Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2007

Artikelen

164e ledenvergadering op 2 november 2007 te Renkum

Verslag ALV najaar 2007

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen van de 163e ledenvergadering d.d. 20 april 2007
 • Benoeming notulencommissie
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Werkplanning
 • Bestuursmedewerker
 • Begroting 2008
 • Stichting Boskaart Nederland
 • 100-jarig bestaan
 • Mutatie in bestuur en commissie
 • Lichtbeelden excursie Tsjechië
 • Mededeling uit wetenschap en praktijk
 • Gesproken column door Frits Mohren
 • Rondvraag
 • Hoe nu verder?
 • Sluiting

Opening

Voorzitter Arno Willems opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. In zijn openingsspeech brengt de voorzitter een drietal "€˜gebeurtenissen"€™ onder de aandacht. De publicatie van de 5e editie van de Nederlandse Bosstatistiek als resultaat van het Meetnet Functievervulling 2001-2005. Deze statistiek suggereert dat de afgelopen decennia zowel het areaal bos als de staande houtvoorraad sterk is gegroeid. Vooral de groei van het bosareaal roept twijfels op. Het bedrijfseconomisch onderzoek van het LEI, waaruit blijkt dat in 2006 de bedrijfsuitkomsten, voor het eerst sinds jaren, in alle grootteklassen positief waren. De houtprijzen ware de afgelopen periode erg hoog, maar zijn de laatste dagen weer gedaald.

Notulen van de 163e ledenvergadering d.d. 20 april 2007

Tekstueel

 • De omschrijving van agendapunt 9 had moeten luiden: "€œMutaties in bestuur – en commissies"€.
 • De tekst bij agendapunt 11.4 moet worden gewijzigd in: Hans Jansen heeft een herberekening gemaakt van de bijgroeigegevens. Volgens zijn berekening kan de bijgroei van Douglas oplopen tot 30 m3 ha-1 jaar-1.


Naar aanleiding van

 • Agendapunt 9. De benoeming van het bestuurslid Francis Schennink is niet conform de statuten verlopen. De voorzitter zegt toe in het vervolg beter op de procedure toe te zien. Bekeken wordt of tijdens de volgende vergadering de procedurefout bij de benoeming van Francis Schennink gecorrigeerd kan worden.
 • agendapunt 11.4. Ondanks het geringe aantal vooraanmeldingen hebben 25 studenten zich voor het studiejaar 2007-2008 aangemeld bij de WUR.
 • Ad van de Meer vraagt aandacht voor het predikaat Koninklijk eventuele naamsverandering.


Benoeming notulencommissie

De vergadering benoemt Ernst van der Maaten, Erik Zwart en James Brenninkmeyer tot notulencommissie.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen.

Werkplanning

De werkplanning staat ter informatie op de agenda. Op verzoek van de vergadering wordt het actiepunt "€œtoekomst van de vereniging"€ aan de werkplanning 2008 toegevoegd.

Bestuursmedewerker

De bestuursmedewerker Patrick Jansen heeft aangegeven zijn activiteiten voor de vereniging te beëindigen. Het bestuur stelt voor niet langer te werken met een betaalde bestuursmedewerker. Op vragen van verschillende aanwezigen antwoordt de voorzitter dat het bestuur vertrouwen heeft in de bereidheid van de leden om de activiteiten te ondersteunen. Ook het bestuur zal haar taak zien verzwaren. Verder is er in de begroting een kleine reservering opgenomen om desgewenst ondersteuning in te kunnen huren. De ledenvergadering stemt in met het voorstel. Staande de vergadering biedt Simon Klingen aan bij het wegvallen van de activiteiten van Patrick Jansen "€œKijken bij collega"€™s"€ te organiseren. Het bestuur is nog op zoek naar een lid die voor 2008 het Aardhuissymposium wil organiseren.

Begroting 2008

De vergadering stelt enkele toelichtende vragen die door de penningmeester naar tevredenheid worden beantwoord. De vergadering gaat akkoord met de begroting. Frits Mohren stelt het uitgangspunt dat activiteiten zich zelf moeten bedruipen ter discussie. Vooral voor studentenactiviteiten zou dat niet moeten gelden. Dat biedt ruimte voor creativiteit. Deze opmerking overstijgt de discussie over de begroting. Het bestuur komt in de volgende vergadering met een reactie op de opmerking van Frits Mohren. Naar aanleiding van de "€˜slechte"€™ ervaringen in de voorbereiding van de excursie naar Tsjechië wordt de relatie met het administratiekantoor ter discussie gesteld. Het bestuur geeft aan zelf geen slechte ervaringen met het administratiekantoor te hebben en beschouwt dit voorlopig als een incident. Verder zegt de penningmeester toe dat tijdens de volgende ALV de hoogte van de algemene reserves wordt toegelicht.

Stichting Boskaart Nederland

De Stichting Boskaart Nederland verzoekt binnen de KNBV een commissie bosgeschiedenis te mogen oprichten. Vervolgens zal de Stichting zich opheffen. Het bestuur stelt voor met dit verzoek in te stemmen. De vergadering heeft vooral kritische opmerking vragen over het archief van de Stichting (opslag en kosten). Patrick Jansen geeft aan dat Probos bereid is kosteloos het archief te huisvesten. De vergadering stemt in principe in met het voorstel van het bestuur, maar vraagt de eventuele financiële risico"€™s in kaart te brengen. Het bestuur zegt toe dit te doen en komt de volgende vergadering met haar conclusie.

100-jarig bestaan

Het bestuur stelt de vergadering voor een speciale commissie in het leven te roepen voor de organisatie van het 100-jarig jubileum. Dit voorstel wordt door Francis Schennink toegelicht. De vergadering stemt in met een instelling van een jubileumcommissie. Tot nu toe hebben 4 leden zich aangemeld voor de commissie: Jochem Borgesius, Nienke Welle, Willem de Beaufort en Francis Schennink. De vergadering geeft de volgende suggesties aan de commissie mee: boek nav 100-jarige geschiedenis met als thema"€™s historische betekenis en toekomstige rol van de KNBV, feestelijke bijeenkomst, symposia over actuele bosonderwerpen, bosexcursie voor kamerleden, vooral inzetten op pr en communicatie. Verder wordt gepleit voor een studentenlid in de commissie.

Mutatie in bestuur en commissie

Bestuur

De vergadering stemt in met de herbenoeming van Erwin Al voor een 2e termijn en met de benoeming van Marieke Theunissen als studentlid.

Activiteitencommissie

Boudewijn Swart treedt terug als lid van de activiteitencommissie. En, in tegenstelling tot eerdere mededelingen, is Irma Corten bereid haar activiteiten in de commissie voort te zetten. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Annemieke Winterink als nieuw lid van de commissie.

Pro Silva

Michiel Houtzagers stopt als voorzitter en lid van de commissie. Susan Bonekamp neemt het voorzitterschap over. De vergadering benoemt Martijn Boosten als nieuw lid van de commissie.

Studiekring

Ernst van der Maaten wordt benoemd tot studentlid van de studiekring.

Webcommissie

Marieke Theunissen wordt benoemd tot lid van de webcommissie.

Commissie Buitenland

Jeanette van Rijsoort stopt als lid van de commissie. De commissie is nog op zoek naar een vervang(st)er.

Commissie Jubileumjaar

Jochem Borgesius, Nienke Welle, Willem de Beaufort en Francis Schennink worden benoemd tot leden van deze commissie.

Lichtbeelden excursie Tsjechië

De lichtbeelden zijn niet in woorden vast te leggen.

Mededeling uit wetenschap en praktijk

Marleen van den Ham: De week van 20 oktober 2008 wordt de Pan Europese week van het bos. LNV zal met voorstel voor invulling van deze week komen. Marleen houdt ons via de email op de hoogte. Jan den Ouden: De KNNV gaat een boek over linde en lindebossen uitgeven. John Raggers: Larenstein heeft een groeiend aantal studenten. Er zijn 2 nieuwe docenten op Larenstein; Freek Rensen en Guy Geudens. Frits Mohren: Nederland is officieel lid geworden van het Europese bosinstituut EFI. Willem Quist brengt de VTB-studiedag van 5 oktober jl. onder de aandacht. Een verslag van de studiedag staat op de website www.tropischebossen.nl. Patrick Jansen meldt de verschijning in februari 2008 van 2 boeken; bos en biodiversiteit en aanleg nieuwe bossen.

Gesproken column door Frits Mohren

In zijn column staat het positieve in de vereniging centraal. Hij refereert aan de succesvolle excursie naar Tsjechië en de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Hij geeft de volgende suggesties mee. Je hoeft niet ver te reizen om geïnspireerd te worden; kijk eens naar België. De vereniging heeft een goed gevulde buidel. Geeft studenten een budget en de vrije hand om iets te organiseren. Het stokje wordt overgegeven aan Eveline Verbij, beleidsmedewerker Bosschap.

Rondvraag

Kees Sissingh: De website van de KNBV is het visitekaartje van de vereniging. Het is niet wenselijk om tegelijkertijd de website te gebruiken als een discussieplatform. Een optie is om een deel van de site alleen voor de leden toegankelijk te maken. Hier kan de discussie plaatsvinden. Het bestuur zal met de webcommissie overleggen over de rol van de website.

De heer van Notten vraagt of het bestuur een noodzaak ziet om een standpunt in te nemen over de dichtheid aan wilde zwijnen op de Veluwe. De voorzitter geeft aan hiertoe geen noodzaak te zien.

Susan Bonekamp stelt voor het middagprogramma bij de volgende ALV te benutten voor de discussie over de toekomst van de vereniging.

De heer Völmar vraagt opnieuw aandacht voor het verbreiden van kennis over de bebossing van landbouwgronden. Hij ziet nog veel fout gaan. Marleen van den Ham reageert met de mededeling dat LNV met een servicepunt komt voor nieuwe natuur. Via dit servicepunt komt o.a. de kennis over bebossing van landbouwgronden beschikbaar. Dit servicepunt is operationeel: www.servicepuntnatuur.nl.

Patrick Jansen vraagt om titels van historische bosfilms aan hem door te geven.

Hoe nu verder?

Jan den Ouden en Rob Nas geven hun visie op de toekomst van de KNBV. Kern van het betoog van Jan den Ouden is dat de KNBV vooral een vereniging van bosbouwers moet blijven. Rob Nas zet de kwaliteit van het vakgebied centraal en vindt dat de vereniging zich vooral moet richten op inhoudelijke discussie en scholing.

Sluiting

Reacties

Er zijn nog geen reacties.