen worden doorverwezen naar de diverse informatiepunten. Haar suggestie wordt overgenomen. IJzerman vindt het belangrijk om vast te houden aan de inzet van de bestuursmedewerker voor de professionaliteit van de vereniging.

Willems is van mening dat lobbywerk bestuurswerk is en hij wijst op het belang om de leden te consulteren bij het lobbywerk om belangenverstrengeling te voorkomen. Dit is niet gebeurd bij het lobbywerk over het Programma Beheer. De voorzitter vindt dit een goed punt, maar consultatie is moeilijk bij het ondoorzichtige proces rondom het programma beheer. Willems wil een afspraak maken met het bestuur over de consultatie. Besloten wordt om een ad hoc commissie in te stellen die het standpunt van de KNBV gaat verkennen. Het bestuur komt met een voorstel. De heren Willems, Vollmar en Roozen melden zich aan.

Brenninkmeijer vraagt zich af of de bestuursmedewerker de juiste persoon is wanneer er sprake is van belangenverstrengeling. De voorzitter meldt dat daarvan in de praktijk geen sprake is.

Boon vraagt wat de toegevoegde waarde is van de KNBV in het proces rondom het Programma Beheer ten opzichte van de terreinbeherende organisaties, Bosgroepen, Bosschap, etc. De voorzitter meldt dat de inzet van de KNBV voortkomt uit de statutaire opdracht.

De voorzitter concludeert dat de vergadering instemt met de voortzetting van de inzet van de bestuursmedewerker. De vergadering stemt bij acclamatie in.

Overige mededelingen

Er zijn geen overige mededelingen

Begroting 2006

Penningmeester (Welle) licht de begroting 2006 toe. Het budget voor de bestuursmedewerker wordt verkleind ten behoeve van de financiële ondersteuning van ledenactiviteiten. Deze hoeven daardoor niet meer geheel gefinancierd te worden uit de eigen bijdrage van de leden. De penningmeester vraagt de ledenvergadering om reacties naar voren te brengen.

Zuidema stelt voor om stukken via de e-mail te versturen om te besparen op porto. Jans meldt dat de vraag al is voorgelegd aan het administratiekantoor, maar dat de e-mailadressen van de meeste leden niet bekend zijn. Ten Voorde vult aan dat e-mail verzending ook printkosten uitspaart.

Bonekamp naar het doel van het FSC-lidmaatschap. Het bestuur zal hier nader naar kijken. Oldenkamp ziet geen meerwaarde in het FSC-lidmaatschap.

IJzerman merkt op dat de post voor de bestuursmedewerker ongeveer halveert en vraagt zich af wat de vereniging daardoor verliest. De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is dat er uit de externe financiering van activiteiten extra fondsen beschikbaar komen voor de bestuursmedewerker.

De penningmeester meldt dat de contributies voor 2006 ongewijzigd blijven. Het bestuur stelt voor om het seniorlidmaatschap af te schaffen voor leden die nog senior moeten worden. De begroting 2006 en de contributie 2006 worden bij acclamatie vastgesteld.

Werkplan bestuursmedewerker

De voorzitter stelt voor om het werkplan voor de bestuursmedewerker vast te stellen zoals voorgelegd, met als amendement dat de zinsnede ‘beantwoorden van inhoudelijke vragen over bos en bosbouw (via website en telefoon)’ wordt geschrapt. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

Mutaties in commissies

Bestuur

De voorzitter bedankt de aftredend bestuursleden Roeli Roelfsema en Ton Roozen voor hun inzet gedurende twee volle bestuurstermijnen. Roozen adviseert het bestuur door te gaan met de positionering en profilering door het innemen van standpunten. Hij wijst op het belang van persberichten daarbij. Roelfsema pleit ervoor om aandacht te blijven besteden aan het praktische houtvak. De voorzitter stelt de kandidaat-bestuursleden voor: Ger Frenken (helaas verhinderd) is directeur-rentmeester van het Limburgs Landschap; Hans Gierveld is adjunct-rentmeester van Stichting Twickel. Verder stelt het bestuur voor om student-lid Boudewijn Brugge voor de afwijkende termijn van 1 jaar te benoemen. Beide kandidaten worden bij acclamatie benoemd. Omdat zich geen kandidaten hebben gemeld voor de opvolging van de penningmeester heeft Welle zich bereid verklaard om door te gaan. Zij wordt bij acclamatie benoemd voor een tweede en laatste termijn van 3 jaar. Het bestuur blijft echter zoeken naar een opvolger en de voorzitter roept de leden op om zich kandidaat te stellen.

Activiteitencommissie

De Klein en Koopmans worden bij acclamatie benoemd voor een tweede en laatste termijn van 5 jaar.

Studiekring

Nijland wordt bij acclamatie benoemd voor een tweede en laatste termijn van 5 jaar.

Werkgroep Pro Silva

Bonekamp wordt bij acclamatie benoemd. Zij heeft de functie van secretaris overgenomen van De Haas.

Commissie Buitenland

Schmidt is afgetreden.

Position Paper Boswet

De voorzitter licht de totstandkoming van de position paper kort toe, met een woord van dank aan Zwart dankt voor diens bijdrage. De voorzitter vraagt of de vergadering zich kan vinden in de position paper.

Bol is van mening dat de zinsnede onder punt 2 ‘De KNBV is voorstander van meer bos in Nederland’ nadere onderbouwing behoeft. Hij onderschrijft daarnaast volledig de omvorming van bos zonder compensatie zoals vermeld onder punt 4, maar stelt voor om de zinsnede ‘dat er sprake is van winst voor natuur, landschap en/of recreatie’ te vervangen door ‘dat er sprake moet zijn van een belangenafweging tussen bestemmingen als natuur, landschap en recreatie versus bos en de instandhouding van het totale Nederlandse bosareaal’. Deze formulering wordt overgenomen.

Van Maaren heeft bezwaar tegen de formulering ‘het omvormen van bos naar andere natuurtypen’ onder punt 4, omdat deze suggereert dat bos een natuurtype is. Hij stelt voor de zinsnede te wijzigen in ‘van bos naar andere landschapstypen zoals heidevelden en dergelijke’.

Zuidema meldt dat Provincie Utrecht met toestemming van het ministerie van LNV ontheffing zal verlenen voor de omvorming van 350 hectare bos zonder compensatie. Hij meldt verder dat LNV ook andere provincies deze ontheffingsmogelijkheid wil bieden. Zuidema biedt zich aan als lid van de commissie die wordt genoemd in de position paper.

Zwart stelt voor om toe te voegen dat de provincie, als bevoegd gezag, moet zorgen voor het behoud van het bosareaal per provincie. Hij krijgt daarvoor veel bijval uit de vergadering. Daarnaast stelt Zwart voor de in de aanbeveling genoemde werkgroep en commissie samen te voegen.

Volgens Gierveld werkt het behoud van het areaal per provincie compensatieloze omvorming tegen. Lumkes is van mening dat wanneer de provincie compensatie eist, deze ook moet nadenken over het bieden van compensatiemogelijkheden, bijvoorbeeld via de provinciale natuurdoelenkaart.

De voorzitter besluit het agendapunt met de mededeling dat het bestuur de opmerkingen zal verwerken en vervolgens de position paper zal aanbieden aan het ministerie van LNV.

Mededelingen door commissies.

Op verzoek van de voorzitter wordt dit agendapunt vanwege tijdgebrek overgeslagen.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk.

Er zijn geen mededelingen uit wetenschap en praktijk.

Rondvraag

Van Notten vraagt naar het standpunt van het bestuur over het Programma Beheer, wanneer er nog meer bomen dood gemaakt moeten worden. De voorzitter geeft deze vraag mee aan de ad hoc-werkgroep.

Data ledenvergaderingen in 2006

De data voor de ledenvergadering in 2006 worden ongewijzigd vastgesteld op vrijdag 7 april en vrijdag 3 november.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.