Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2013

Artikelen

175e ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 te Eerbeek

Verslag ALV voorjaar 2013

Een Notulen van Bestuur door Kees Sissingh
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

CONCEPT

De voorjaarsbijeenkomst had op vrijdag 26 april 2013 plaats in Restaurant De Heideroos te Eerbeek.

Er hebben zich c.a. 50 leden aangemeld voor de ALV.

Aanwezig namens het bestuur: Hank Bartelink (voorzitter), Kees Sissingh (secretaris) Gerard Koopmans (penningmeester), George Borgman (bestuurslid), Jasper de Groot (student-bestuurslid)

Inhoud

 1. Opening, mededeling van de voorzitter en benoeming van de notulencommissie.
 2. Notulen van de 174ste ledenvergadering d.d. 9 november 2012, met daarin verwerkt de opmerkingen van de notulencommissie bestaande uit Ad Bouwma, Jan Bervaes en Rino Jans.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen, melding wijzigingen in het ledenbestand/ donateurs/ sponsors en
 5. Jaarverslag over 2012.
 6. Jaarrekening KNBV over 2012 + verslag kascommissie.
 7. Benoeming Kascommissie voor 2013.
 8. Uitgave ledenboekje.
 9. Mutaties in bestuur en commissies + actuele en te verwachten vacatures in het bestuur.
 10. Rondje KNBV-commissies + ‘bos en Wikipedia”.
 11. Mededeling uit wetenschap en praktijk.
 12. Gesproken column.
 13. Datum volgende ALV + rondvraag.
 14. Sluiting.

1. Opening, mededeling van de voorzitter en benoeming van de notulencommissie.

De voorzitter bedankt de notulencommissie voor de vorige vergadering bestaande uit Ad Bouwma, Jan Berveas en Rino Jans. In de notulencommissie voor deze vergadering wordt benoemd: Erik Zwart, Free van der Klei en Sven de Vries. De agenda wordt onveranderd akkoord bevonden. Er is een interessant middagprogramma.

De voorzitter gaat in op de actualiteit: De lente is aangebroken. Niet alleen buiten maar ook het werkveld van Bos natuur en landschap. Politiek den Haag heeft het vizier open en de blik vooruit. Er is erkenning en samenwerking. Er wordt weer visie en strategie ontwikkeld en dat is goud waard. Ook in niet financiële zin. Er is een hoofdlijnen notitie van de staatssecretaris naar de kamer met daarin een Natuurvisie die is geschreven samen met de provincies en betrokken maatschappelijke organisaties. Als bijlage is toegevoegd een afspraak tussen organisaties met een horizon in 2028.

De € 200.000 bezuiniging wordt terug gedraaid t.b.v. de subsidie Bos en Natuur, SBB en de agrarische beheersorganisatie. Er komt duidelijkheid over de definiëring van de EHS. In het natuurakkoord blijft de verkoop van SBB terrein overeind. Er komt druk en een motie vanuit de tweede kamer. Een project in Overijssel is leidend. De 12 Landschappen en Natuurmonumenten tonen zich solidair en uiten hun zorg over de kwaliteit van natuur en landschap. Het Bosschap houdt op te bestaan. Wetgeving daaromtrent komt volgend jaar. Binnen de sector is er de vraag: hoe houden we het werk en de taken overeind. De ontwikkeling rond de Natuurwet is gunstig. In 2013 komt er duidelijkheid wat het wordt. Dat is voor de vereniging van belang i.v.m. de daarin opgenomen Boswet. Terug kijkend is er in 2013 een kentering t.o.v. de plannen van het vorige kabinet. Het glas is weer half vol.

2. Notulen van de 174ste ledenvergadering d.d. 9 november 2012, met daarin verwerkt de opmerkingen van de notulencommissie bestaande uit Ad Bouwma, Jan Bervaes en Rino Jans

De notulen worden onveranderd vastgesteld.

Jacob Leidekker vraagt naar de resultaten van de brief die de KNBV aan de staatssecretaris heeft gestuurd. Naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen heeft de KNBV bij hoge uitzondering een standpunt ingenomen. De KNBV is een ontmoetingsplatvorm. De brief ging over de zorg onder de leden. Er is een signaal afgegeven. We bedrijven geen politiek.

3. Mededelingen, melding wijzigingen in het ledenbestand/ donateurs/ sponsors en ingekomen stukken.

Bericht van verhindering is ontvangen van Harrie Schreppers, Leffert Oldenkamp, Marleen van der Ham, Ute Sass-Klaassen, Jos Jansen en Frits Mohren.

Er zijn op dit moment 515 leden. Sedert de vorige vergadering hebben 17 leden hun lidmaatschap opgezegd. Het lijkt er op dat dit hoofdzakelijk om studenten gaat die na hun studie een andere weg zijn ingeslagen. Zorgelijk is dat de Stichting Zuid-Hollands Landschap de steun als donateur heeft opgezegd.

4. Jaarverslag over 2012

Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. Yolt IJzerman vraagt het bestuur om na te gaan of deze wijze van verslaglegging niet te veel moeite is. Het bestuur zegt dit toe.

5. Jaarrekening KNBV over 2012 + verslag kascommissie.

De jaarrekening wordt toegelicht door de penningmeester Gerard Koopmans. Door het opbellen van de leden die een betalingsachterstand hebben wist het dagelijks bestuur de laatste contributie over 2012 binnen te halen. De leden hebben bericht ontvangen dat in 2013 bij het overschrijden van de betalingstermijn € 5,-- voor administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Het is natuurlijk de bedoeling om met zo min mogelijk extra inspanning de contributie binnen te krijgen.Er is een bestemmingsreserve van € 15.245,-- uit het jubileumjaar voor lopende projecten. De overige middelen uit dat jaar zijn aan de algemene reserve toegevoegd. Het digitaliseren van het BTS is nog niet af. In blz. 7 staat dat € 28.237,-- aan de algemene middelen is toegevoegd. Het resultaat van dit boekjaar staat op blz. 11. Begroot is een reserve van € 14.250,-- en er is € 15.245,-- in uitvoering. Op blz.12/13 staat de motivatie.

Yolt IJzerman vraagt wat er met de toezegging aan de commissie Bosgeschiedenis is gebeurd. Het uitgangspunt is dat de commissies de projecten in de eerste plaats kostendekkend proberen uit te voeren. Omdat het symposium een succes was is er geen gebruik gemaakt van de reservering.

De kaskommissie voor 2012 bestaande uit Renske Terhürne, Tjeerd Broersma en Leon Ruesen hebben de financiën bekeken. Renske Terhürne doet verslag. Zij deelt de vergadering mede dat de commissie een goed beeld heeft gekregen en dat de kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat de jaarrekening kloppend is en een goed beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging. Enkele opmerkingen: De oninbare contributies zijn sneller weggewerkt door een advies in voorgaande jaren. De werkzaamheden van het administratiekantoor zijn jaarlijks een grote post op de begroting. De indruk is dat dit kantoor goed werk levert maar het is zinvol om het contract met het administratiekantoor weer een keer door te lopen en te kijken of het nog past bij de huidige situatie.

De activiteiten worden meestal sluitend afgerond. De ruime reserve is de afgelopen jaren nauwelijks geslonken. Het bestuur wordt in overweging gegeven om na te gaan of de reserve zo groot moet zijn en of die verkleind kan worden.

Derk de Groot stelt voor om de ING rekening naar een duurzame Bank over te hevelen. De penningmeester merkt op dat het meeste via de duurzame ASN Bank wordt afgehandeld. De ING is nodig voor ouderwets betalingsverkeer. De Rabo is gekoppeld aan een obligatierekening.

Sven de Vries vraagt om de tekst Postbank te veranderen in ING.

Aan de penningmeester wordt met applaus gedechargeerd.

6. Benoeming Kascommissie voor 2013.

De Kascommissie voor 2013 gaat bestaan uit Renske Terhürne, Tjeerd Broersma en Geert van Looijengoed.

7. Uitgave ledenboekje

De realisatie van het ledenboekje was twee jaar in handen van Frank Terheijden. In 2012 heeft hij geen kans gezien om middels advertenties voldoende middelen bijeen te krijgen. Dit ondanks hulp van de zijde van het bestuur. Gerard Koopmans ziet wel mogelijkheden. Een optie is dat het boekje digitaal, als PDF en eventueel als print aan de leden toegezonden wordt. De tweede optie is om het boekje in eigen beheer met de eigen relaties en eigen middelen alsnog te realiseren. Er is al een offerte van ca. € 2000,- - voor 500 boekjes. Tjeerd Boersema vraagt zich af of werving met het eigen netwerk beter werkt. Yolt IJzerman wijst op de mogelijkheid van de website. Hans Gierveld merkt op dat er verschillende middelen zijn om de leden via advertenties te bereiken. Het ledenboekje, het Vakblad en de Website.

Als de bijdrage door de overheid aan het Vakblad terug loopt moet er meer uit advertenties komen. Dan is het niet wenselijk als er geconcurreerd wordt met het ledenboekje. Zonder voldoende advertentieopbrengst zal de bijdrage van de KNBV aan het vakblad aanzienlijk moeten toenemen. De voorzitter merkt op dat er binnenkort een overleg met het Vakblad komt. Het ledenbestand kan ook op de website worden gezet.

Jasper de Groot wijst er op dat de Kascommissie heeft gemeld dat de reserve groot is. Daar zijn dus mogelijkheden.

Etiënne Thomassen (Web-commissie) merkt op dat het besloten deel van de website voor dit doel gebruikt kan worden maar dat hij met de Web commissie geen kans ziet om dit voor de zomer uit te voeren.

De voorzitter merkt op dat het ledenboekje een dienst voor de vereniging is. Hij ziet graag eenlange termijn oplossing. De vraag is: willen we een PDF of gaan we toch proberen om actief nieuwe adverteerders te werven en reserveren we € 1500,-- voor een boekje voor twee jaar.

Willem de Beaufort constateert dat het duidelijk is dat er wat zal veranderen. Kom nu met een boekje uit en dan volgend jaar met een modern alternatief.

De vergadering besluit aldus. Dit jaar wordt er een boekje gemaakt en in het voorjaar van 2014 komt het bestuur met een notitie voor een alternatief.

8. Mutaties in bestuur en commissies + actuele en te verwachten vacatures in het bestuur.

In het bestuur zijn geen mutaties voorzien. Als gevolg van het afronden van hun studie zullen de beide studentbestuursleden aftreden. Zij proberen zelf een opvolger te regelen.

Tjeerd Broersma meldt dat uit de studiekring Tim Kreetz en Stephanie Schuurman zijn vertrokken. Zij zijn vervangen door Esther Machielse en Judith van Moorsel. Jasper de Groot is nu voorzitter.

De studiekring heeft afscheid genomen van Harm van de Heuvel en Marjanke Hoogstra. Berdien van Overeem is toegetreden. Overigens is men op zoek naar uitbreiding met een studentbestuurslid.

9. Rondje KNBV-commissies + ‘bos en Wikipedia”.

Reijer Knol doet verslag van de recente reis naar Vlaanderen. Er was een beperkt aantal deelnemers. Evenals bij de excursie naar Engeland heeft de commissie alles uit de kast gehaald om leden enthousiast te maken. Er wordt om suggesties gevraagd hoe het beter kan.

De ontvangst in België was indrukwekkend. De gastheren hebben de gevraagde thema’s in twee dagen uitgediept. Soms werd het aantal bezoekers door de gastheren overtroffen. Het bestuur deelt de zorg omtrent de belangstelling. Mogelijk kan net als bij de studiekring een enquête onder de leden gehouden worden.

De commissie Buitenland ontvangt graag suggesties voor 2014. Als de afwisseling; om het jaar een korte of lange excursie wordt gecontinueerd kan er in 2014 een langere dus verdere excursie komen. Renske Terhürne meldt uit de activiteitencommissie dat het Aardhuis symposium weer een succes was. Het maximaal te ontvangen personen werd zelfs bereikt. Er komt een terugkoppeling in het Vakblad.

Gerard Koopmans meldt uit de studiekring dat de discussie over certificering in de najaarsledenvergadering een voortzetting krijgt in juni. Samenwerking tussen de Activiteitencommissie en de Studiekring heeft in juni een bijeenkomst over nut en noodzaak van certificering tot gevolg.

Derk de Groot meldt dat de werkgroep Wikipedia-Bos aan verbetering van bos onderwerpen wordt gewerkt. Dit is geen KNBV commissie. Er zijn nu 15 lemma’s = bijdragen en drie concepten in behandeling. Het enthousiasme om bijdragen te leveren wordt minder. Er wordt een oproep gedaan voor gespecialiseerde onderwerpen. Derk vraagt Sven de Vries om een uitleg te geven hoe e.e.a. met zijn bijdrage is gegaan. Sven geeft in een pleidooi aan waar en hoe er voor specialisten zelfs eigen voordeel te halen is door een bijdrage te leveren.

Ad Olsthoorn wil laten zien welke onderwerpen er zijn.

De voorzitter vraagt of de lemma’s gekoppeld kunnen worden aan de website.

10. Mededeling uit wetenschap en praktijk.

Willem de Beaufort meldt de stand van zaken bij het Bosschap. De schappen worden per 1 januari 2014 opgeheven. De tweede kamer is geschrokken van de hoeveelheid taken die er gedaan worden. Er komt veel werk uit het vakgebied. De overheden en de eigenaren vinden de productie van belang. Er is behoefte aan belangenvereniging die zich inzet voor Bos en Natuur. Een werkgroep werkt aan een nieuwe organisatie. Van bedreiging naar kans. Voor de zomer wordt een nieuwe organisatie op poten gezet. Na de zomer volgt de uitwerking Er zijn tal van mogelijkheden en activiteiten. Het Vakblad gaat daarbij aansluiten. De provincies komen met een eigen website.

Ad Olsthoorn meldt dat de excursie in Hilvarenbeek met als onderwerp de QD dunningsmethode zeer leerzaam project was. Deze methode dwingt tot nadenken over wanneer een boom wat doet. De uitleg kwam van de heer Georg Josef Wilhelm die ook zijn nieuwe boek, “Naturnahe Waldwirdschaft” presenteerde. Over het op handen zijnde boek “Bosbeheer in de Praktijk” is vermeld dat er nu zes redactievergaderingen zijn geweest. Het boek is bedoeld voor MBO/HBO en zal dus niet de mechanisatie behandelen.

De opleiding Larenstein ziet dit jaar een goede aanmelding van nieuwe studenten. De nieuwe asociale norm voor studiefinanciering heeft op het aantal aanmeldingen wel een positieve invloed.

Caspar de Groot meldt over de digitalisering van het BTS dat vrijwilligers hebben bijdragen bij het verzamelen van gegevens. De verwerking door de WU heeft lang geduurd. Het bedrijf dat gaat digitaliseren is aan zet. Een proef is goed gekeurd en alle nummers worden gedigitaliseerd. Er staat nog niets online. De voorzitter vraagt of er in de najaarsvergadering iets gepresenteerd kan worden.

Etiënne Thomassen meldt dat de verslagen van de commissies trager binnen komen. Daar is wel belangstelling voor bij de bezoekers van de website.

11. Gesproken column.

Jasper de Groot gaat in op trends in het werkveld. Het samenbrengen van trends en studenten leidt tot mooie dingen. De tekst van de column staat op de website. Een volgende colmn zal worden gesproken door Etiënne Thomassen.

12. Datum volgende ALV + rondvraag.

De volgende ALV is dit najaar op vrijdag 8 november. Er worden verder geen wensen omtrent thema’s en plaatsen geuit door de vergadering. In een vorige vergadering werd geopperd om naar Drenthe te gaan. Daar is van alles aan de hand. De mogelijkheid van een tweedaagse werd daarbij in herinnering gebracht.

Bert ten Voorde vraagt naar het belang van bio-based onderzoek en meer in het bijzonder naar het gebruik van houtvezels. Jan den Ouden merkt op dat dit belangrijk is. WU onderzoekt met SBB of tak en tophout wel overal geoogst kan worden. Op zandgronden zou dat wel eens een beperking kunnen opleveren.

Ad Olsthoorn vult aan dat Larenstein onderzoek doet naar de oogstkosten van chips. Het bestuur bekijkt de wenselijkheid van een themadag hierover.

René Olthof ?? Pro Silva is in Frankrijk op bezoek geweest. Bekeken zijn er verschillende dunningsproeven waarbij alle bomen binnen het proefvlak werden genummerd. Een leerzaam bezoek.

Caspar de Groot vraagt of een deel van de financiële reserve kan worden ingezet om te kijken hoe het bosbeheer meer in de samenleving kan worden gebracht. De Voorzitter antwoordt dat we in de eerste plaats een plek voor ontmoeting zijn. Daar is geen geld voor nodig.

De secretaris vraagt of ieder er in geslaagd is de enquête van de studiekring in te vullen.

13. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur waarna na de lunch het middagprogramma volgt over de mogelijkheden met Bospest (Amerikaanse vogelkers).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.