Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2008

Artikelen

166e ledenvergadering op 7 november 2008 te Garderen

Verslag ALV najaar 2008

Een Notulen van Bestuur door Marleen van den Ham
Met bijdragen van Gerard Grimberg, Jim van Laar en Sven de Vries
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Concept

Aanwezig namens het KNBV-bestuur: Arno Willems (voorzitter), Marleen van den Ham (secretaris), Harrie Weersink (penningmeester), John Raggers, Hans Gierveld, Stephanie Schuurman, Tjeerd Broersma.

Inhoud

 • Welkom + opening
 • Vaststellen van de agenda
 • Verslag van de vorige ledenvergadering
 • Mededelingen van het KNBV bestuur
 • KNBV-jubileumjaar 2010: het eeuwfeest
 • KNBV-toekomstvisie
 • Loskoppeling van het Vakblad Natuur, Bos, Landschap
 • Begroting 2009
 • Mutaties in bestuur en commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk, inclusief mededelingen uit de Commissies
 • Gesproken Column
 • Data ALV'€™s (en andere KNBV-activiteiten) in 2009
 • Rondvraag
 • Sluiting

Welkom en opening

Arno Willems opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Wegens het overlijden van de heer Holla wordt een moment stilte in acht genomen. De notulencommissie zal de keer bestaan uit: Gerard Grimberg, Jim van Laar en Sven de Vries.

Arno Willems besteedt in zijn openingsrede aandacht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij constateert dat steeds meer taken worden gedelegeerd naar de provincies. De reorganisaties volgen elkaar bij het ministerie steeds sneller op en er vindt een uitstroom van kennis (inhoudelijk en van het netwerk) plaats. De nieuwste verandering is dat de directie Natuur zal opgaan in de directie Natuur, Landschap en Platteland. Arno Willems schetst dat de aandacht voor beleidsdossiers inzake bos en natuur hierdoor verder kan verslappen. Als dat gebeurt, zal dat grote implicaties voor de sector hebben. Zo zal LNV zich steeds meer terugtrekken op het onderwerp Natura2000, hetgeen een verdere verenging van het EHS-beleid met zich meebrengt.

De decentralisatie van beleid betekent voor de sector dat het aantal aanspreekpunten zich zal verveelvoudigen. Dat maakt overleg met de overheid voor de sector lastiger. Door de krimp in het aantal beleidsambtenaren op het ministerie wordt het voor het ministerie steeds moeilijker afspraken na te komen. Arno Willems roept de leden van de KNBV op om waar dat noodzakelijk blijkt het ministerie op haar verantwoordelijkheden te wijzen.

Een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Schennink en van de heer Peelinck. De heer Sissingh heeft laten weten iets later te zullen arriveren.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag van de vorige ledenvergadering

De voorzitter bedankt de notulencommissie van de vorige keer voor de toegewijde medewerking bij de totstandkoming van het verslag. De opmerkingen van de notulencommissie zijn verwerkt in het aan de ALV gepresenteerde conceptverslag. Ad Olsthoorn geeft aan dat hij in zijn voordracht over de toekomst van de KNBV niet heeft bedoeld dat bos "€˜allereerst natuur"€™ is. Hij heeft bedoeld te zeggen dat bos "€˜ook natuur"€™ is. Deze wijziging zal worden opgenomen in het definitieve verslag. Nadat is gebleken dat er geen overige opmerkingen zijn, stelt de voorzitter het verslag vast.

Mededelingen van het KNBV bestuur

De secretaris meldt het aantal leden van de KNBV. Er zijn op dit moment 384 gewone leden, 62 studentleden, 35 leden die recent zijn afgestudeerden, 4 gezinsleden, 41 seniorleden en 1 erelid. De KNBV heeft 42 donateurs en 7 sponsoren. Sinds de voorjaarsvergadering hebben zich 7 nieuwe leden aangemeld. Per 31 december 2008 zullen voor zover tot op heden bekend 17 leden hun lidmaatschap beëindigen.

KNBV-jubileumjaar 2010: het eeuwfeest

Frank Klement presenteert de plannen van de jubileumcommissie voor het eeuwfeest. Thema van het eeuwfeest is "€˜Lang leve het bos!"€™.

De ambities zijn:

 • een onvergetelijk feest
 • de bosbouw als vakgebied postioneren in de Nederlandse maatschappij
 • een indrukwekkende boservaring voor (veel) medelanders

Frank Klement inventariseert onder de aanwezigen welke activiteiten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de doelstellingen. Daarbij geeft hij aan dat alle leden een bijdrage zouden moeten kunnen en willen leveren. Hij noemt als voorbeeld de doe- en kijkdagen van Staatsbosbeheer. Een andere mogelijkheid is het benaderen van gemeenten voor het organiseren van activiteiten. Andere ideeën zijn: betrekken van de Federatie Particulier Grondbezit, Landschapsbeherende Stichtingen, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, ANWB, Natuurmonumenten, Bosschap (als overkoepelende organisatie over alle terreinbeheerders en met de nadruk op de kwaliteit van het beheer), een koppeling leggen met het onderwijs in Wageningen en Velp, boomfeestdag, een mooie website, een uitgave van een boek, een bosdebat, Een suggestie voor samenwerking met Scouting Nederland (die in 2010 ook 100 jaar bestaat) wordt gedaan. Van belang is goed te bepalen wie de doelgroep van de activiteiten zijn.

Naast het instemmen met de werkwijze moet ook bepaald worden of de KNBV 50.000 euro kan reserveren voor het eeuwfeest. Anton van Weelderen vraagt of de 30.000 euro voor het feest op die manier moet worden ingezet en of het mogelijk is een eigen bijdrage van deelnemers aan het te vragen. Arno Willems geeft aan dat de KNBV als jarige graag de leden wil uitnodigen. Het staat de mensen die naar het feest komen uiteraard vrij een "€˜cadeau"€™ mee te brengen.

De jublieumcommissie zal de komende tijd regelmatig met voortgangsberichten naar de leden komen. Jaap Kuper verzoekt de jubileumcommissie om naast de ledenvergaderingen ook andere communicatiemmiddelen te benutten om de leden actueel geïnformeerd te houden. De jubileumcommissie zal onder meer via e-mails, de website en het Vakblad communiceren.

Arno Willems roept de leden op de jubileumcommissie te ondersteunen bij het voorbereiden en organiseren van alle activiteiten.

KNBV-toekomstvisie

Arno Willems presenteert de resultaten van de eerder dit jaar gehouden enquête. Eén op de 6 aangeschrevenen heeft gereageerd. De respons van 98 reacties is prima te noemen. Ongeveer de helft van de respondenten heeft nog aanvullende ideeën en opmerkingen aangedragen. Deze mensen zijn waar mogelijk persoonlijk benaderd met een reactie en bedankt door het KNBV-bestuur. De meeste respondenten zijn al geruime tijd lid, de helft zelfs al meer dan 20 jaar. De meeste respondenten hebben een opleiding op HBO- of WO-niveau. Zo"€™n 63% van de respondenten is nog nooit actief geweest in het bestuur of een commissie. Een samenvatting van de resultaten is gevoegd bij de stukken voor de vergadering.

De ledenvergaderingen worden in het algemeen goed gevonden. Ook de studiekring wordt goed beoordeeld. De Pro Silva activiteiten worden ook positief gewaardeerd. Het Bosdebat scoort iets vaker "€˜matig"€™, maar wordt wel als voldoende ervaren. De buitenland-excursie wordt zeer gewaardeerd. Het Aardhuissymposium wordt ook als positief beoordeeld. Kijken bij collega'€™s blijkt een succesvol initiatief.

Arno Willems concludeert dat de leden regelmatig deelnemen aan activiteiten en dat de activiteiten als goed worden ervaren. De leden zijn tevreden over wat er aangeboden wordt.

Over de vraag of de vereniging moet verbreden naar een algemene vereniging is het beeld niet zo eenduidig als over de activiteiten. De helft van de respondenten wil wel meer aandacht voor natuur en landschap. Later in de vergadering wordt op dit onderwerp nader ingegaan.

In de enquête zijn ook nog vragen gesteld over het delen en behouden van kennis. De leden zijn daar naar op zoek en willen graag de vereniging hiervoor meer benutten. Het bestuur roept de leden op kennis te delen en vragen in te brengen. Er is weinig draagvlak voor het organiseren van cursussen en workshops voor leden. Het bestuur heeft over dit thema geconcludeerd dat het goed is wat meer in contact te treden met "€˜het publiek"€™.

Over het lobbyen heeft bijna de helft van de respondenten gezegd dat hier meer aandacht voor nodig is. Toch heeft het bestuur geconcludeerd dat de KNBV dit niet zal doen. Dit zou veel meer geld en menskracht vergen dan redelijkerwijs beschikbaar. Wel kan de KNBV, zoals in het welkomstwoord genoemd, waar dat van toepassing is het beleid aanspreken op specifieke onderwerpen.

Zo'€™n 40% van de respondenten geeft aan lid te zijn van de KNBV vanwege het Vakblad natuur, bos, landschap. Arno Willems geeft aan dat het bestuur achteraf heeft geconstateerd dat de vraagstelling hier niet helemaal goed was. Over de koppeling met het Vakblad zal later in de vergadering worden gesproken.

Ad Olsthoorn brengt ter vergadering een motie in. Het 100-jarig bestaan is volgens hem een belangrijk moment voor bezinning over de verbredingsvraag. Ad Osthoorn wil dit onderwerp expliciet bediscussiëren. Hij vraagt het bestuur om bij de leden te onderzoeken of er wel of geen behoefte aan verbreding bestaat. De ingebrachte motie houdt in dat de KNBV achtereenvolgens twee stappen zou moeten zetten:

 • inventariseren of de KNBV wil verbreden
 • onderzoeken of vanuit andere vakgebieden behoefte bestaat om aansluiting te zoeken bij de KNBV

Arno Willems bedankt Ad Olsthoorn voor het initiatief. Hij geeft aan dat het bestuur geen trendbreuk wenst, maar wel meer wil aansluiten bij onderwerpen in de bredere context van bos, natuur en landschap. Volgens de enquête wil 41% van de leden een verbreding, 37% wil geen verbreding en 15% is neutraal. Voor een statutenwijziging, en dat is de verbreding, zou 75% van de aanwezigen tijdens een ALV "€˜ja"€™ moeten zeggen tegen de verbreding.

Willem de Beaufort stelt dat het gaat om de keuze voor "€˜een vereniging van bosbouwers die zich ook bezighouden met natuur en landschap"€™ of "€˜een vereniging van bosbouwers, natuurbeheerders en landschapsmensen"€™.

Rob Nas geeft aan dat het terreinbeheer voor ons vak de invalshoek is geworden. Hij geeft aan dat de maatschappelijke relevantie hierdoor wordt bepaald. De KNBV zou derhalve moeten verbreden. Wel zou binnen een verbrede vereniging een specifieke plaats kunnen blijven bestaan voor het bos als onderwerp. Arno Willems geeft aan dat het bestuur eerst wil beginnen met het besteden van meer aandacht aan natuur en landschap. Een stap daarna kan zijn om te inventariseren of een verdere verbreding ook door het maatschappelijk veld gewenst wordt.

Ad Olsthoorn geeft aan dat de KNBV aan potentiële leden zou moeten vragen "€˜wat zou de KNBV moeten doen om voor potentiële leden interessant te worden"€™. Daarna kan worden besloten of de KNBV aan de benoemde wensen wil voldoen. Willem De Beaufort geeft aan dat in de statuten is vastgesteld dat de KNBV een vakvereniging voor bos en bosbouw is. Het is volgens hem wel belangrijk in de onderwerpen te verbreden.

Jochem Borgesius geeft aan dat een eventuele verbreding zich niet zou kunnen beperken tot het terreinbeheer. Als de KNBV zou willen verbreden, komen er meer onderwerpen op het pad dan de KNBV zou kunnen behappen.

Op de vraag van Hans Gierveld over de drijfveer achter de motie geeft Ad Olsthoorn aan dat er te weinig verjonging in de vereniging plaatsvindt. Jaap Kuper constateert dat er niet voldoende draagvlak is voor een grote wijziging. Hierover is al in meerdere ALV's gediscussieerd. Hij ondersteunt het voorstel van het bestuur.

Harrie Weersink voegt op persoonlijke titel nog toe dat vooral jonge leden voor verbreding stemmen en dat oudere leden grotendeels niet voor verbreding stemmen. Het zou goed zijn als de KNBV zich voorbereidt op de toekomst. Arno Willems geeft aan dat de KNBV via te organiseren activiteiten een voorbereiding op de toekomst zal treffen.

Leffert Oldekamp geeft aan dat binnen de Vereniging voor Tropische Bossen al veel jongeren actief zijn. In die vereniging blijkt een geweldige behoefte te bestaan aan het centraal stellen van het vakgebied "€˜bosbouw"€™. De KNBV zou het vakgebied in de richting van de tropische bosbouwers moeten verdiepen. Een verbreding is nu niet aan de orde, een verdieping wel.

Arno Willems brengt de motie van Ad Olsthoorn in stemming. De vraag is of de aanwezige leden willen verbreden. Zo ja, dan gaan we in de buitenwereld vragen of daar behoefte is aan onze verbreding. Voor zijn: 15 leden, tegen zijn: 37 leden en 6 leden stemmen blanco. Daarmee is voorstel 1 van het bestuur (de KNBV handhaaft haar naam en werkgebied) geaccordeerd en de motie verworpen. Ad Olsthoorn bedankt het bestuur en de leden voor de discussie.

Arno Willems concludeert vervolgens na enige uitleg dat ook de voorstellen 2, 3, 4 en 5 van het bestuur zijn geaccordeerd. Dit zijn:

 • De KNBV stimuleert de kennisverdieping en netwerkvorming binnen de vereniging
 • De KNBV zal bescheiden, maar met grote alertheid, meer naar buiten treden
 • De KNBV zal niet gaan lobbyen. Willem de Beaufort roept bij dit punt de leden op zelf (vanuit ieders organisatie) waar mogelijk wel te lobbyen
 • Het bestuur zal de KNBV-strategienota bijstellen en de leden oproepen hun inbreng in de vereniging aan te geven. Rob Nas stelt voor om aan de thema"€™s in de strategienota toe te voegen "€˜de kwaliteit van het bosbeheer"€™

Loskoppeling van het Vakblad Natuur, Bos, Landschap

Arno Willems geeft aan dat het bestuur van de KNBV de verplichte koppeling van het lidmaatschap op het Vakblad aan het KNBV-lidmaatschap wil verbreken. Het bestuur wil leden en potentiële leden niet verplichten lid te worden van het Vakblad als voorwaarde om lid te kunnen worden van de KNBV.

Jan den Ouden vraagt hoe het voorstel zich verhoudt tot de constatering dat 40% aangeeft lid te zijn van de KNBV vanwege het Vakblad. Arno Willems geeft aan het lastig is te duiden wat de leden hiermee hebben bedoeld.

Simon Klingen vraagt zich af of meer mensen lid zouden zijn van de KNBV als het abonnement op het Vakblad zou zijn losgekoppeld. Arno Willems geeft aan dat uit informatie van opzeggende leden blijkt dat deze mensen vaak het Vakblad op een andere manier al ontvangen. Het bestuur wil de keuze aan de mensen zelf laten. Simon Klingen vraagt zich af of de KNBV wel zit te wachten op leden die eigenlijk alleen maar lid zijn vanwege het Vakblad.

Rob Nas geeft aan dat voor mensen met een laag inkomen het bedrag om lid te zijn relatief hoog is. Zeker als zij het Vakblad reeds langs andere wijze kunnen lezen (bijvoorbeeld via de werkgever) kan deze verplichte koppeling een belemmering zijn om KNBV-lid te worden.

Op de vraag van Erik Zwart over hoeveel mensen hun KNBV-lidmaatschap hebben opgezegd als gevolg van de dubbele ontvangst van het Vakblad antwoordt Arno Willems om 15 to 20 mensen gaat. Erik vraagt vervolgens hoeveel mensen geen lid worden als gevolg van de verplichte koppeling. Dit is niet bekend.

Bea Claessens vraagt of er, als de leden zouden mogen kiezen voor het wel of niet uitgeven van geld aan het Vakblad, dan wel een verplichte koppeling moet blijven bestaan aan Pro Silva en andere gremia, die ook geld kosten. Bea schetst dat de KNBV zich hier op een glijdende schaal gaat begeven.

Anton van Weelderen is van mening dat een vereniging een verenigingsblad moet hebben. Hij vreest dat een loskoppeling leidt tot de ondergang van het Vakblad. Hij stelt voorts voor het Vakblad te koppelen aan andere bladen.

Jochem Borgesius vraagt welk percentage van de leden van het Vakblad is gekoppeld aan de KNBV. Arno Willems geeft aan dat het om zo'n 40% gaat. Jaap Kuper noemt dit een essentieel deel van de leden van het Vakblad. Als de 40% van de KNBV-leden die aangeeft dat ze alleen maar KNBV-lid is vanwege de koppeling aan het Vakblad, zou dat kunnen betekenen dat bij een loskoppeling van het Vakblad 200 KNBV-leden hun lidmaatschap zouden opzeggen. Jaap Kuper vraagt zich af wat nu eigenlijk de winst voor de KNBV is. Zal de KNBV veel nieuwe leden krijgen als de koppeling wordt losgelaten? Rob Nas geeft aan dat hij verwacht dat veel praktische beheerders, mensen met een MBO-opleiding, lid zullen worden. Jaap Kuper geeft aan dat enkele KNBV-leden heel veel energie steken in een kwalitatief goed Vakblad. Hij vreest bij loskoppeling een afkalving van de kwaliteit van het Vakblad. Arno Willems benadrukt dat het KNBV-bestuur het Vakblad een prachtig blad vindt en dat het KNBV-bestuur zich bewust is van de grote inzet van de redactie.

Erik Lammers van Bueren ondersteunt het betoog van Jaap Kuper. Hij ziet geen reden om verandering te brengen in de situatie. De statuten geven aan dat er een tijdschrift moet zijn. Het Vakblad geeft daaraan een uitstekende invulling. Loskoppeling zou een statutenwijziging vergen. Hij vraagt zich af of er mensen zijn die wel lid willen worden, maar het Vakblad niet kunnen betalen en daarom geen lid worden van de KNBV. Ad Olsthoorn vraagt zich af of geld daadwerkelijk een probleem is.

Bert ten Voorde vraagt zich af of er wel eens een mailing is gedaan vanuit het Vakblad om niet-KNBV-leden op te roepen om lid te worden van de KNBV. Jaap Kuper geeft aan dat dat niet is gebeurd, maar dat er veel energie wordt gestopt in het werven van abonnees. Het werven van KNBV-leden is geen taak van het Vakblad. Arno Willems brengt de vraag in stemming of koppeling van het Vakblad wordt gewenst door de leden. Voor het handhaven van de koppeling van het lidmaatschap van de KNBV aan het Vakblad zijn 40 leden, 8 leden zijn tegen en 3 leden stemmen neutraal. Een aantal mensen stemt niet.

Arno Willems bedankt voor de overweldigende duidelijkheid. Bea Claessens geeft aan blij te zijn met de adhesie. Zij constateert dat de positie van de KNBV in het Vakblad moet worden verbeterd. Bea zal hier energie in steken en vraagt het bestuur om medewerking daarbij.

Begroting 2009

Harrie Weersink geeft aan dat vorig jaar een contributieverlaging is doorgevoerd. Dit jaar zou er een mogelijkheid bestaan tot verdere contributieverlaging. Het bestuur heeft echter besloten dat niet te doen. Er is namelijk wat budget nodig voor onder meer het uitnodigen van buitenlandse Pro Silva gasten en voor het oprichten van een commissie voor jonge leden. De organisatie van het eeuwfeest en de commissie Bosgeschiedenis hebben beide een eigen budget. Deze budgetten worden zichtbaar en transparant in de begroting weergegeven.

Teun Winkelman geeft aan dat er een rekenfout in de begroting zit. De baten zijn niet 52.000, maar 51.000 euro. De lasten zijn 61.520 euro, en daarmee is het exploitatieresultaat minus / 10.520 euro. Door mutaties in de voorzieningen wordt het begrote resultaat minus / 20 euro. Om het jaar niet in te gaan met een tekort stelt Arno Willems de vereniging voor de begroting hierop aan te passen en de post onvoorzien zodanig naar beneden te brengen dat er een resultaat van 0 ontstaat.

Frits van der Kooij vraagt zich af of de activiteiten voor de jubileumcommissie uit te voeren door de webcommissie op het budget van de webcommissie drukken. Dat is niet het geval. Die kosten worden betaald uit de reservering van 7.500 euro voor de organisatiekosten van het eeuwfeest.

De vergadering stelt de begroting 2009 inclusief de voorgestelde wijziging vast onder dankzegging aan de penningmeester.

Mutaties in bestuur en commissies

 • De vergadering benoemt Stephanie Schuurman als studentlid namens de WUR.
 • De vergadering benoemt Jacob van Olst als bestuurslid van de KNBV.
 • Arno Willems kondigt aan dat Harrie Weersink en hijzelf in het najaar van 2009 zullen aftreden. Arno roept de leden op met voorstellen voor nieuwe kandidaten te komen. Daarbij mag men zichzelf aanmelden, of suggesties voor anderen aandragen.
 • In de activiteitencommissie zullen binnenkort vacatures ontstaan.
 • In de studiekring zijn geen vacatures.
 • In de commissie buitenland zijn geen vacatures, maar nieuwe mensen zijn altijd welkom.
 • Voor de commissies "€˜website"€™ en "€˜bosgeschiedenis"€™ geldt dat meer leden welkom zijn.
 • Gijs van der Sande, Klaas Bouwer en Peter Schütz worden benoemd als lid in de Commissie Bosgeschiedenis.
 • In de commissie Pro Silva zijn geen vacatures.
 • De vertegenwoordiging in andere gremia blijven ongewijzigd.
 • De jubileumcommissie heeft ruimte voor nieuwe leden. Arno roept leden op hier op te reageren.

Tjeerd Broersma geeft een presentatie over de commissie jonge leden. De commissie is nog in oprichting. De student-bestuursleden van deze commissie in oprichting (Tjeerd Broersma en Stephanie Schuurman) zijn op dit moment bezig speciaal op jongeren gerichte activiteiten te bedenken. Indien het concept succesvol blijkt te zijn, zal volgend jaar aan de leden worden voorgesteld een commissie jonge leden in te stellen. De vergadering ondersteunt het voorstel en Arno Willems wenst de commissie in oprichting succes.

Ingelast agendapunt "€˜Jochem Borgesius draagt voor uit eigen werk"€™.

Jochem Borgesius draagt enkele zelf geschreven gedichten en limericks voor.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk, inclusief mededelingen uit de Commissies

 • Simon Klingen geeft aan dat op 12 juni 2009 een bijeenkomst van de Commissie Studiekring wordt georganiseerd. Het onderwerp "€˜begrazing"€™ zal daarbij centraal staan. Arno Willems wenst de Studiekring succes met de voorbereiding. Op 26 november 2008 organiseert de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging een studiedag over begrazing.
 • Annemieke Winterink roept vanuit de activiteitencommissie de leden op om ideeën voor onderwerpen en gebieden aan te dragen. Arno Willems verzoekt de leden suggesties zo snel mogelijk aan te leveren bij de activiteitencommissie of bij de KNBV-secretaris.
 • Etiënne Thomassen roept de leden op om ideeën en verzoeken inzake de webcommissie bij de webcommissie te melden. Het door Frits van der Kooij voorgestelde RSS-systeem is inmiddels gerealiseerd.
 • Kees Boon meldt dat de vereniging PEFC-Nederland is opgericht, die naast FSC de certificering van het bos wil stimuleren. Minder dan 40% van het Nederlandse bos is tot op heden gecertificeerd. PEFC-Nederland wil tevens steun bieden aan de import van hout uit het buitenland. In de ons omringende buitenlanden is PEFC een zeer succesvol keurmerk. De KNBV is uitgenodigd om deel te nemen in het landelijk forum die de standaard zal gaan uitwerken. Harrie Weersink stelt voor om over dit onderwerp een een KNBV-activiteit te organiseren, in samenwerking met FSC.
 • Hans Gierveld geeft aan dat de Stichting Streekeigen Hout is opgericht. Deze stichting geeft groepen eigenaren de mogelijkheid hun hout vanuit het bos rechtstreeks bij de consument te promoten. Meer informatie is te vinden op www.streekeigenhout.nl.
 • Jochem Borgesius meldt uit de Commissie Bosgeschiedenis dat er op 27 maart en 25 september 2009 een bijeenkomst en excursie zullen worden georganiseerd. Daarbij zal in het veld worden gesproken over boshistorische aspecten. Het is de bedoeling eens in de twee jaar een studiedag te organiseren. Ook zal regelmatig onderzoek worden uitgevoerd. Tenslotte zal de bestaande website worden geïntegreerd in die van de KNBV.
 • Ineke Brusse meldt dat de gedragscode natuur is goedgekeurd door Minister Verburg. De gedragscode ligt op dit moment ter inzage. Het Bosschap houdt op 11 november in Nootdorp en 20 november in Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst.
 • Binnenkort zijn de waterschapsverkiezingen. Ineke Brusse geeft aan dat de geborgde zetels voor natuur in de waterschapsverkiezingen zijn gecoördineerd door het Bosschap.
 • Ineke Brusse meldt dat op 1 juli de heer Ed Nijpels is begonnen als nieuwe voorzitter van het Bosschap. Hij streeft naar een verbetering van de invulling van de verbreding van de taken op het gebied van bos, natuur en landschap.
 • Simon Klingen meldt de komende "kijken bij collega's €“bijeenkomsten"€™. Het gaat om een activiteit georganiseerd door Erik van der Staak (Bossen Boxmeer), een bezoek aan Landgoed Prattenburg (beheerder Gerard Koopmans) en een bezoek aan het Vliegenbos bij Amsterdam waar een Essen-Iepenbos te zien is. Deze laatste activiteit wordt gekoppeld aan een bezoek van het Arboretum van de heer Völlmar.

Gesproken Column

Sander Wijdeven spreekt zijn column uit. Hij schetst dat hedentendage scherpe grenzen worden getrokken tussen bos en andere landschappen. Vroeger was dat heel anders. Bos stond aan de wieg van onze beschaving. De laatste anderhalve eeuw is het oppervlak verviervoudigd. Lange tijd hebben we het bos behandeld als "€˜gras"€™, niet altijd met veel succes. Sander geeft aan dat we het bos niet meer moeten beschouwen als een verzameling individuen. Het mooie van het bos is nu juist de interactie tussen de verschillende functies. Laten we de bomen weer gaan zien die ons landschap hebben gevormd. Sander draagt het stokje over aan Simon Klingen.

Data ALV'€™s (en andere KNBV-activiteiten) in 2009

Ter kennisname.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting

Arno Willems sluit onder dankzegging voor ieders inbreng de najaarsvergadering om 12:20 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.