Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2004

Artikelen

157e ledenvergadering op 16 april 2004 te Borger

Verslag ALV voorjaar 2004

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen
 • Jaarverslag KNBV over 2003
 • Verslag kascommissie
 • Jaarrekening KNBV en verantwoording
 • Benoeming kascommissie voor 2004
 • Mutaties in commissies
 • Commissie Public Relations
 • Regeling inzake studentlidmaatschappen
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

J. Kuper opent de vergadering om 9.35 uur. Hij vraagt een moment van stilte om het overlijden van Prinses Juliana, beschermvrouwe van de vereniging, te herdenken en het overlijden van het lid de heer J.W.H. van der Krol. Er wordt een agendapunt toegevoegd: verslag werkzaamheden bestuursmedewerker.

Mededelingen

De voorzitter meldt de afwezigheid van bestuursleden H. Bartelink, Th. Meeuwissen en T. Roozen.
De voorzitter meldt de opheffing van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, waarbij hij Bea Claessens bedankt voor haar inzet.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de voorzitter en secretaris van het Bosschap om te kijken of nadere samenwerking mogelijk is. Geconcludeerd is dat de KNBV een rol kan spelen bij de onderzoeksaansturing en aanpassing van de bedrijfsuitkomstenstatistiek (LEI-cijfers). Kuper roept de aanwezigen op deel te nemen aan tijdelijke KNBV-werkgroepen die zich bezig houden met het aanleveren van onderzoeksvragen uit de praktijk en de aanpassing van de LEI-cijfers. Deze oproep komt ook in het vakblad en op de website te staan.
Het bestuur heeft het initiatief genomen om onder het motto van “kijken bij collega’s” vanaf juni een serie mini-excursies te organiseren, exclusief voor KNBV-leden. Aanmelding is mogelijk via bestuursmedewerker P. Jansen.

Notulen

De notulencommissie, bestaande uit de heren C. van Drie, Y. IJzerman en S. de Vries, heeft de notulen doorgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulencommissie en de secretaris.

Benoeming Notulencommissie

Mevrouw I. Corten, mevrouw M. Wagteveld en de heer J. Tempel hebben zich beschikbaar gesteld als notulencommissie voor deze vergadering. De vergadering stemt bij acclamatie in met hun benoeming.

Mededelingen

Berichten van verhindering en ledenbestand

De secretaris R. Jans meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: A. Willems, D. Nijland, A. van der Waart, F. Klement en H. Schoonderwoerd.
Jans meldt dat het ledental sinds oktober 2003 licht is gedaald, hetgeen grotendeels samenhangt met het vervallen van studentlidmaatschappen [RJ: Het ledental per 1-1-2004 was 592, inclusief studentleden en donateurs]

Overige mededelingen

Er zijn geen overige mededelingen.

Aristoteles en het einde van de KNBV

Naar aanleiding van het door Klingen ingebrachte pamflet “Aristoteles en het einde van de KNBV” Kuper meldt dat het bestuur geen aanleiding ziet voor een discussie over de verbreding van de KNBV tot een vereniging voor terreinbeheerders, maar nodigt de aanwezigen uit om hun mening te geven. Wanneer de leden het belangrijk vinden zal een vervolg aan de discussie worden gegeven.
C. Sissingh is van mening dat “bosbouw” ook in deze tijd een geschikte term is, maar discussie desondanks zinvol is, omdat het belangrijk is dat de KNBV bij de tijd blijft en alert is op de relatie met de maatschappij.
J. de Vries meldt dat de reactie van G. de Baaij in het Vakblad op het stuk van Klingen hem uit het hart gegrepen is: Houtproductie is niet de eerste functie van het bos, maar wel een functie.
F. van der Kooy geeft aan dat door de internationale groei van het papiergebruik bosbouw terug zal komen op de politieke agenda. De KNBV is daarvoor een geschikt platform.
E. Pelinck brengt naar voren dat er bestaansrecht is voor de KNBV zolang er in Wageningen en Velp bosbouw gestudeerd wordt.
Y. IJzerman hecht zeer aan de KNBV, maar vraagt zich tevens af of er in de toekomst nog een rol is weggelegd voor bosbouw. Daarom acht hij een onderzoek naar de behoefte aan een vereniging van terreinbeheerders zinvol.
I. Corten denkt dat de maatschappij bos wel belangrijk vindt en dat er voldoende kansen zijn voor een betere plek op de maatschappelijke agenda, omdat bos veel maatschappelijk gewaardeerde functies vervult.
P. Jansen acht een discussie over terminologie niet zinvol, omdat voor de leden bosbouw al inclusief natuur is.
F. Schennink is van mening dat het pamflet van Klingen niet zomaar voor kennisgeving aangenomen mag worden, omdat het een zinvolle discussie betreft. Het pamflet gaat over het voorop stellen van bosbeheer in plaats van houtproductie en hoe daarover wordt gedacht buiten de kring van de KNBV-leden.
Kuper vat de discussie samen en vraagt de vergadering of het gaat om de invulling die de KNBV geeft aan bosbouw of om een verbreding van de KNBV naar terreinbeheer in de volle breedte.
Volgens IJzerman gaat het om de verbreding van de KNBV naar terreinbeheer, omdat de verbreding binnen het bos al heeft plaatsgevonden.
De voorzitter brengt het voorstel tot verbreding ter telling. Een ruime meerderheid van de aanwezigen is tegen verbreding van de vereniging.
A. van Weelderen vraagt het bestuur om met een reactie te komen. Kuper antwoordt dat de discussie in de notulen zal worden opgenomen en op de website zal worden vervolgd.
R. Knol meldt dat de oproep voor naamswijziging van de KNBV nog niet aan de orde is gekomen. In zijn ogen is de woordkeus zeer relevant voor het maatschappelijk draagvlak.
S. Klingen vult aan dat zijn stuk twee aspecten bevat. Ten eerste dat er een sterke relatie is tussen woorden en ideeën en ten tweede dat daaruit voor de KNBV een noodzaak tot verbreding voortkomt. Klingen kan er mee leven dat de vereniging niet kiest voor verbreding, maar zijn missie is mede om duidelijk te maken dat er bezwaren kleven aan de term “bosbouw”.
Kuper meldt de inhoud belangrijker te vinden dan de naam.
H. Heybroek pleit ervoor om conservatief om te gaan met naamswijziging en suggereert te werken met een ondertitel.
Kuper sluit het agendapunt af met de mededeling dat de discussie via de website wordt voortgezet.
Knol verzoekt de voorzitter in de najaarsvergadering de naamgeving van de vereniging te agenderen naar aanleiding van de discussie op de website.

Verslag werkzaamheden bestuursmedewerker

P. Jansen doet verslag van zijn werkzaamheden als bestuursmedewerker. Hij noemt onder andere het werven van fondsen voor het Symposium Bos en Water en het organiseren daarvan, het aanleveren van teksten voor het verenigingsnieuws in het Vakblad NatuurBosLandschap, het opstellen van een brief van het bestuur aan minister Veerman over het stopzetten van de subsidie voor bosaanleg buiten de EHS en het coördineren van de excursies ‘Kijk bij je collega’. Hij heeft daarnaast een werkplan voor 2004 opgesteld. Op dat werkplan staan onder andere acties gericht op het werven van sponsoren en leden. D. de Groot vraagt wat het bestuur hoopt te bereiken met de brief aan Veerman over bosaanleg. Kuper meldt dat verzocht wordt om minder te bezuinigen op bosaanleg. De Groot acht dit weinig zinvol en is van mening dat er een alternatief plan zou moeten worden aangegeven.
M. van de Ham vraagt of het bestuur de leden niet in een eerder stadium kan informeren over dergelijke zaken. Kuper antwoordt dat dit niet altijd mogelijk is, omdat soms snel moet worden gehandeld.

Jaarverslag KNBV over 2003

Het jaarverslag van de KNBV over 2003 wordt zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Verslag Kascommissie

E. Aertsen brengt verslag uit namens de kascommissie die op 24 maart 2004 bijeengekomen is. Aertsen meldt dat de post voor voorlichting en PR hoger is uitgevallen dan begroot, omdat het niet gelukt is om sponsorgelden te vinden voor het bekostigen van de bestuursmedewerker. Daarnaast zijn er onbegrote uitgaven gedaan voor het symposium bos en energie en het boek “Fraget die Bäume”. Het heeft de commissie verbaasd dat de vereniging hierbij is opgetreden als subsidiegever. Het eigen vermogen is met 10% gedaald. De kascommissie pleit daarom voor een grotere begrotingsdiscipline en het vragen van toestemming aan de ledenvergadering voor onbegrote uitgaven van meer dan 500 euro. De kascommissie keurt de jaarrekening 2003 goed, met dank aan de penningmeester.

Jaarrekening KNBV over 2003 en verantwoording

Penningmeester mevrouw N. Welle licht de jaarrekening toe. Zij verklaart de verschillen in de gepresenteerde begrotingen over 2004, die door A. van der Waart zijn gemeld tijdens de najaarsvergadering van 2003. Er is een negatief resultaat van ca 14.000 euro, dat deels voortkomt uit het achterwege blijven van externe financiering voor de bestuursmedewerker (waarmee rekening was gehouden) en deels uit niet-inbare contributies uit voorgaande jaren. C. Sissingh stelt naar aanleiding van de niet-inbare contributies voor om leden die opzeggen naar een reden van opzegging te vragen. Het voorstel wordt door het bestuur aangenomen.
D. de Groot vindt het opvallend dat er uitgaven zijn gedaan die niet waren begroot en omgekeerd begrote uitgaven achterwege zijn gebleven. Hij vraagt zich af of de begroting voor 2004 wel juist is. Welle meldt dat altijd geld wordt gereserveerd voor de commissies, maar dat deze dat soms niet nodig hebben.
Van der Kooy vraagt of het eigen vermogen aangevuld zal worden. Welle meldt dat geen verdere daling van het eigen vermogen is voorzien.
E. Pelinck meldt in tegenstelling tot de kascommissie niet tegen subsidieverstrekking te zijn, mits dat bijdraagt aan profilering van de KNBV. J. Raggers meldt dat de kascommissie vooral bezwaar heeft tegen het niet op de begroting plaatsen van verleende subsidies.
H. Heybroek is van mening dat het resterende eigen vermogen hoger is dan noodzakelijk en daarom ten dele kan worden gebruikt voor verenigingsactiviteiten. De jaarrekening over 2003 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de penningmeester en de kascommissie.

Benoeming kascommissie voor 2004

De heer E. Aertsen is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Het bestuur stelt voor om mevrouw F. Schennink in zijn plaats te benoemen. Dit voorstel wordt bij acclamatie door de vergadering aangenomen.

Mutaties in commissies

Redactieraad NBT

De redactieraad van het NBT is afgetreden in verband met de oprichting van het Vakblad NatuurBosLandschap.

Commissie Buitenland

J. Bosma en J. Smits zijn afgetreden. De commissie zoekt vervangers.

Webcommissie.

Mevrouw M. Hoogstra is afgetreden. De commissie zoekt een vervanger.

Activiteitencommissie.

P. Stouten is afgetreden. De vergadering stemt in met de benoeming van mevrouw I. Corten. J. de Klein meldt verheugd te zijn over het initiatief van het bestuur om mini-excursies te organiseren en de rol van de bestuursmedewerker daarin, maar is enigszins verbaasd dat de activiteitencommissie daarover niet is geïnformeerd. Hij vraagt het bestuur of de bestuursmedewerker zitting kan nemen in de activiteiten"­commissie voor een goede afstemming. De voorzitter antwoordt dat het budget voor de bestuurs"­medewerker daarvoor te beperkt is.

Commissie Public relations

Kuper meldt de kandidaten die zich hebben gemeld voor de KNBV-Commissie PR:
S. Klingen, L. Kuiper, N. Welle, F. Schennink, D. Nijland of J. Jansen, M. Wagteveld. De commissie zal worden geïnstalleerd tijdens de najaarsvergadering.
Er wordt nog een adviseur gezocht voor de commissie bij de ANWB. Dit is van belang voor de externe financiering van de activiteiten van de commissie. Uit de “erfenis” van Stichting Probos is er nog voor 2 jaar budget voor de commissie PR. B. ten Voorde vraagt of de brief aan Veerman over bosaanleg (zie onder 4.4) niet via de commissie PR uit zou moeten. De voorzitter antwoordt dat daarvoor geen tijd was.
F. van der Kooy vraagt wat de commissie PR uit zal gaan dragen. De voorzitter antwoordt dat dit tijdens de najaarsvergadering aan de orde zal komen. In beginsel zal de commissie de besluiten van het bosakkoord volgen dat de basis vormde voor de oprichting van de oude stichting Probos.

Regeling inzake studentlidmaatschappen

Het bestuur legt een regeling voor met betrekking tot de voorwaarden van het studentlidmaatschap. Het studentlidmaatschap is gratis gedurende de studietijd. Na het afstuderen wordt de mogelijkheid geboden om twee jaar lang voor half geld “gewoon” lid te worden.
T. Winkelman vraagt of er bewust voor is gekozen om studenten van andere agrarische opleidingen uit te sluiten. De heer Pastoors vindt het jammer dat studenten van de Groene Welle in Zwolle zouden worden uitgesloten. De voorzitter geeft aan dat het student"­lidmaatschap bedoeld is voor alle studenten die een bosbouwopleiding volgen.
H. Heybroek pleit ervoor om het lidmaatschap niet gratis aan te bieden maar voor een geringe bijdrage van bijvoorbeeld 10 euro. Dit voorstel wordt niet aangenomen.
A. van Weelderen vraagt hoe de studenten de regeling waarderen. J. Raggers meldt dat de studenten de regeling positief waarderen. De regeling wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

J. Raggers meldt dat de Studiekringbijeenkomst in 2004 zal plaatsvinden op 24 september, met als thema “zin en onzin rond houtproductie”. Het thema zal vanuit wetenschappelijk oogpunt worden belicht.
E. Aertsen meldt dat het bosbeleidsnetwerk het thema “visie achter beleid” heeft besproken. De conclusie is dat de rol van de overheid verandert en dat de sector zelf contact moet zoeken met de politiek. Een groep uit het netwerk werkt deze visie verder uit zal deze uitdragen naar de politiek.
P. Jansen verzoekt de aanwezigen om schriftelijke informatie over rabattenbos naar hem op te sturen.

Rondvraag

M. van de Ham verzoekt om niet-leden niet uit te sluiten van deelname aan de mini-excursies (zie onder agendapunt 1), maar deze een hogere bijdrage te laten betalen. Kuper antwoordt dat deelname gratis is, er een beperkt deelnemersaantal is en er bovendien voldoende activiteiten zijn waaraan niet-leden kunnen deelnemen. IJzerman verzoekt de voorzitter om de data van de excursies snel bekend te maken en om het kostenaspect na 6 maanden te evalueren. De voorzitter acht een officiële evaluatie te zwaar zegt deze daarom niet toe.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.