Home >> Artikelen >> Verslag ALV najaar 2013

Artikelen

176e ledenvergadering op vrijdag 8 november 2013 te Wernhout

Verslag ALV najaar 2013

Een Notulen van Bestuur door Kees Sissingh
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Vastgesteld 4 april 2014

Notulen van de 176e Algemene Leden Vergadering van de KNBV.

De najaarsbijeenkomst vond plaats op vrijdag 8 november 2013 in Restaurant De Eetkamer te Wernhout. Er hebben zich 50 leden aangemeld voor deze ALV. Van het bestuur zijn aanwezig:

  • George Borgman (voorzitter)
  • Gerard Koopmans (penningmeester)
  • Kees Sissingh (secretaris)
  • Jacob van Olst
  • Ute Sass-Klaassen
  • Marleen van den Ham
  • Jasper de Groot

1. Opening en mededeling door de voorzitter.

George Borgman neemt de voorzitterstaak waar van Hank Bartelink die verhinderd is. Hij constateert dat de vergadering in het restaurant plaats heeft waardoor de stoelopstelling niet ideaal is. Een geluidsinstallatie wordt gemist. Hij vraagt de aanwezigen daarom duidelijk te spreken en om, ten behoeve van de overige toehoorders, vooraf de naam te noemen. Na een kort welkomstwoord deelt hij de aanwezige leden mee dat het senior lid Aad van Maaren op 4 oktober is overleden. Vervolgens spreekt Frits Mohren als goede kennis een kort gedenkwoord uit. Daarna gedenkt de vergadering Aad in stilte.

Frits Mohren: Aad van Maaren was actief lid van de KNBV.In 1948 studeerde hij af in de tropische bosbouw. Hij trad in dienst bij het Staatsbosbeheer en werd al spoedig houtvester in Overijssel. In de 70er jaren werd hij inspecteur bosbouw. Hij was in die tijd de drijvende kracht achter de structuurvisie bosbouw. Hij was een pleitbezorger van het multifunctionele bos en maakte de opkomst van Kritisch bosbeheer mee. In 1977 werd hij Hoogleraar in Hinkeloord naast Martin Bol. Hij prikkelde studenten in een kritische discussie. In die tijd bestond het bosbouwonderwijs 100 jaar. 1894-1994. Vlak voor zijn pensioen werd hij geveld door een herseninfarct. Hij bleef trouw bezoeker van de KNBV ALV.

2. Vaststellen van deze agenda en de notulen van de vorige vergadering.

De agenda voor deze vergadering wordt onveranderd vastgesteld. Met betrekking tot de notulen, waarin de opmerkingen van de notulencommissie zijn verwerkt, worden enkele opmerkingen gemaakt. Enkele namen zijn verkeerd gespeld en worden gecorrigeerd, verder wordt opgemerkt dat de tekst betreffende de penningmeester moet zijn: Aan de penningmeester wordt met applaus decharge verleend. Op blz. 5 wordt de tekst met betrekking tot het jubileumboek zo gewijzigd dat mechanisatie wel wordt behandeld. Met in achtneming van deze opmerkingen worden de notulen vastgesteld. Naar aanleiding van de schrijfwijze van verschillende namen wijst de penningmeester nog op de wenselijkheid van een actueel ledenboekje.

3. Benoeming van een notulencommissie.

De notulen commissie voor de vorige vergadering gevormd uit Eric Zwart, Free van der Klei en Sven de Vries worden bedankt voor hun diensten. In de notulencommissie voor deze vergadering worden benoemd: Reijer Knol, Co van Drie en Carolien Kooiman.

4. Kennisgeving van ingekomen stukken en mededelingen.

De voorzitter deelt mee dat Simon Klingen bij zijn afscheid van het Utrechts Landschap geridderd is. Hij wordt met applaus gefeliciteerd. De secretaris deelt mee dat geen brieven gericht aan de ALV zijn binnen gekomen. Voor deze vergadering hebben zich afgemeld: Hank Bartelink, Jaap Kuper, Rino Jans, Nienke Welle, Gerard van Dijk, Erik Lammerts van Bueren, Pim van der Horst, en Janneke van Weelderen.

Er hebben 22 leden het lidmaatschap van de KNBV opgezegd, daarnaast zijn er 36 nieuwe leden te verwelkomen, één lid is overleden. Dat brengt het totaal op 515 leden. De mutatie is verdeeld over alle categorieën leden. De secretaris vraagt de leden om de stukken voor de vergadering en andere post bij voorkeur digitaal te laten verzenden door het secretariaat. Dat is eenvoudiger en goedkoper.

5. Goedkeuring van de begroting van ontvangsten en uitgaven, alsmede de vaststelling van de contributie en de minimum donatie voor het volgenden jaar.

De begroting wordt toegelicht door Gerard Koopmans. De begroting voor 2014 verschilt niet veel van die voor 2013. De bijdrage aan het boek Bosbeheer in de praktijk is doorgeschoven naar 2014. De contributie blijft gelijk. Na aanmaning hebben zeven leden nog niet betaald. Zij krijgen een brief van het bestuur dat hun lidmaatschap beëindigd is.

Renske Terhürne vraagt naar het resultaat van de opmerking van de Kascommissie in de voorjaarsvergadering over de grootste post: de administratie kosten. De penningmeester merkt op dat er is gevraagd om de post zoveel mogelijk per mail te laten verzenden. Met het administratiekantoor is afgesproken om de kosten gelijk te houden.

De begroting is goed gekeurd.

6. Benoeming van de vacatures ontstaan door het aftreden van de leden van het bestuur en van de commissies genoemd in artikel 8 lid 1 en 9 van het huishoudelijk regelement.

Jasper de Groot is aftredend en niet herkiesbaar. De vergadering stemt in met de opvolging door Judith van Moorsel, zij is Bosbouwstudent van Larenstein en lid van onze commissie Natuurlijke Verjonging. Pim van der Horst is aftredend en niet herkiesbaar. De vergadering stemt in met opvolging door Folkert Volbeda, hij is 4e jaars WU Student Bos en Natuurbeheer en lid van onze commissie Natuurlijke Verjonging.

Uit de commissie Bosgeschiedenis is Peter Schütz vertrokken. In de plaats komen Pascal Sauren en Nienke Welle die als penningmeester zal optreden. Bij de commissie Natuurlijke Verjonging is Jasper de Groot voorzitter geworden. Nick Warmelink en Folkert Volbeda, beide uit Wageningen zijn toegetreden als nieuwe leden.

Patrick Jansen meldt dat hij de honneurs waarneemt van zijn collega Martijn Boosten die secretaris is van de commissie Pro Silva; hij meldt dat René Olthof de nieuwe voorzitter is van Pro Silva als opvolger van Susan Bonekamp.

7. Presentatie m.b.t. digitaliseren van het BBT.

Het digitaal toegankelijk maken van de oude jaargangen van het Bosbouwtijdschrift is gereed. Patrick Jansen licht de werkzaamheden toe. Er is door een aantal vrijwilligers veel werk verzet. Allereerst zijn de titels van de artikelen allemaal overgeschreven. Dankzij het beschikbaar stellen van een complete serie van alle jaargangen door Jan den Ouden werd het scannen eenvoudiger. Alle bladzijden zijn eerst losgesneden en vervolgens gescand. Het resultaat is vanaf nu te vinden in de bibliotheek van de WU. In januari verschijnt er een artikel in het Vakblad Natuur-Bos-en-Landschap. Nazoeken kan op trefwoord en titel. Niet alleen de artikelen maar alle informatie is opgenomen. Soms zijn berichten wel samengevoegd. Voor het raadplegen wordt er gebruik gemaakt van een OCR zoekmachine.

Leffert Oldenkamp vraagt of de schrijver de artikelen kan wijzigen als hij spijt heeft. Hij heeft in het verleden veel geschreven. Helaas kan het verleden niet herschreven worden.

8. Resultaat van het certificeringsoverleg.

Frits Mohren en Simon Klingen doen verslag van het certificeringsoverleg dat in juni door de studiekring en de activiteitencommissie is georganiseerd. Het was een bijeenkomst in de namiddag op het landgoed Oostbroek. Er is gekozen voor een nieuwe werkwijze die het best vergeleken kan worden met een Pauw & Witteman systeem. Een klein aantal, ongeveer 8, sprekers in het centrum met daaromheen een kring van ca. 50 toehoorders. Frits en Simon leiden de discussie vanuit een tegengestelde visie. De een voor en de ander tegen certificering. Aan de discussie namen deel: Hans Gierveld (Twickel), Peter van den Tweel (Gelders Landschap), Saskia Ozinga (FERN), Rino Jans (Unie van Bosgroepen), Liesbeth Gort (FSC Nederland), Kees Boon (PEFC Nederland) en Paul Zambon (Sfor S Consultants, Keurhout).

In het dagblad Trouw heeft een uitgebreid verslag gestaan van deze bijeenkomst. Enkele opmerkelijke punten waren: de administratie is een last voor de eigenaren, het levert vooralsnog geen hogere prijzen op, veel is al geregeld in het beheerplan en lijkt daardoor overbodig. In Europa is er al lang een duurzaam beleid en handel. Alleen een grootschalige werkwijze heeft zin. Certificeren is vooral in de tropen van belang i.v.m. ontbossing. Men vindt dat het systeem is doorgeschoten in bureaucratie. De algehele conclusie is dat certificeren op beleidsniveau nuttig is en dat de uitvoerder moet kunnen kiezen of het nodig is.

De organisatie is tevreden over de studiekringaanpak in deze vorm. Bezwaar is wel dat slechts een deel van de leden kan deelnemen. Voor en tegen argumenten van certificering zijn goed aan bod gekomen.

Opgemerkt werd nog dat ook de Vereniging Tropische bossen hier aandacht aan heeft besteed met als conclusie dat in Europa de wetgeving voldoende is. In het tijdschrift De houtwereld staat een verslag.

9. Vakblad Natuur Bos Landschap.

De stand van zaken met betrekking tot het Vakblad Natuur Bos en Landschap wordt uiteen gezet door vakbladbestuurslid Hans Gierveld, die is voorgedragen door de KNBV. Het zijn roerige tijden voor de uitgevers wereld. B.v. de uitgever Sanoma gaat tijdschriften opheffen. De Telegraaf heeft de website Hyves voor veel geld gekocht en die is inmiddels niets meer waard.

Het Vakblad werkt met een begroting van € 100.000,-- daarvan wordt € 10.000,-- bijgedragen door het ministerie van economische zaken. Die bijdrage gaat binnenkort verdwijnen. Ook neemt het aantal abonnementen en advertenties af. Wat wel goed loopt zijn de themanummers. Daar wordt door de belanghebbenden bij het onderwerp voor betaald. Uit de vergadering komt de opmerking dat het aantal themanummers niet mag overheersen.

Het Vakbladbestuur gaat uitzoeken of het Vakblad in de huidige vorm kan blijven bestaan. De abonnementen zijn onder de kostprijs. Lezers min € 20,-- en de KNBV min € 30,--.

Oplossingsrichtingen waaraan wordt gedacht zijn: het aantal verschijnende nummers, meer abonnees, de kosten reduceren en het abonnementsgeld verhogen. Er komen een aantal zaken aan: een lezersonderzoek, informatie sneller delen via de website, digitaal leveren, samenwerken met andere partijen. Hierbij moet de onderlinge verhouding wel in de gaten gehouden worden. Zo heeft de KNBV zelf al een website. Er wordt een oproep gedaan aan de leden om meer bosbouwartikelen te schrijven.

Frits Mohren vraagt of het vakblad nu digitaal beschikbaar is. Ja, nummers ouder dan zes maanden zijn via de WU bibliotheek te raadplegen.

Jochem Borgesius vraagt zich af of er nog discussie tussen de verschillende vakgebieden merkbaar is en of daardoor een tegenstelling ontstaat die een remmende werking heeft op de ontwikkeling van het Vakblad.

Renske Terhürne merkt op dat de Themanummers erg specialistisch zijn en dus minder interessant voor het gros van de lezers. Dat middel moet dus niet te vaak gebruikt worden. Hans antwoordt dat het een keuze is; of wel meer themanummers of een abonnementsprijsverhoging.

Er is wel vertrouwen in het Vakblad. Er wordt een oproep aan de KNBV leden gedaan om ieder één abonnee te werven.

10. Mededeling en toelichting op de geplande activiteiten in 2014.

De Commissie Buitenland, Reijer Knol, meldt dat een excursie wordt georganiseerd naar het bos van de gemeente Uelzen bij Hannover. Dit is een bosgebied waar monocultuur fijnspar door de beheerder op indrukwekkende wijze, de laatste 40 jaar, is omgevormd tot soortenrijk bos. De excursie zal plaatsvinden van donderdag 19 t/m zaterdag 21 juni. Er komt nog een melding in het Vakblad.

De Commissie Natuurlijke verjonging, Jasper de Groot, organiseert op 6 februari een symposium bij de WUR.

De Activiteitencommissie, Annemieke Winterink, organiseert op donderdag 6 maart een Aardhuis Symposium met het onderwerp Wild binnen het bosbeheer. Er is een nieuwe KNBV-flyer beschikbaar om leden te werven die door iedereen gebruikt kan worden.

De Commissie Bosgeschiedenis, Jochem Borgesius, herinnert aan het succes van het symposium in 2012 en vermeldt de excursie naar het Haagse Bos in 2013. Over excursies in 2014 (mogelijk 24 april en 9 oktober) wordt nog nagedacht.

Pro Silva, Patrick Jansen, meldt dat in 2013 twee driedaagse excursies zijn georganiseerd. In 2014 staan bijeenkomsten gepland voor 14-15-16 mei en 8-9-10-oktober. Verder is men druk met de vormgeving van het aankomend 25 jarig jubileum van Pro Silva.

De projectgroep Kijken bij Collega’s, Simon Klingen, meldt een bijeenkomst op het Landgoed Geijsteren in Limburg. De formule, een informeel en kleinschalig bezoek, c.a. 15 mensen, aan een collega blijkt succesvol. Simon is op zoek naar een opvolger voor de continuering van de organisatie.

De Studiekring, Frits Mohren, doet veel inspanning om goede sprekers te krijgen om daarmee de kwaliteit te waarborgen. De respons is gering. Er is deze zomer een enquête verstuurd naar de leden. Er hebben circa 75 mensen gereageerd die uiteenlopende voorkeuren hebben kenbaar gemaakt. De onderwerpen die naar voren kwamen zijn: Houtproductie, Beheer, Economie, Wet en regelgeving, Bos&Natuur, Biomassa. De commissie zal zich beraden over de betekenis van deze uitslag.

Het bestuur, Kees Sissingh, meldt dat de ALV in 2014 gehouden wordt op 4 april en 7 november. Dit zal op de website en in het Vakblad nog bekrachtigd worden.

11. Mededeling Scriptieprijs.

Frits Mohren meldt dat de stichting Toekomstboom, waarin verenigd: De Vlaamse bosbouwvereniging Bos+, de KNBV en de stichting Probos, in 2013 wederom een scriptieprijs heeft uitgereikt. In de jury zaten Ad van Hees, Vincent Kint, Bart Meuleman en Hank Bartelink.

De scripties van bosbouwstudenten van Hogeschool en Universiteit in Nederland en België worden beoordeeld op relevantie, toepasbaarheid, helderheid en kwaliteit.

Genomineerden waren Leen Depau (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in Gent) met de scriptie over het Belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid, Astrid Vannoppen (KU.Leuven) met een scriptie over Effecten van boomsoortenmenging op de microbiële samenstelling van de bodem, Augie Visser (Larenstein) met een scriptie over Natuurmonumenten in beweging.

De jury heeft Leen Depauw uit Gent als winnaar 2013 aangewezen.

12. Gesproken Column door Etiënne Thomassen.

Etiënne roemt in zijn column de bosbouw en zijn ervaringen met toekomstbomen. Hij is er trots op een bevlogen bosbouwer te zijn. Ido Borkent neemt het column-stokje over.

13. Mededeling uit de wetenschap en praktijk.

Patrick Jansen meldt dat aandacht zal worden besteed aan 300 jaar duurzaamheid in de bosbouw. Er is een slogan gemaakt om te gebruiken en er zijn posters te bestellen. Er komt een boek over duurzaamheid en een studentenseminar op 12 december 2013 en een symposium op 13 december 2013 aangevuld met excursies. Meer informatie is te vinden op de website van Probos.

Leffert Oldekamp wijst op het achterliggende symposium eind mei 2013 naar aanleiding van 50 jaar nationaalpark Krkonose/Karkonosze in Tsjechië/Polen. De stichting Face heeft in het verleden hulp geboden bij het herstel van bossen in het Erts- IJzer- en Reuzengebergte die door zure regen waren aangetast. Tijdens het symposium is gediscussieerd over bosbouw en ecologie en het herstel binnen één generatie. Dat herstel is gevierd in Jessenitz, het tijdschrift De Houtwereld besteedt daar aandacht aan.

Frits Mohren meldt dat de aanmelding van bosbouwstudenten in de WU stabiel blijft. Dit jaar ca. 60 personen. Binnen de Vakgroep gebeurt veel op het gebied van promotie onderzoek. Er zijn contacten met Duitsland waar Wald-naturschutz sterk speelt. In Freiburg maakt het instituut een opzet voor typen dunningen waarbij ook de Schovenhorst betrokken wordt met een excursiepunt. In Baden-Württemberg komen zaken aan de orde die ook voor ons interessant zijn. Bij Wald-naturshutz is ook certificering interessant. Het hele Staatsforst is erbij betrokken en 10% van de oppervlakte wordt uit productie genomen. FSC besluiten op landes-niveau werken uit op beheers niveau. Er is een discussie over nutriënten huishouding gaande. Het onderzoek van Jan van den Burg van het onderzoeksinstituut de Dorschkamp wordt gebruikt. Bij FSC certificering moet > 7 cm humus blijven liggen dus is er geen ruimte voor bio-oogst.

Ad Olsthoorn vraagt aandacht voor het praktijkboek in wording. Er is veel hulp van diverse auteurs, er is duidelijkheid over de hoofdstukken en de schrijfstijl en er is zicht op een financiering waar ook de KNBV in participeert. Het recente initiatief van Borgman Beheer om een jubileumbijdrage te schenken levert een leuke bijdrage. George Borgman benadrukt dat vastleggen van kennis van belang is.

Reijer Knol meldt dat de RIVM groep een studie over teken heeft opgezet. De aandacht gaat naar de mogelijkheden van de beheerder om het aantal teken terug te brengen. De gevolgen van tekenbeten op mensen is geen doel van het onderzoek. Tevens zijn er studenten in België bezig of reeds afgestudeerd met onderwerpen die betrekking hebben op verspreiding en mate van aanwezigheid van teken in bossen. Frits Mohren meldt dat ook studenten van de WUR zich hiermee bezig houden.

Ad Bouma meldt dat het op te heffen Bosschap een opvolger krijgt in een vereniging of stichting van en voor Bos- en Natuureigenaren die de taken en werkzaamheden van het Bosschap gaat over nemen.

14. Plaats en tijd van de volgende vergadering.

De volgende vergadering zal gehouden worden op 4 april 2014. (Nagegaan wordt of hier geen belemmeringen zijn door andere activiteiten).

15. Rondvraag en Sluiten.

Om 12.05 sluit de voorzitter de vergadering.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.