Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2005

Artikelen

159e ledenvergadering op 15 april 2005 te Leusden

Verslag ALV voorjaar 2005

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen
 • Jaarverslag 2004
 • Verslag kascommissie
 • Jaarrekening KNBV en verantwoording
 • Benoeming kascommissie voor 2005
 • Mutaties in commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

Voorzitter J. Kuper opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Ter nagedachtenis aan het overleden erelid Prins Bernhard wordt een moment stilte in acht genomen.

Mededelingen van de voorzitter

 • Er is een nieuwe KNBV-brochure beschikbaar. Deze is bedoeld voor ledenwerving en wordt via het Bosschap verspreid onder alle aangesloten boseigenaren. Leden kunnen de brochure krijgen via bestuursmedewerker P. Jansen. Wervingsacties door leden worden van harte aangemoedigd.
 • Het bestuur zoekt aanvulling vanuit de student-leden. Een gegadigde is gevonden in de persoon van Boudewijn Brugge. De zittingstermijn voor bestuursleden van 3 jaar is voor studenten een probleem. Daarom wordt gedacht aan een constructie waarbij student-leden aanschuiven voor een termijn van 1-2 jaar.
 • Er is een werkgroep ingesteld met als doel om actuele houtprijsinformatie te verzamelen en te publiceren. P. Jansen meldt dat de werkgroep eenmaal bijeengekomen is. Publicatie van prijsinformatie blijkt onmogelijk vanwege eisen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In plaats daarvan zal een serie artikelen over het onderwerp worden geschreven.
 • De KNBV organiseert samen met het Nationaal Groenfonds een Symposium n.a.v. de ratificatie van het Kyoto-protocol. Het symposium zal plaatsvinden in de herfst.
 • Er heeft een KNBV-workshop plaatsgevonden over het onderwerp Boswet. Na de ledenvergadering wordt de discussie vervolgd. De voorzitter hoopt dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken die een vervolg krijgen.
 • In februari heeft een KNBV-minisymposium plaatsgevonden over de effectiviteit van het Programma Beheer. Opvallend was dat de vertegenwoordiger van het ministerie daarover positief was terwijl de sprekers uit het veld unaniem negatief waren. De voorzitter heeft overleg gehad met LNV (Raaphorst) over de resultaten van het symposium.
 • Aanleiding voor dat overleg was de position paper over tijdelijke bossen die de KNBV aan LNV heeft aangeboden. LNV adviseerde de KNBV om de position paper onder de aandacht van de gedeputeerden van Drenthe en Groningen te brengen.

Notulen

De notulencommissie, bestaande uit J. Brenninkmeyer, E. Thomassen en A. Vos heeft de notulen doorgenomen en becommentarieerd.
Naar aanleiding van de notulen verzoekt Van Weelderen om voortaan het aantal aanwezigen te vermelden. De secretaris zal dit voortaan doen.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulencommissie en de secretaris.

Benoeming Notulencommissie

De secretaris heeft M. Griek, F. Overes en K van Oene bereid gevonden om zitting te nemen in de notulencommissie voor deze ledenvergadering. De vergadering stemt bij acclamatie in met hun benoeming.

Mededelingen

Berichten van verhindering en ledenbestand

De secretaris meldt bericht van verhindering te hebben ontvangen van I. Zonneveld.
Verder meldt hij dat het ledenbestand per 1-4-2005 bestond uit 595 leden: 1 erelid, 432 gewone leden, gezinsleden en leden met gereduceerde contributie (ex-studenten), 112 studentleden, 42 donateurs en 8 sponsors. Er is sprake van een daling van het aantal leden die voornamelijk het gevolg is van het vervallen van het gratis lidmaatschap voor studenten.

Werkplan Bestuursmedewerker

P. Jansen somt de activiteiten op die hij in 2005 zal ondernemen. Hieronder vallen onder andere de voorbereiding van het Kyoto-symposium, het organiseren van de “kijken bij collega’s” excursies en ledenwerving.
Naar aanleiding van de opsomming vraagt Tempel of de mini-excursie bij Schovenhorst doorgaat. Jansen antwoordt dat De Klein is geblesseerd en dat er nog geen nieuwe datum is vastgesteld.

Overige mededelingen

 • Commissie Buitenland: Jacobi meldt dat er 33 aanmeldingen zijn voor de excursie naar Brussel en dat er nog plaatsen over zijn.
 • Webredactie: Thomassen meldt dat het webforum gebruiksvriendelijker is gemaakt. Hij roept de leden op eventuele problemen met het forum te melden en om verenigingsnieuws door te geven zodat het op de site kan worden geplaatst. Er is een vacature vanwege het vertrek van Martens.
 • Studiekring: Mohren meldt dat de studiekringdag dit jaar op 23 september plaatsvindt bij Alterra. Het onderwerp is ziekten en plagen. Ingegaan wordt op de problematiek van “invasive species”, en de rol van klimaatverandering.
 • Activiteitencommissie: Swart meldt dat er voor de najaarsbijeenkomst op 4 november een minisymposium georganiseerd wordt over het Programma Beheer. Er is contact met de werkgroep Pro Silva over Woodstock.
 • Commissie PR: Welle meldt dat de commissie heeft gekozen voor een 2-sporenbeleid. Het brede publiek wordt bereikt via artikelen in bladen die zich richten op het buitenleven (bijv. Seasons en Landleven). Er wordt aangehaakt bij activiteiten van Natuur&Milieu gericht op het betrekken van de jeugd bij de natuur en op het thema gezondheid. Daarnaast komen er acties gericht op boseige"­naren/-beheerders met als onderwerp “hoe om te gaan met publiek”. Van Weelderen meldt in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging dat deze als beleidsitem heeft gekozen om schooljeugd te betrekken bij de natuur, door middel van excursies en veldbezoeken. Hij wil graag contact met de commissie PR over het afstemmen van activiteiten.
 • Bosdebat: Raggers meldt dat het Bosdebat plaatsvindt op 18 mei om 14.00 uur te Larenstein. Er wordt een heftig debat verwacht over gezondheid en natuur in bossen.

Jaarverslag 2004

Van Maaren is verheugd over het jaarverslag waaruit blijkt dat de vereniging alles behalve stoffig is en bruist van de energie. Wel is hem opgevallen dat daarin vaak dezelfde namen worden genoemd; er zouden meer personen actief in de vereniging deel kunnen nemen. Hij vraagt of er nog actie wordt genomen om het jaarverslag te verspreiden, bijvoorbeeld via een samenvatting in het Vakblad. De voorzitter neemt deze suggestie mee en vult aan dat het concept-verslag al op de website is te vinden.
Het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Verslag Kascommissie

Van Weelderen merkt op dat de penningmeester goed is ingevoerd. Hij meldt dat het belangrijk is dat de commissies meer aandacht besteden aan de begroting van de activiteiten en zich er mede verantwoordelijk voor moeten voelen. De voorzitter vindt dit een terechte opmerking en wijst erop dat de activiteiten in principe kostendekkend moeten zijn, maar dat dit soms tegenvalt.

Jaarrekening 2004

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van 2.744 euro omdat veel ledenactiviteiten de begroting hebben overschreden. Zij herhaalt het belang van een goede begroting. De algemene reserve is door het verlies kleiner geworden. Wat het bestuur betreft moet het negatieve resultaat niet structureel worden. Een grote kostenpost is de inzet van de bestuursmedewerker. Deze inzet zal in de komende periode worden geëvalueerd.
Knol constateert dat er in 2003 ook een negatief resultaat was en merkt op dat dit structureel lijkt te worden.
Van Maaren merkt op dat het resultaat van het boekjaar 1 euro afwijkt van de daling van de Algemene Reserve. Deze zouden gelijk moeten zijn.
De jaarrekening wordt bij acclamatie vastgesteld met dank aan de penningmeester. De voorzitter meldt dat dit de laatste keer was dat Welle de jaarrekening presenteerde. Het bestuur is op zoek naar een opvolger en meldt dat daarvoor een oproep in het Vakblad zal komen te staan.

Benoeming kascommissie voor 2005

Behalve Van Weelderen verlaat ook Raggers de kascommissie. Mevrouw Brusse en de heer Mohren worden bij acclamatie als nieuwe leden benoemd.

Mutaties in commissies

Bestuur

De voorzitter meldt dat Bartelink na 4,5 jaar terugtreedt als bestuurslid en bedankt hem voor zijn inzet. Hij memoreert diens kritische inbreng en analytische benadering. Het bestuur heeft een opvolger gevonden in de persoon van de heer Raggers. De heer Raggers stelt zich voor als studierichtingcoördinator bij Larenstein en geeft aan tot het bestuur te willen toetreden omdat hij dit belangrijk vindt voor het onderwijs. De voorzitter stelt voor om Raggers in afwijking van de procedure direct te benoemen als bestuurslid en vraagt de vergadering eventuele bezwaren kenbaar te maken. Winkelman meldt geen bezwaar te hebben, maar wijst erop dat in de statuten staat dat bestuursleden in de najaarsvergadering worden benoemd. Hij vraagt of de zittingstermijn van Raggers 3,5 jaar wordt. De voorzitter meldt dat dit uitgezocht zal worden. Raggers wordt bij acclamatie benoemd.

Activiteitencommissie

Swart meldt dat het gebruikelijk is dat de bestuursvertegenwoordiger voor het onderwijs ook zitting heeft in de activiteitencommissie en nodigt Raggers daarom uit om lid te worden van de activiteiten"­commissie. Verder meldt hij dat mw. Corten het secretariaat heeft overgenomen van De Klein.

Webredactie

De schriftelijke mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk.

 • Nijland meldt dat de gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer die onder leiding van het Bosschap is opgesteld is goedgekeurd door de minister van LNV. Er wordt nu gewerkt aan een gedragscode voor natuurbeheer. Verder financiert het Bosschap gedurende 3 jaar een gastdocentschap bij de WUR. Dit docentschap zal nog 1 jaar door Arno Willems worden vervuld en daarna door een andere gastdocent.
 • Mohren meldt dat de instroom van studenten bos- en natuurbeheer aan de WUR stabiel is (35-40 per jaar en 30 instromers). Verder meldt hij dat er twee goede kandidaten over zijn voor de opvolging van Schanz (Hogel uit Oostenrijk en Arts uit Nijmegen). Op 26 april zullen deze gastcolleges geven. Naar verwachting zal de benoeming na de zomer openbaar worden gemaakt. De leerstoel Bosbeleid is verbreed naar bos- en natuurbeleid. Mohren wijst ten slotte op het verschijnen van een rapport over de toestand van het bos in Europa.
 • Ten Voorde meldt dat begin juni de Elmia plaatsvindt. Hij heeft informatie daarover bij zich.
 • Raggers meldt dat de studentenaantallen bij Larenstein stijgend zijn. Er zijn op dit moment 60 aanmeldingen. Naar verwachting zal dit nog oplopen tot 115. In het afgelopen jaar waren er 100 aanmeldingen. Er is bij Larenstein een interne vacature voor een specialist wet- en regelgeving en een vacature voor een landschapsecoloog. Van Notten vraagt of de afgestudeerden werk vinden in het vakgebied. Raggers antwoordt dat de markt niet goed is, maar dat afgestudeerden in de richtingen Rentmeesterij en Internationale Houthandel goed aan het werk komen.
 • Staatsen meldt dat op 23 en 24 april te Didam de lumberjack-games zullen plaatsvinden.
 • Borgesius meldt dat de Stichting Boskaart 1832 zich gaat toeleggen op bosstatistiek in het algemeen. De stichting zoekt sponsors en mensen die met bosstatistiek bezig willen zijn.

Rondvraag

 • Van Weelderen vraagt of Boon een mededeling kan doen over de ontwikkeling van de houtprijs. Boon antwoordt dat er weinig nieuws is te melden. Hoewel de vraag hoog is en de voorraad laag, leidt dit niet automatisch tot een stijging, omdat de prijs van het eindproduct bepalend is. Het effect van de stormhoutval in zweden (80 miljoen m3) is niet te voorspellen. Van Notten vraagt of de economische theorie is veranderd omdat een hoge vraag bij een laag aanbod blijkbaar niet leidt tot een prijsstijging. Boon antwoordt dat dit niet het geval is omdat het tekort aan hout wordt aangevuld met aanbod uit het buitenland.
 • Jacobi meldt dat de kosten van de KNBV-excursie naar Brussel gecalculeerd zijn op 80 euro per persoon, uitgaande van 2-persoonskamers.
 • Bartelink meldt dat zijn vacature in de organisatie van het Bosdebat zal worden overgenomen door J. den Ouden. Nijland vraagt of er belangstellenden zijn voor het invullen van de vacature die is ontstaan door het terugtreden van Bartelink uit de Studiekring.
 • Winkelman merkt op dat de vereniging na haar beschermvrouwe ook een koninklijk ere-lid heeft verloren en vraagt of het bestuur het daarbij laat. De voorzitter antwoordt dat het bestuur zich daarop zal beraden.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.