Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2011

Artikelen

171e ledenvergadering op 15 april 2011 te Apeldoorn

Verslag ALV voorjaar 2011

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Opening, mededelingen van de waarnemend voorzitter en benoeming notulencommissie

Ad van Hees neemt vandaag de taken van Hank Bartelink waar, die verhinderd is in verband met het Voorjaarsforum van Natuurmonumenten. Hij heet iedereen welkom. Hij wijst op het bijzondere karakter van deze dag. De KNBV is namelijk te gast bij Helicon te Apeldoorn. Deze opleiding bestaat vandaag 50 jaar.

De notulencommissie bestaat deze keer uit: Frits Mohren, Patrick Jansen en Anton van Weelderen.

Verslag 170e ledenvergadering d.d. 12 november 2010

Ad dankt de leden van de vorige notulencommissie (Ineke Brusse, Wouter Delforterie en Harrie Schreppers) voor hun hulp bij het samenstellen van het vorige verslag.

Bem van Notten vraagt wat de discussie in het bestuur over het onderwerp certificering heeft opgeleverd. Ad van Hees antwoordt dat het bestuur hierover nog niet heeft kunnen spreken. Tijdens de najaarsvergadering zal hierop nader worden ingegaan.

Bem van Notten geeft aan dat hij niet geheel correct is geciteerd inzake het wel of niet vermelden van voornamen en titulatuur.

Ad Olsthoorn meldt dat de KNBV-postzegel is verkozen tot TNT-postzegel van het jaar.

Naar aanleiding van een vraag van Bem van Notten wordt gesproken over "€˜de nacht van het bos"€™. Bem van Notten stelt dat de KNBV een dergelijk evenement niet regelmatig zou moeten organiseren. Elke bosbezitter is vrij dat wel te gaan doen. Jochem Borgesius laat weten in het kader van het Internationale Jaar van de bossen graag nog een keer een nacht van het bos te willen organiseren.

Voorts wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen, melding van nieuwe leden en donateurs en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. Marleen van den Ham geeft informatie over het ledenbestand:

Tussen november 2010 en april 2011 hebben zich 8 nieuwe leden aangemeld, evenals 10 nieuwe studentleden. In dezelfde periode hebben 32 leden en 1 donateur hun lidmaatschap opgezegd. Dat brengt de KNBV bij een totaalaantal op dit moment van 543 leden (waarvan 6 sponsors en 40 donateurs).

Jaarverslag KNBV over 2010

Het jaarverslag over 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld met complimenten aan Marleen van den Ham voor de samenstelling ervan en aan Etienne Thomassen voor het vormgeven ervan.

Jaarrekening KNBV over 2010 + verslag van de kascommissie

Gerard Koopmans geeft een toelichting bij de jaarrekening.

Het budget voor het jubileumjaar is niet uitgeput. Dit komt onder meer door zuinige inkoop, de inzet van veel vrijwilligerswerk en een zeer gulle bijdrage van sponsoren.

De KNBV is in tegenstelling tot de gemaakte voornemens nog niet overgegaan naar de ASN bank. Oorzaak lag in de garantstelling van de Nederlandse bank van het vermogen van de vereniging. Inmiddels is de voor deze overstap benodigde informatie ontvangen en zal de KNBV op korte termijn bij de ASN-bank gaan bankieren.

Inzake de door commissies georganiseerde activiteiten meldt Gerard Koopmans dat alle activiteiten betaald moeten worden uit de deelnamegelden. Voorts is er een jaarlijks budget voor elke commissie, waaruit onverwachte kosten alsmede het jaarlijkse etentje kunnen worden gefinancierd.

Ad Olsthoorn leest de verklaring van de kascontrolecommissie over 2010 voor. Ad constateert dat binnen de vereniging zuinig wordt gehandeld. Leden van commissies declareren bijvoorbeeld veel minder aan reiskosten dan waar zij recht op zouden hebben. Ad spreekt een compliment uit aan administratiekantoor De Beek en de penningmeester voor de correcte boekhouding.

Er is een reservering voor de niet inbare contributies. De commissie stelt voor om dit na vijf jaar tegen elkaar uit te wisselen. De niet inbare contributies worden na 3 jaar opgenomen als reservering op de balans. Hiervoor was nog geen eindperiode vastgesteld. In theorie kan de reservering hierdoor zeer hoog worden zonder dat het van belang is voor het financiële wel en wee van de vereniging.

Ten aanzien van de overgebleven gelden uit het jubileumjaar stelt de kascontrolecommissie voor deze te besteden aan het jaar van de bossen, bijvoorbeeld via het alsnog digitaliseren van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.

Naar aanleiding van vragen van Anton van Weelderen en Henk van Asch van Wijck over het royeren van niet-betalende leden (dit gebeurt volgens het huishoudelijk reglement na 2 jaren) legt Gerard Koopmans uit dat een niet betalend lid na 3 jaar nog steeds op de balans staat. Het op de jaarrekening vermelde bedrag voor niet-betalende leden zou in dat geval gaan gelden als plafond. De vergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie om de oninbare contributies op een andere wijze te gaan boeken. Daarbij wordt het op grond van een voorstel van Jochem Borgesius de door de kascie. voorgestelde termijn van 5 jaar ingekort naar 3 jaar.

Aan de penningmeester wordt decharge verleend voor de afhandeling van de financiële taken over 2010.

Op het voorstel om het overschot van 2010 te gebruiken voor de digitalisering van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift zal tijdens de najaars-ALV worden besloten. Dat geeft de gelegenheid om voor dit budget ook nog andere doelen voor te stellen.

Benoeming Kascommissie voor 2011

Renske Terhürne wordt door de vergadering gekozen als nieuw lid voor de kascommissie. Voor het overige blijft de samenstelling ongewijzigd. Reijer Knol is aftredend, Leon Ruesen en Ad Olsthoorn blijven aan.

Terugblik jubileumjaar 2010

Presentatie door de (voormalige) jubileumcommissie

Jochem Borgesius blikt namens de voormalige jubileumcommissie terug op het jubileumjaar. De inzet van vele leden van de vereniging heeft tot groot succes geleid. Het bereiken van de media is wisselend geweest. Landelijke aandacht is er niet gekomen, maar enkele locale media hebben intensief aandacht aan ons jubileum besteed. Het doel om "€˜alle"€™ Nederlanders een unieke bosbeleving aan te bieden is niet gehaald, maar de georganiseerde activiteiten hebben locaal zeker vele geïnteresseerden getrokken. De website "€˜lang leve het bos"€™ is de spil geweest van het jubileumjaar.

De bosplantdag op de voormalige vliegbasis Soesterberg, het bosdiner, de nacht van het bos en diverse andere activiteiten waren zeer succesvol. De dag waarop de postzegel werd gepresenteerd werd door slecht weer matig bezocht. Desondanks is de postzegel verkozen tot de mooiste postzegel van 2010. Jochem spreekt nogmaals namens de jubileumcommissie zijn waardering uit voor Renske Terhürne en Stephanie Schuurman.

Jochem bedankt de sponsoren Hogeschool Van Hall Larenstein, Stichting Oudemans, Bosschap, PEFC, Probos, Bosland Adviesbureau, Nationaal Groenfonds en vele particulieren die ofwel via geld ofwel via menskracht een bijdrage hebben geleverd.

Niet alleen de jubileumcommissie, maar alle KNBV-commissies hebben aandacht besteed aan het jubileumjaar. De jubileumcommissie waardeert dat zeer. Op de website van de KNBV en "€˜langlevehetbos"€™ is alles nog eens herbeleefbaar.

Namens de vereniging dankt Ad van Hees de jubileumcommissie voor al het werk dat is verricht.

Het internationale jaar van de bossen

Presentatie door Riëtte Dekkers

Riëtte Dekkers geeft een toelichting op het internationale jaar van de bossen. Zij werkt bij Kasteel Groeneveld (onderdeel van het ministerie van EL&I). Zij is voor een jaar gedetacheerd bij het Bosschap. Zij heeft voor de opdracht inzake het coördineren van "€˜het jaar van de bossen"€™ tijd beschikbaar, maar geen budget. Er zal voor het jaar van de bossen geen campagne worden georganiseerd.

De VN heeft als motto meegegeven "€˜forests for people, people for forests"€™. In Nederland is een vertaalslag gemaakt. Het ketendenken zal centraal worden gesteld. Het bos wordt in Nederland vaak benaderd vanuit de decorfunctie. De verbinding tussen productie, recreatie, oogst en andere functies is lang niet voor iedereen duidelijk. Ook is niet iedereen zich bewust van het feit dat er gewerkt moet worden in het bos en dat daar professionals voor nodig zijn. Mensen beseffen zich vaak niet de relatie tussen gebruik en productie. Riëtte Dekkers noemt als ambitie dat mensen zich weer beseffen hoe hard wij de bossen nodig hebben voor ons dagelijks functioneren en ons welbevinden en dat mensen zich beseffen hoe veel hout en andere bosproducten en "€“diensten ze gebruiken en waar die vandaan komen. Naast het ketendenken zal ook de relatie tussen de Nederlandse bossen en de buitenlandse bossen centraal worden gesteld.

Het jaar van de bossen biedt mogelijkheden om het mooie verhaal van de bossen en de daarvoor benodigde professionaliteit onder de aandacht van de samenleving te brengen.

Namens Nederland is het ministerie van EL&I vertegenwoordiger in de organisatie over het jaar van de bossen binnen de Verenigde Naties.

Riëtte Dekkers verzamelt alle initiatieven. Die worden vermeld op de website www.jaarvandebossen.nl. Deze website is door Etienne Thomassen gebouwd op basis van de structuur van de KNBV-jubileumwebsite www.langlevehetbos.nl.

Riëtte Dekkers verwijst naar de Doe- en Kijkdag in Den Haag en in Almere van Staatsbosbeheer, de expositie van Elementree, het initiatief van de Haagsche Bibliotheek, de boswandelingen van IVN, het project "€˜One Tree"€™ van de Unie van Bosgroepen en het project "€˜Tree Track"€™ dat is gepresenteerd in het kader van het project "€˜Make a Forest"€™, dat vanuit de kunst- en cultuursector is opgezet. Wellicht is het een idee om in de bossen een keer een persexcursie te organiseren, of een keer mensen uit te nodigen die normaalgesproken nooit in het bos komen.

In juni zal het jaar van de bossen samen met het Bosschap op het jaarcongres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten vertegenwoordigd zijn. Gemeenten die bossen hebben vormen een speciale groep. Zij kunnen de functies van de bossen op een heel laagdrempelige manier bij het publiek brengen.

Riëtte Dekkers zou graag in de herfst in een geconcentreerde periode een flink aantal bossenevenementen georganiseerd zien, waarmee ook de media bereikt kunnen worden. Het jaar zal in november of december worden afgesloten met een grote bijeenkomst. Daar zal tevens worden bekeken welke initiatieven kunnen worden uitgebreid naar de toekomst.

Geconstateerd wordt dat het van belang is in het jaar van de bossen naar het publiek uit te dragen hoe belangrijk de bossen in Nederland zijn voor de mensen, onder meer als succesbepalend onderdeel van de Biobased Economy.

Ideeën kunnen worden gestuurd aan: dekkers@bosschap.nl.

Bos en Wikipedia

Presentatie door de Wikipedia-redactiecommissie

Derk de Groot presenteert de laatste stand van zaken over bos op Wikipedia en toont de betreffende pagina'€™s van Wikipedia op internet.

Enkele jaren geleden was er nog weinig informatie te vinden over bossen op Wikipedia. De voorlopige redactiecommissie is met hulp van vele anderen aan de slag gegaan met het ontsluiten van objectieve informatie over bossen voor iedereen die dat via Wikipedia wil opzoeken. Tot op heden zijn acht artikelen geplaatst. Vier artikelen zijn in concept gereed. Derk roept de leden van de KNBV, net als de leden van de Vereniging Tropische Bossen, op een bijdrage aan dit project te leveren. Ofwel door het vervullen van de rol van auteur, ofwel door lid te worden van de voorlopige redactiecommissie.

Mutaties in bestuur en commissies + actuele en te verwachten vacatures in het bestuur

Marleen van den Ham is toe aan herbenoeming. Het bestuur stelt voor haar opnieuw te benoemen. De vergadering stemt hiermee in. Marleen van den Ham heeft aangegeven na drie jaren te willen stoppen met het vervullen van de rol van secretaris. Ad van Hees spreekt zijn dank uit aan Marleen van den Ham voor het vervullen van de rol van secretaris in de afgelopen drie jaren. Binnen het bestuur zal worden gezocht naar een nieuwe secretaris.

Ad van Hees geeft aan dat er een opvolger wordt gezocht voor Erwin Al.

Ute Sass-Klaassen wordt vanuit haar betrokkenheid bij de onderwijswereld benoemd als opvolger van John Raggers. Onder dankzegging wordt afscheid genomen van John Raggers.

Peter Stouten wordt benoemd als opvolger voor Erwin Al.

In november 2011 zal Hans Gierveld uit het bestuur treden omdat hij niet herbenoemd kan worden. George Borgman stelt zich kandidaat voor de nog vrijkomende functie van Hans Gierveld. In de najaarsvergadering zal over de invulling van de dan vrijkomende functie worden besluiten.

In de commissies zijn op dit moment geen vacatures.

Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Frits Mohren meldt dat er op de WUR een stijging is van de studentenaantallen.

Frits Mohren meldt dat het jaarringenonderzoek recent fors is uitgebreid.

Frits Mohren meldt dat 79 hoogleraren ecologie deze week een bezorgde brief hebben gestuurd aan de Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Frits Mohren meldt dat de WUR in het kader van het jaar van de bossen een dag van het bos zal organiseren.

Frits Mohren meldt dat de manifestatie Make a Forest een voor de bos- en natuurwereld geheel nieuw netwerk kan ontsluiten en op hele andere manieren met nieuwe doelgroepen kan laten communiceren. Zo heeft kunstenares Christien Meindertsma in opdracht van InnovatieNetwerk een installatie gemaakt die de relatie tussen de productie en het gebruik van hout uitdrukt. Vanaf 8 juli zal deze expositie te zien zijn op Radio Kootwijk.

John Raggers meldt dat Hogeschool Larenstein drie lectoren zal installeren over het onderwerp "€˜geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer"€™.

John Raggers meldt dat er op Hogeschool Larenstein een stijging is van de studentenaantallen.

John Raggers meldt dat Hogeschool Larenstein een docent "€˜bosbouw en economie"€™ zoekt.

John Raggers meldt dat de eerstejaars studenten van Hogeschool Larenstein in samenwerking met "€˜het werkveld"€™ een soort praktijkversie van Wikipedia opzetten.

Ad Bouma meldt namens het Bosschap dat het Bosschap acties onderneemt op het gebied van maatschappelijke stages, waterschapsaangelegenheden en het jaar van de bossen. Het Bosschap heeft een nieuwe commissie over de arbeidsmarkt ingesteld. Het Bosschap coördineert de veldwerkplaatsen natuur.

Ad Bouma meldt dat het Bosschap, net als alle andere bedrijfsschappen op dit moment onder vuur ligt.

Dhr. Hunneman meldt dat de Hoge Raad een eigenaar met terugwerkende kracht gelijk heeft gegeven in de claim dat hij geen waterschapslasten behoeft te betalen. Dhr. Hunneman zal de ervaringen hierover melden in het Vakblad Natuur, Bos, Landschap.

Jeroen Oorschot meldt namens de commissie Buitenland dat van 16 tot en met 18 juni een excursie naar Noord-Frankrijk zal worden georganiseerd. Op de terugweg zal een excursiepunt in de Belgische Ardennen worden bezocht.

Frits Mohren meldt vanuit de Studiekring dat de Studiekringdag over de Boswet succesvol was. Het verslag zal onder meer worden gezonden aan het ministerie van EL&I. Ook zal het op de KNBV-website worden geplaatst.

Jochem Borgesius meldt namens de commissie Bosgeschiedenis dat op 19 mei een excursie wordt georganiseerd naar Winterswijk. In 2012 zal door deze commissie een studiedag worden georganiseerd.

Ad Olsthoorn meldt dat er behoefte is aan een praktisch gericht bosbeheersboek. Ad is met een aantal partners bezig een redactiecommissie op te richten. In augustus zal een workshop worden georganiseerd om te ontdekken waaraan behoefte zou zijn bij het samenstellen van zo'€™n boek.

Ad van Hees wijst op de Pro Silva excursie die binnenkort zal worden georganiseerd.

Gesproken column

Renske Terhürne spreekt haar column uit met als titel "€˜kennis wordt pas fout en goed afhankelijk van wat je er mee doet"€™. Kennis is macht, maar macht bestaat niet alleen uit kennis. Kennis op zich is statisch, pas als het gaat leven kun je er iets mee. Kennis is pas waardevol als deze wordt gedeeld. Kennis is ook een verhaal, waarmee je mensen kunt boeien en uitnodigen. In het huidige politieke klimaat blijkt dat de natuur een smalle basis heeft. Als we niet kunnen uitleggen waarom bos en natuur zo belangrijk voor de maatschappij zijn, verliezen we de legitimatie.

Renske heeft het afgelopen jaar deel uitgemaakt van de projectgroep "€˜Panorama Natuur"€™, die een nieuwe natuurvisie heeft geschreven.

Vanuit haar werk is Renske betrokken bij het project "€˜Kennis voor Natuur"€™. Diverse organisaties werken aan het opzetten van een gezamenlijke kennisstructuur. Kennisdelen binnen de groene wereld is van belang, maar juist ook het zoeken van verbinding met de samenleving is een belangrijke vorm van kennisdelen.

Renske constateert dat we binnen de KNBV goed bezig zijn met het delen van kennis. Ze pleit ervoor om deze binnen de KNBV aanwezige kennis te gaan delen met groepen en sectoren uit de samenleving zoals het onderwijs, andere vakverenigingen en burgers. Kennis is een uitdaging. Om zelf en anderen mee aan de slag te gaan.

Renske geeft het stokje door aan Jeroen Oorschot.

Datum volgende ALV + Rondvraag

De volgende vergadering vindt plaats op 11 november 2011.

Bem van Notten wijst op een brief van het Bosschap aan alle aangesloten over het onderwerp "€˜aansprakelijkheid"€™. Bem van Notten stelt dat het Bosschap niet de eigenaren van bos en natuur had moeten aanspreken, maar dat het Bosschap informatie had moeten verstrekken aan het publiek. Bem van Notten verzoekt het bestuur hier een mening over uit te spreken. Ad van Hees geeft aan dat het bestuur dit zal bespreken. Anton van Weelderen stelt voor om aan het Bosschap de vraag te stellen, met het verzoek daar op te reageren. Ad van Hees zegt toe dit in het bestuur te zullen bespreken. De KNBV heeft niet de ambitie aan beleidsbeïnvloeding te doen. Het is van belang dat de KNBV overkoepelend blijft denken.

Bem van Notten wijst er op dat het LEI jaarlijks onderzoekt wat de bedrijfsresultaten van de particuliere bosbouw zijn. Hij stelt dat de overige terreinbeheerders niet aan dit onderzoek meedoen. Hij verzoekt het bestuur hierover een standpunt in te nemen. Ad van Hees geeft aan dat het al dan niet meewerken aan een dergelijk onderzoek een zaak van de betreffende terreinbeherende organisaties is.

Jochem Borgesius meldt dat in 2010 drie excursies in het kader van "€˜de nacht van het bos"€™ hebben plaatsgevonden. Dit evenement is zeer succesvol geweest. Het idee is ontstaan om voortaan elk jaar een nacht van het bos te organiseren en verzoekt de KNBV hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen om dit evenement terugkerend te kunnen laten organiseren. Ad van Hees geeft aan dat het prima is als leden van de KNBV meer dan eens een nachtelijke boswandeling organiseren. De penningmeester stelt voor dit idee mee te nemen in de opties van besteding van de reserve van het jubileumjaar. Daarover zal in de najaarsvergadering worden besloten. Jochem geeft desgevraagd aan bereid te zijn dit idee verder te brengen.

Leffert Oldenkamp vraagt zich af of in de wereld van bos en natuur wel voldoende visie is op de wijze waarop we onze bossen willen beheren. Leffert roept het bestuur op om in de vereniging te bevorderen dat het verhaal van de toekomst van het bos wordt verteld. Daarbij is de betekenis van het bos voor een vitaal landelijk gebied van groot belang, onder meer via de productie van hout en biomassa. Leffert stelt dat we als vereniging, als sector, te vaag overkomen. We zijn niet in staat ons helder te presenteren als belangrijke factor op het platteland, als leverancier van functies aan de maatschappij. Frits Mohren geeft aan dat dit mogelijk onderwerp kan zijn voor een activiteit bij de najaars-ALV of voor de studiekringcommissie.

Sluiting

Ad van Hees sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. De KNBV biedt een geschenk (Lindeboom met plaquette) aan de 50-jarige opleiding Helicon aan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.