Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2012

Artikelen

173e ledenvergadering op vrijdag 13 april 2012 te Harderwijk

Verslag ALV voorjaar 2012

Een Notulen van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Opening, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie

De voorzitter heet ieder welkom en brengt een groet over van het erelid Martin Bol. In zijn openingstoespraak memoreert de voorzitter aan zijn woorden tijdens de najaarsvergadering. De roerige tijden zijn gebleven. Hij roept op tot eensgezindheid en samenwerking. Inmiddels is de decentralisatie een feit. Alle provincies werken er aan mee en gaan aan de slag. De nieuwe natuurwet ligt nu bij de Raad van State. Volgend op de meningsverschillen over de natuurwet staat nu ook de omgevingswet ter discussie. Reuring is er dus genoeg. Onbekend is wat er in het Catshuis wordt geregeld. We hoeven daar niets goeds van te verwachten. Minder kan niet, meer wordt het niet. Er is vijf miljoen te verdelen, de vraag is waar dat terecht komt. Terreineigenaren hebben in ieder geval de zekerheid van een beschikking voor zes jaar maar de achtergrond daarvan is minder. Er wordt gestuurd op een verdien model: samenwerking met recreatie- en andere bedrijven. De vraag is of het landelijk gebied toegankelijk blijft als daar geen maatschappelijke bijdrage aan wordt geleverd. Het speelveld is veranderd en daarmee de onderlinge verhoudingen. De voorzitter doet een indringende oproep aan ieder om als sector te blijven functioneren en elkaar te inspireren en samen te werken. Als sector naar de overheid.

De agenda wordt door de vergadering goedgekeurd behoudens punt 11. De inhoud van dat punt is samengevoegd met punt 7. De tijd wordt gegund aan Ad Olsthoorn voor een toelichting op zijn verzoek.

De notulen commissie heeft de notulen van de najaarsvergadering goedgekeurd. Er komen uit de vergadering geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen en deze zijn vastgesteld.

De notulencommissie wordt bedankt en er wordt een nieuwe commissie benoemd bestaande uit: Eddie Nijenhuis, Renee van Wanrooij en Paul Kah.

Kennisgeving van ingekomen stukken en mededelingen, en wijzigingen ledenbestand

Bericht van verhindering is ontvangen van Susan Bonekamp, Martijn Boosten, Marleen van den Ham en Pim van der Horst voor een deel van de vergadering.

De vereniging ontving geen brieven maar wel berichten per mail. Van mr.dr.Kistenkas kwam een bericht om de oprichting van een leerstoel omgevingsrecht aan WU onder de aandacht te brengen. Ad Olsthoorn vraagt een bijdrage voor een boek Bosbeheer gericht op uitvoeringsniveau. Er is melding gemaakt door de Nederlandse Jachtmanifestatie voor de Groene dagen in Apeldoorn op 22/23/24 juni met daarbij een symposium met het doel een convenant aan de politiek aan te bieden.

Sedert de najaarsvergadering hebben 32 leden het lidmaatschap opgezegd. Dat lijkt veel. Het blijkt voor een deel te gaan om studenten met een gratis lidmaatschap dat ten einde loopt en jonge leden die nog geen loopbaan in de bosbouw vonden. Bij twaalf leden gaat het om leden die langer en soms heel lang lid zijn. Voor zover er al een reden is opgegeven zijn die divers. Slechts een enkeling geeft op geen tijd of interesse meer voor de bosbouw te hebben.

Vaststelling van het door de secretaris uitgebrachte verslag over het voorafgaande verenigingsjaar

Het jaarverslag 2011 heeft de instemming van de vergadering. Het is een leesbaar stuk. Gevraagd wordt voor wie het bedoeld is. De voorzitter merkt op dat het in de eerste plaats een naslagwerk is voor de leden van de vereniging. Verder is het op de website voor iedereen in te zien. Het jaarlijks opstellen geeft bovendien een impuls aan de diverse commissies. In de tekst wordt een opmerking over de ereleden gemist. Dit zal worden toegevoegd.

Het jaarverslag 2011 wordt door de ALV vastgesteld. De opzet is goed en wordt volgend jaar herhaald.

Verslag van de kascommissie over het afgelopen jaar

Ad Olsthoorn, Leon Ruesen, Renske Terhürne

De kascommissie doet bij monde van Leon Ruesen verslag van de bevindingen. Op 13 maart 2012 zijn de boeken gecontroleerd. Het blijkt een overzichtelijke en degelijke manier van administratie. Er wordt op een vereenvoudigde manier gebruik gemaakt van de verschillende banken. De jubileumgelden zijn nog als zodanig aanwezig. De kascommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren.

Yolt IJzerman vraagt wat er met de in 2011 toegedeelde gelden is gebeurd.

Rekening en verantwoording van de geldmiddelen over het afgelopen jaar en dechargeren van de penningmeester

De penningmeester licht toe dat de Beek rond de jaarwisseling failliet is gegaan. Dat had gevolgen voor de vereniging. Het administratiekantoor De Beek gaat in kleinere vorm verder. Het kantoor is verhuist naar Wassenaar. De ing. Bank is naar de achtergrond geplaatst voor de ouderwetse overschrijvingen. De rest gaat naar een andere bank die digitaal werkt.

De gelden van het jubileumjaar zijn gereserveerd voor de commissie bosgeschiedenis, het themanummer van het vakblad en de digitalisering van het Bosbouwtijdschrift. Daarvoor komen nog voorstellen. De overige gelden gaan naar de algemene middelen.

Er zijn offertes voor het digitaliseren van het Bosbouwtijdschrift binnen. De meest gerede kandidaat lijkt de WU-bibliotheek. Wel zijn er vrijwilligers nodig voor het doornemen en merken van de artikelen. Voorgesteld wordt om de commissie Bosgeschiedenis met de coördinatie van de vrijwilligers te belasten. Er zal een mail uitgaan en Gerard Koopmans verzameld namen. In de voorjaarsvergadering van vorig jaar is een opmerking gemaakt over dubieuze inningen van contributie. Deze leden worden nogmaals aangeschreven.

Yolt IJzerman vraagt naar de stichting Boskaart. Deze is opgegaan in de commissie Bosgeschiedenis.

Derk de Groot merkt op dat de bladzijden niet genummerd zijn. Dit gebeurt volgend jaar wel. De vergadering stelt de jaarrekening vast en de penningmeester wordt gedechargeerd.

Benoemen nieuwe kascommissie

De termijn van Ad Olsthoorn is ten einde en Tjeerd Broersma treedt toe tot de commissie. Het komende jaar bestaat de kascommissie dan uit Leon Ruesen, Renske Terhürne en Tjeerd Broersma.

Benoemen twee nieuwe studentbestuursleden

Jasper de Groot (student Larenstein) volgt Tjeerd Broersma op. Hij liep stage bij het Kroondomein en zal zich inzetten voor het benaderen van bosbouwstudenten als nieuw lid van de vereniging.

Pim van der Horst (WU) volgt Wilfrey van der Linden op. Hij studeert Bos- en Natuurbeheer en Organische Landbouw. Hij kan als bestuurslid van Silvatica de aandacht vestigen op de KNBV. Tjeerd Broesma en Wilfry van der Linden worden bedankt voor hun inspanning in het bestuur.

Mutaties in bestuur en commissies

Tjeerd Broersma meldt dat de Commissie Natuurlijke verjonging de resultaten denkt te verbeteren door het vervangen van een vrouw door drie heren, Pim van der Horst, Jasper de Groot en Caspar de Groot zullen de verjonging van de vereniging ter hand nemen. Annemieke Winterink is bevallen en gaat aandacht aan haar kroost geven.

Renske Terhürne wordt de secretaris van de Activiteitencommissie.

Toelichting op en verzoek om een bijdrage aan het tot stand komen van een boek

Ad Olsthoorn licht zijn verzoek aan het bestuur van de KNBV toe. Er is een boek Bosecolgie en Bosbeheer tot stand gekomen op wetenschappelijk niveau. Daarnaast is er behoefte aan een boek met een meer praktische insteek. Dus op MBO/HBO niveau. De opzet moet meer receptachtig worden. In de strategie Nota van de KNBV staat veel van deze kennis genoemd. De KNBV zou 100 jaar kennis in dit boek kunnen vatten. Voor het realiseren zijn middelen en inzet nodig: beide wordt van de vereniging gevraagd. Enkele schrijvers zijn al bekend: Tom Embo, Guy Geudens (docent Larenstein), Patrick Jansen en Ad Olsthoorn. Verder wordt gedacht aan iemand van de Bosgroepen. In 2012 zal bij Larenstein worden gestart. Het verzoek zal in het bestuur en de najaarsvergadering 2012 worden besproken. Door een bijdrage kan de KNBV de inhoudelijke kwaliteit beïnvloeden. De inhoudelijke beheerskennis binnen de KNBV wil men aanwenden in de tekst. Het bestuur van de KNBV zal het verzoek met Ad Olsthoorn overleggen.

Presentatie nieuwe website door Etiënne Thomassen

De KNBV kan sinds vandaag beschikken over een nieuwe website. De opzet is overzichtelijker geworden en de nieuwe huisstijl is doorgevoerd. Het fotoarchief bevat nieuwe foto'€™s voor bij de diverse artikelen. Het geheel is meer toegankelijk voor de leden, met veel doorklik mogelijkheden.

Naast een algemeen deel is er een mogelijkheid voor de leden om in te loggen op een besloten deel. Daar vinden we zaken die beter niet op het algemene deel kunnen. Het voorstel is om leden zelf te laten aangeven wat er op de website mag. Vergaderstukken komen op de website. Het archief is nieuw geordend.

Peter Schülz oppert dat dit het einde van de gedrukte ledenlijst is. Deze lijst is wel openbaar. Voorlopig blijft het ledenboekje.

Er is veel waardering voor de opzet. Wel wordt aandacht gevestigd op de kwetsbaarheid van de KNBV nu gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde kennis. De Webcommissie bestaat immers uit twee mensen. De vereniging kan hierdoor te afhankelijk worden. Etiënne merkt op dat het beheer niet moeilijk is maar de inrichting wel. Het bestuur heeft oog voor dit punt.

Mededelingen door commissievoorzitters (en Wikipedia).

Frits Mohren, studiekring: Op 15 mei is er een Studiekringdag in het Forumgebouw te Wageningen met als thema verjonging in het kader van houtoogst. Daar zijn sprekers voor gevonden maar er is nog wel behoefte aan iemand met specifieke kennis van de economie van houtoogst. Namens Simon Klingen wordt belangstelling en aanmelding gevraagd voor de bijeenkomsten: Kijken bij collega"€™s.

Reijer Knol, commissie buitenland: Van 17 tot 22 september is er een buitenlandse reis georganiseerd naar Engeland. De deelnamekosten zijn begroot op € 510,-- pp. Exclusief eten en drinken. Gezien de aard van de reis is dat goedkoop. De reis is breed van opzet. Natuur, bos en landschap komen aan bod bij heel verschillende beheerders. Door het aantal deelnemers wordt het voorzieningen niveau bepaald, bus of auto e.d.

Tjeerd Broersma, commissie natuurlijke verjonging: Er wordt een themadag georganiseerd over cultuurhistorie onder de noemer tussen kunst en kitsch. Er wordt gepoogd daarmee nieuwe bosbouwer te interesseren voor het lidmaatschap.

Etiënne Thomassen, Pro Silva; meldt een excursie naar Saarland op 13, 14 en 15 juni.

Joanneke Smalbraak, commissie bosgeschiedenins: op 22 november wordt een symposium bosgeschiedenis georganiseerd met als thema wat betekent bosgeschiedenis voor het actuele bosbeheer.

Reijer Knol, Pro Silva: meldt dat op 9-10 en 11 mei de prosilva-excursies worden gehouden op het landgoed Schovenhorst.

Derk de Groot, Wikipedia: Doet melding uit de informele commissie Wikipedia Bos. Er zijn nu 13 onderwerpen op Wikipedia geplaatst. De doelgroep is algemeen publiek. Er moet wel iets staan wat er toe doet. Geplaatste artikelen kunnen altijd verbeterd worden. Er is gebrek aan teksten en illustraties. Daarvoor worden schrijvers gezocht. Bovendien zoekt de commissie mensen voor het technische proces. Een oproep aan allen: denk er over en begin er aan. Er kunnen ook artikelen gebruikt worden die toch al geschreven worden.

Gesproken column door Leffert Oldenkamp

Leffert Oldekamp beschrijft in zijn Gesproken Column het verloop van zijn loopbaan en de mensen die hem inspireerden. Hij spreekt de vergadering aan met lieve vrienden en vriendinnen omdat dat voor hem hoofdzaak is ook als hij in een column spreektde mensen misschien direct raakt. Hij verhaalt over wat hij heeft gedaan, wat hem is overkomen en wat hij er aan heeft gehad. Hij haalt zijn leermeesters die hem inspireerde naar voren en meldt dat die inspirerende mensen onmisbaar zijn (ook bij het realiseren van het praktijkboek waar eerder over werd gesproken). In het kort neemt Leffert ons mee van onderzoek naar beheer en van Gelderland naar Indonesië. Zijn conclusie is dat bosbouw een mooi vak is en dat je met de kennis van dynamiek tegenwoordig veel kunt terwijl hout nauwelijks meer wordt genoemd. De uitgewerkte tekst is beschikbaar op de website.

Berichten uit wetenschap en praktijk

Frits Mohren: WU studenten instroom is goed. Er zijn 65 nieuwe bosbouwstudenten gestart. Van het boek Bosecologie is de 2e druk bijna uitverkocht. Mogelijk komt er een 3e druk en een Engelse vertaling. Er is een boek Beheerplanning in de maak dat alleen in het Engels verschijnt. Bert Ten Voorde, DEVOBO: vraagt de KNBV om aandacht te besteden aan een intensievere samenwerking tussen de sectoren in de bouw van grondstofproducent tot bouwer. De voorzitter verwijst naar het platform hout.

Ad Olsthoorn, Larenstein: Er komt een commissie die de kwaliteit van het onderwijs gaat beoordelen. Studenten hebben in het kader van het thema Landschapsontwikkeling gemeenten geïnterviewd. Het resultaat was teleurstellend. De ambitie ontbreekt.

Anton van Weelderen: Vraagt, naar aanleiding van de opmerking van Frits Mohren over de studiekring van 15 mei, of er in het onderwijs geen aandacht aan houtproductie wordt besteed. Het blijkt dat er in Europa weinig economische kennis is op dat gebied.

Reijer Knol: Wijst de vergadering op het verschijnsel van Essen sterven. Dat komt in het Lauwersmeer en de Noord-Oostpolder veel voor. Ook in Duitsland kent men het verschijnsel en de omvang is zorgelijk.

Roelie Roelfsema: Vraagt aandacht voor het bezoek aan de deelname aan vergadering. Hij ziet te vaak dezelfde gezichten. Door de keuze van plaats en aard discussie zou daar variatie in kunnen komen.

Bespreking van plaats en tijd van de volgende ALV en eventueel van de excursie

De ALV najaarsvergadering wordt op 9 november waarschijnlijk in Delden op het Landgoed Twickel gehouden.

De voorzitter herinnert de aanwezigen aan de oproepen die gedaan zijn. Aanmelding bij Wikipedia, de Webcommissie en digitaal tijdschrift. Daarna sluit hij onder dankzegging de vergadering.

Rondvraag en sluiting vergadering

Er leven geen vragen meer en de vergadering wordt gesloten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.