Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2007

Artikelen

163e ledenvergadering op 20 april 2007 te Renkum

Verslag ALV voorjaar 2007

Een Notulen van Bestuur door Ad van Hees
Met bijdragen van Jan Tempel, Ronald Sinke en John Smits
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen van de 162e ledenvergadering d.d. 3 november 2006
 • Benoeming notulencommissie
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Jaarverslag KNBV over 2006
 • Verslag kascommissie
 • Jaarrekening KNBV over 2006
 • Benoeming kascommissie voor 2007
 • Mutaties in commissies
 • Excursie Tsjechië
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Gesproken column Simon Klingen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening

Voorzitter Arno Willems opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Notulen van de 162e ledenvergadering d.d. 3 november 2006

Tekstueel

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.

Naar aanleiding van

 • Bas Arts is lid geworden van de KNBV
 • Cees Sissingh vraagt opnieuw of de voorzitter de traditie van de "€˜speech van de voorzitter"€™ wil voortzetten. Arno Willems houdt dit nog steeds in beraad.
 • Dhr Völmar vraagt aandacht voor de bebossing van de rijkere gronden (landbouwgronden). Hij heeft hierover een notitie geschreven en vraagt het bestuur dit te behandelen. Dit wordt toegezegd.

Benoeming notulencommissie

De vergadering benoemt Jan Tempel, Ronald Sinke en John Smits tot notulencommissie.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen.

Jaarverslag KNBV over 2006

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Verslag kascommissie

Ineke Brusse doet namens de kascommissie verslag. De jaarrekening over 2006 is in orde en zij stelt voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissie komt nog met de volgende suggesties:

 • Nu kunnen de betalingen van alle bedragen met slechts één handtekening (penningmeester) plaats vinden. De commissie stelt voor bij een hoog bedrag een tweede handtekening (voorzitter?) vereist te stellen. De hoogte van dit bedrag zou nog vastgesteld moeten worden.
 • De algemene reserve lijkt nu hoog in relatie tot de risico"€™s die de vereniging loopt. Is het wenselijk voor de algemene reserve aan een minimum en maximum vast te leggen? Arno Willems zegt toe tijdens de volgende ALV hierop een inhoudelijk reactie te geven en bedankt de kascommissie voor haar activiteiten.

Jaarrekening KNBV over 2006

De penningmeester, Harrie Weersink, geeft een toelichting op de jaarrekening. Tijdens de toelichting doet hij het voorstel om "‚¬ 500 toe te voegen aan de reserve 100 jarig bestaan. Dit leidt tot een resultaat in het boekjaar 2006 van "‚¬ 9.014. Dit voorstel wordt overgenomen. De jaarrekening geeft verder aanleiding tot enkele vragen en opmerkingen:

Dhr Völmar:

 • Wat is de actuele waarde van de obligaties ? Antwoord: de actuele waarde is "‚¬ 97.200.
 • De voorraden zijn in 2005 en 2006 identiek: hoe kan dat ? Antwoord: dit wordt nader bekeken.
 • Het bedrag van de liquide middelen is erg hoog: kunnen deze deels rentedragend worden vastgezet? Antwoord: dit wordt nader bekeken.

Cees Sissingh:
 • Er zijn grote verschillen tussen begrootte kosten en werkelijke kosten. Hoe komt dit? Antwoord: Dit komt doordat sommige activiteiten beduidend meer of minder deelnemers trekken dan begroot.

Na deze antwoorden wordt de jaarrekening 2006 vastgesteld.

Benoeming kascommissie voor 2007

Ineke Brusse en Frits Mohren zijn bereid nog een jaar in de kascommissie plaats te nemen. Francis Schennink trekt zich terug uit de kascommissie. Sven de Vries is bereid haar plaats in te nemen. De vergadering stemt in met de nieuwe samenstelling van de kascommissie

Mutaties in bestuur – en commissies

Het bestuur stelt voor Francis Schennink te benoemen als bestuurslid met als speciale taak PR en communicatie. Marleen van den Ham vraagt een toelichting op de gevolgde procedure. Het was niet bekend dat voor deze bestuurstaak een vacature bestond. Arno Willems geeft de volgende toelichting. De commissie PR is opgeheven, maar PR en communicatie blijft belangrijk. Het is nu een van de taken die het bestuur tot de hare rekent. Francis Schennink was lid van de commissie PR en bereid tot het bestuur toe te treden, vandaar deze snelle actie van het bestuur. Frits Mohren reageert dat het niet aan de ledenvergadering is om bestuursleden voor specifieke taken te benoemen. De ledenvergadering benoemt het bestuur en hoe deze de taken onderling verdelen is de verantwoordelijkheid van het bestuur. De voorzitter geeft aan dat de procedure voor de benoeming beter gecommuniceerd had kunnen worden. De vergadering stemt in met de benoeming van Francis Schennink tot bestuurslid.

Imre Snippert heeft zich als kandidaat studentenvertegenwoordiger teruggetrokken. Gijs van der Sande is bereid als studentenvertegenwoordiger in het bestuur toe te treden. Gijs van der Sande is 4e-jaars student Bos- en natuurbeheer Larenstein. De vergadering stemt in met de benoeming van Gijs van der Sande.

Excursie Tsjechië

Tot nu toe hebben 41 leden zich aangemeld voor de excursie. 27 April is er een informatieavond over de excursie. Het programma en de gebieden die worden bezocht worden dan toegelicht. Begin mei worden de personen die zich hebben aangemeld geïnformeerd of de excursie definitief doorgaat en kunnen zij zich definitief inschrijven. Simon Klingen pleit er voor dat ook Vlaamse collega"´s meekunnen met deze excursie. Twee Vlaamse collega"€™s hebben interesse om mee te gaan. Namens het bestuur geeft Arno Willems aan de Vlaamse collega"€™s geen lid zijn van de KNBV. Indien het maximum aantal deelnemers voor de excursie niet wordt gehaald, kunnen zij zich als nog aanmelden voor de excursie.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Roos van Doorn – Larenstein Het Bosdebat 2007 had als thema Alien Species.De organisatie had voor een goed programma gezorgd, desondanks viel de opkomst bij het bosdebat tegen. Een verslag wordt in het vakblad opgenomen.

Ineke Brusse – Bosschap De 18 januari storm heeft niet geleid tot in activering van de verordening "€˜schadelijk insecten"€™. Wel is een praktijkadvies opgesteld. De storm heeft geleid tot een tijdelijk aanpassing van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer: tot 1 april kan in het bos worden gewerkt. De waterschapswet is nog in behandeling bij de 1e kamer. De discussie gaat hier over de bestuursvorm: deels gekozen, deels benoemd. Het ministerie van V&W komt nog met een toelichting. Verwacht wordt dat in het waterschap minimaal 1 zetel wordt bestemd voor bos en natuurbeheer. www.natuurbeheer.nu is een voor het beheer nieuwe en interessante site.

John Raggers "€“ Larenstein Larenstein zoekt nog een docent bosbeheer.

Frits Mohren "€“ Studiekring/WUR De studiekring heeft als thema Beheersplanning. De studiekring was oorspronkelijk dit voorjaar gepland, maar wordt vanwege de noodzakelijke extra voorbereidingstijd verschoven naar het najaar (19 oktober). Het thema wordt in 2 dagen behandeld, de datum van de tweede dag is nog niet vastgesteld. De vooraanmeldingen bij de studierichting bos- en natuurbeheer zijn dramatisch laag, nu pas 7. Hans Jansen heeft een herberekening gemaakt van de bijgroeigegevens. Volgens zijn berekeningen kan de bijgroei van douglas oplopen tot 30 m3 ha-1 jaar-1. Samen met de Vlaamse collega"€™s wordt gewerkt aan een nieuw boek voor het bosbeheer. Bob ten Voorden pleit ervoor dat bij dit nieuwe handboek samenwerking wordt gezocht met de Duitse collega"€™s.

Etiënne Thomassen "€“ Webredactie Het verslag van het Bosdebat kan op de website worden geplaatst De website trekt gemiddeld 150 bezoeken per dag en maandelijks worden 1400 bezoekers met verschillende IP-adressen geregistreerd.

Gesproken column Simon Klingen

Vertrekpunt voor de gesproken column zijn twee bemerkingen van Simon Klingen.

 • De omvang van de parkeervoorziening is bepalend voor de populariteit van een bosgebied. Niet de kwaliteit van het bos is bepalend
 • Het vak bosbeheer wordt niet serieus genomen.

In de column stelt Simon Klingen dat de KNBV een naamsverandering behoeft: het zou moeten worden Koninklijke Vereniging voor Bos in Nederland. Daarnaast vraagt hij naar aanleiding van een artikel in de NRC over (bos)begrazing een actievere rol van de vereniging in de maatschappelijke discussie over bos(beheer). Het stokje voor de volgende gesproken column wordt doorgegeven aan Frits Mohren.

Rondvraag

Dhr Bol. In 2010 bestaat de vereniging 100 jaar, zijn er plannen? Arno Willems geeft aan dat het onderwerp op de agenda van het bestuur komt. De volgende ledenvergadering komt het onderwerp op de agenda. Dhr Van Maaren. Wat is nog de betekenis van het predikaat Koninklijk bij het ontbreken van een koninklijke beschermheer of beschermvrouw? Hij stelt voor om prins Willem Alexander te vragen. Arno Willems zal contact opnemen met Jaap Kuper om te verkennen welke activiteiten in deze richting zijn ontplooid. Dhr Hunneman vraagt aandacht voor de nieuwe inschatting van de terreinen voor de waterschapslasten. Deze kunnen te hoog zijn. Jochem Borgesius maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de aanleg van nieuwe bossen. Het lijkt wel alsof de expertise van onze beroepsgroep niet wordt ingebracht.

Sluiting

Reacties

Er zijn nog geen reacties.