Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2008

Artikelen

165e ledenvergadering op 11 april 2008 te Ellecom

Verslag ALV voorjaar 2008

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening
 • Notulen van de 164e ledenvergadering d.d. 2 november 2007
 • Benoeming notulencommissie
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Instelling Commissie Bosgeschiedenis
 • Jaarverslag 2007
 • Verslag Kascontrolecommissie
 • Jaarrekening 2007
 • Mutatie in bestuur en commissie
 • Mededeling uit wetenschap en praktijk
 • Ingelast punt
 • Eeuwfeest
 • Gesproken column van Evelien Verbij
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening

De voorzitter Arno Willems is wegens ziekte afwezig. Vice-voorzitter Erwin Al neemt de taak van de voorzitter over en opent de vergadering om 10.15 uur. De mededelingen van de voorzitter worden overgeslagen. Deze houdt de vergadering nog te goed.

Notulen van de 164e ledenvergadering d.d. 2 november 2007

Tekstueel

Geen opmerkingen.

Naar aanleiding van

Agendapunt 1: Marleen van den Ham deelt mee dat de twijfel van de voorzitter zoals uitgesproken tijdens de vorige ALV over het areaal bos (zoals opgegeven bij de 5e bosstatistiek), er toe heeft geleid dat het ministerie van LNV budget beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek naar de oppervlakte bos in Nederland.

Benoeming notulencommissie

De vergadering benoemt Anton van Weelderen, Kees Sissingh en Joan de Vries tot notulencommissie.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn afmeldingen ontvangen van Arno Willems (ziek), Frits Mohren en Etienne Thomassen.

Instelling commissie bosgeschiedenis

Harrie Weersink geeft een korte toelichting op dit agendapunt. Het voorstel voor wijziging van het huishoudelijk reglement wordt zonder discussie goedgekeurd.

Jaarverslag 2007

Het jaarverslag geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: Op de 2e pagina 9de regel is tekstdeel weggevallen. 'Robert Wellink van ..' moet zijn 'Robert Wellink van Wellink machinetechniek'. Het ledenaantal is in vergelijking met 2006 redelijk stabiel. In de recent afgestudeerde leden is een belangrijke verschuiving opgetreden. Het aantal recent afgestudeerden is gedaald van 22 in 2006 naar 7 in 2007. In 2007 is kritisch gekeken of leden terecht als recent afgestudeerde leden geregistreerd stonden. In 2008 wordt de groep studentleden onder de loep genomen. Een eerste screening van de studentleden laat zien dat bijna alle universitaire studenten en HBO-studenten bosbouw lid zijn van de vereniging. Vanuit de vergadering wordt gevraagd ook te kijken of MBO-studenten actief bij de vereniging kunnen worden betrokken.

Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft het bestuur vorig jaar twee suggesties meegegeven: ontwikkel een visie op de hoogte van de (vrije) reserve en leg de tekeningsbevoegdheid bij grote betalingen (> 5.000 euro) bij twee personen. Deze suggesties zijn door het bestuur overgenomen. In het vervolg wordt een vrije reserve van 1 keer de jaarkosten aangehouden. En in het handelsregister van de KvK wordt vastgelegd dat voor grote betalingen een handtekening van de penningmeester en de voorzitter noodzakelijk is. De kascontrolecommissie heeft daarnaast het voorstel om de niet-betalende leden "achter de broek aan te zitten" en niet te schromen deze te royeren. De penningmeester zegt dit toe. Vanuit de vergadering wordt gewezen naar de statuten, waar in artikel 9 lid 3 e.e.a wordt geregeld aangaande niet-betalende leden. De kascontrolecommissie heeft steekproefsgewijs de boekhouding gecontroleerd. Daarbij is geen onregelmatigheid gebleken. Op voorstel van de kascontrolecommissie wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend.

Jaarrekening 2007

De penningmeester Harrie Weersink verontschuldigt zich dat niet de complete jaarrekening, maar een uittreksel hiervan, aan de leden is meegestuurd. Voor de leden die toch een compleet exemplaar wensen is een kopie beschikbaar. De discussie over het versneld innen van de achterstallige contributie (agendapunt 7) leidt tot de vraag of de jaarrekening niet voor dit onderdeel moet worden aangepast. De penningmeester zegt toe dit voor de jaarrekening 2009 te willen bekijken. De vergadering stelt na deze toelichting de jaarrekening vast.

Benoeming kascontrolecommissie Frits Mohren treedt af als lid van de kascontrolecommissie en is niet meer beschikbaar. Reijer Knol is bereid toe te treden tot de commissie en wordt door de vergadering benoemd.

Mutatie in bestuur en commissie

Bestuur Gijs van de Sande treedt terug als studentenvertegenwoordiger. De vergadering stemt in met de herbenoeming van John Raggers voor een 2e termijn, met de benoeming van Marleen van den Ham voor haar 1ste termijn en met de benoeming van Tjeerd Broersma als studentenvertegenwoordiger.

Activiteitencommissie De vergadering stemt in met de benoeming van Jan den Ouden en Arno Willems tot lid van de activiteitencommissie.

Pro Silva geen mutaties

Studiekring Dianne Nijland en Ad van Hees treden terug als lid van de studiekring. De vergadering benoemt Sander Wijdeven en Erik van der Staak tot nieuwe leden van de Studiekring.

Webcommissie geen mutaties

Commissie Buitenland Wilrieke Uiterweerd en J. van Briel hebben hun lidmaatschap van de commissie beeindigd. Reijer Knol, Jeroen Oorschot en Marnix Bouwmeester worden door de vergadering benoemd tot nieuwe leden van de commissie.

Jubileumcommissie Frank Klement wordt benoemd tot lid van de jubileumcommissie.

Commissie Bosgeschiedenis De Commissie Bosgeschiedenis wordt ingesteld. Jochem Borgesius, Jim van Laar, Klaas Brouwer, Martijn Boosten en Gijs van de Sande worden benoemd tot lid van de Commissie Bosgeschiedenis Namens de voorzitter heet Harrie Weersink de nieuwe commissie Bosgeschiedenis welkom. De commissie Bosgeschiedenis vormt een verrijking van de KNBV.

Mededeling uit wetenschap en praktijk

Jochem Borgesius brengt de studiedag Bosgeschiedenis van 18 april onder de aandacht. Simon Klingen kondigt de studiekring bijeenkomst van 25 april aan. De bijeenkomst heeft als thema Bosverjonging. Ad Bouma heeft vanuit het Bosschap de volgende mededelingen: Mw. Jorritsma treedt terug als voorzitter van het Bosschap. Als nieuwe voorzitter wordt Ed Nijpels voorgedragen. Kandidaatstelling als "groene kandidaat"­ voor het bestuur van het waterschap is tot 6 april mogelijk. De verordening nonvlinder en letterzetter zijn ingetrokken. Het ministerie van LNV, Platform Hout Nederland en Bosschap hebben de intentieverklaring "biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen"­ ondertekend.

James Brenninkmeijer: Reijer Knol wordt de voorzitter van de commissie Buitenland De commissie Buitenland bereidt een 3-landen excursie voor (NL, B, D). De webpagina van de commissie Buitenland is vernieuwd.

Marleen van den Ham brengt het biomassaforum van 29 April onder de aandacht.

Joan de Vries vraagt aandacht voor het voorkomen van berkenspintkever in Nederland. Deze kever wordt mogelijk een probleem.

Ingelast punt

Jochem Borgesius verluchtigt de vergadering met enige limericks met als thema biodiversiteit.

Eeuwfeest

Frank Klement (voorzitter jubileumcommissie) geeft een overzicht van de stand van zaken. Samen met de aanwezige leden worden de volgende doelstellingen geformuleerd: een onvergetelijk jubileumfeest voor de leden; het positioneren van het vakgebied; realiseren van een indrukwekkende boservaring voor alle Nederlanders. Het thema van eeuwfeest wordt "lang leve het bos". Frank vraagt de leden te verkennen op welke wijze het eeuwfeest met het thema lang leve het bos kan meeliften met activiteiten van reguliere organisaties.

De KNBV bijna 100 jaar: hoe verder Theo Meeuwissen, Ad Olsthoorn, Simon Klingen en Ronald Buiting hebben op verzoek van het bestuur een ‘position paper’ over de toekomstige identiteit van de KNBV geschreven. Deze zijn onder de leden verspreid en op de website geplaatst. Theo Meeuwissen, Ad Olsthoorn en Simon Klingen zijn aanwezig om hun "paper"­ toe te lichten. Erwin Al bevraagt hen en de aanwezige leden over de toekomst van de vereniging. Theo Meeuwissen wil vooral de zichtbaarheid van de vereniging als een verzameling deskundigen benadrukken. Iedereen zit beroepsmatig in verschillende netwerken. Laat in die netwerken zien dat je een KNBV-er bent.

Ad Olsthoorn stelt dat bos vrijwel altijd ook ‘natuur’ is. Maar vrijwel alle bosbeheerders beheren ook andere vegetatietypen en veel beleidsambtenaren voor (o.a.) bos hebben ‘natuur’ in hun beroepstitel staan. Hij pleit voor een verbreding van het taakveld van de KNBV. Natuurbeheerders en het vakgebied natuurbeheer horen ook bij de vereniging. Simon Klingen stelt dat bosbouw een vak is en dat dit vak onvoldoende bekend is. De KNBV zou het vak beter moeten uitdragen. Ies Zonneveld deelt de stelling dat bos natuur is, maar benadrukt het lange termijn perspectief in de bosbouw. Hier ligt de identiteit van de bosbouwer en daarmee van de KNBV. Frank Klement vindt de leeftijd van de leden een probleem. Er zijn te weinig jonge leden. Biedt iedere student in ons vakgebeid een gratis lidmaatschap voor de duur van 5 jaar aan. Zodat zij kennis kunnen maken met de KNBV. Jochem Borgesius vraagt zich af of de veroudering van het ledenbestand werkelijk een probleem is. Volgens Johan de Vries is het imago van het vakgebied een probleem (bosbouw is houtproductie). Op dat imagoprobleem zouden we ons moeten richten. Deze discussie is een opmaat voor de geplande besluitvorming tijdens de najaarsvergadering van de vereniging. Dan komt het bestuur met een notitie waarin hij zijn visie op de toekomst van de vereniging geeft.

Gesproken column van Evelien Verbij

Evelien vraagt zich in haar column af of de vereniging wel voldoende uitdagend en uitnodigend is voor jonge leden. Zij geeft het stokje door aan Sander Wijdeven. De tekst van de gesproken column is geplaatst op de website van de KNBV.

Rondvraag

Joan de Vries: waar zijn de leden die actief reageren op stukken in de krant of de media. Heeft de vereniging geen leden die de rol van belangenbehartiger op zich kunnen nemen? Marleen van den Ham reageert hierop dat met de stelling dat de KNBV geen belangenvereniging is. Deze discussie komt terug tijdens de volgende ALV. Ad Olsthoorn wil graag de stukken per email als 1 bestand ontvangen . De secretaris zegt toe dit in het vervolg te doen. Simon Klingen deelt mee dat in Juni opnieuw een bijeenkomst ‘kijken bij collega’s’ is. Van Notten vraagt of de Tsuga de nieuwe prunus wordt. Hij ziet deze soort snel uitbreiden. Simon Klingen reageert. Het probleem is zeer lokaal; Tsuga overgroeit nooit Douglas; Tsuga is simpel met de bosmaaier te verwijderen.

Sluiting

Erwin Al sluit de vergadering om 12.30 uur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.