Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2010

Artikelen

169e ledenvergadering op 16 april 2010 te Bilthoven

Verslag ALV voorjaar 2010

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Opening, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie

Hank Bartelink opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ons medelid Dhr. Van Erp is op 20 januari overleden. Op verzoek van de nabestaanden heeft het overlijdensbericht in januari enkele dagen op de KNBV-website gestaan. Ter nagedachtenis wordt een moment stilte in acht genomen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De notulencommissie zal deze keer bestaan uit:

 • Kees Sissingh
 • Hans Polman
 • Diederik Diepenhorst

Verslag van de 168e ledenvergadering d.d. 6 november 2009, geaccordeerd door de notulencommissie

Tekstueel

 • Bij de informatie over de plannen voor het jubileumjaar dient de voorgenomen intensivering van betrokkenheid van de vereniging bij de maatschappij te worden genoemd.
 • De boodschap dat Stephanie Schuurman is afgestudeerd, dient te worden gewijzigd in de boodschap dat zij bezig is met afstuderen.
 • Jochem Borgesius verzoekt om de vermelding van zijn naam, die was weergegeven als Zuiderveen, te corrigeren.
 • Bij de vermelding van namen in het verslag van de ALV zullen voortaan de voornamen worden genoemd.
 • In de mededeling over de plannen van de studiekring is ten onrechte "€˜2009"€™ vermeld in plaats van 2010.
 • Ad Olsthoorn verzoekt om de mededeling over de zaak "€˜Groeninvest"€™ te corrigeren. Dit moet zijn: een belangrijker geschilpunt was de beloofde opbrengst door Groeninvest. Die lag volgens Alterra/Ad Olsthoorn een factor 100 te hoog.

Naar aanleiding van

Aad van Maaren vraagt het bestuur welke acties zijn ondernomen of zullen worden ondernomen om de bosbouw breder bekend te maken in de samenleving. Hank Bartelink geeft aan dat dit in het jubileumjaar uitgebreid zal gebeuren. Het gaat daarbij niet om het positioneren van de vereniging, maar om het bekend en geliefd maken van het bos.

Hierna wordt het verslag vastgesteld en worden de leden van de notulencommissie bedankt.

Mededelingen, melding van nieuwe leden en donateurs en ingekomen stukken

Ledenbestand

Marleen van den Ham geeft de actuele situatie inzake het KNBV-ledenbestand weer.

Tussen november 2009 en april 2010 hebben opgezegd:

 • 16 gewone leden
 • 8 studentleden
 • 3 afgestudeerden
 • 3 seniorleden

Tussen november 2009 en april 2010 hebben zich aangemeld:

 • 8 gewone leden
 • 17 studentleden
 • 1 afgestudeerd lid
 • We hebben Parenco als nieuwe donateur mogen verwelkomen

De KNBV telt op dit moment 538 leden.

KNBV-reactie op concept PEFC-standaard

Ad van Hees verzorgt een terugkoppeling inzake de brief die de KNBV heeft gezonden aan PEFC over de concept standaard van PEFC. Naast een aantal kleine detailopmerkingen, heeft de KNBV drie principiële zaken opgemerkt: 1. In de standaard dient opgenomen te zijn dat een goed beheerplan leidend is. De audit zou niet alleen moeten controleren of volgens het beheerplan wordt uitgevoerd, maar zou tevens een kwaliteitscontrole op het beheerplan in dienen te houden. De kwaliteitscriteria van het beheerplan dienen in dit proces helder te zijn. De PEOLG geeft met de "€œGuidelines for Forest Management Planning"€ bij de verschillende Principes handvatten die ook in het voorliggend document uitgewerkt zouden moeten worden. 2. De deskundigenverklaring dient te allen tijde door een externe partij te worden afgegeven en op schrift te worden gesteld. De publieke verantwoording is anders onvoldoende geloofwaardig. 3. De definitie van wat binnen de standaard onder bos kan vallen, leidt er toe dat als het ware per "€˜solitaire boom"€™ kan worden gecertificeerd. Deze definitie heeft een afbreukrisico in de consultatie in zich. Het uitgangspunt voor certificering zou de ecologische eenheid "€˜bos"€™ dienen te zijn. De KNBV stelt de volgende definitie voor van bos dat onder de standaard kan vallen: een houtopstand met een oppervlakte van 10 are of meer bestaande uit bomen, struweel, hakhout of griend.

Naar aanleiding hiervan stelt Leffert Oldenkamp dat hij vindt dat het bij het certificeren in het algemeen te weinig gaat over beheren. Ook wordt te weinig aangesloten bij de situatie per land. Ad van Hees antwoordt daarop dat dat een zaak is die bij alle certificeringssystemen speelt.

Anton van Weelderen geeft aan dat hij, net als enkele andere KNBV-leden, betrokken is geweest bij de totstandkoming van de concept standaard en dat hij de door de KNBV gemaakte opmerkingen verstandige aanvullingen op de concepttekst vindt.

Overige mededelingen

Marleen van den Ham meldt dat er een mededeling is ontvangen van de gemeente Utrecht (de vestigingsgemeente van de KNBV) dat een heraanvraag voor het predikaat "€˜Koninklijk"€™ moest worden ingediend. Een informatiepakket over de vereniging en de ambities en activiteiten, alsmede een verzoek tot verlenging van de toekenning is aan de gemeente toegestuurd. Uiteraard wordt gehoopt op een besluit van het Koninklijk Huis om de KNBV een verlenging van het predicaat Koninklijk te gunnen.

Aad van Maaren stelt dat bij zo'€™n predicaat ook een beschermheer hoort. Vroeger waren Z.K.H. prins Bernhard en H.K.H. prinses Juliana onze beschermheer en beschermvrouwe. Enige tijd nadat zij ons ontvielen, heeft de KNBV een verzoek voor een nieuw beschermheerschap gezonden aan het Koninklijk Huis. Daarop is helaas een afwijzend antwoord ontvangen.

Rede

Hank Bartelink spreekt een speech uit. Dit jaar is het jaar van ons 100-jarig bestaan. Ook is het het Internationale jaar van de biodiversiteit. Tegelijkertijd is er sprake van een kredietcrisis. Dit heeft geleid en zal leiden tot een verminderde beschikbaarheid van financiële middelen voor de aankoop, de inrichting en het beheer van bos en natuur. Bos en natuur komen steeds meer in een politiek "€˜verdomhoekje"€™ te zitten. Enkele weken geleden is er een Interdepartementaal Beleidsonderzoek Natuur verschenen. Hierin staat onder meer dat het klimaat vooraan staat en dat keuzes in het beleid daarop zullen worden gebaseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de natuur in "€˜hoger Nederland"€™ minder aandacht zal krijgen. Ook de voorstellen van de commissies van de Brede Heroverweging kunnen voor bos en natuur bedreigend zijn. De kunst is om bestuurders en politici ervan te overtuigen dat bos en natuur van groot belang zijn voor de samenleving. Daarbij moet voorkomen worden dat partijen binnen de sector elkaar gaan bestrijden. Ze moeten gaan voor een gezamenlijk doel. Samen staan voor kwaliteit van bos en natuur en dat aan de rest van de wereld vertellen!

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag over 2009 wordt besproken.

Reijer Knol roept op om ook in het jaarverslag de voornamen te noemen. Besloten wordt om zowel in notulen als in jaarverslagen als in het ledenboekje voortaan voornamen op te nemen.

In reactie op een oproep van Reijer Knol wordt bij meerderheid besloten voortaan af te zien van de vermelding van titulatuur in het jaarverslag. Ook in notulen van bijeenkomsten zullen geen titels worden vermeld. In het ledenboekje zal de vermelding van titulatuur wel gehandhaafd worden.

Reijer Knol meldt voorts dat in het huidige jaarverslag een fout staat inzake de titulatuur bij zijn naam en verzoekt dit te corrigeren.

Aad van Maaren stelt dat de passage "€˜het Vakblad NBL is het verenigingsorgaan"€™ niet correct is. Dit moet zijn: het Vakblad NBL wordt gebruikt als verenigingsorgaan van de KNBV"€™.

Stephanie Schuurman verzoekt in het jaarverslag op te nemen dat zij en Renske Terhürne een deel van 2009 lid waren van de jubileumcommissie.

Jaarrekening over 2009 + mondeling verslag van de kascommissie

Sven de Vries voert namens de kascontrolecommissie het woord (mede namens Ad Olsthoorn en Reijer Knol).

Op 30 maart heeft de kascommissie de stukken bestudeerd. Daarbij is het bestuur aangeraden ook bij de Rabobank een renterekening te openen waar tijdelijk grotere bedragen gestald kunnen worden. Voorgesteld is om een al langer bestaande Roparcorekening, waar slechts een klein bedrag op staat, op te heffen.

Geconstateerd is dat binnen de vereniging niet algemeen bekend is dat commissies zich niet altijd bewust zijn van het feit dat zij een budget tot hun beschikking hebben. Voorts is geconstateerd dat niet alle activiteiten budgetneutraal konden worden georganiseerd.

De webcommissie wordt gecomplimenteerd met het feit dat voor een klein bedrag een geweldige website in stand wordt gehouden. Ten slotte is een grote daling in de afdracht van contributies geconstateerd.

Onder dankzegging voor de verrichte arbeid verleent de vergadering decharge aan de kascommissie.

Penningmeester Gerard Koopmans geeft aan dat de aanbevelingen inzake de rekeningen inmiddels zijn opgevolgd. Voorts legt hij uit dat niet alle commissies een eigen budget hebben. Enkele commissies die dat wel hebben, zijn de webcommissie, de commissie Natuurlijke Verjonging, de commissie Bosgeschiedenis en Pro Silva. Elke KNBV-commissie heeft het recht om 1x per jaar met de commissie uit eten te gaan voor een bedrag van 25 euro per persoon.

Gerard Koopmans licht toe dat de balans er iets anders uitziet dan de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door het schuiven met middelen in het kader van het 100-jarig bestaan van de KNBV.

Susan Bonekamp stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk is te gaan bankieren bij een duurzame bank. Dit voorstel ontmoet steun in de vergadering en zal derhalve door de penningmeester worden onderzocht.

Daarmee wordt de jaarrekening vastgesteld.

Benoeming kascommissie voor 2010

Ad Olsthoorn en Reijer Knol blijven lid van de kascommissie. Als nieuw lid wordt op basis van een voorstel van het bestuur Leon Ruessen benoemd.

Intermezzo

Jochem Borgesius draagt enkele Limericks voor, alsmede een ode aan het particuliere bos.

Jubileumjaar 2010: presentatie door de commissies

Pro Silva

Susan Bonekamp vertelt dat Pro Silva dit jaar 20 jaar bestaat. Daarom heeft Pro Silva de Europese collega'€™s uitgenodigd deel te nemen aan de te organiseren zomeractiviteit in Nederland. In juni zullen zo'€™n 50 deelnemers uit 25 landen deelnemen aan een excursieprogramma. In de herfst zal Pro Silva een reguliere excursie voor KNBV-leden organiseren met als onderwerp plentering in het Douglasbos.

Aad Van Maaren geeft aan dat het later ter vergadering te behandelen Groenboek van de Europese Commissie voor Pro Silva interessant is.

Natuurlijke Verjonging

Tjeerd Broersma vertelt dat de commissie Natuurlijke Verjonging in het weekend van 25 september een werkweekend zal organiseren op landgoed Welna. Recentelijk is een goed bezochte excursie georganiseerd naar de duinbossen in Schoorl.

Verder heeft de commissie promotiemateriaal gemaakt om de KNBV te kunnen promoten. Leden die ideeën hebben over bijeenkomsten waar de KNBV gepromoot kan worden, worden opgeroepen om daarover contact te leggen met de commissie.

De commissie heeft reeds diverse jongeren lid kunnen maken van de vereniging. De ambitie is de jonge leden niet alleen lid, maar ook actief lid te laten zijn. Tjeerd showt een t-shirt dat speciaal voor de jonge leden is gemaakt.

Bosgeschiedenis

Jochem Borgesius vertelt over de plannen van de commissie Bosgeschiedenis. Deze commissie organiseert 3 bijeenkomsten over de bosbouw in 1910 (locaties: Drenthe, het Zuiden en Groesbeek). Bij de excursie hoort ook de vertoning van de film van Van der Kloet over de bosbouw in vroeger tijden.

Ook wordt gewerkt aan een tentoonstelling in de bibliotheek van de WUR. Deze heeft deels betrekking op de bijzondere collecties van de bibliotheek en deels op KNBV-items.

Activiteitencommissie

Annemieke Winterink van de activiteitencommissie meldt dat de eerste bijeenkomst van het KNBV-jubileumjaar het aardhuissymposium was. Dit was goed bezocht en erg leuk. De middagbijeenkomst van de voorjaarsvergadering staat in het teken van het particulier bezit. De najaarsactiviteit zal in het teken staan van bosbouw-onderwijs.

Samen met de Nederlandse Dendrologische Vereniging zal op 12 juni een bezoek worden gebracht aan het Van Grimborn Arboretum.

Gerard Koopmans van de activiteitencommissie vertelt over het spetterende jubileumfeest dat op 2 oktober georganiseerd zal worden. Vrijwilligers voor de organisatie zijn meer dan welkom.

Webcommissie

Etienne Thomassen vertelt over de webcommissie-activiteiten. Momenteel worden drie websites bijgehouden: knbv.nl, langlevehetbos.nl en de site van de Nationale bosbouwquiz. Naast een twitter-account is er nu ook een LinkedIn-groep voor de KNBV. Vrijwilligers voor de webcommissie zijn erg welkom.

Reijer Knol roept de leden op regelmatig op de websites te kijken. Als er tips zijn over verdere verbetering van de sites, deze graag doorgeven.

Commissie Buitenland

Reijer Knol vertelt dat de commissie Buitenland dit jaar twee buitenland-excursies zal organiseren. Op 10 en 11 juni is er een excursie naar Duitsland over de Amerikaanse Vogelkers. Deze boomsoort biedt goede mogelijkheden. Ook zal een exotenbos worden bezocht, bijzonder omdat daar de exoten niet in individueel verband, maar in bosverband zijn aangeplant.

Van 18 tot met 24 september wordt een excursie georganiseerd naar Polen (Bialowieza). Inschrijving is mogelijk tot 15 mei.

Jubileumcomissie

Voorts vertelt Reijer de plannen van de jubileumcommissie. De commissie bestaat op dit ogenblik uit 10 personen. De commissie wordt gevormd door: Reijer knol, Rianne Pieterse, Kees Sissingh, Gerrit Waller, Jochem Borgesius, Joop Kalb, Renske Terhürne, Stephanie Schuurman, Wilfrey van der Linden en Etiënne Thomassen. De vergadering gaat bij acclamatie accord met deze samenstelling. De commissie heeft 6 activiteiten in voorbereiding. De bosplantdag is om diverse redenen uitgesteld van 6 maart naar 30 oktober. Hulp bij de organisatie van de beoogde activiteiten is zeer welkom. Zo zijn er voor de 20 wandelingen op 20 juni minstens 40 leden nodig die een handje helpen.

De commissie is nog hard bezig om geld of bijdragen in natura te zoeken bij sponsors. Inmiddels is ongeveer 40.000 euro verworven. Gezocht wordt nog naar zo'n 20.000 euro. Kees Sissingh is de penningmeester van de commissie.

De commissie kan desgewenst overige initiatieven van de leden ondersteunen. Ideeën kunnen worden aangedragen bij de leden van de jubileumcommissie.

Stephanie Schuurman meldt dat nog gezocht wordt naar een centraal gelegen locatie om de verschijning van de jubileumpostzegel te kunnen organiseren. Op 17 augustus zal een officiële TNT-post postzegel verschijnen, inclusief een informatief boekje.

Ten aanzien van enkele vragen over de legitimiteit van het bezoeken van het bos bij nacht wordt over de nacht van het bos aangegeven dat grotere terreinbeheerders wel eens vaker nachtelijke excursies verzorgen.

Aad van Maaren meldt dat in het jaarverslag staat dat de bosbouw zal worden gepositioneerd in de samenleving. Hij vraagt zich af hoe dit voornemen in het jubileumjaar concreet vorm zal krijgen. Reijer Knol meldt dat daar in de excursies aandacht aan zal worden besteed. Onder meer de boodschap dat voor een mooi bos beheer nodig is, zal worden uitgedragen. De activiteiten zullen breed bekend worden gemaakt in de media.

De KNNV heeft samen met de KNBV een mooie kinderschoolkrant gemaakt. Hank Bartelink dankt de KNNV voor dit fantastische initiatief.

Voorts komt de KNBV op diverse manieren in de media (zo is voorzitter Hank Bartelink geïnterviewd voor het radioprogramma Casa Luna). Alle media-uitingen zijn via de KNBV-website terug te lezen en te beluisteren.

Aad van Maaren roept de KNBV op om de boodschap niet alleen tijdens het jubileumjaar, maar bij voortduring te blijven uitdragen.

Bos en Wikipedia

Derk de Groot geeft informatie over het Wikipediaproject. De KNBV en de Vereniging Tropische Bossen dragen via een (voorlopige) redactiecommissie zorg voor een professionele invulling van bosbouwgerelateerde termen op Wikipedia. Deze redactiecommissie volgt ook de wijzigingen die naderhand door derden worden aangebracht in deze digitale encyclopedie. Mensen die het leuk vinden om iets te schrijven of mee te lezen, worden opgeroepen zich te melden als vrijwilliger. Ook wordt gezocht naar enkele jonge mensen, bijvoorbeeld vanuit de commissie Natuurlijke Verjonging.

Reijer Knol roept de redactiecommissie op om onderscheid te maken tussen informatie voor leken en informatie voor kinderen. Wouter Delforterie onderschrijft dit. Wellicht is het nodig kinderen voor het maken van werkstukken te bedienen met nog eenvoudiger geformuleerde teksten. Deze zouden via andere kanalen dan Wikipedia kunnen worden aangeboden.

Groenboek bosbescherming

Hank Bartelink meldt dat de Europese Commissie op 1 maart 2010 een groenboek bosbescherming heeft uitgebracht. Via een publieke consultatie op de website van de Europese Commissie kan iedereen voor 31 juli 2010 reageren op dit discussiestuk en de daarin gestelde vragen over bosbeleid in de EU.

Daarnaast heeft de Europese Commissie aan de lidstaten van de EU gevraagd voor 31 juli ook hun reactie te sturen. Voor Nederland coördineert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het opstellen van een kabinetsreactie op het groenboek. Voordat het kabinet een reactie naar Brussel stuurt, worden Eerste en Tweede Kamer in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over de conceptkabinetsreactie.

Het ministerie van LNV heeft de KNBV gevraagd te reageren op het Groenboek. Omdat het bestuur de uitnodiging pas zeer recentelijk ontving, kon nog geen concept-reactie namens de KNBV worden voorbereid. Daarom wil het bestuur in de ALV reacties van de leden verzamelen. Tevens zal de mogelijkheid open staan om tot en met 22 april via de KNBV-website te reageren.

Aad van Maaren heeft inzake het groenboek voorgesteld een link te leggen met Pro Silva.

Onder de aanwezigen is niemand die het formuleren van een reactie wil trekken. Het bestuur zal derhalve een reactie voorbereiden, waarbij John Raggers als coördinator zal functioneren. Reijer Knol roept de leden op het bestuur te ondersteunen bij deze activiteit.

De reactie richting het ministerie van LNV dient op zeer korte termijn te zijn. Een andere mogelijkheid is om rechtstreeks in te spreken in de publieke consultatie. Dat kan tot en met juni. Het bestuur zal beoordelen of de KNBV ook nog rechtstreeks naar de Europese Commissie zal reageren.

Aad van Maaren stelt dat het van groot belang is meer en beter te monitoren in het bos. Alleen op die wijze kunnen hypothesen worden getoetst. Omdat het gaat om natuurvolgend bosbeheer lijkt een link met Pro Silva logisch.

Mutaties in bestuur en commissies en te verwachten vacatures in het bestuur

In november 2010 zal bestuurslid Erwin Al aftreden. Erwin is dan niet herkiesbaar. Hank Bartelink roept de leden op zich kandidaat te stellen voor deze functie.

Wouter Delforterie en en Ralph de Jong worden benoemd als lid van de activiteitencommissie.

Frits Mohren meldt dat er twee vacatures zijn in de commissie Studiekring, 1 voor een studentlid en 1 voor het secretarislid.

Annemieke Winterink meldt dat de activiteitencommissie een nieuwe secretaris zoekt.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Frits Mohren meldt dat het boek "€˜bosecologie en bosbeheer"€™ in de loop van juli/augustus uit zal komen. Op 2 september wordt het boek gepresenteerd (tijdens een bijeenkomst op de Kalmthoutse heide).

Ad Olsthoorn meldt dat de bosbouwschool in Apeldoorn 50 jaar bestaat. Wellicht is het een aardig idee om de tweede helft van het jaar iets samen met hen te organiseren.

Ad Olsthoorn beveelt de film "€˜rotvos"€™ aan bij de leden van de KNBV.

Simon Klingen meldt dat hij er in zijn beheer voor kiest het toepassen van de Tsuga heterophylla te beperken. De soort is agressief, de houtprijzen vallen tegen in verband met de mate van draderigheid en er komt regelmatig wortelrot in voor.

Roderick Staatsen meldt dat er weinig grenen wordt toegepast in kozijnen omdat in het verleden veel kozijnen zijn gemaakt met een slechte kwaliteit Hemlock. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor het imago van grenen en vuren.

Gesproken column

Ad Olsthoorn spreekt de column uit. Ad wil de aanwezigen iets meegeven voor de komende 100 jaar. Hij plaatst een aantal kritische opmerkingen over gebeurtenissen binnen de KNBV. Zo verwijst hij naar de door Evelien Verbij uitgesproken column, waarin zij waarschuwt dat de KNBV "€˜vereenzaamt"€™. Ook heeft Evelien Verbij in het Vakblad Natuur, Bos, Landschap enkele ferme uitspraken gedaan over de KNBV. Zo zou de KNBV een "€˜reünistenclub"€™ zijn. In datzelfde Vakblad Natuur, Bos, Landschap heeft Gert Jan Nabuurs opgeroepen om als bosbouwwereld niet te bang te zijn als er investeringen nodig zijn voor het bosbeheer. Voorts wordt meer en meer bezuinigd op bossenonderzoek. Het langjarige onderzoek is vrijwel geheel stopgezet. Zelfs het bosreservatenonderzoek is sterk uitgekleed. Kennis brokkelt op deze manier zeer snel af. Ad Olsthoorn vindt het een slechte zaak dat binnen de vereniging geen discussie op gang komt over deze gebeurtenissen. De KNBV zou dit soort ontwikkelingen scherp in de gaten moeten houden en bij bijvoorbeeld het ministerie van LNV moeten bepleiten om het bossenonderzoek op een goed niveau te houden. Ook binnen de vereniging moet worden gewerkt aan het delen van kennis. Artikelen in het Vakblad moeten weer meer feiten weerspiegelen in plaats van meningen. Het is volgens Ad tijd voor een omslag in onze aanpak zodat het geïntegreerde bosbeheer niet ten gronde gaat, zoals het Dauerwald van een eeuw geleden, en zodat de KNBV weer een professionele vereniging wordt. Kortom: er is nog genoeg te doen in de Kan Natuurlijk Beter Vereniging! Ad geeft het stokje door aan Stephanie Schuurman.

Datum volgende ALV + Rondvraag

De volgende ALV is op 12 november 2010.

Bem van Notten refereert aan de openingsspeech en vraagt de voorzitter een mening uit te dragen over de positie van de particulieren in de gelijkberechtiging. Hank Bartelink geeft daarop aan geen stemadvies in zijn speech verpakt te hebben, maar primair gedoeld te hebben op het grote belang van samenwerking in de sector. Indien daar behoefte aan is kan het onderwerp voor de volgende vergadering geagendeerd worden.

Bem van Notten vindt het verfoeilijk dat in beleidskringen tegenwoordig wordt gesproken over de veronderstelde tweedeling in het bosbeheer op basis van natuurbos en productiebos. Hank Bartelink meldt dat diverse groepen eigenaren de afgelopen 2 jaar gezamenlijk hebben gewerkt aan 1 natuurtaal. Geconstateerd wordt dat juist in de bosbouw natuur en productie goed samengaan.

Gerard Koopmans roept de aanwezigen die zich niet hebben aangemeld voor deelname aan de vergadering op zich alsnog even te melden.

Bosbouwquiz Frits Mohren geeft een spetterende presentatie over de Nationale Bosbouw Quiz die op 28 mei zal plaatsvinden. De hoofdprijs is een rondvaart op diezelfde avond. Verder bestaat het programma uit de vertoning van enkele films, een terreinwagenwedstrijd, een excursie, etc. De jury bestaat uit oud voorzitters van de Studiekringcommissie.

Een tiental teams heeft zich al aangemeld, maar daar kan meer bij. Zo worden Staatsbosbeheer, oud-bestuursleden, de commissie Natuurlijke Verjonging, houthandelaren, particuliere eigenaren, etc. opgeroepen zich aan te melden.

Leden die nog geen team hebben verzameld, kunnen zich individueel melden. Met hen zal dan een team worden samengesteld.

De quizmasters zijn Henk Lugtmeijer en Simon Klingen.

Henk Van Asch van Wijk is de glorieuze winnaar van de oefensessie volgens het systeem "€˜petje op petje af"€™.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.