Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2010

Artikelen

170e ledenvergadering op 12 november 2010 te Velp

Verslag ALV najaar 2010

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Opening, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie

Hank Bartelink opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De KNBV is te gast bij Hogeschool Larenstein. Hank bedankt de Hogeschool voor deze gastvrijheid.

Hank Bartelink vraagt aandacht voor het overlijden op 8 november jongstleden van dr. Jan Frans van Oosten Slingeland. Hij is binnen de KNBV zeer actief bezig geweest op het onderwerp bosgeschiedenis.

Op 25 april is ons Harrie Weersink overleden. Harrie is zeer actief geweest binnen de KNBV, onder meer als bestuurslid. Hank herinnert Harrie als een heel bijzonder mens. Scherp, hard en soms zelfs cynisch, maar ook vriendelijk grappig en deskundig en altijd met het beste voor de KNBV voor ogen. Hij paste goed op de KNBV-financiën. Harrie had heel veel over voor de goede zaak. Hij was een familieman en een geweldige collega.

Hank bedankt Hans Polman, Diederik Diepenhorst en Kees Sissingh voor hun activiteiten bij het controleren van het conceptverslag van de vorige vergadering. Ineke Brusse, Wouter Delforterie en Harrie Schreppers zijn bereid gevonden de notulencommissie voor deze vergadering te vormen.

Verslag 169e ledenvergadering d.d. 16 april 2010

Frits Mohren vermeldt naar aanleiding van de try out van de oefenquiz dat eigenlijk niet Henk van Asch van Wijk, maar Jochem Borgesius de winnaar bleek te zijn.

Bem van Notten vraagt zich af wat er aan de hand is geweest in de case "€˜Groeninvest"€™. Ad Olsthoorn geeft aan dat Groeninvest destijds iets beloofde dat 100 maal te veel was.

Bem van Notten stelt naar aanleiding van de betrokkenheid van de KNBV bij het opstellen van de standaard voor PEFC dat certificering geen zinvolle zaak is. Bem wenst een standpunt van de vereniging inzake certificering. Hij vindt dat certificering leidt tot veel extra kosten voor de boseigenaar. Hank Bartelink zegt toe de certificeringsdiscussie in het bestuur te zullen voeren.

Teun Winkelman stelt de vraag hoe het staat met de verlenging van het predikaat Koninklijk. Marleen van den Ham antwoordt daarop dat de aanvraag in behandeling is en dat het niet te doen gebruikelijk is over de procedure navraag te doen bij de betreffende gemeente. Het kan zeker een jaar duren (de aanvraag tot verlenging is in het voorjaar van 2010 geschied) voordat hierover duidelijkheid ontstaat.

Teun Winkelman geeft aan dat Prinses Juliana beschermvrouwe was en Prins Bernhard erelid.

Jochem Borgesius stelt dat het de taak van de notulencommissie is om de inhoud van het verslag te checken. Het is dan zijns inziens niet meer nodig om de inhoud van het verslag in alle uitgebreidheid in de ALV te bespreken. Op voorstel van Willem de Beaufort wordt besloten dat de voorzitter de vergadering in gelegenheid zal stellen technische opmerkingen naar aanleiding van het verslag te maken en voorts uitsluitend nog "€˜naar aanleiding van"€™ over het verslag te spreken.

Marleen van den Ham schetst het verloop van het aantal leden van de KNBV. Tussen april 2010 en November 2010 hebben 10 leden en 1 donateur (gemeente Hattem) opgezegd. Tussen april 2010 en November 2010 hebben zich aangemeld: 8 gewone leden, 13 studentleden, 2 net-afgestudeerd leden en 2 huisgenoot-leden.De KNBV telt op dit moment 561 leden. Hank Bartelink meldt dat 2011 het internationale jaar van het bos is. De KNBV is door het voormalige ministerie van LNV (nu EL&I) uitgenodigd mee te denken over de invulling van dit jaar voor Nederland. Er is inmiddels door het Bosschap een werkgroep opgericht, bestaande uit een brede vertegenwoordiging vanuit het werkveld.

Hank Bartelink meldt dat de KNBV inbreng heeft gehad in de inspraakronde die het toenmalige ministerie van LNV heeft georganiseerd inzake op het concept Groenboek Bosbescherming van de Europese Commissie. Een inhoudelijk stukje over de inbreng van de KNBV zal op de KNBV-website worden geplaatst.

Ad van Hees meldt terug over de inbreng die de KNBV heeft gehad in het opstellen van de standaard voor PEFC-Nederland. Een belangrijk punt dat de KNBV heeft ingebracht, was dat PEFC in de conceptversie niet voorschreef dat er een beheerplan moet zijn. De inbreng van de KNBV is via de website na te lezen.

Hank Bartelink meldt dat de Boswet het afgelopen jaar binnen het ministerie van LNV ter discussie heeft gestaan binnen een verkenning naar een nieuwe algemene natuurwet. Het Bosschap heeft een belangrijke rol gespeeld in het meedenken met LNV. Naar verwachting zal deze discussie in 2011, na een periode van relatieve rust, door het nieuwe ministerie van EL&I weer worden opgepakt. Het bestuur van de KNBV wil daarin graag een inbreng leveren. In het laatste kwartier van deze ALV zullen we bij dit onderwerp stilstaan.

Mededelingen, melding van nieuwe leden en ingekomen stukken

De informatie inzake het KNBV ledenbestand is reeds eerder in de vergadering genoemd. Er zijn geen overige mededelingen.

Jubileumjaar 2010

Hank Bartelink geeft aan dat het jubilieumjaar tot nu toe een groot succes is. Hank nodigt Reijer Knol als voorzitter van de jubileumcommissie uit een terug- en vooruitblik te geven.

Reijer geeft aan dat aanstaande zondag de houtoogstdag zal plaatsvinden op vier locaties in Nederland. Het wordt een goed georganiseerde dag, waar alle KNBV-ers en al hun relaties welkom zijn. Meer informatie is te vinden op de website www.langlevehetbos.nl.

Op zaterdag 11 december zal de nacht van het bos worden georganiseerd. Jochem Borgesius coördineert de organisatie van dit publieksevenement. Vrijwilligers zijn meer dan welkom om ook deze activiteit tot een groot succes te maken.

Het doel van het jubileumjaar is om zo veel mogelijk mensen een bijzondere boservaring mee te geven en hen te laten genieten van zoveel mogelijk facetten van het bos. Ook wil de KNBV de professionals achter het bosbeheer zichtbaar maken. Dit wil de KNBV zo veel mogelijk doen via de media. Veel media-aandacht is een belangrijke pijler voor het aflezen van het succes. Er verschijnen diverse berichten in kranten en op televisie. De website www.langlevehetbos.nl wordt elke dag bijgehouden. De vergadering complimenteert de webmaster Etiënne Thomassen en zijn medewebcie-ers met de prachtige website, die zeer intensief worden bezocht.

In april 2010 heeft het aardhuissymposium plaatsgevonden. Er zijn zomerwandelingen georganiseerd. Er is een postzegel door TNT gemaakt, speciaal voor de 100-jarige KNBV. Hierover is niet alleen in de reguliere pers, maar ook in de media rondom postzegelverzamelaars intensief geschreven. Stephanie Schuurman en Renske Terhürne hebben deze postzegel tot een groot succes gemaakt. In het najaar loopt nog de actie "€˜bosdiner"€™, waarbij diverse restaurants een diner met bosproducten serveren. Recentelijk heeft de bosplantdag in Soest plaatsgevonden. Ruim 200 mensen met de achternaam "€˜Bos"€™ (of varianten daarop) hebben zeer enthousiast een nieuw bos aangeplant. Hans Gierveld heeft zowel de bosplantdag als de houtoogstdag gecoördineerd. Verder is nog een bossenschoolkrant verschenen, door de KNNV gemaakt.

Ook de activiteiten van de andere KNBV-commissies hebben een jubileumtintje meegekregen, zoals de bosgeschiedenisdagen. Ook is er een jubileumboekje verschenen dat alle leden en alle leden van het Vakblad Natuur, Bos, Landschap hebben gehad.

Tot slot zal in het voorjaar van 2011 een vrijwilligersfeest worden georganiseerd. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van activiteiten zal daarvoor worden uitgenodigd.

Reijer wenst alle KNBV-leden alvast fijne feestdagen en een mooi 2011, internationaal jaar van het bos.

Hank Bartelink spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers voor het vele belangrijke werk dat zij verrichten en hebben verricht.

Begroting 2011 + vaststellen donateursbijdrage + sponsorbijdrage 2011

Gerard Koopmans presenteert de begroting van 2011. De begroting is te karakteriseren als "€˜conservatief"€™. De contributie blijft gelijk en naar verwachting zullen de kosten en baten ook ongeveer gelijk zijn.

Annemieke Winterink wijst er op dat in de vorige vergadering is besloten dat de KNBV niet langer lid zou zijn van FSC en PEFC. Het hiervoor gereserveerde bedrag dient daarom niet langer op de begroting te blijven staan.

Teun Winkelman wijst er op dat het tijdschrift al enige tijd niet meer "€˜het Nederlands Bosbouw Tijdschrift"€™ heet, maar "€˜Vakblad Natuur, Bos, Landschap"€™.

Voorts wordt opgemerkt dat onder de kop "€˜baten"€™ een apart onderdeel gereserveerd dient te worden voor "€˜interest"€™.

De vergadering stemt in met deze begroting.

Hank meldt dat het vanwege de gulle giften van sponsoren voor het jubileumjaar de begrote uitgaven voor jubileumactiviteiten naar verwachting niet zullen worden uitgeput.

Mutaties in bestuur en commissies

Arjen Mostert wordt benoemd als nieuw lid van de commissie Natuurlijke Verjonging.

Frits Mohren meldt namens de commissie Studiekring dat naar verwachting in de volgende ALV een nieuw studentlid voor deze commissie kan worden benoemd.

Harrie Schreppers wordt benoemd tot nieuw lid (en secretaris) van de studiekringcommissie.

In het bestuur is Erwin Al aftredend en niet herkiesbaar. Dat betekent dat er een vacature is. In eerste instantie wordt op basis van de gezochte brede samenstelling in het bestuur gezocht naar een lid vanuit Staatsbosbeheer. Nominaties hiervoor kunnen bij het bestuur bekend worden gemaakt.

Hank Bartelink bedankt Erwin heel hartelijk voor alle energie die hij de afgelopen zes jaar in het bestuur heeft gestoken. De bijdrage van Erwin in het bestuur is zeer waardevol geweest voor het functioneren van het bestuur van de KNBV. Namens het bestuur overhandigt Hank enkele attenties aan Erwin. Erwin bedankt het bestuur. Hij constateert dat er op dit moment een actief bestuur is, waarin het prettig samenwerken is. Tevens complimenteert Erwin alle leden van de jubileumcommissie met hun fantastische werk.

Rondje KNBV-commissies + "€˜bos en Wikipedia"€™

Annemieke Winterink meldt vanuit de activiteitencommissie dat deze commissie zoekt naar een nieuw, enthousiast, lid.

Frits Mohren meldt namens de studiekring dat deze commissie momenteel nadenkt over het onderwerp voor de bijeenkomst van volgend jaar. Mogelijk kan de Boswet een onderwerp zijn.

Vanuit de Commissie buitenland meldt Reijer Knol dat in 2011 een excursie (donderdag, vrijdag en zaterdag) zal worden georganiseerd naar Noord-Frankrijk.

Jochem Borgesius koppelt terug uit de commissie Bosgeschiedenis. Het voornemen is om in het voorjaar een excursie in de buurt van Winterswijk te organiseren.

Jochem meldt dat de bibliotheek van de WUR (Wageningen) in het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 een tentoonstelling over bos organiseert. De KNBV heeft in de samenstelling van deze tentoonstelling een adviserende rol gespeeld.

Tjeerd Broersma meldt vanuit de commissie Natuurlijke Verjonging dat voor 2011 twee activiteiten in de steigers staan. In de lente zal aandacht worden besteed aan beekbegeleidende bossen. Verder zal een activiteit worden georganiseerd over communicatie.

De commissie Natuurlijke Verjonging heeft een stand voor de KNBV gemaakt. Deze wordt gepresenteerd op diverse bijeenkomsten. Hulp van KNBV-ers bij de bemensing van deze kraam.

Derk de Groot meldt namens de Wikipedia-groep dat hard gewerkt wordt aan bosonderwerpen op deze digitale encyclopedie. Aanleiding om hiermee te starten was dat de informatie over bos enkele jaren geleden erg slecht en onvolledig was. Met de Wikipedia-informatie kan het grote publiek, waaronder ook bestuurders, politici en studenten, objectief en volledig over bos en alles wat daarbij komt kijken worden geïnformeerd. De Wikipedia schrijfgroep zoekt voor alle onderwerpen naar mensen die daarover professionele informatie kunnen aandragen. Diverse leden uit de KNBV en ook vanuit de VTB hebben tot op heden een bijdrage geleverd. Derk doet een oproep aan alle KNBV-leden om mee te denken en mee te werken. Dat kan in algemene zin zijn (als lid van de voorlopige redactiecommissie) of voor het meedenken op specifieke onderwerpen.

Reijer Knol meldt vanuit Pro Silva dat begin 2011 het onderwerp voor dat jaar zal worden bepaald. Informatie over de data en het onderwerp zal via de website worden ontsloten.

Vanuit de webcommissie is geen vertegenwoordiger aanwezig.

Cultureel Intermezzo

Jochem Borgesius leest enkele gedichten in vrije vorm voor, die passen bij het dagthema "€˜Kennis en Kennissen"€™.

Na 3,5 jaar is dit de laatste keer dat Jochem dit binnen de ALV doet. Als dank voor al het creatieve werk uit de afgelopen jaren overhandigt Hank een presentje aan Jochem.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Frits Mohren meldt dat twee maanden geleden het boek "€˜bosecologie en bosbeheer"€™ is verschenen. De eerste druk (van ongeveer 2.000 stuks) is bijna uitverkocht.

Frits Mohren meldt terug over een internationaal symposium over investeringen in duurzaam bosbeheer. Daar waren slechts enkele KNBV-leden aanwezig. Er waren wel veel mensen uit de Nederlandse financiële sector aanwezig. De bedrijfsmodellen die werden gepresenteerd, leken redelijk rudimentair. Mogelijk ligt er een taak voor ons als sector om in de financiële wereld een aantal zaken te verduidelijken. De financiële sector staat daar volgens Frits zeker voor open en kan nog veel leren van de bossector.

Teun Winkelman stelt een vraag over subsidies. De Provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling verbonden aan het provinciaal natuurbeleidsplan. Dit jaar is de regeling echter verbonden aan de EHS. Hierdoor vallen diverse niet-EHS-gebieden voortaan buiten de boot van de subsidiemogelijkheden. Teun roept KNBV-leden die hier ervaring mee hebben op hun kennis met hem te delen.

Bert ten Voorde meldt dat op 16 november de vergadering van PEFC plaatsvindt. Hij roept KNBV-leden op deze bijeenkomst te bezoeken.

Gesproken column

Stephanie Schuurman is aan de beurt voor het stokje. Zij is projectmedewerker bij het Kenniscentrum Recreatie in Den Haag. Daar houdt zij zich bezig met recreatie in de groene ruimte. De bezuinigingen zijn in die sector het gesprek van de dag. Het kabinet heeft besloten niet langer te zullen investeren in de RODS-gebieden (recreatie om de stad) en niet duidelijk is of de recreatiecomponent in de SNL (subsidieregeling natuur en landschap) wel opengesteld zal worden. Draagvlak voor bos, natuur en recreatie is in dit politieke spectrum van groot belang. Zonder draagvlak verdwijn je van de agenda. De KNBV kan als vakvereniging veel betekenen op het gebied van communicatie. De bekendheid van de KNBV onder de Nederlandse bevolking is beperkt. Het jubileumjaar brengt hierin verbetering. De recreant, als fervent liefhebber van het Nederlandse bos, is misschien wel onze belangrijkste bondgenoot. Onze boodschap moeten we breder gaan verspreiden. Stephanie stelt voor om de website www.langlevehetbos.nl na het jubileumjaar niet op te heffen, maar actief te onderhouden en te laten aansluiten bij het Internationale Jaar van het Bos.

Stephanie geeft het stokje door aan Renske Terhürne.

Intermezzo: speech

Hank Bartelink spreekt zijn speech uit. Hij constateert dat deze grotendeels aansluit bij de woorden die Stephanie reeds heeft gesproken. Hank constateert dat het barre tijden zijn. De exacte uitwerking van alle kabinetsplannen moet nog geschieden, maar het kabinet stuurt aan op zware bezuinigingen in natuur, bos en landschap. Hank stelt dat dit een zorgwekkende situatie is, voor alle betrokkenen in de groene wereld. Grootste punt van zorg is de beheerssubsidie. Natuurterreinen vervullen een publieke taak. Daarmee is een overheidsbijdrage gelegitimeerd. Zoals de plannen er nu uitzien, zal de gemiddelde boseigenaar in de voorstellen voor het nieuwe subsidiestelsel geld "€˜naar Den Haag moet brengen"€™. Hank vindt dat de KNBV een taak heeft in het beïnvloeden van de politiek. Hank verwijst naar de rapporten van de ambtelijke heroverwegingsgroepen. De conclusies daaruit zijn niet goed verwerkt in de nieuwe plannen. Aanstaande maandag gaat het nieuwe subsidiestelsel SNL open. Naar verwachting zal het beschikbare budget diezelfde dag overschreden worden. De gezamenlijke beleidsmakers en beheerders hebben in goed overleg een inhoudelijk prima nieuw subsidiestelsel samengesteld. De vraag is nu in hoeverre er voldoende budget beschikbaar zal worden gesteld. Interessant daarbij is de discussie die wordt gevoerd tussen staatssecretaris Bleker (EL&I) en de provincies. Hank stelt dat de KNBV een rol kan vervullen bij het ondersteunen van de beleidsbeïnvloeders. Het Bosschap heeft namens de verzamelde terreineigenaren invloed willen uitoefenen. Deze bijdrage zal morgen in de NRC verschijnen. Hank roept de leden van de KNBV op waar mogelijk een goede lobby te plegen. Daarbij moeten de verschillende terreineigenaren waar mogelijk samen optreden en zich niet tegen elkaar laten uitspelen.

Datum volgende ALV + Rondvraag

Marleen van den Ham meldt dat de ALV'€™s voor 2011 voorzien zijn op vrijdag 15 april en vrijdag 11 november. Hans van der Bunt meldt dat op 15 april een bijeenkomst over 50 jaar bosbouwonderwijs plaatsvindt. Hank zegt toe in het bestuur te zullen bespreken of het mogelijk is de ALV qua locatie aan te sluiten bij die activiteit.

Hans van der Bunt meldt dan in 2011 het praktijkgericht bosbouwonderwijs in Apeldoorn 50 jaar bestaat. Er zal een driedaags feest plaatsvinden. Er zal ondermeer een seminar plaatsvinden over duurzaamheid. Ook zal de bosbouwprijs worden uitgereikt. Voorts zal de school een leerlingenfeest, een oud-leerlingenfeest en een open huis organiseren.

Bert Ten Voorde merkt op dat hij vaak signalen ontvangt over bos en roept de leden op niet alleen over bos te spreken, maar ook over natuur en landschap. Willem de Beaufort reageert hierop door te verwijzen naar het motto van de KNBV op onze website.

Bert Ten Voorde meldt dat SBNL en NPN zijn gefuseerd.

Tjeerd Broersma promoot de T-shirts die de commissie Natuurlijke Verjonging heeft uitgebracht.

Bem van Notten merkt op dat de afspraak was om voortaan wel voornamen maar geen titulatuur te noemen. Hij roept op om hier consequent mee om te gaan. Hank Bartelink reageert hierop door te melden dat we zo veel mogelijk zullen vasthouden aan de afspraken hierover uit de voorjaarsvergadering.

Tjeerd Broersma meldt dat de Vereniging Tropische Bossen op 19 november een jubileumactiviteit organiseert, waarvoor ook KNBV-leden zijn uitgenodigd.

Jan den Ouden verzoekt Jochem Borgesius meer informatie te verschaffen over de activiteit "€˜nacht van het bos"€™. Jochem meldt dat het grote publiek normaalgesproken "€™s nachts het bos niet mag betreden. De KNBV gaat dit nu wel een keer mogelijk maken. Boseigenaren en "€“beheerders worden opgeroepen hun bos "€™s nachts open te stellen. De vrijwilligers zullen vooral actief zijn in de communicatie met de terreineigenaren en de praktische organisatie.

Middagprogramma

Annemieke Winterink geeft een uitleg over de invulling van de lunch en het middagprogramma. Jan den Ouden, John Raggers en Erik van der Staak zullen een inleiding verzorgen. Daarna zal een paneldiscussie plaatsvinden met Toos de Rijk, Peter Stouten en Hans Schilder. Ad Olsthoorn geeft uitleg over de diverse excursiemogelijkheden.

Intermezzo Boswet

Simon Klingen presenteert zijn ideeën inzake een nieuwe Boswet.

Het ministerie van LNV (nu EL&I) is reeds enkele jaren bezig diverse natuurwetten te gaan integreren tot een nieuwe natuurwet. Anderhalf jaar geleden heeft het Bosschap een voorstel voor een nieuwe Boswet aan het toenmalige ministerie van LNV gestuurd. Simon stelt dat deze inbreng wellicht deels in aangepaste vorm voortgezet zou moeten worden. Simon pleit er daarbij voor om niet een nieuwe versie van de Boswet uit 1961 te maken, maar een geheel nieuwe Boswet vorm te geven. Hij stelt dat de beleving door mensen van het bos door de Nederlanders centraal zou moeten staan bij het denken over zo'€™n nieuwe Boswet. Daarbij staat de multifunctionaliteit van het bos overigens buiten kijf.

Centraal in de huidige Boswet staat "€˜wat bos is moet bos blijven"€™ en "€˜waar bos is moet bos blijven"€™. Simon stelt dat gebieden waar al lang bos aanwezig is extra aandacht zouden moeten verdienen in de nieuwe Boswet. De kracht van de huidige Boswet is dat hij eenduidig is en makkelijk te handhaven. De zwakte van de huidige Boswet is dat er nuance mist tussen verschillende terreinen en verschillende doelen. Simon constateert dat er sinds de jaren "€™90 heel veel nieuwe "€˜toestanden"€™ op het bos zijn afgekomen in de vorm van allerlei nieuwe regels en kaders. Ook het bos en het beheer zijn de laatste decennia sterk gewijzigd. Dit alles vraagt om een nieuwe, goed op de situatie toegespitste, Boswet, waarbij de handhaving voor heel Nederland op een zelfde manier mogelijk wordt.

Hank geeft ruimte voor enkele opmerkingen. Tim Kreetz geeft aan dat dat in de nieuwe Boswet ook landschap begrepen zou moeten worden.

Jan den Ouden daagt Simon uit een (wets-) artikel te formuleren die de geest van het verhaal weergeeft. Simon reageert daarop met het uitgangspunt "€˜gij zult bos en natuur respecteren en in stand houden"€™. Daarbij geldt dat onder bos ook open terreinen en landschap kan gelden. Jan constateert dat de huidige manier van praktische omgang met de Boswet vervolgens in de wet wordt verankerd.

Willem de Beaufort is blij met de moderne weergave van de context. Hij stelt vast dat er een teruggang is in het bebost areaal van Nederland, met name door de omvormingen van bos naar heide. Maatschappelijk worden vooral de overgangen van bos naar open landschap gewaardeerd. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat naast de teruggang van het areaal bos (terwijl we in Nederland altijd opmerkingen maken over de afname van het areaal in andere landen) ook de houtproductie afneemt. Het nieuwe terreintype heide is volkomen subsidie-afhankelijk. Willem pleit er voor de verplichting tot het herinvesteren in stand te houden.

Ineke Brusse stelt dat het goed zou zijn in de pre-ambule of de memorie van toelichting meer aandacht te besteden aan de rol van het bos in de maatschappij. Ze geeft aan dat de provincie op dit moment al gemachtigd is een provinciale invulling te geven aan de regels van de Boswet. Willekeur tussen de GS-en zou in de nieuwe Boswet kunnen worden voorkomen.

Anton van Weelderen is van mening dat de huidige Boswet prima functioneert en niet "€˜soepeler"€™ (door afschaffing van de compensatieplicht) gemaakt behoeft te worden. Hij vreest dat andere belangen zullen gaan overheersen over de instandhouding van bos en natuur.

Ad Olsthoorn pleit er voor in de studiekringdag de internationale component vorm te geven.

(***) stelt als ad-interim handhaver van de provincie Utrecht dat het van belang is dat uitspraken worden gedaan over het areaal bos dat in stand gehouden dient te worden.

Jochem Borgesius stelt dat het uitgangspunt over "€˜bosbouwkundig verantwoord"€™ instandhouden van het bos juist een van de kwaliteiten van de huidige Boswet was. Hij is bezorgd over de afname van het bosareaal. De huidige Boswet beschermt het bos goed tegen andere grondgebruiksvormen zoals landbouw en woningbouw. In een nieuwe Boswet zou het compensatiebeginsel moeten blijven bestaan.

Kees Sissingh stelt dat de Boswet uit 1961 niet zozeer uitging van het bos, maar van de rest van de maatschappij. Door verschillen in grondprijzen tussen grondgebruiksvormen is het bos kwetsbaar. Er zijn door de maatschappij meer redenen denkbaar om het bos weg te halen dan om het bos te behouden.

(***) stelt dat het redelijk gemakkelijk is om over de locatie van de herbeplanting binnen de huidige Boswet een goede oplossing te vinden, daar is geen wijziging voor nodig. - naam ? *** roept op ook filosofen het woord te geven tijdens de studiekringdag.

Simon reageert op de reacties. De essentie van zijn verhaal is: het is raar dat we een wet uit 1961 gebruiken terwijl de aanspraken uit de maatschappij zijn veranderd. Juist vanuit de natuurhoek loert het gevaar om het bos als "€˜minder belangrijk dan andere vormen van natuur"€™ te classificeren. Het gevaar dat een dergelijke houding met zich meebrengt moeten we met een nieuwe Boswet zien te vermijden.

Hank geeft aan dat het wellicht goed is al in de voorbereiding van de Boswetdiscussie binnen de LNV een aantal standpunten op een rijtje te zetten. Het bestuur zal daartoe initiatief nemen.

Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit Hank de vergadering.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.