Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2006

Artikelen

161e ledenvergadering op 7 april 2006 te Leersum

Verslag ALV voorjaar 2006

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen
 • Benoeming Notulencommissie
 • Mededelingen
 • Jaarverslag 2005
 • Verslag kascommissie
 • Jaarrekening KNBV over 2005
 • Benoeming kascommissie
 • Voorstel Wijziging Statuten
 • Position Paper Waterschapswet
 • Mutaties in commissies
  • Mededelingen door commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk.
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening door de voorzitter en mededelingen

Opening

Voorzitter J. Kuper opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen van de voorzitter

 • De voorzitter meldt dat er heden een door Probos georganiseerde activiteit plaatsvindt en merkt op dat dit niet handig is, zeker niet vanwege de betrokkenheid van de KNBV-bestuursmedewerker bij die activiteit.
 • Bij de verzending van de financiële stukken is iets misgegaan. De penningmeester zal daarop terugkomen.
 • Er wordt een agendapunt 11A toegevoegd voor mededelingen door de commissies.
 • Om de banden tussen de vereniging en de WUR-studentleden aan te halen heeft het bestuur Renske Terhürne gevraagd om bij het bestuur aan te schuiven.
 • Het bestuur heeft het initiatief genomen voor gastcolleges in Velp en Wageningen. Het eerste college met het thema bosbeheer en jacht heeft plaatsgevonden op Larenstein. Het bestuur zoekt betrokken, vakbekwame sprekers die namens de vereniging gastcolleges willen verzorgen. De onderwerpen worden door de studenten aangedragen.
 • De position Paper over de Boswet is aangeboden aan de minister van LNV en aan de orde geweest tijdens het periodieke overleg tussen het Bosschap en de minister. De heer Bouma zal later in de vergadering de stand van zaken bespreken.
 • Het KNBV-symposium over het Kyoto-protocol op 14 januari heeft duidelijk gemaakt dat de kansen vooral in het buitenland liggen. Bosaanleg is negatief in de publiciteit gekomen vanwege methaan uitstoot. Het bestuur wil zich goed laten informeren en daarna bepalen of en welke actie wordt ondernomen.
 • Het symposium Met ethiek het bos in, dat op 2 maart plaatsvond, was interessant voor de deelnemers, maar leverde geen aanleiding voor vervolgacties.
 • De directeur Natuur van LNV heeft de voorzitter voorgesteld om vanuit de sector te komen met een voorstel voor vereenvoudiging van het Programma Beheer. Daarom heeft de voorzitter een aantal deskundigen bijeengeroepen. Dit groepje is vanwege onenigheid over de te volgen procedures uiteengevallen, waarop de heer Willems zich heeft teruggetrokken uit de ad-hoc werkgroep die was ingesteld tijdens de ledenvergadering van november 2005. De andere werkgroepleden zijn daarvan in kennis gesteld. De heer Jansen van het Bosschap zal de KNBV informeren over ontwikkelingen rond het Programma Beheer die voor de KNBV relevant zijn.
 • Het bestuur is van mening dat het lidmaatschap van FSC zinvol is, omdat deze aan de KNBV toegang biedt tot de Landentafel. De heer Oldenkamp heeft voorgesteld om een werkgroep in te stellen die de inbreng van de KNBV in de landentafel moet formuleren. De voorzitter verzoekt belangstellenden voor deze werkgroep om zich te melden bij de heer Oldenkamp.

De voorzitter vraagt de vergadering of zijn mededelingen aanleiding geven tot vragen. De heer Völlmar vraagt of de vereniging contact onderhoudt met de Dendrologische Vereniging. De voorzitter antwoordt dat er wel verschillende KNBV-leden van die vereniging lid zijn, maar dat er geen formele contacten worden onderhouden. De heer Völlmar vindt dit jammer.

Notulen

De notulencommissie, bestaande uit de heren M. Lumkes, G. Hamelink en S. Kristalijn heeft de notulen doorgenomen en becommentarieerd.

Tekstueel

Er zijn geen tekstuele opmerkingen over de notulen.

Naar aanleiding van

 • N.a.v. punt 8 vraagt de heer van Maaren of de aangepaste Position Paper over de Boswet beschikbaar is voor de leden. Secretaris Jans meldt dat deze op de website staat. De voorzitter zegt toe dat de heer Van Maaren de aangepaste versie krijgt toegestuurd.
 • De heer Van Weelderen vraagt hoe het mogelijk is dat hij bij het ‘googlen’ van zijn naam op de KNBV-notulen uitkomt. De heer Thomassen legt uit dat zoekmachines alle informatie op het internet afspeuren, dus ook de notulen die op de KNBV-site staan. Hierop ontstaat een discussie over de mogelijkheden om interne stukken af te schermen op de site. Er zijn technische mogelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van wachtwoorden. De voorzitter zegt toe dat het bestuur hierover zal nadenken.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulencommissie en de secretaris.

Benoeming Notulencommissie

De heren Houtzagers, IJzerman en Olsthoorn melden zich aan voor de notulencommissie. De vergadering stemt bij acclamatie in met hun benoeming.

Mededelingen

Berichten van verhindering en ledenbestand

De secretaris maakt melding van de berichten van verhindering. Verder meldt hij dat het ledenbestand per ultimo maart 2006 bestond uit 583 leden, waarvan 420 ereleden, gewone leden, gezinsleden en seniorleden, 112 studentleden, en 51 donateurs en sponsors. Er is sprake van een daling van het aantal leden sinds de vorige ledenvergadering. Het bestuur heeft contact opgenomen met een aantal opzeggers. De belangrijkste redenen voor opzegging zijn: geen vakmatige betrokkenheid meer bij bos; hoogte contributie vaak in combinatie met gratis Vakblad via werkgever. De heer de Groot vraagt of het mogelijk is om lid te zijn zonder abonnement op het Vakblad. De voorzitter meldt dat dit niet het geval is, maar dat het bestuur zich hierop aan het beraden is.

Werkplan Bestuursmedewerker

De voorzitter meldt dat de bestuursmedewerker zich heeft beziggehouden met de organisatie van twee KNBV-symposia en daarnaast met de excursies ‘kijken bij collega’s’ en met het opstellen van een Position Paper over Bosaanleg.

Overige mededelingen

 • Er zijn geen overige mededelingen.

Jaarverslag 2005

De heer Olsthoorn constateert dat in het jaarverslag van de Commissie Buitenland staat dat er geld voor de Nederlandse Bosbouw blijft liggen in Brussel. Hij vraagt of het gaat om geld voor onderzoek of voor beheer. De voorzitter antwoordt dat het gaat om geld voor bosaanleg. Het is zaak om vanuit het veld ervoor te zorgen dat bosaanleg een goede plek krijgt in POP2 (Red: Plattelands Ontwikkelings Programma).

De heer van Maaren vraagt of economie zo belangrijk wordt gevonden door de studiekring dat dit tweemaal wordt vermeld. De secretaris antwoordt dat het waarschijnlijk gaat om economie en ecologie. Het jaarverslag 2005 wordt bij acclamatie vastgesteld met dank aan de secretaris en de opstellers.

Verslag Kascommissie

Mevrouw Schennink doet namens de kascommissie verslag. Zij complimenteert penningmeester Welle. De kascommissie heeft geconstateerd dat de penningmeester de enige tekenbevoegde is en stelt voor om een tweede bestuurslid tekenbevoegdheid te geven. De voorzitter beaamt dat dit handig en praktisch zou zijn en zegt toe dat het bestuur daarvoor zal zorgen. Verder merkt mevrouw Schennink op dat de penningmeester nog zou berichten in welke obligaties de KNBV heeft belegd. De penningmeester meldt dat dit via de Rabobank loopt. De voorzitter verzoekt de penningmeester om de obligaties in het financieel jaarverslag te specifieren.

Jaarrekening KNBV over 2005

De penningmeester deelt een erratum uit en licht de jaarrekening 2005 toe. Zij stelt voor om het batig saldo van 862 euro toe te voegen aan de reserve voor het 100 jarig bestaan.

De heer Völlmar meldt een deel van de toelichting niet te hebben ontvangen. De penningmeester meldt dat genoemde toelichting niet bedoeld was voor de ledenvergadering. Völlmar vindt dit frustrerend omdat hij dieper in de jaarcijfers had willen duiken. Verder merkt Völlmar op dat het vermogen zeer groot is en dat het beleggen daarvan in eigen hand moet worden gehouden. De penningmeester meldt dat de beleggingen voor langere tijd zijn vastgezet en dat besluitvorming in de zittingstermijn van de volgende penningmeester valt. De voorzitter stelt voor dat Völlmar en de penningmeester hierover buiten de vergadering contact hebben.

De heer Houtzagers vindt het knap dat de kosten van de bestuursmedewerker exact op het begrote bedrag zijn uitgekomen. Omdat deze post een substantieel deel vormt van de kosten stelt hij voor de inzet te evalueren. De penningmeester meldt dat er sprake was van een aanneemsom, waarvoor de bestuursmedewerker meer dan de afgesproken ureninzet heeft geleverd. De inzet van de bestuursmedewerker is al geëvalueerd tijdens de najaarsvergadering en op basis daarvan is besloten de post terug te brengen tot 10.000 euro.

De heer Brenninkmeijer verzoekt om het batig saldo te gebruiken voor de productie van een Engelstalige KNBV-folder. De voorzitter beschouwt dat als een post voor 2006 en ziet voorstellen ter zake graag tegemoet.

De jaarrekening en het voorstel voor de bestemming van het batig saldo worden bij acclamatie goedgekeurd.

Benoeming Kascommissie voor 2005

Het bestuur stelt voor om de heer Mohren voor de afwijkende periode van 4 jaar te benoemen, omdat in 2005 twee commissieleden zijn afgetreden. De vergadering stemt hiermee bij acclamatie in.

Voorstel Wijziging Statuten

De voorzitter licht het bestuursvoorstel om de zittingstermijn van bestuursleden te verlengen tot maximaal 3 × 3 jaar: Er is veel roulatie binnen het bestuur en het is moeilijk om opvolging te vinden. Om de continuïteit te waarborgen kan het handig zijn om bestuursleden de mogelijkheid te geven om een extra termijn te dienen.

Mevrouw Schennink vraagt of er sprake zal zijn van automatisme. De voorzitter meldt dat er iedere 3 jaar herbenoeming moet plaatsvinden. De heer de Beaufort is van mening dat het belang van roulatie de doorslag moet geven en stelt als tegenvoorstel voor om 2×4 jaar in te voeren. De heer Mohren is tegen het voorstel voor 3×3 jaar, eveneens vanwege het belang van roulatie. De heer IJzerman steunt het bestuursvoorstel. De heer Zwart stelt voor om de varianten 3×3 jaar en 2×4 jaar in stemming te brengen. De heer Olsthoorn wijst op de derde variant, namelijk de huidige situatie van 2×3 jaar.

De voorzitter brengt de varianten 3×3 en 2×4 in stemming. Beide varianten behalen niet de benodigde meerderheid van ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuursvoorstel is daarmee verworpen.

Position Paper Waterschapswet

De voorzitter vraagt de aanwezigen om opmerkingen over de position paper waterschapswet naar voren te brengen.

De heer Willems stelt voor om de conclusie te beginnen met de constatering dat de voorgestelde wetswijziging de economische positie van boseigenaren zal verbeteren en voorts de eerste zin van de derde alinea redactioneel te wijzigen.

De heer IJzerman vraagt hoe de kwaliteitszetels voor natuur worden geregeld. De voorzitter meldt dat het Bosschap kandidaten zal voordragen die zowel bos als natuur vertegenwoordigen. De heer Zwart beveelt aan dat het Bosschap de mensen die kwaliteitszetels bezetten jaarlijks bijeen te halen om de inbreng af te stemmen. De voorzitter zal deze opmerking doorgeven aan het Bosschap.

De heer de Beaufort vindt het een goede zaak dat de KNBV een position paper over dit onderwerp opstelt. Hij wijst erop dat er naast te kwaliteitszetels ook zetels zijn voor ingezetenen. Hiervoor zullen voor het eerst in 2008 verkiezingen worden gehouden gelijk met de landelijke verkiezingen. Hij vraagt of de KNBV daar iets mee gaat doen.

De heer van Maaren vraagt of categorie ongebouwd alleen agrarische grond omvat. De voorzitter meldt dat zowel agrarische grond als natuur en bos tot die categorie behoren. Van Maaren merkt op dat de genoemde lastenverlichting bos dan niet helpt ten opzichte van landbouw. De heer IJzerman geeft aan dat de economische waarde van de grond bepalend is. Daardoor is de lastenverlichting voor bos en natuur nog groter dan die voor landbouwgrond.

De voorzitter zegt toe de tekstvoorstellen van de heer Willems te zullen verwerken en de aanbevelingen over te brengen aan het Bosschap. Het bestuur zal de Position Paper aanbieden aan de vaste commissie van de Tweede Kamer, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Mutaties in commissies

Bestuur

Mevrouw Terhürne wordt bij acclamatie benoemd tot (student)bestuurslid.

Webredactie

Mevrouw van den Ham is afgetreden. De heer Thomassen neemt het voorzitterschap over en de heer Ensink neemt het secretariaat op zich.

Commissie Buitenland

De heren Gierveld en Tünnissen zijn afgetreden. De heer Verhagen wordt bij acclamatie benoemd tot commissielid. De heer van Maaren merkt op dat er een nieuw lid terugkomt voor twee aftredende en vraagt of de commissie daarmee voldoende is bezet. De heer Brenninkmeijer antwoordt bevestigend.

Commissie PR

De voorzitter meldt dat commissie PR heeft geconcludeerd dat de gekozen opzet niet werkt en voortzetten daarom niet zinvol is. Het bestuur zal de PR-activiteiten overnemen, waarbij vanwege het ontbreken van middelen zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van gratis publiciteit.

De heer Völlmar vindt dit een betreurenswaardig besluit. Hij is van mening dat de KNBV meer moet doen aan voorlichting aan particuliere boseigenaren met name over bosaanleg op voormalige landbouwgronden. De voorzitter antwoordt dat genoemde punten regelmatig aan de orde zijn geweest, onder andere tijdens de Pro Silva excursies. De taak van de commissie PR was een andere.

De heer Van Weelderen stelt voor dat een van de bestuursleden PR in de portefeuille neemt. De voorzitter meldt dat hij het onderwerp in zijn portefeuille zal nemen.

Mededelingen door commissies

Activiteitencommissie

Mevrouw Corten meldt dat de commissie op zoek is naar nieuwe leden en vraagt belangstellenden zich bij haar te melden of bij de secretaris.

Studiekring

De heer Mohren meldt dat de studiekringbijeenkomst dit jaar op 21 april plaatsvindt omdat er vorig rond september veel activiteiten gelijktijdig waren geprogrammeerd. Informatie is verspreid per e-mail en de website. De bijeenkomst vindt plaats te Marienwaerdt en gaat over rijke bossen.

Commissie Buitenland

De heer Brenninkmeijer meldt dat de commissie een excursie naar Tsjechië wil organiseren en verzoekt de aanwezigen daarvoor een belangstellingsenquête in te vullen.

Pro Silva

De heer Houtzagers meldt dat er nog steeds veel belangstelling en waardering is voor de Pro Silva excursies. Wel is een terugval in de deelname geconstateerd die lijkt samen te hangen met de ‘kijken bij collega’s’ excursies. In mei wordt ter ere van het lustrum van Pro Silva opnieuw een bezoek gebracht aan douglasopstanden van de Loenermark. Het thema van de najaarsexcursies zal jeugdverzorging zijn.

Webcommissie

De heer Thomassen verzoekt de andere commissies om de webredactie goed op de hoogte te houden over activiteiten die zullen plaatsvinden. Verder meldt hij dat de webcommissie bezig is om de site te vernieuwen. De nieuwe site wordt in het najaar in gebruik genomen. Verder meldt hij dat de commissie twee vacatures heeft. De heer Houtzagers vraagt of de website een stijgend aantal bezoekers heeft. Thomassen heeft daarin op dit moment geen inzicht. De voorzitter verzoekt hem om de bezoekersaantallen uit te zoeken. De heer De Groot merkt op dat een engelstalig stuk op de site waarschijnlijk effectiever is dan een engelstalige folder. De heer Mohren wijst op de jaarlijkse conferentie van het EFI die dit jaar in Nederland/ Rolduc wordt georganiseerd en de kansen voor de KNBV om zich daar te presenteren. Hij onderschrijft het belang van een engelstalige folder. Hij meldt verder met Probos bezig te zijn om de uitgave Dutch Woodlands te vernieuwen.

Bosdebat

De heer Houtzagers meldt dat het Bosdebat op 7 juni zal plaatsvinden. Meer informatie zal op de website komen te staan.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk.

 • De heer Bouma meldt dat in het periodieke overleg tussen het Bosschap en de minister van LNV is gesproken over het opnemen van de Boswet in een kaderwet. Het is nog onduidelijk hoe deze inpassing wordt vormgegeven. Het Bosschap wil een werkgroep instellen om deze inpassing vorm te geven, waarin de achterban is vertegenwoordigd aangevuld met juridische deskundigen. Het is denkbaar dat de KNBV in deze werkgroep vertegenwoordigd zal zijn. De voorzitter vindt het een goede zaak wanneer een bestuurslid of lid namens de KNBV zitting neemt in de werkgroep.
 • De heer Houtzagers vraagt of de KNBV een reactie zal geven op de gedragscodes voor recreatie- en waterschappen. Het bestuur is niet op de hoogte van deze gedragscodes. De heer de Beaufort meldt dat het O.M. een beroepsprocedure is gestart tegen de gedragscode voor bos. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor alle gedragscodes. De voorzitter zegt toe dat het bestuur hiernaar zal kijken en hierop zal terugkomen. De heer van Weelderen meldt dat de KNNV een zeer uitgebreide reactie heeft gegeven op de gedragscode van de waterschappen en zegt toe deze reactie aan de voorzitter op te sturen.
 • De heer Mohren meldt dat de nieuwe hoogleraar Bos en Natuurbeheer, de heer Arts, zijn werk is begonnen en stelt voor hem uit te nodigen voor de najaarsbijeenkomst. De voorzitter meldt dat de KNBV een daarvoor geschikt moment zal uitkiezen.
 • Mevrouw Corten maakt melding van ontwikkelingen rond de kaderverordening plattelandsontwikkeling en POP2 (red: Plattelands Ontwikkelings Programma). Het Bosschap doet lobbywerk om bosonderwerpen daarin overeind te houden. In het Vakblad zal een artikel verschijnen over dit onderwerp.
 • De heer Olsthoorn meldt dat de regeling EGM (red: EffectGerichte Maatregelen) is geëvalueerd en dat de bosmaatregelen bemesting en bekalking daar niet goed uit komen.

Rondvraag

 • Mevrouw Terhürne meldt bezig te zijn met het organiseren van een gastcollege over Bosbrand en vraagt naar leden die goed op de hoogte zijn van ecologische en andere aspecten van bosbrand. Brenninkmeijer maakt melding van de evaluatie van de bosbrand in Kootwijk enkele jaren geleden en verwijst naar mevrouw Schulting van de Bosbouw Contactkring Veluwe voor verdere informatie.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.