Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2011

Artikelen

172e ledenvergadering op vrijdag 11 november 2011 te Hilvarenbeek

Verslag ALV najaar 2011

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Opening, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie

De voorzitter Hank Bartelink opent de vergadering en heet allen welkom. Hij begint met het bericht dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten het predicaat Koninklijk opnieuw aan de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging te Utrecht te verlenen voor een periode van 25 jaar. Dit heugelijke feit wordt door de leden in dank aanvaard.

De notulencommissie voor deze vergadering bestaat uit: Jan den Ouden, Martijn Griek en Yolt IJzerman. De agenda wordt zonder aanvullingen vast gesteld. De vereniging besteedt aandacht aan het jaar van de bossen door bij te dragen aan een themanummer van het Vakblad.

In zijn openingsrede besteedt de voorzitter aandacht aan het slechte politieke klimaat waarin de bosbouw en het natuurbeheer in zijn beland. Er komt een nieuwe Natuurwet, een Onderhandelingsakkoord tussen Rijk en Provincies, de bijdrage voor beheer van bos en natuurterrein wordt uitgekleed en er is een Nieuw Europees Landbouwbeleid.

De KNBV is een smeltkroes waarin diverse particulieren en overheden elkaar vinden in beheer, excursies, netwerken, enz. In deze tijd is het zaak de krachten te bundelen want het gevaar van tegenstellingen groot. Er komt in de toekomst minder geld voor bos- en natuurbeheer. Nieuwe regelingen zijn minder reëel dan de huidige. Dat heeft gevolgen voor het bos. Met minder geld wordt minder gedaan aan b.v. openstelling voor het publiek. Minder geld zal ook merkbaar zijn in het agrarisch natuurbeheer. Gesubsidieerde grondaankopen raken uit beeld. Het natuurbeleid wordt overgeheveld naar twaalf provincies die vervolgens ieder hun eigen inzichten kunnen naleven. Het risico van een tweespalt tussen bos en natuurbeheer is aanwezig. De spanning tussen elite versus productie kan toenemen. Er groeien meer splijtzwammen.

Binnen de bosbouwwereld zijn er zorgen over de positie van bos in de nieuwe natuurwet en het voortbestaan van het Bosschap.

Wij moeten ons blijven focussen op wat ons bindt. De dialoog blijven zoeken. De KNBV is daarvoor een goed middel.

Ingekomen stukken en nieuwe leden

De secretaris meldt dat er bericht van verhindering is ontvangen van de fam. Laporte, Tjeerd Broersma en prof. Aat van Maaren die allen een goede vergadering toewenst.

Ingekomen:

19-09-2011 een brief van de burgemeester van Utrecht over het predicaat Koninklijk.

13-09-2011 een bericht van AVIH en FPG met een kopie van een open brief aan de staatssecretaris, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de voorzitter Natuurmonumenten en De 12 Landschappen met daarin een oproep voor meer aandacht voor het bosbeheer.

De vereniging telt op 17 oktober 549 leden. Er zijn 22 nieuwe leden en er namen 17 leden afscheid.

Verslag van de voorjaarsvergadering

Het verslag van de voorjaarsvergadering is door de notulencommissie bekeken en akkoord bevonden. Op voorstel van Jochem Borgesius wordt besloten om voortaan het verslag niet meer in de vergadering ter discussie te stellen nadat het door de notulencommissie akkoord is bevonden.

Naar aanleiding van het verslag worden volgende opmerkingen geplaatst:

Rino Jans (blz.7) vraagt wat het bestuur besproken heeft over certificering en aansprakelijkheid. De voorzitter meldt dat er nog geen gelegenheid is geweest om dit in het bestuur te bespreken maar dat dit thuis hoort bij het Bosschap en zal dit doorverwijzen.

Joop Kalb (blz.8.) vraagt of het nieuw beleid is van het bestuur om niet aan beleid beïnvloeding te doen. Gezien het verleden betekent dat volgens hem een beleidswijziging. De voorzitter vindt dat te scherp gesteld. Wat we zien wordt gemeld maar het bestuur weet niet wat de meningen van de diverse leden zijn.

Jan den Ouden stelt dat opmerkingen over de boswet, zoals die zijn gemaakt tijdens de Studiekringdag een vorm van beleidsbeïnvloeding vormen. Hij vraagt het bestuur om een mening te vormen over de nieuwe wet Natuur. Voorzitter antwoord dat daar aandacht voor is maar met een terughoudende opstelling.

Yolt IJzerman benoemt dat in het verleden is vastgesteld dat we een vakvereniging zijn en geen lobbyvereniging.

Patrick Jansen vult daarop aan dat er in het verleden besturen zijn geweest die wel wilden lobbyen.

De vergadering verzoekt het bestuur over het beleid inzake beleidsbeinvloeding na te denken en te reageren.

Leffert Oldenkamp vindt de boswet zo gek nog niet. Het karakter van die wet dient overeind te blijven. Dat is een taak voor de vereniging.

Teun Winterman: De strategie nota geeft ons belang bij het bos weer.

De vergadering verzoekt het bestuur om op de natuurwet te reageren. Die mogelijkheid is er tot 18 november.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om te melden wie er betrokken wil zijn bij deze reactie.

Jochem Borgesius: We moeten niet alleen reageren maar ook een visie uitdragen.

Opgemerkt wordt nog dat voor het jaar van de bossen geen specifieke actie is ondernomen buiten het themanummer van het Vakblad Natuur, Bos, en Landschap dat in december 2011 zal verschijnen.

Het verslag van de voorjaarsvergadering wordt vervolgens vast gesteld.

Begroting 2012 en Bestemming jubileum overschot

De penningmeester licht de begroting 2012 toe. In hoofdzaak komt het neer op €22.000,-- voor het vakblad €16.000,-- voor het administratiekantoor en €7.700,-- voor vereniging en commissie activiteiten. Voor 2012 is er een overschot van €2800,-- begroot. Bij een verdere ledendaling zal er een voorstel tot contributieverhoging komen.

Teun Winterman: het overschot moet zijn €841,--. Waarom is er begroot op euro's en niet op vijftig euro afgerond. De penningmeester zal hier rekening mee houden.

Jochem Borghesius: in 2010 was er al een uitsplitsing tussen tijdschrift en vereniging.

Bert Ten Voorde: Waarom wordt alleen PFC genoemd en is er geen bedrag voor. Penningmeester: eerder is besloten om nergens lid meer van te zijn.

Het voorstel is om het overschot van het jubileum feest te verdelen over, het digitaliseren van het Bosbouwtijdschrift, het komende themanummer van het Vakblad en binnenkomende ideeën.

Patrick Jansen: Er moet gekozen worden hoe het digitaliseren gebeurt. Er zijn verschillende methoden om de artikelen toegankelijk te maken. Het resultaat kan op CD worden verkocht of op internet ter beschikking worden gesteld. Voorkeur is om het voor iedereen beschikbaar te stellen b.v. via de website van de WUR.

Jochem Borgesius deelt aan de vergadering mee dat er op 22 november in 2012 een symposium over bosgeschiedenis wordt georganiseerd met een hoge kwaliteit. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat er is en welke technieken er voor zijn. Om alles rond te maken is veel geld nodig. Daarom een verzoek om €2.500,-- uit het jubileum overschot beschikbaar te stellen.

De verdeling van het overschot wordt tijdschrift €10.000,-- themanummer €2.500,-- en symposium €2.500,-- .

De vergadering gaat akkoord met het voorstel en de begroting

Samenstelling bestuur en commissies

In de voorjaarsvergadering heeft George Borgman zich gemeld voor de bestuursfunctie die vrij komt door vertrek van Hans Gierveld. Ten gevolge van de vervanging van de secretaris komt deze functie nu niet beschikbaar.

Mutaties zijn: Jacob van Olst is herkiesbaar en wordt herkozen. Kees Sissingh volgt Hans Gierveld op en wordt door het bestuur aangewezen als secretaris van de vereniging. De vergadering gaat akkoord.

De voorzitter bedankt Hans Gierveld voor zijn inspanning de afgelopen 6 jaar. Hans bleek een praktisch lid van het bestuur met een groot netwerk. Mede door zijn inspanning werd het jubileum een succes. Hans is toegetreden tot het bestuur van de stichting Vakblad Natuur, Bos, Landschap.

De studiekring is uitgebreid met een (student)lid: Harm van den Heuvel.

Aanpassing huishoudelijk regelement

Het voorstel om de commissie bosgeschiedenis toe te voegen aan de opsomming van commissies in het huishoudelijk regelement wordt door de vergadering zonder meer aangenomen.

Introductie nieuwe huisstijl

De nieuwe huisstijl (in dit voorbeeld voor briefpapier) wordt aan de vergadering getoond. Het logo bleef, maar de kleur is veranderd. Roelie Roelfsema mist de koninklijke status in het ontwerp. Bovendien zou die status volgens hem kunnen worden gebruikt om een beschermheer uit het Koninklijk huis te interesseren. De voorzitter geeft aan dat het laatste recent nog weer eens een keer is geprobeerd, maar helaas afgewezen.

Toelichting SNL regeling en onderhandelingsakkoord door Rino Jans.

Rino Jans van de Unie van Bosgroepen geeft een toelichting over de SNL-regeling en met name over het onderhandelingsakkoord tussen Rijk en provincies. In het verleden heeft de Unie van Bosgroepen voor 50.000 ha een SNL-regeling aanvraag verzorgd.

Er is een concept onderhandelingsakkoord en het Interprovinciaal overleg moet nu een besluit nemen. Er is nog een toelichting nodig en beloofd.

Er gaan taken over van het Rijk naar de provincies. Het Rijk gaat meer internationale taken doen en de provincies nemen nationale taken over. De EHS moet worden herijkt en afgerond. Na 2013 is er geen ILG geld meer. Er zijn nog geen afspraken over hoe de Natura-2000-doelen worden gerealiseerd. In 2016 komt er een evaluatie moment. De provincies hebben een inspanningsverplichting het Rijk moet verantwoording afleggen richting Europa. Als de verplichtingen niet worden nagekomen kunnen boetes worden opgelegd. Van diverse taken is niet duidelijk waar die terecht komen.

De EHS zou 728.500 ha moeten beslaan. Daarvan is volgens Bleker c.a. 600.000 ha gerealiseerd. In 2012 volgt er een herijking. De provincies rapporteren hierover niet aan het Rijk.

De financiering van de EHS is op dit moment niet duidelijk. Er worden verschillende bedragen genoemd. Tot 2013 is er ILG-geld beschikbaar. Daarna is er €100 miljoen beschikbaar voor de onderwerpen: agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer, ganzen, fauna, functie verandering en effectgericht beheer. Nu is er €300 miljoen. (afhankelijk van de berekening) tot €250 miljoen. beschikbaar. €100 miljoen. is dus gewoon veel te weinig. In de praktijk zullen beheerdoelen worden aangepast b.v. van natuurbos naar productiebos.

Leffert Oldenkamp wijst op zijn opmerking in de vorige vergadering. Hij wil met de studiekring nadenken over een nieuw onafhankelijk bosbeheer. Dus los komen van de hiervoor genoemde omstandigheden. Jochem Borgesius is van mening dat dat niet door de studiekring behoeft te worden gedaan, maar dat er een task force ingesteld moet worden voor de komende drie jaar.

Bert ten Voorde vraagt zich af wat er wordt bedoeld met aanpassing van natuur in productiebos. De voorzitter antwoord dat het gaat om een functieverandering, de subsidie wordt lager. Nico Leek voegt hier aan toe dat om te overleven organisaties zullen moeten veranderen. Anton van Weelderen vraagt zich af hoe gemeenten danken over deze materie. Willen zij verkopen en zijn er dan kopers? Teun Winkelman geeft aan dat de gemeente den Haag met de nieuwe regeling hoger uitkomt, dus de percentages zullen worden aangepast. Roelie Roelfsema stelt dat bosbouwers de eigen broek zullen moeten ophouden i.p.v. vooral op subsidie te steunen. Yolt IJzerman relativeerd de discussie door aan te geven dat genoemde percentages uitgaan van normbedragen. Dat word niet altijd uitgegeven, er wordt vaak beheerd met minder geld.

Willem de Beaufort mist in de discussie de openstellingsbijdragen. Een recreatie bijdrage is wenselijk. Als de SNL stopt gaan de provincies met een eigen regeling aan de slag die zij niet hoeven verantwoorden. De voorzitter van het Bosschap, Ed Nijpels, heeft onlangs een lans gebroken voor bos en natuur.

Gesproken column door Jeroen Oorschot

Jeroen Oorschot staat in zijn column stil bij de waan van alle dag. Hij schetst een beeld van enkele werkdagen blessen, vergaderen en mailen. Een jachtig bestaan dat terwijl het (bos)leven zo veel meer te bieden heeft als je het de tijd geeft. Wie mooi wil zijn"€¦ moet in zich zelf en zijn omgeving investeren.

Voor velen een herkenbaar verhaal al waren we het even vergeten.

Jeroen geeft het stokje door aan Leffert Oldenkamp.

Planning 2012 voor- en najaarsvergadering

De secretaris heeft nog geen mededeling over de inhoud van deze bijeenkomsten die meestal gehouden zullen worden begin april en begin november. (in 2012 wordt dat 13 april en 9 november 2012). Roelie Roelfsema vraagt waarom het dan op de agenda staat. Het is een standaard agenda- en aandachtspunt. Uit de vergadering komen verder geen suggesties voor de invulling van deze dagen.

Mededeling uit wetenschap en praktijk

Rino Jans meldt dat de FSC in toenemende mate gericht is op de kwaliteit van de administratie i.p.v. de kwaliteit van het bosbeheer. Goed is niet goed genoeg, maar het moet aantoonbaar goed. Er wordt b.v. gevraagd naar de procedure van het verslagleggen. Er is door de Unie van Bosgroepen een brandbrief naar FSC internationaal gericht. De procedure van beantwoording laat te wensen over. Vanuit Denemarken is er een motie ingediend en aangenomen. Meer praktijk en minder papier.

De Unie van bosgroepen heeft voor veel leden SNL-subsidie aangevraagd. De afhandeling is nog nooit zo chaotisch verlopen als dit jaar. Alles wat buiten de EHS valt is niet subsidiabel en kaarten zitten vol fouten.

Het Interprovinciaal Overleg IPO werkt beter samen dan de provincies zelf. Er wordt wel gereageerd op de Unie.

Ad Bouma (Bosschap): De toekomst ziet er niet goed uit voor het Bosschap. Het kabinet wil de schappen de komende jaren moderniseren. Het moet kleiner en krachtiger. 8 december 2011 volgt er een besluit over het kabinetstandpunt. Het bestuur van het Bosschap is er van overtuigd dat de taken van het Bosschap behouden moeten blijven. De voorzitter Ed Nijpels maakt zich er hard voor.

Willem de Beaufort: De bosbouw heeft in het Bosschap een goede belangenbehartiger. Het Bosschap is een goed medium om de publieke functie van bossen voor het voetlicht te brengen. Het is dan ook in ons aller belang om het Bosschap te laten overleven. De politieke scheidslijn loopt niet langs de grenzen van de coalitie. Er is werk aan de winkel.

Op 10 november was er een conferentie over bos branden. De situatie op deVeluwe is gepresenteerd aan Ivo Opstelten. Wat opviel was dat vooral de mengeling van gebouwen en bos risico"€™s in zich draagt.

Reijer Knol (Jubileum commissie): het bestuur en de Jubileumcommissie hadden een afsluitende dankbijeenkomst met de sponsoren van het jubileumfeest.

Reijer Knol (Commissie buitenland): er wordt voor september 2012 een reis naar Engeland georganiseerd. Het belooft veel goeds aan bos en ook aan natuur. De reis zal ca. 5 dagen duren. Aanmelden kan voor april 2012. Op 13 december is er een slotmanifestatie van het jaar van de bossen.

Rondvraag en sluiting

Yolt IJzerman verzoekt Bestuur en commissies de data van de vergaderingen en de activiteiten in 2012 uiterlijk eind 2012 bekend te maken.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.00 uur.

Nagekomen bericht:

De nu bekende data voor 2012 zijn:

  • Aardhuissymposium 8 maart
  • Voorjaarsvergadering 13 april
  • Pro Silva (voorjaar) 9/10/11 mei
  • Studiekring 25 mei
  • Buitenlandreis 17-22 september
  • Pro silva (najaar) 10/11/12 oktober
  • Najaarsvergadering 9 november
  • Symposium bosgeschiedenis 22 november

Reacties

Er zijn nog geen reacties.