Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2009

Artikelen

168e ledenvergadering op 9 november 2009 te Amsterdam

Verslag ALV najaar 2009

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening en mededelingen van de voorzitter
 • Verslag van de 167e ledenvergadering d.d. 17 april 2009
 • Mededelingen, melding van nieuwe leden en donateurs en van ingekomen stukken
 • Voorbereiding jubileumjaar 2010 + jaarkalender 2010
 • Begroting 2010 + Vaststellen donateursbijdrage + sponsorbijdrage 2010
 • Intermezzo
 • Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement + Mutaties in bestuur en commissies
 • Mutaties in bestuur en commissies
 • Bos en Wikipedia
 • PEFC
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Gesproken Column
 • Data ALV"€™s (en andere KNBV-activiteiten) in 2009
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening en mededelingen van de voorzitter

Dhr. Willems heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. Een moment stilte wordt in acht genomen wegens het overlijden van ons lid dhr. Derckx uit Diepenveen.

Tim Kreetz, Gerald Kragt en Cor Zuidema hebben zich bereid verklaard voor deze vergadering te functioneren als notulencommissie.

Verslag van de 167e ledenvergadering d.d. 17 april 2009

Het verslag van de voorjaars-ALV wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris en de notulencommissie.

Mededelingen, melding van nieuwe leden en donateurs en van ingekomen stukken

Mevrouw van den Ham meldt dat sinds de voorjaarsvergadering 10 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd en dat zich 9 nieuwe leden hebben aangemeld. Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied en Groen Invest hebben hun donateurschap opgezegd.

De leden die hebben opgezegd zullen nog worden nagebeld om te vernemen wat hun redenen waren.

Voorbereiding jubileumjaar 2010 + jaarkalender 2010

Dhr. Van der Kooy geeft namens de jubileumcommissie een toelichting over de plannen voor het jubileumjaar. Samen met communicatiebureau Bijl uit Rotterdam wil de jubileumcommissie werken aan het vergroten van de kennis en het draagvlak over bos en bosbouw bij het grote publiek. Een woord van dank gaat daarbij uit naar Renske Terhürne en Stephanie Schuurman, die zich stevig inspannen om van het jubileumjaar een groot succes te maken.

Mevr. Terhürne vervolgt de presentatie. De jubileumcommissie werkt onder meer aan boswandelingen voor een groot publiek, de ontwikkeling van een "€˜toolkit"€™ en het organiseren van media-momenten. Via de website www.langlevehetbos.nl zal het grote publiek op de hoogte worden gebracht over de waarden van het bos en de activiteiten van de KNBV. Niet alleen voor het grote publiek, maar ook voor KNBV-leden worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze plannen zullen op de KNBV-website worden geplaatst.

Ook zal in augustus 2010 door TNT een jublieumpostzegel worden uitgebracht, die bij alle postkantoren te koop zal zijn. Dhr. Willems roept alle KNBV-leden op te zijner tijd veel van deze postzegels te kopen en te gebruiken, onder meer op bedrijfspostzendingen.

Een ander voornemen is het digitaal maken van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Dhr. Klingen heeft reeds een heel aantal jaargangen gedoneerd. Dhr. Nas geeft aan dat bij een antiquariaat in Amsterdam de jaargangen 28 tot en met 43 te koop zijn voor een klein bedrag. Gezocht wordt nog naar de jaargangen 1 tot en met 50 en 63 tot en met 75.

Voorts presenteert mevr. Terhürne het voornemen een schoolkrant te maken voor kinderen. Daarnaast wordt er in samenwerking met de Wageningen Universiteit een bossententoonstelling ontwikkeld, die drie maanden te zien zal zijn in de Universiteits Bibliotheek.

Dhr. Van der Kooy geeft aan dat er reeds een startbudget beschikbaar is, maar dat het hard nodig is meer geld binnen te halen. Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om op de ter vergadering uitgereikte blaadjes tips en ideeën op te schrijven inzake mogelijke sponsoren voor het jubileumjaar.

Ten slotte roept mevrouw Terhürne de leden nogmaals op om menskracht beschikbaar te stellen. Gezocht wordt naar een coördinator en naar mensen die activiteiten kunnen organiseren. Dus zowel mensen met veel tijd als met weinig tijd kunnen een waardevolle bijdrage leveren. We zijn een vereniging van een paar honderd mensen, het moet mogelijk zijn om daar voldoende organisatiecapaciteit uit los te maken!

Ter vergadering melden dhr. Waller, dhr. Van der Linden en dhr. Aertsen en dhr. van der Staak zich aan voor het meehelpen. Dhr. Knol adviseert de jubileumcommissie om ook KNBV-leden persoonlijk te benaderen.

Dhr. Van der Bent suggereert om verenigingen zoals de vereniging van afgestudeerden van Helicon Opleidingen te Apeldoorn) uit te nodigen een bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door samen op te trekken in reguliere activiteiten van dergelijke verenigingen.

De totale investeringen is 841.000 euro, waarbij aan eigen werk door diverse organisaties (bijdragen in de vorm van personeel beschikbaar stellen). 510.000 euro wordt gegenereerd. Er is dus nog 331.000 euro nodig, waarvan 20.000 euro reeds door de KNBV beschikbaar is gesteld. De jubileumcommissie spreekt hierover met zo veel mogelijke grotere en kleinere bedrijven. Ook voor het voeren van deze gesprekken worden vrijwilligers gezocht. Dhr. Weersink stelt voor om in aanvulling op de startdag, waarbij alle mensen met achternaam "€˜bos"€™ een boom mogen planten, alle mensen met de achternaam "€˜bijl"€™ uit te nodigen om een boom om te hakken bij de slotmanifestatie. Houtoogst is immers ook onderdeel van het bos.

Ten aanzien van de jaarkalender meldt dhr. Willems een wijziging. De najaarsbijeenkomst met ALV zal in 2010 niet op vrijdag 5, maar vrijdag 12 november plaatsvinden.

Begroting 2010 + Vaststellen donateursbijdrage + sponsorbijdrage 2010

Dhr. Weersink nodigt de aanwezigen uit vragen en opmerkingen ten aanzien van de begroting in de brengen.

De vergadering stemt in met de voorliggende begroting, inclusief de contributie en de minimum bedragen voor sponsorbedragen en donateursbijdragen.

Naar aanleiding van de behandeling van de begroting memoreert Dhr. Oldenkamp dat een paar jaar geleden is gesproken over nut en noodzaak van het lidmaatschap door de KNBV van FSC. Dhr. Oldenkamp is van mening dat de KNBV als onafhankelijke organisatie geen lid zou moeten zijn van FSC. En als we lid zouden willen zijn, dan zouden we niet uitsluitend lid zou moeten zijn van FSC, terwijl er ook nog andere door de Nederlandse overheid erkende certificeringsschema"€™s bestaan. Dhr. Oldenkamp stelt derhalve voor het lidmaatschap van FSC op te zeggen ofwel ook van andere certificeringsschema"€™s lid te worden. Na een korte gedachtenwisseling over dit voorstel wordt geconcludeerd dat de KNBV het lidmaatschap van FSC opzegt en dat de KNBV in zowel de FSC-landentafel als de PEFC-commissie meepraat in een adviserende rol.

Intermezzo

Dhr. Zuiderveen leest een aantal gedichten op, die passen bij het thema van de bijeenkomst. Ook worden de scheidende bestuurders via een limerick bedankt voor hun inzet.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement + Mutaties in bestuur en commissies

In artikel 19 lid 1 wordt toegevoegd dat wijzigingen voortaan mede op de website kunnen worden geplaatst (dit in aanvulling op mededelingen die de leden via de post en mail ontvangen en dus niet in plaats van toezending van de stukken). Met "€˜schriftelijk"€™ wordt dan bedoeld "€˜per e-mail"€™ of "€˜per brief"€™.

De commissie natuurlijke verjonging in oprichting (die bij deze ALV in totale bezetting aanwezig is) wordt bij acclamatie van de vergadering ingesteld. Tjeerd Broersma, Wouter Delforterie, Stephanie Schuurman, Wilfrey van der Linden, Annemieke Winterink en Tim Kreetz worden benoemd als lid van de commissie Natuurlijke verjonging.

Tips voor excursie-onderwerpen en "€“locaties zijn bij deze commissie altijd welkom.

De volgende mutaties in bestuur en commissies worden besproken en waar aan de orde door de ALV bekrachtigd:

Arno Willems treedt terug uit de activiteitencommissie.

Berdien van Overeem is toegetreden als studentlid in de Commissie Studiekring.

Martin Verweij is teruggetreden uit de webcommissie. Derhalve is in de webcommissie een vacature beschikbaar.

Francis Schennink treedt terug uit het bestuur.

Ad van Hees treedt af en is herverkozen als bestuurslid.

Stephanie Schuurman is wegens het beëindigen van haar studie afgetreden. Wilfrey van der Linden is benoemd als nieuw student-bestuurslid namens de WUR-studenten.

Harrie Weersink is afgetreden als penningmeester. Gerard Koopmans is bennoemd tot nieuw bestuurslid. Hij zal de functie penningmeester op zich nemen.

Arno Willems is afgetreden als voorzitter. Hank Bartelink is gekozen als nieuwe voorzitter van de KNBV.

Dhr. Raggers overhandigt een afscheidscadeau aan mevr. Schuurman. Mevr. Van den Ham overhandigt een afscheidscadeau aan dhr. Weersink en dhr. Willems. Dhr. Willems bedankt de KNBV voor het in hem gestelde vertouwen en de prettige contacten die hij in de vereniging heeft mogen genieten. Dhr. Willems laat de vereniging een vraag na: waar staat de KNBV over een jaar of tien (in 2020)?

Dhr. Bartelink stelt zich kort voor en neemt het voorzittersstokje van dhr. Willems over. Dhr. Bartelink heeft in Wageningen bosbouw gestudeerd. Na een periode bij de Dorschkamp is hij gaan werken bij Wageningen Universiteit. Sinds enkele jaren is hij directeur van de 12Landschappen. Enkele jaren geleden is hij een tijdje bestuurslid van de KNBV geweest. Dhr. Bartelink vindt het, zo aan de start van het jubileumjaar, een interessant moment om aan te treden als voorzitter. Hij wil zich de komende jaren inzetten voor het vergroten van de betrokkenheid bij de samenleving. Ook wil hij werken aan de verdere professionalisering, de groei en verjonging van de vereniging en het verder vergroten van de cohesie binnen de vereniging.

Bos en Wikipedia

Dhr. Oldenkamp geeft als vervanger van Dhr. de Groot (die wegens ziekte verstek moest laten gaan) een toelichting op de stand van zaken rondom Wikipedia voor het onderwerp bos. De redactiecommissie streeft er naar te worden aangemerkt als moderator voor het onderwerp bos op Wikipedia. Hierin wordt samengewerkt met de Vereniging Tropische Bossen.

De gevormde redactiecommissie heeft inmiddels een stuk op Wikipedia geplaatst. Er is echter nog veel werk te verzetten. De teksten die de jubileumcommissie voorbereidt, kunnen in de structuur van Wikipedia worden ingepast en de redactiecommissie kan een bijdrage leveren aan de teksten die de jubileumcommissie vervaardigt. Dhr. Oldenkamp roept alle KNBV-leden op een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de (korte) teksten op Wikipedia. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich melden bij de Wikipedia-redactiecommissie. Dat kan bijvoorbeeld via het mailadres mirjam.tolkamp@wur.nl.

PEFC

Dhr. Van der Staak geeft een toelichting op de concept PEFC standaard. Dhr. Van der Staak denkt namens de KNBV mee in de werkgroep die de standaard vormgeeft. De PEFC-standaard moet worden ontwikkeld binnen de richtlijnen die door de MCPFE (ministersconferentie) in Helsinki zijn vastgesteld. In principe kan elk bosbedrijf dat aan de richtlijnen voldoet worden gecertificeerd, ongeacht de stempels die overheden of hun subsidieprogramma"€™s op het bos van dat bosbedrijf drukken (zoals natuurbos of productiebos). Volgend jaar zal een pilot worden opgestart.

Enkele verhelderende vragen worden gesteld en een aantal van de gepresenteerde principes wordt bediscussieerd. Zo wordt aangegeven dat het van belang is de tekst nog een keer goed te controleren op combineerbaarheid met economische productiefuncties van het bos, over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, wilddruk, handhaving in de praktijk, etc. Opgemerkt wordt dat deze standaard erg lijkt op de FSC-standaard, de vraag doet zich voor wat het onderscheid met dat certficeringsschema is. Dhr. Van der Staak geeft aan dat het hogere doel het certificeren van een zo groot mogelijk areaal is. Een van de verschillen tussen FSC en PEFC is dat PEFC naar verwachting voordeliger kan worden aangeboden dan FSC omdat bij PEFC niet wordt voorgeschreven wat reeds via wet- en regelgeving wordt voorgeschreven. Dat wat niet is voorgeschreven, behoeft door de controleurs ook niet te worden gecontroleerd.

Opgemerkt wordt dat het (ook los van deze PEFC standaard) handig zou zijn als er een eensluidende standaard zou worden ontwikkeld voor de kartering van het Nederlandse bos.

Aan PEFC wordt via dhr. Van der Staak geadviseerd om een uitvoeringsclausule aan de standaard toe te voegen, die voor zowel de certificeerder als de bosbeheerder hanteerbaar is.

Dhr. Van der Staak geeft aan dat aanvullende specifieke opmerkingen aan hem kunnen worden gemeld.

Na een compliment van dhr. Van Weelderen aan dhr. Aertsen (die weliswaar niet namens de KNBV heeft meegedacht, maar wel lid is) en dhr. Van der Staak voor hun grote inzet in het PEFC-proces stemt de vergadering in met het verzoek van het bestuur om het bestuur te mandateren om te zijner tijd namens de KNBV in te stemmen met de PEFC-standaard.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Dhr. Olsthoorn meldt dat Alterra een rechtszaak heeft gewonnen van Groen Invest. Geschilpunt was de termijn waarop Robinia duurzaam zou kunnen worden geoogst.

Dhr. Mohren meldt dat de aanmeldingen van nieuwe studenten en de zij-instromers voor de bosopleiding in Wageningen goed verlopen.

Dhr. Mohren vestigt de aandacht op de promotie van Arjan Buijs over natuurbeelden bij burgers. Hij heeft een aantal uitdeelexemplaren bij zich.

Over de Studiekring meldt Dhr. Mohren dat de bijeenkomst in 2009 een halve dag zal beslaan. De relatie tussen de Studiekring en de rest van de vereniging en de relatie tussen theorie en praktijk zullen daarbij (op 28 mei 2010) centraal staan.

Dhr. Raggers meldt inzake de studentenaantallen van Van Hall Larenstein (onderdeel van de Wageningen Universieit) dat er 110 nieuwe studenten zijn. Dat is iets lager dan het jaar ervoor.

Mevr. Winterink meldt uit de Activiteitencommissie dat er door het vertrek van dhr. Willems als voorzitter van de Activiteitencommissie een vacature is ontstaan en roept de leden op zich hiervoor beschikbaar te stellen.

Dhr. Klingen geeft een terug- en vooruitblik over de georganiseerde Kijken bij Collega"€™s excursies. Hij roept de "€˜middelste"€™ leeftijdsgroep van de leden op om meer deel te nemen aan de excursies.

Gesproken column

Dhr. Klingen spreekt een column uit. Hij stelt voor om op reclameborden slogans als "€˜bos groeit"€™ te melden. Dat zou aan meer mensen in het land duidelijk kunnen maken hoe mooi het bos is en hoe belangrijk het is het bos goed te beheren. Veel mensen zien het bos tegenwoordig als een natuurgebied waar je af moet blijven. Houtoogst leidt steeds tot vragen en discussies, omdat mensen zich niet meer bewust zijn van de noodzaak om af en toe werkzaamheden in het bos uit te voeren. Als het zou lukken om mensen duidelijk te maken dat bos groeit, zou een groot deel van de misverstanden kunnen worden voorkomen. Mensen beseffen zich niet dat bossen groeien, bossen lijken voor hen statische verschijningsvormen.

Als bijvoorbeeld in het Amsterdamse bos 9 kubieke meter hout per hectare per jaar groeit, dan zou je aan de rand van het bos 9 kubieke meter hout kunnen neerleggen. Op eenzelfde manier zou je inzichtelijk kunnen maken dat elke Nederlander jaarlijks 1 kubieke meter hout gebruikt.

Dhr. Klingen geeft het stokje door en terug aan dhr. Delforterie (die wegens verhindering van dhr. Klingen tijdens de voorjaarsvergadering een column heeft uitgesproken). Dhr. Delforterie geeft het stokje door aan dhr. Olsthoorn.

Datum volgende ALV + Rondvraag

De volgende ALV is op 16 april 2010.

Mevr. Schuurman wijst op de reunie van de Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging op 24 november 2009 in Wageningen.

Sluiting

Onder dank voor ieders inbreng sluit dhr. Bartelink de vergadering.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.