Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2012

Artikelen

174e ledenvergadering op vrijdag 9 november 2012 te Delden (Ov.)

Verslag ALV najaar 2012

Een Notulen van Bestuur door Kees Sissingh
Met bijdragen van Rino Jans
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

CONCEPT:

Notulen van de 174ste Algemene Ledenvergadering /najaarsvergadering van de KNBV gehouden op vrijdag 9 november 2012 in Hotel De Zwaan te Delden (Ov.)

Aanwezig namens het bestuur: Hank Bartelink (voorzitter), Kees Sissingh (secretaris), Gerard Koopmans (penningmeester), Ad van Hees, Peter Stouten, Jasper de Groot,

Inhoud:

 • Opening, mededeling van de voorzitter en benoeming van een notulencommissie en vaststellen van de agenda van deze vergadering.
 • Verslag van de 173e vergadering op 13 april te Harderwijk.
 • Mededelingen, melding van wijziging in het ledenbestand en inkomen stukken.
 • Begroting 2013 en vaststellen donateursbijdrage en sponsorbijdrage 2013.
 • Informatie over de ontwikkeling rond een scriptieprijs.
 • Stand van zaken Handboek Bosbeheer in de praktijk.
 • Mutaties in bestuur en commissies en te verwachten vacatures in het bestuur.
 • Stand van zaken m.b.t. digitaliseren van het Bosbouwtijdschrift.
 • Activiteiten 2013 door KNBV-commissies en de Werkgroep Wikipedia.
 • Mededeling uit wetenschap en praktijk.
 • Gesproken column door Annemieke Winterink.
 • Bespreken van plaats en tijd van de volgende vergadering en eventueel excursie.
 • Rondvraag en sluiting.

1. Opening, mededeling van de voorzitter en benoeming van een notulencommissie en vaststellen van de agenda van deze vergadering.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en prijst het goede weer buiten. Hij deelt mee dat Jan Bervaes, Rino Jans en Ad Bouma zitting hebben in de notulencommissie voor deze vergadering. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Voorts geeft de voorzitter een bespiegeling van de ontwikkelingen rond het werkveld. Dat zijn er veel. Er gebeurt van alles, zowel in positieve als in negatieve zin. De regeringsverklaring bevat een heleboel zaken uit het IPO overleg. In vorige kabinet is € 600 miljoen omgebogen naar € 105 miljoen. De Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur (Commissie Jansen) heeft een week voor de regeringsverklaring, een doordacht advies uitgebracht dat door het IPO goed is ontvangen Het voorstel in het lenteakkoord is geaccepteerd. Het toont een heel ander elan dan het vorige kabinet. De EHS wordt nu afgemaakt. De positie van het Staatsbosbeheer wordt herzien.

De aandacht voor bos en hout floreert, subsidies worden beperkt dus er zullen andere wegen moeten worden gevonden. De beheerdersdag was een succes. Al met al spannende tijden. De voorzitter eindigt met een oproep om bos en hout te blijven promoten!

2. Verslag van de 173ste ledenvergadering op 13 april te Harderwijk met daarin verwerkt de opmerkingen van de notulencommissie bestaande uit Eddie Nijenhuis, Renee van Wanrooij en Paul Kah. bijlage ALV-1.

Uit de vergadering komen geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. De notulen worden onveranderd vastgesteld. De notulencommissie wordt bedankt voor de werkzaamheden.

3. Mededelingen, melding van wijzigingen in het ledenbestand/donateurs/sponsors en ingekomen stukken.

Gemeld wordt het overlijden van de leden R.Verweij, C.P. van Goor en H.L. van Kuilenburg. Ter nagedachtenis wordt een moment stilte in acht genomen. Vanwege de bijzondere rol die Con van Goor binnen het vakgebied heeft vervuld, spreekt Leffert Oldenkamp een herinneringswoord uit.

Bericht van verhindering is ontvangen van Marleen van den Ham, Wout Neutel en George Borgman.

Bij het administratiekantoor is Danielle Jacks-Jongman per 1 november is vertrokken. Zij wordt per 1 december opgevolgd door Sharief Setoe.

In de afgelopen periode konden 18 nieuwe leden worden verwelkomd. Er hebben 18 leden hun lidmaatschap beëindigd. Er zijn de afgelopen tijd geen belangrijke brieven ontvangen. Nieuws dat via e-mail binnen komt wordt eventueel geplaatst op de website.

4. Begroting 2013 en vaststellen donateursbijdrage en sponsorbijdrage 2013. Bijlage ALV-2

De begroting is opgesteld in overleg met het administratiekantoor; de penningmeester geeft een toelichting. De conclusie is dat geen contributieverhoging nodig is. Wat over is van het budget van het jubileumjaar gaat nu naar de algemene middelen. Uit dat budget is eerder al gereserveerd voor de digitalisering BBT, themanummer van het Vakblad, het symposium bosgeschiedenis en nu de scriptieprijs en het praktijkboek. Er is afgesproken dat oninbare bedragen vier jaar worden opgenomen. In de begroting wordt als buitengewone last een minteken weergegeven, dit komt door het gebruikte systeem en heeft geen invloed op de berekening. De begroting wordt onveranderd vastgesteld.

5. Informatie over de ontwikkelingen rond een scriptieprijs.

Jan den Ouden licht het tot stand komen van deze prijs toe. Enkele jaren terug is het boek Bosbeheer en Bosecologie verschenen. Inmiddels zijn we toe aan de 3e druk. Dat gaat dus goed en levert veel inkomsten op. De bedoeling is om deze baten ten goede te laten komen aan de sector. Daarvoor is de Stichting Toekomstboom opgericht met als doel: het bevorderen van de bosbouw op wetenschappelijke grondslag. Dat wordt gedaan door de instelling van een scriptieprijs. Het gaat om scripties uit Nederland en Vlaanderen op HBO- en WO-niveau die een bosbouwonderwerp behandelen waarvan de oplossing in de praktijk toepasbaar is. De prijs bedraagt in beginsel € 1000,-- waarbij genoemde stichting de helft betaalt en de KNBV en de Vlaamse Vereniging Bos+ de andere helft. Na een lange aanloop periode zijn in 2012 de eerste scripties bekeken. Daarvoor zijn de betreffende studiebegeleiders rechtstreeks benaderd. Er kwamen tien inschrijvingen die vervolgens drie nominaties opleverden. Deze drie nominaties zijn uiteindelijk bekeken door een onafhankelijke jury. Binnenkort wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naar aanleiding van deze presentatie zegde de stichting Probos een deelname van € 250,-- toe.

De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt. Het gaat om alle aspecten van bos in de breedste zin. De prijsuitreiking komt in de publiciteit en de winnaar wordt gevraagd een artikel voor het Vakblad te schrijven.

6. Stand van zaken Handboek Bosbeheer in de praktijk.

Ad Olsthoorn informeert de vergadering over het tot stand komen van het Handboek Bosbeheer. Ongeveer twee jaar geleden kwam er een boek Bosecologie en Bosbeheer uit op academisch niveau. Daardoor werd duidelijk dat er ook behoefte bestond aan een praktisch boek op MBO/HBO niveau. In de voorjaarsvergadering van de KNBV werd daar melding van gemaakt. Het afgelopen half jaar zijn veel vorderingen gemaakt. Op 3 september is er met mensen uit de bosbouwpraktijk overlegd over de gewenste inhoud van het boek. Op 6 november bespraken zes redactieleden o.a. over de stijl van het boek. Er is gekozen voor een concepten-/receptenstijl. De insteek is het gericht behandelen van beheersmaatregelen voor opgaand bos in Nederland en Vlaanderen en het omgaan met de buitenwereld b.v. wetten en regelingen. De schatting is dat er behoefte is aan 3000 exemplaren van het boek. Over een half jaar is duidelijk of het boek realiseerbaar is. De aanpak is heel anders dan die van het boek Bosecologie en Bosbeheer. Jochem Borgesius vraagt of ook aandacht wordt besteed aan landschappelijke beplantingen (bijv. in verband met energieplantages). Ad Olsthoorn antwoordt dat het gaat om opgaand bos en dat niet alles in het boek komt. Nico Leek vraagt om meer communicatie en promotie rondom het uitkomen ervan. Simon Klingen vraagt of er ook een boek over planning komt. Ad Olsthoorn antwoordt, dat er een Engelstalig wetenschappelijk boek over planning komt; Frits Mohren is daarbij betrokken.

7. Mutaties in bestuur en commissies genoemd in artikel 8 lid 1 en 9 van het huishoudelijk reglement en actuele en te verwachten vacatures in het bestuur.

 • Ad van Hees is na een periode van zes jaar niet herkiesbaar.
 • Gerard Koopmans is na een periode van drie jaar aftredend en herkiesbaar.
 • Hank Bartelink is na een periode van drie jaar aftredend en herkiesbaar.
  De twee niet herkiesbare bestuurders worden bedankt voor hun inzet. Gerard Koopmans bedankt Peter Stouten voor zijn weliswaar korte maar krachtige deelname aan het bestuur en overhandigt een blijk van waardering. Peter licht toe dat hij een andere functie heeft aanvaard die zich niet leent om er iets naast te doen. Hank Bartelink richt zich tot Ad van Hees die twee bestuursperiodes vol heeft gemaakt. Hij spreekt zijn waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van Ad o.a. gedurende het jubileumjaar waaraan ook de vrouw van Ad een bijdrage heeft geleverd. Ad was in het begin secretaris en later plaatsvervangend voorzitter. Ook Ad krijgt een blijk van waardering in de vorm van een boek. Ad bedankt de vergadering. Hij merkt nog op dat het niet zwaar is gevallen omdat de commissies over het algemeen het werk deden. Het jubileumjaar was een hoogtepunt in zijn periode waarbij de KNBV tot de top gegaan is. Ad van Hees wordt opgevolgd door Wout Neutel. Peter Stouten wordt opgevolgd door George Borgman. Beide opvolgers konden helaas niet op deze vergadering aanwezig zijn wegens verplichtingen elders. Gerard Koopmans en Hank Bartelink worden met applaus herbenoemd.

Uit de commissies wordt gemeld dat de commissie Bosgeschiedenis plaats heeft voor een enthousiast persoon. De Webcommissie is versterkt met Renee van Wanrooij. Bij Pro Silva vertrekt voorzitter Susan Bonekamp binnenkort, mogelijk wordt zij opgevolgd door René Olthof.

8. Stand van zaken m.b.t. digitaliseren van BBT.

Patrick Jansen van Probos licht de werkzaamheden van het digitaliseren van het Bosbouwtijdschrift toe. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van de inzet van leden, later is voor de werkzaamheden een studente ingehuurd voor het overtypen van auteurs e.d. Binnenkort begint het werkelijk digitaliseren door de bibliotheek van de WU. Zij maken het resultaat toegankelijk en nazoekbaar via de website.

9. Activiteiten 2013 door KNBV-commissies en de Werkgroep Bos en Wikipedia.

In 2013 zijn de datums voor de ALV vergaderingen vrijdag 12 april en vrijdag 8 november. De Activiteitencommissie denkt er over om in het voorjaar aandacht te besteden aan ziekten en plagen en de Essentaksterfte in de Flevopolder. Pro Silva houdt haar bijeenkomsten op 15, 16, 17 mei en 9, 10, 11 oktober. Het is de verwachting dat in 2013 een vergelijkbaar patroon van dagen wordt georganiseerd door de commissies. Datums zijn nog niet bekend. De aanwezige commissievertegenwoordigers lichten dit hierna toe.

De Commissie Bosgeschiedenis wil in het najaar één velddag houden. De Commissie Natuurlijke Verjonging is nog druk met de dag in het najaar 2012 in Larenstein.

De Studiekring wil haar aanpak wijzigingen. Er wordt gekozen voor studiedagen in klein gezelschap afgewisseld door af en toe een specifieke themadag gericht op de actualiteit. Dat wordt nog met het bestuur kortgesloten.

Leffert Oldenkamp wijst op de studiedagen van de Vereniging Tropische Bossen en pleit voor samenwerking. Verder vraagt hij of de studiekring aandacht wil besteden de Europese Houtverordening. We zullen onze houtzelfvoorziening binnen Europa op orde moeten hebben.

De internationale bijeenkomst Pro Silva voor 2013 zal in Reuzengebergte (Tsjechië) plaats vinden, mede naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van het park. De datum is 12/13 september 2013.

Reijer Knol meldt dat de Commissie Buitenland in 2012 een lange excursie naar Engeland had en dus omstreeks juni 2013 een korte twee daagse excursie gaat organiseren.

10. Mededeling uit wetenschap en praktijk.

Rino Jans van de Unie van Bosgroepen meldt dat boseigenaren - en beheerders geen last zullen hebben van de Europese Houtverordening, zolang ze hout op stam verkopen of rechtstreeks aan particulieren.. Het marktaandeel van FSC-hout neemt toe en de FSC-certificeerder is al 10 jaar lovend over het bosbeheer. Toch is de Unie twee weken haar FSC-certificaat kwijt geweest. De reden is dat de certificeerder van mening was dat de FSC-groepsleden te weinig aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden. De eisen op dat vlak zijn zo streng geworden, dat het draagvlak bij de boseigenaren onder het nulpunt is gedaald. Hij roept de leden van de KNBV op om gezamenlijk actie te ondernemen in de richting van FSC. Verder stelt hij voor om na ongeveer tien jaar opnieuw een KNBV-bijeenkomst te wijden aan het thema certificering en hij biedt aan om daaraan een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dit zal in het bestuur besproken worden. Patrick Jansen biedt aan daarbij te helpen, bijv. in de volgende bestuursvergadering. Anton van Weelderen merkt op, dat dan ook PEFC aan de orde moet komen. De Studiekring zou dit kunnen oppakken. De aandacht moet op de eerste plaats uitgaan naar goede certificering; hoe is dan vraag twee. De voorzitter zegt toe dat er op terug wordt gekomen.

Simon Klingen meldt dat kijken bij collega’s een goed concept blijkt. Er is in 2012 gekeken bij Hugo Vernhout op Vilsteren, Gerard Koopmans op Prattenburg, Mark Karsemeijer in Nunspeet, Willem de Beaufort op Landgoed Kolland, Co van Drie op ‘t Zand in Zelhem en bij Simon zelf in het Zeister Bos.

John Raggers meldt dat Larenstein 130 aanmeldingen heeft voor de studie Bos- en Natuurbeheer. Die studenten zullen niet allemaal in bosbouwfuncties terecht komen. De stedelijke omgeving neemt ook veel mensen op. Harrie Schreppers is als nieuwe leraar begonnen. 29 november is er in Larenstein een Natuur themadag “Welkom in de Natuur” met het Groenfonds. 22 november is er een studiedag bosonderzoek.

Ad Bouma meldt dat in het regeringsakkoord staat vermeld, dat de product- en bedrijfschappen worden opgeheven. Daarmee lijkt het doek voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nu toch echt definitief te zijn gevallen. Hij vraagt of Willem de Beaufort als bestuurslid Bosschap hierop wil ingaan. Willem de Beaufort merkt vervolgens op dat er een alternatief gezocht wordt voor het Bosschap. Met name bedrijfsvoering is wat allen bindt. Aan draagvlak voor een nieuwe organisatie ontbreekt het niet. Er moet financiering worden gevonden. Toegezegd wordt dat er in de voorjaarsvergadering op terug wordt gekomen.

Reijer Knol meldt dat de deelname aan excursie naar Engeland matig was. Het thema was goed. Thuisblijvers hebben wat gemist. Voor de organisatie van lange excursies wordt voortaan ook samenwerking met aanverwante verenigingen gezocht.

Hans Gierveld vraagt aandacht voor het Vakblad. De KNBV vormt 1/3 deel van de lezers. Het aantal abonnees loopt terug en de subsidie loopt terug. Het bestuur van het Vakblad beraadt zich. De KNBV moet veel meer gebruik maken van het blad, meer publiceren. Niet alleen de verenigingspagina’s benutten.

Jochem Borgesius attendeert op de bijeenkomst m.b.t. Methodiek beschrijven bosgeschiedenis op 22 november 2012; in de ochtend gaat het over de stand van zaken, in de middag over speciale manieren.

11. Gesproken column door Annemieke Winterink.

In haar gesproken column wijst Annemieke Winterink op de wijze waarop het nieuwe regeerakkoord tot stand is gekomen, door een brug te slaan tussen de verschillende standpunten. De bosbouwwereld zou gebruik kunnen maken van dit voorbeeld. Bruggen slaan tussen sectoren en tussen het beheer en de burger. Voor het slaan van bruggen zijn bruggenbouwers nodig. Het advies is om op zoek te gaan naar bekwame bruggenbouwers. Het stokje word doorgegeven aan Jasper de Groot.

12. Bespreking van plaats en tijd van de volgende vergadering en eventueel van de excursie.

Dit onderwerp is op verschillende momenten in de vergadering al aan de orde geweest. Uit de vergadering komt de vraag om in Drenthe de houtproductie en -oogst onder de loep te nemen. De oude aanpak van een tweedaagse (met overnachting en ledenvergadering in de avonduren) wordt in herinnering gebracht.

13. Rondvraag en Sluiten.

Bem van Notten stelt een vraag over de aansprakelijkheid van bosbeheerders voor onder andere recreanten die het bos bezoeken. De voorzitter merkt op dat de KNBV hierover geen standpunt heeft en ook geen verantwoordelijkheid draagt. Wouter Delforterie vraagt om digitale aanmelding voor de ALV mogelijk te maken, omdat niet iedereen een fax of een scanner heeft. Renee van Wanrooij meldt dat op dit moment al 60 personen lid zijn van de nieuwe Facebook-pagina. Voorgesteld wordt om het Vakblad digitaal te maken. De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.