Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2006

Artikelen

162e ledenvergadering op 3 november 2006 te Arnhem

Verslag ALV najaar 2006

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen van de 161e ledenvergadering d.d. 7 april 2006
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Begroting 2007
 • Werkplan bestuursmedewerker
 • Mutaties in commissies
 • Wijziging Huishoudelijk Reglement
 • Mededelingen door commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Mutaties bestuur
 • Rondvraag
 • Data ledenvergaderingen in 2007
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

Voorzitter Jaap Kuper opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen van de voorzitter

 • Jaap Kuper memoreert dat de rede van de voorzitter steevast begon met de mededeling dat de houtprijzen weer niet waren gestegen en dat hij nu kan melden dat dit eindelijk wél het geval is. De reden voor de stijging moet worden gezocht in de groei van de economie in China en Zuidoost Azië.
 • Het bestuur heeft besloten de notulen van ledenvergaderingen onafgeschermd op de website te blijven plaatsen.
 • De Position Paper over de aanpassing van de waterschapswet is verzonden aan de Tweede Kamer en de betrokken ministeries. De wet is inmiddels aangenomen.
 • Het bestuur heeft een brief aan de minister van LNV en naar de Tweede kamer gestuurd naar aanleiding van diens voornemen om de herplantplicht af te schaffen.
 • Het bestuur heeft samen met een aantal andere organisaties een brief aan de provincies gestuurd om aandacht te vragen voor bosaanleg buiten de EHS. Naar aanleiding daarvan volgt overleg met een aantal provincies.
 • Het bestuur heeft de gedragscodes voor waterschappen en voor natuurbeheer bestudeerd en ziet geen aanleiding om daarop te reageren.
 • Het bestuur spreekt met Francis Schennink over hoe zij ondersteuning kan geven op het gebied van PR.
 • Het jaarlijkse Aardhuissymposium vindt in 2007 plaats op 1 maart en heeft als onderwerp Natura 2000.

Notulen van de 161e ledenvergadering d.d. 7 april 2006

Tekstueel

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.

Naar aanleiding van

 • Ad Olsthoorn is geschrokken dat het lidmaatschap vaak wordt opgezegd door leden die vakmatig niet meer betrokken zijn bij bos. Hij vraagt het bestuur om na te denken hoe de vereniging aantrekkelijker kan worden gemaakt voor natuurbeheerders. Rob Nas ondersteunt dit voorstel en stelt voor de vereniging om te vormen in een vereniging voor terreinbeheerders. Jaap Kuper antwoordt dat deze discussie recent is afgerond. Volgens Simon Klingen is de discussie niet afgerond, maar afgekapt.

Benoeming notulencommissie

De vergadering benoemt Ineke Brusse, Sven de Vries en de heer Völlmar tot notulencommissie.

Mededelingen en ingekomen stukken

Secretaris Rino Jans deelt mee dat Frits Mohren zich heeft afgemeld voor de vergadering. Verder deelt hij mee dat de KNBV op 1 november 598 leden had. 29 leden hebben opgezegd per 1 januari 2007. De dalende lijn van de afgelopen jaren zet dus door. Redenen voor opzegging zijn: ander werkveld (6x), overleden (3x), vertrek naar het buitenland (3x), te duur (2x) en vakblad via werkgever (1x). Simon Klingen vraagt wie het erelid is en hoe men dat kan worden. Rino antwoordt dat professor Bol erelid is en verwijst voor de procedure naar de statuten (artikel 5, lid 1). Het gaat om leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het vakgebied.

Begroting 2007

Penningmeester Nienke Welle licht de begroting 2007 toe. Bijzonderheden zijn de kostenstijging van het vakbladabonnement naar 42 euro en de vrijval van 1000 euro uit de reserve voor extra projecten ten behoeve van de productie van een Engelstalige folder.

Vaststelling contributie en minimumdonatie

Vanwege de kostenstijging van het vakbladabonnement wordt de contributie voor studentleden verhoogd naar 22 euro.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting en het contributievoorstel. Beide worden bij acclamatie vastgesteld.

Werkplan bestuursmedewerker

Bestuursmedewerker Patrick Jansen licht zijn werkplan toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Mutaties in commissies

Activiteitencommissie

geen wijzigingen

Studiekring

Simon Klingen treedt na 2 termijnen af.

Pro Silva

geen wijzigingen

Commissie Buitenland

Stefan Verhagen is afgetreden. James Brenninkmeyer, Jaap van den Briel, Martha Goosen en Meine Jacobi worden voor een tweede termijn benoemd.

Webcommissie

Floris Ensink is afgetreden Jaap Kuper meldt dat de webcommissie behoefte heeft aan aanvulling.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Het voorstel om de commissie PR uit het reglement te schrappen wordt aangenomen.

Mededelingen door commissies

Activiteitencommissie

Irma Corten meldt dat het onderwerp van de voorjaarsbijeenkomst 2007 zal zijn: het EU-Bosbouw Actieplan en de Nederlandse uitwerking daarvan. De najaarsbijeenkomst staat in het teken van energie en de rol van onbenut hout uit bos en landschappelijke beplanting.

Studiekring

John Raggers deelt mee dat de Studiekring eind mei/begin juni zal plaatsvinden en dat er nog geen thema is gekozen.

Commissie Buitenland

Meine Jacobi deelt mee dat de buitenlandse excursie naar Tsjechië zal plaatsvinden van woensdag 12 t/m zondag 16 september. Leffert Oldenkamp heeft samen met Jozef Fanta en Jan van den Bos een voorbereidend bezoek afgelegd en licht de plannen toe. Excursiethema’s: bosbeleid in nationale parken en de overgang van staat naar particulier. De heer Van Rechteren stelt voor om aandacht te besteden aan particulieren die bos hebben teruggekregen. Leffert meldt verder dat James Brenninkmeyer in Polen een ongeluk heeft gehad en hij stelt voor om hem vanuit de vereniging beterschap te wensen. Jaap Kuper stemt daarmee in.

De heer Völlmar vraagt waarom de vereniging niet eens een excursie naar Duitsland organiseert, bijvoorbeeld naar het Exotenwald in Wuppertal. Jaap Kuper vraagt de commissie Buitenland deze suggestie mee te nemen en meldt verder dat 2 jaar geleden nog een excursie naar Duitsland heeft plaatsgevonden.

Webcommissie

Etiënne Thomassen meldt dat er aan een vernieuwde KNBV-site wordt gewerkt die in het voorjaar wordt gelanceerd.

De heer Völlmar is van mening dat de site meer informatie over bosbouw in het algemeen zou moeten en meer gericht zou moeten zijn op kleinere particulieren. Hij vraagt waarom het bestuur zijn notitie ter zake niet heeft opgevolgd. Jaap Kuper antwoordt dat dit bij de huidige kleine bezetting onmogelijk van de webcommissie kan worden gevraagd. Hij neemt verder nota van de zorg van de heer Völlmar.

FSC Landentafel

Rino Jans deelt mee dat de landentafel op 31 oktober 2006 een voorstel heeft aangenomen voor aanpassing van de Nederlandse FSC standaard. Het ging om het repareren van een aantal tekortkomingen en een uitwerking van indicatoren voor kleine bosbezittingen en voor bosbezittingen met een lage oogstintensiteit. De drempel voor deelname wordt daardoor lager.

Vakblad Natuur Bos Landschap

Jaap Kuper deelt mee dat het Vakblad op de juiste koers zit wat betreft aantal abonnees en adverteerders. Op 1 januari 2007 moet het vakblad op eigen benen staan. Wel continueert het ministerie van LNV haar grootabonnement van 400 stuks en financiert eenmalig een extra mailing van 10.000 exemplaren aan potentiële abonnees.

Simon Klingen complimenteert de redactie. Hij vindt het Vakblad een toonbeeld van kwaliteit roept de redactie op zo door te gaan. Patrick Jansen deelt mee dat de problemen met de bezorging van het vakblad zijn opgelost. Hans Heybroek vraagt naar de concurrentie met het Boomblad. Jaap Kuper meldt dat hij niet weet wat de huidige situatie van het Boomblad is. Willem de Beaufort vraagt of samenwerking denkbaar is. Jaap Kuper geeft aan dat pogingen daartoe zijn gestrand vanwege de commerciële opzet van het Boomblad. Hij heeft goede hoop dat het Vakblad als winnaar uit de strijd komt. Teun Winkelman vraagt naar de oplage van het vakblad. Jaap meldt dat deze momenteel 1800 stuks is.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Introductie van Bas Arts

Bas Arts stelt zich voor als hoogleraar van de leerstoelgroep Bos en natuurbeleid aan de WUR. Hij benadrukt dat hij geen bosbouwachtergrond heeft, maar biologie en daarna beleidswetenschappen. Zijn interesse gaat vooral uit naar de thema’s: bossen vanuit internationale optiek; klimaat en biodiversiteit. De leerstoelgroep houdt zich bezig met bos en natuurbeleid in brede zin en met de theorie van besluitvorming in het bijzonder. Hij besluit met de mededeling dat hij zich binnenkort zal aanmelden als lid van de bosbouwvereniging.

Overige mededelingen

 • Simon Klingen maakt melding van de feestelijke houtprijzen en roept de leden op om hun slag te slaan.
 • Leffert Oldenkamp stelt voor om zelf leden te zoeken voor een werkgroep om een stuk te produceren over de positie van de KNBV ten opzichte van certificering. Dit voorstel wordt aangenomen.
 • Ad Olsthoorn meldt dat Joan de Vries is vertrokken bij Larenstein en dat in diens plaats John Smits en hijzelf zijn aangetrokken. John Raggers vult aan dat ook Ronald Buiting is vertrokken.
 • De heer van Notten zou graag een analyse zien van de huidige ontwikkeling van de houtprijzen. De voorzitter verwijst naar zijn mededelingen. Patrick Jansen meldt dat Stichting Probos in de komende maanden een analyse zal uitvoeren.

Mutaties bestuur

Jaap Kuper, Nienke Welle, Rino Jans en Boudewijn Brugge treden af. Ger Frenken spreekt een dankwoord uit. Arno Willems wordt benoemd als voorzitter, Ad van Hees als secretaris en Harrie Weersink als penningmeester. Na een ludiek intermezzo door pedel Simon Klingen en professor Brusse-weet-het-beter presenteert de nieuwe voorzitter een 10-puntenplan.

Rondvraag

 • Kees Sissingh vraagt of de nieuwe voorzitter de traditie van de ‘speech van de voorzitter’ wil voortzetten. Arno Willems houdt dit nog in beraad.
 • Hans Heybroek stelt voor in de notulen de voornamen van de leden te gebruiken. De vergadering stemt in met dit voorstel.
 • Teun Winkelman vraagt zich af waarom zo weinig studenten van de WUR lid zijn (ondervertegenwoordiging tov Larenstein). Arno Willems zal tijdens de caput colleges het lidmaatschap van de bosbouwvereniging te promoten.

Data ledenvergaderingen in 2007

De data van de ledenvergaderingen in 2007 worden vastgesteld op vrijdag 13 april en vrijdag 2 november.

Sluiting

Reacties

Er zijn nog geen reacties.