Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2009

Artikelen

167e ledenvergadering op 17 april te Putten

Verslag ALV voorjaar 2009

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inhoud

 • Opening en mededelingen van de voorzitter
 • Verslag van de 166e ledenvergadering d.d. 7 november 2008 te Garderen
 • Mededelingen, melding van nieuwe leden en donateurs en van ingekomen stukken
 • Jaarverslag KNBV over 2008
 • Jaarrekening KNBV over 2008
 • Benoeming kascommissie voor 2009
 • Intermezzo
 • Presentatie KNBV-strategienota
 • De groene oplossing
 • Voorbereiding jubileumjaar 2010
 • Mutaties in bestuur en commissies
 • Mededelingen uit de commissies
 • Mededelingen uit wetenschap en praktijk
 • Gesproken Column
 • Datum volgende ALV + Rondvraag
 • Sluiting

Opening en mededelingen van de voorzitter

Dhr. Willems spreekt in het openingswoord over de ontwikkelingen op het gebied van de subsidies voor natuurbeheer. Het Programma Beheer wordt sinds 1 januari 2007 uitgevoerd door de provincies. De afgelopen jaren werd het "€˜oude"€™ Programma Beheer door de provincies ongewijzigd voortgezet. Op dit moment wordt het subsidiestelsel echter geactualiseerd.

Op provinciale natuurtypenkaarten wordt aangegeven waar welke soort natuur zou moeten zijn of komen. Voor bossen wordt daarbij onderscheid gemaakt in twee typen: bos met houtoogst en bos zonder houtoogst.

Als provincies bij het samenstellen van de natuurtypenkaarten het bos bestempelen tot natuurbos, wordt er vanuit gegaan dat er geen hout wordt geoogst, ongeacht de vraag of de beheerder wel of geen houtproductiedoelstelling heeft. Hetzelfde maar dan omgekeerd geldt voor het bestempelen van gebieden tot bos met productie. Voor dat bos wordt aangenomen dat er hout wordt geoogst.

Het subsidiebedrag voor natuurbos wordt naar verwachting veel hoger dan het bedrag voor bos met houtoogst. Dat wordt veroorzaakt doordat in het bos met houtoogst geld kan worden verdiend. De standaardkostprijs die is berekend voor de beheer-component van het bos met houtoogst komt rond de nul euro uit. De uiteindelijke vergoeding wordt politiek bepaald en kan daarom van deze nul euro afwijken. Particuliere boseigenaren kunnen daarnaast onder bepaalde voorwaarden een recreatiesubsidie aanvragen van ongeveer 50 euro per hectare per jaar. In antwoord op een vraag van Dhr. Roelfsema over het subsidiebedrag voor het natuurbos geeft Harrie Weersink aan dat het daar gaat om een standaardkostprijs van tussen de 80 en 140 euro.

Deze wijzigingen in de subsidiesystematiek maken het voor boseigenaren aanbevelenswaardig om de komende weken in de gaten te houden op welke manier de betreffende provincie hun bos op de kaart gaat zetten.

Dhr. Van Asch van Wijk geeft aan dat het de boseigenaar zou moeten zijn die bepaalt wat de functies van het bos zouden moeten zijn. Bovendien lijkt volgens hem deze nieuwe vorm van subsidiëring strijdig met de multifunctionaliteit van het bos. Dhr. Willems geeft aan dat elke boseigenaar zelf mag blijven bepalen welke functies het bos vervult, maar dat de beschikbare subsidie zich beperkt tot het door de provincie vastgestelde bostype.

Dhr. Willems legt naar aanleiding van een vraag van dhr. Borgesius over de inspraakmogelijkheden ten aanzien van de kaarten uit dat de kaarten in principe door Provinciale Staten zullen worden vastgesteld en daarmee ook voor inspraak zullen openstaan. Het proces dat daaromheen zal worden georganiseerd, kan van provincie tot provincie verschillen. Het is mogelijk dat sommige provincies "€˜moeten wennen"€™ aan de nieuwe systematiek en de nieuwe verantwoordelijkheden.

Dhr. Zwart geeft aan dat destijds door het Rijk werd beoogd dat ongeveer 30% van het bos natuurbos zou moeten zijn. Hij vraagt zich af op welke wijze de provincies rekening houden met deze lijn uit het verleden? Dhr. Willems geeft aan vernomen te hebben dat het Rijk aan de gezamenlijke provincies heeft verzocht om de 70%-30%-verdeling aan te blijven houden. Het Rijk zou er op moeten toezien dat het Rijksbeleid via de provincies zal worden geïmplementeerd. Bovendien is er sprake van een parlementaire controle. De Tweede Kamer ziet met regelmaat de (tussen-) resultaten van dit traject.

Na het openingswoord van de voorzitter wordt een moment stilte in acht genomen in verband met het overlijden van dhr. Hansen uit Emmen.

Verslag van de 166e ledenvergadering d.d. 7 november 2008

Het verslag van de najaars-ALV wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan Mevr. van den Ham voor het opstellen ervan en aan de leden van de notulencommissie (Gerard Grimberg, Jim van Laar en Sven de Vries) voor het meelezen in het concept.

De notulencommissie voor het verslag van de voorjaars-ALV bestaat uit: Renske Terhürne, Jeroen Oorschot en Leon Ruesen.

Mededelingen, melding van nieuwe leden en donateurs en van ingekomen stukken

Ledenbestand Mevr. van den Ham meldt dat sinds de najaarsvergadering 26 nieuwe leden zich hebben aangemeld. Dit betreft voor een groot deel de studentleden wier studentlidmaatschap is omgezet in een regulier lidmaatschap. De namen van de nieuwe leden worden aan de vergadering voorgedragen.

Sinds de najaarsvergadering hebben 58 leden hun lidmaatschap opgezegd. Het betrof 22 "€˜gewone"€™ leden en 36 studentleden die er voor kozen na beëindiging van hun studie niet bij de KNBV te blijven.

Wikipedia Erik Lammerts van Bueren presenteert (namens een informeel groepje senior-KNBV-ers) een idee over Wikipedia. Wikipedia is een soort digitale encyclopedie, die tot stand komt in de vorm van een groot open forum. Iedereen kan dus informatie invoeren en wijzigen.

Deze groep KNBV-ers stelt voor om eens kritisch te kijken naar de informatie die nu op Wikipedia over bossen, bosbouw en natuurbeheer is te vinden. De huidige aangeboden bosseninformatie is op dit moment namelijk vaak niet correct en/of niet objectief. Dat is schadelijk, omdat Wikipedia door steeds meer personen wordt gebruikt en ook in het onderwijs steeds belangrijkere functies vervult. Het is onwenselijk dat daarbij over bossen, bosbouw en natuurbeheer verkeerde informatie wordt verstrekt.

Voorgesteld wordt om een kerngroep te vormen (bijvoorbeeld samen te stellen uit PR-mensen van de KNBV en van de Vereniging voor Tropische Bossen). Deze groep kan een soort meldpunt vormen en helpen informatie op Wikipedia te objectiveren en professionaliseren.

Afgesproken wordt dat de initiatiefnemers van dit idee het concept nader uitwerken tot een voorstel, dat in de najaarsvergadering aan de leden van de KNBV wordt voorgelegd. Vanuit het bestuur zal Francis Schennink (communicatiecontactpersoon) worden gevraagd inbreng te leveren bij de voorbereiding.

Jubileum Vereniging Tropische Bossen Dhr. Willems meldt dat de VTB in 2010 tien jaar bestaat. De VTB heeft aan de KNBV voorgesteld om 2010 te benutten voor een aantal gezamenlijke activiteiten zoals excursies. De samenwerking zou overigens niet tot het jubileumjaar beperkt moeten blijven.

Op een vraag van Mevr. Winterink of het gaat om nieuwe activiteiten of een gezamenlijke invulling van bestaande geeft Dhr. Willems aan dat het met name zal gaan om dat laatste.

Jaarverslag KNBV over 2008

Na het complimenteren van Dhr. Thomassen voor het vormgeven van een nieuwe, verfrissende nieuwe opmaak van het jaarverslag 2008 wordt dit document ongewijzigd vastgesteld.

Jaarrekening KNBV over 2008

Harrie Weersink geeft het woord aan mevrouw Brusse, die verslag doet van de bevindingen van de Kascontrolecommissie, bestaande uit Sven de Vries, Reijer Knol en Ineke Brusse.

Op 2 april 2009 heeft de commissie de financiële administratie van de KNBV gecontroleerd en geconstateerd dat alles in orde was. Zij complimenteert de penningmeester met het ordentelijke kasbeheer. Daarnaast complimenteert de Kascontrolecommissie het bestuur met het feit dat alle opmerkingen en adviezen van de afgelopen drie jaren op een goede manier zijn verwerkt en opgevolgd.

Vervolgens gaat Harrie Weersink kort in op het beleid van het bestuur dat de kosten van activiteiten geheel door de deelnemende leden dienen te worden betaald en licht Harrie Weersink enkele onderdelen van de jaarrekening toe.

Dhr. Völlmar stelt voor de reservering voor het 100-jarig bestaan te schrappen. Harrie Weersink meldt dat de Kascommissie eenzelfde opmerking had. Aan het einde van dit jaar zullen dergelijke posten worden geschrapt.

Na nog enkele verduidelijkende vragen en dito antwoorden wordt de jaarrekening vastgesteld en wordt de penningmeester onder dankzegging gedechargeerd van het gevoerde beleid.

Benoeming kascommissie voor 2009

Omdat Mevr. Brusse conform de statuten na drie jaar de kascontrolecommissie verlaat, dient een nieuw lid voor de kascontrolecommissie te worden benoemd. Ad Olsthoorn geeft aan zich voor deze functie beschikbaar te willen stellen en de vergadering stemt hiermee in.

Intermezzo

Helaas kan dhr. Borgesius zijn langverwachte gedichten niet voordragen, omdat hij ze per ongeluk vergat mee te nemen. Omdat de gedichten themagebonden zijn, zal niet worden gewacht met het wereldkundig maken ervan tot de volgende vergadering. Daarom zal de webcommissie de gedichten op de KNBV-website plaatsen.

Presentatie KNBV-strategienota

Dhr. Willems geeft aan dat in de vorige ALV is afgesproken dat het bestuur namens de leden een strategienota zou vervaardigen. Mede op basis van de vorige strategienota en een aantal signalen uit de vereniging heeft het bestuur een nieuwe strategienota geformuleerd. Daarin blijft het bos centraal staan, maar altijd in een brede context.

Dhr. Willems meldt dat het Vakblad Natuur, Bos, Landschap voor de KNBV het verenigingsorgaan blijft.

Voorts zal de platformfunctie worden geïntensiveerd, komt er meer uitwisseling met andere vakgebieden en kan enige informatievoorziening aan het grote publiek gaan plaatsvinden. Uitgangspunt bij de implementatie van de strategienota is dat alle KNBV-leden een bijdrage zullen moeten leveren.

De thema'€™s die de komende jaren zullen worden behandeld, zijn: subsidies, Natura2000, biodiversiteit en bosbeheer, kennis over bosbeheer in het vakgebied en het onderwijs, verantwoording afleggen aan de maatschappij en certificering, de rentabiliteit van het bosbeheer, gezondheidsaspecten (dit onderwerp wordt tijdens het middagprogramma behandeld), bosuitbreiding in Nederland en het gebruik van hout als grondstof voor diverse toepassingen. Nieuwe thema'€™s kunnen uiteraard altijd worden aangedragen.

De thema'€™s kunnen worden ingevuld via onder meer studiekringdagen, kijken-bij-collega'€™s-bijeenkomsten, excursies, het Vakblad Natuur, Bos, Landschap, etc.

Het jubileumjaar biedt een uitstekende gelegenheid voor profilering van de KNBV. Dat vraagt in de voorbereiding, in het jubileumjaar zelf en de jaren daarna een grote betrokkenheid en inzet van alle leden.

Dhr. Völlmar stelt voor het woord "€˜vakvereniging"€™ te wijzigen in "€˜beroepsvereniging"€™. Omdat er ook mensen zijn die geen beroep in de bosbouw hebben, wordt dit voorstel niet aangenomen. Verder wijst dhr. Völlmar op een typefout in de tekst. Het woord "€˜vervuiling"€™ moet worden vervangen door "€˜vervulling"€™.

Dhr. Zwart mist in de tekst de relatie tot de Europese Unie. Het Europese bosbeleid is immers voor het Nederlandse bosbeleid zeer bepalend. Dhr. Willems zegt toe dit onderwerp te zullen opnemen in de nota.

Voorts vraagt dhr. Zwart om nog meer nadruk in de tekst op bosuitbreiding in Nederland. De KNBV zou zich op dit thema een concrete ambitie moeten aanmeten. We zouden bijvoorbeeld kunnen aandringen op 20% of 30% bosuitbreiding in de komende jaren. Om de bosuitbreiding een stap verder te helpen, stelt hij voor om vanuit de vereniging brieven te gaan sturen aan gemeenten en provincies, waarin specifieke KNBV-contactpersonen worden "€˜aangedragen"€™.

Dhr. Ten Voorde refereert aan het Aardhuissymposium, waar de Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes heeft aangegeven diverse mogelijkheden te zien voor bosaanleg in Nederland. De KNBV zou zich daarover meer moeten roeren.

Dhr. Völlmar roept het bosbeleidsplan van 1993 in herinnering. Destijds is de Rijksambitie geformuleerd om tot 2020 te komen tot een bosuitbreiding van 75.000 ha. Dhr. Völlmar stelt voor om vanuit de KNBV lobby-activiteiten richting het ministerie van LNV te ondernemen. Dhr. Zwart geeft aan dat dit lobbyen in de huidige verantwoordelijkheidsverdeling niet bij het Rijk, maar bij provincies en gemeenten zou moeten plaatsvinden.

Dhr. Van Asch van Wijk verwijst nog naar het houtvoorzieningsbeleid van het Rijk. Hij verwijst naar de Agenda voor het Nederlandse Bos, die eind 2008 is uitgebracht. Deze Agenda is te vinden op www.Bosschap.nl.

In hoeverre bosaanleg in open landschap mogelijk is, wordt bepaald door de Ruimtelijke Ordening. De KNBV zou bij de provincies kunnen nagaan hoe zij op dit moment denken over bosuitbreiding.

Dhr. Quist ziet mogelijkheden voor bosuitbreiding in de vorm van wegbeplantingen. Hij verwijst daarbij naar de fijnstof vastleggende functie van bomen. Dhr. Willems geeft aan dat het onderwerp fijnstofreductie zal worden toegevoegd aan de in de strategienota genoemde functies van het bos.

Dhr. Borgesius constateert dat de discussie over bosuitbreiding dusdanig veelomvattend is, dat een nadere operationele uitwerking van dit idee goed zou zijn. Hij suggereert om hiervoor een commissie op te richten. Dhr. Willems geeft aan dat het bestuur graag uitwerking wil geven aan de diverse voorstellen uit de strategienota. Bosuitbreiding zou in 2010 een van de speerpunten kunnen zijn. Hierbij is noodzakelijk dat KNBV-leden zich inspannen.

Dhr. Van Maaren stelt voor een werkgroep van bospolitieke aard in te stellen. Immers: bospolitiek is ook onderdeel van ons vak. Voorts adviseert hij om contact te zoeken met aanverwante organisaties. Dhr. Willems zegt toe bospolitiek en contacten met aanverwante organisaties, die overigens voor een belangrijk deel ook leden in onze vereniging kennen, in de strategienota te benoemen. Dhr. Knol stelt voor in de notitie nog even scherp te benoemen wat doel en missie van de KNBV zijn en de volgorde in de tekst logischer vorm te geven.

Dhr. Van Maaren complimenteert het bestuur met de nota. De definitieve versie van de nota zal (net als alle andere KNBV-documenten) op de KNBV-website worden geplaatst.

De groene oplossing

Dhr. Van Tol geeft een presentatie, die is opgesteld door een aantal senior bosbouwers, over de relatie tussen bossen en crisisperioden. In vorige crisisperioden is vaak specifiek aandacht besteed aan de groene sector, bijvoorbeeld via bosaanleg. In de huidige economische crisis zou het nuttig kunnen zijn in beeld te brengen wat de toegevoegde waarde van bossen en de bossector in Nederland is. Een tiental mogelijke principes en maatregelen om bij te kunnen dragen aan een oplossing van de crisis wordt gepresenteerd.

Dhr. Van Tol vraagt of er nog aanvullingen zijn op de lijst en welke van de genoemde zaken de meeste prioriteit zouden moeten hebben. Diverse acties blijken reeds gaande. Zo heeft de Commissie Gerritsen aan Staatsbosbeheer gevraagd welke bijdrage de groene sector kan leveren aan het overwinnen van de economische crisis.

Dhr. Bartelink vraagt zich af welk probleem precies ten grondslag ligt aan de groene oplossing. Dhr. Willems geeft aan dat de economische crisis in deze notitie als het probleem wordt beschouwd.

Dhr. Quist geeft aan een leerstoel in Wageningen te missen, zoals voorheen dhr. Bol bezette. Deze leerstoel zou zich moeten richten op de economische functies van het bos. De voorzitter stelt dat het voor dat onderwerp nu niet de tijd en de plaats is.

Dhr. Van Maaren geeft aan vergroting van het bosareaal van groot belang te achten.

Dhr. Van Tol geeft aan dat de maatregelen in zijn analyse eigenlijk uit twee categorieën bestaan: 1) de aanleg van meer bos en 2) betere benutting van de producten die het bos kan leveren.

Dhr. Zwart vindt dat in deze gedachten-oefening vooral het aspect "€˜werkgelegenheid"€™ centraal zou moeten staan. Dhr. Delforterie brengt daar echter tegenin dat de huidige crisis verschilt van die uit de jaren '30 van de twintigste eeuw; nu staat duurzaamheid centraal, meer dan werkgelegenheid.

Dhr. Borgesius vindt dat het lijstje nog onvoldoende weergeeft welke wensen de maatschappij stelt ten aanzien van het bos.

Dhr. Van Asch Van Wijk geeft aan dat met name gemeenten een rol zouden kunnen spelen bij de benutting van restmaterialen uit het natuurbeheer, onder meer voor de productie van energie.

Dhr. Thomassen ziet de huidige maatschappelijke trends te weinig terug in het lijstje. Zo ziet hij in de praktijk een verlaging van de houtoogst, in plaats van de verhoging ervan. Hij vindt houtoogst wel een belangrijk onderwerp om te agenderen.

Geconcludeerd wordt dat het laten toenemen van het bosareaal centraal zal worden gesteld, waarbij de duurzaamheid en multifunctionaliteit van deze verschijningsvorm zullen worden toegelicht. Het nieuw aan te leggen en nieuw aangelegde bos leidt vanzelf tot activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de economische crisis.

Dhr. Willems verzoekt de leden om mee te denken over de berichtgeving hierover. De KNBV zal afstemming zoeken met de groene partijen die door de Commissie Gerritsen zijn benaderd. Dhr. Bartelink is bereid hierbij een trekkende rol te vervullen.

Voorbereiding jubileumjaar 2010

Dhr. Borgesius licht de plannen van de jubileumcommissie toe. Via de website en een mail zijn de leden geïnformeerd. Er komt onder meer een jubileumfeest, het Bosbouwtijdschrift zal worden gedigitaliseerd, er komt een project "€˜kunst en cultuur"€™ en er zal een mooie bosbeleving worden aangeboden aan "€˜alle"€™ Nederlanders, waarbij de Nederlandse bevolking kan kennisnemen van het vakgebied bosbouw.

Dhr. Borgesius roept alle leden die bereid zijn kleine of grote klussen uit te voeren, op zich te melden bij de jubileumcommissie.

Mutaties in bestuur en commissies

Dhr. Willems stelt voor Stephanie Schuurman te benoemen als lid van de jubileumcommissie en om Hans Gierveld te herbenoemen als lid van het KNBV-bestuur. De vergadering stemt met beide voorstellen in.

Dhr. Mohren meldt dat dhr. Van der Maaten de studiekring heeft verlaten en dat dus gezocht wordt naar een nieuw studentlid voor deze commissie.

Dhr. Willems meldt dat in de najaarsvergadering van 2009 bestuurslid dhr. Weersink zal aftreden zonder herkiesbaar te zijn. Dat geldt ook voor dhr. Willems zelf.

Mededelingen uit de commissies

Dhr. Mohren meldt dat op 12 juni een studiekringdag wordt georganiseerd over het onderwerp bosbegrazing.

Tjeerd Broersma meldt vanuit de Commissie Natuurlijke Verjonging in oprichting, dat deze commissie zich door de ruime steun uit de vereniging zeer welkom voelt. De Commissie is niet alleen bedoeld voor studenten, maar voor alle jonge (van lijf en leden of van geest) leden van de KNBV. Op 12 mei is de eerste activiteit, op Artillerie Schietkamp 't Harde, met als onderwerpen ondermeer "€˜brand"€™ en "€˜jeneverbes"€™, Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Op 8 oktober zal een bijeenkomst over populatiebeheer plaatsvinden. Voor de komende activiteiten zijn al locaties aangeboden, maar de Commissie houdt zich desondanks aanbevolen voor aanbiedingen voor toekomstige activiteiten.

Mevr. Winterink meldt vanuit de activiteitencommissie dat ideeën voor nieuwe thema'€™s voor middagactiviteiten kunnen worden aangedragen. Tijdens de najaarsbijeenkomst zal het onderwerp "€˜stadsbos"€™ centraal staan.

Dhr. Knol kondigt namens de Commissie Buitenland een dagexcursie op 13 mei aan, die zal gaan over begrazing en die zal plaatsvinden in Schermbeck (net over de grens in Duitsland).

Daarnaast vraagt dhr. Knol aandacht voor de Pro Silva excursies die in mei zullen plaatsvinden en die in het teken zullen staan van de populier.

Dhr. Borgesius meldt vanuit de commissie Bosgeschiedenis terug over een bezoek aan de Grebbeberg. Deze bijeenkomst werd zeer goed bezocht. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 25 september op landgoed Den Treek. In het jubileumjaar zal een studiedag over bosbouw in Nederland in 1910 worden georganiseerd.

Mevr. van den Ham roept de leden namens dhr. Klingen op kennis te nemen van de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van "€˜Kijken bij Collega's"€™. De activiteiten zijn te vinden op de KNBV-website. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 7 mei "€™s middags in het W.H. Vliegenbos (een Essen-Iepenbos) te Amsterdam Noord.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Dhr. Mohren vraagt aandacht voor de proefschriften van een aantal recente gepromoveerden. Het betreft Severine van Bommel, Marjanke Hoogstra en Evelien Verbij. Wellicht is het een interessant idee om deze promoties een keer aan de orde te stellen bij de KNBV.

Voorts meldt dhr. Mohren dat het goed gaat met de studentenaantallen aan de WUR voor bosopleidingen. Vorig jaar waren er zo"€™n 50 studenten, dit jaar zijn het er ongeveer 57.

Dhr. Raggers meldt dat in mei een internationaal stadbossymposium zal worden georganiseerd in Arnhem. Thema is "€˜de waarden en de vermarkting van groen voor de stad"€™. Informatie is te vinden op www.arnhem.nl/urbanforestry.

Dhr. Raggers meldt verder dat de vooraanmeldingen voor Hogeschool Larenstein constant zijn.

Gesproken column

Dhr. Klingen is onverwacht verhinderd om zijn column uit te spreken. Zijn opvolger, dhr. Delforterie, is bereid gevonden zijn column nu vast uit te spreken. Dhr. Delforterie stelt het gezegde "€˜bescheidenheid siert de mens"€™ centraal. Het stokje wordt vervolgens door- en teruggegeven aan dhr. Klingen.

Datum volgende ALV + Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De volgende ALV vindt plaats op 6 november 2009.

Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit Dhr. Willems de vergadering.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.