Home >> Artikelen >> Verslag ALV voorjaar 2014

Artikelen

177e ledenvergadering op vrijdag 4 april 2014 te Balkbrug

Verslag ALV voorjaar 2014

Een Notulen van Bestuur door Kees Sissingh
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Concept

Van het bestuur zijn aanwezig:

 • Hank Bartelink (voorzitter)
 • Gerard Koopmans (penningmeester)
 • Kees Sissingh (secretaris)
 • George Borgman (bestuurslid)
 • Jacob van Olst (bestuurslid)
 • Marleen van Den Ham (bestuurslid)

1. Opening, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie.

De voorjaarsvergadering 2014 vindt plaats in het Partycentrum Klein Oever te Balkbrug. Er hebben zich 54 leden aangemeld voor deze vergadering. De ruimte is ondanks wat weinig licht goed te overzien en er is een geluidversterker aanwezig die niet altijd gebruikt hoeft te worden. De voorzitter opent met een welluidend goede morgen en heet allen welkom in het bijzonder de oud voorzitters Jaap Kuper en Willem de Beaufort. De voorzitter begint met een kort openingswoord waarin de verwachtingen voor 2014 worden uitgesproken. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie gaat in 2014 de Natuurvisie presenteren. Die is gericht op meer betrokkenheid van de burgers, meer ondernemerschap en het koppelen van natuur. Het komend jaar wordt duidelijk wat er met de natuurwet gaat gebeuren. De implementatie van decentralisatie gaat op stoom komen. Dat wordt merkbaar voor beheerders door de SNL regeling, het liggende monitoringsvraagstuk, de gestalte krijgende certificering, en de lobby voor meer steun voor het toezicht in het veld, de BOA’s. De Erfgoedwet krijgt vorm en de wet op de kansspelen wordt van belang i.v.m. de middelen uit de Postcodeloterij. De vereniging WBNE tenslotte gaat aan de slag als een mooi platform ter vervanging van Het Bosschap. Een volle agenda dus die ons van de straat houdt.

De voorzitter vraagt de aanwezigen om ten behoeve van de andere aanwezigen voorafgaand aan een opmerking de voor- en achternaam te noemen. Wie zich niet aangemeld heeft kan zich na de vergadering alsnog melden bij de penningmeester. Gewezen wordt op het gebruik van ons logo op de vergaderstukken.

De notulencommissie voor deze vergadering bestaat uit: René Olthof, Gerard van Looijengoed en Ton Remijnse. De aanwezigen gaan akkoord met de voorliggende agenda.

Deze vergadering wordt geleid door het dagelijks bestuur onder aanwezigheid van de overige bestuursleden op de achtergrond.

2. Notulen van de 176e ledenvergadering d.d. 8 november 2013, met daarin verwerkt de opmerkingen van de notulencommissie bestaande uit Reijer Knol, Co van Drie en Carolien Kooiman.

Er komen geen opmerkingen uit de vergadering over de notulen van de najaarsvergadering. Deze worden vastgesteld onder dankzegging aan de notulencommissie.

3. Mededelingen, melding wijzigingen in het ledenbestand/ donateurs/ sponsors en ingekomen stukken.

De voorzitter maakt melding van het overlijden van het KNBV lid Jonkheer Mr. Rudolph van Weede. Hij wordt in stilte herdacht.

Sinds de vorige ledenvergadering hebben 33 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 19 nieuwe leden te verwelkomen. Bericht van verhindering is ontvangen van Folkert Volbeda, Judith van Moorsel, Joop Spaans, Ute Sass-Klaassen, Tim Lemmerlijn.

Er zijn geen brieven gericht aan de ALV, wel ontving het bestuur een drietal verzoeken om een bijdrage. Deze zijn zeer recent en nog niet voorzien van een advies van het bestuur. De aanwezigen wordt gevraagd om kennis te nemen van deze verzoeken i.v.m. de behandeling van de jaarrekening. Het betreft verzoeken om bijdragen voor een excursiereeks door de Stichting Probos, de bekende beheerdersdag door de Unie van Bosgroepen en een lustrumviering door studievereniging WSBV Sylvatica.

4. Jaarverslag KNBV over 2013

Opgemerkt wordt dat de vermelding van de contributie 2013 zou moeten zijn i.p.v. 2012. Het jaarverslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

Gevraagd wordt of in volgende jaren de nieuwe leden met naam genoemd kunnen worden.

5. Jaarrekening KNBV over 2013 en verslag kascommissie.

a. Goedkeuring jaarrekening b. Bestemming vermogen
c. Nieuwe projecten

De penningmeester licht de jaarrekening kort toe. De rekening laat een relatief groot vermogen zien. Dat wordt deels veroorzaakt doordat er geld gereserveerd was voor het eeuwfeest dat niet is opgemaakt. Het overschot is bij de algemene reserve opgenomen. Daarnaast vinden de voornaamste activiteiten plaats bij de commissies die zichzelf in principe bedruipen. Daardoor blijft de reserve nagenoeg constant.

De voorzitter van de kascommissie Renske Terhürne doet verslag van het kasonderzoek. De kascontrolecommissie heeft in voorbereiding op deze ALV kennis genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2013 en heeft daarbij de achterliggende cijfers gecontroleerd. De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat de jaarrekening kloppend is en een goed beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging.

De kascontrolecommissie wil een aantal opmerkingen en aanbevelingen meegeven:

 • Bij de vorige kascontrole heeft de commissie aangegeven dat het positief was dat vorderingen over oninbare contributies minder lang aangehouden werden. Wél baarde het ons toen zorgen dat het aandeel onbetaalde contributies jaarlijks behoorlijk hoog was. Het bestuur, en met name de penningmeester, heeft hierop duidelijk actie ondernomen, waardoor het aantal onbetaalde contributies sterk is gedaald. Dit is een zeer positieve ontwikkeling!
 • De afgelopen jaren is er gewerkt met diverse reserveringen, o.a. voor het eeuwfeest. Doordat deze reserveringen nauwelijks zijn aangesproken, zijn ze blijven staan. Deze reserveringen en de kleine verschuivingen daarin maken de jaarrekening minder overzichtelijk. De commissie was dan ook blij van de penningmeester te horen dat in het lopende boekjaar 2014 het restant van de reservering voor het eeuwfeest zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. De penningmeester merkte daarbij op dat leden nog steeds met voorstellen kunnen komen voor interessante of leuke extra projecten, waarvoor budget uit de reserve kan worden aangewend.
 • De jaarrekening laat, net als vorig jaar, zien dat de activiteiten die de vereniging organiseert tezamen sluitend zijn, maar het houdt niet over. Tegelijkertijd is er een flinke reserve opgebouwd, die ondanks een aantal grote activiteiten in de afgelopen jaren, nauwelijks is geslonken. De kascontrolecommissie denkt dat deze situatie gehandhaafd kan worden, omdat de vereniging zo prima in staat is om een mooi aanbod aan activiteiten te organiseren, kleine schommelingen goed opgevangen kunnen worden en ook een eventuele stijging van bepaalde vaste lasten (bijv. het Vakblad) in eerste instantie goed opgevangen kan worden zonder dat direct de contributie verhoogd moet worden.

De kascontrolecommissie stelt op basis van de gepresenteerde jaarrekening voor om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.

De vergadering keurt de jaarrekening goed en dechargeert de penningmeester.

Teun Winkelman vraagt om voortaan aan het begin een blanco pagina toe te voegen zodat de corresponderende pagina’s tegenover elkaar gepresenteerd worden wat de leesbaarheid vergroot.

Naar aanleiding van de jaarrekening worden aanvullend enkele punten van de begroting behandeld. Er is een groot vermogen wat door het vrijvallen van obligaties in de afgelopen jaren weinig rente genereert. Er is nu € 130.000,- aan liquide middelen. Het bestuur stelt voor om een groot deel vast te leggen. € 70.000,- in, door de bank te adviseren, obligaties en daarnaast € 60.000,- aanhouden als werkkapitaal.

Yolt IJzerman vindt € 60.000,- kasgeld veel. Bovendien geeft hij in overweging om de obligaties in verschillende termijnen vrij te laten komen. Er kan op die manier meer vast gezet worden.

Reijer Knol wijst op het belang dat gelden op een duurzame wijze worden ondergebracht. De penningmeester is het hiermee eens.

Besproken wordt de bestemming van het werkkapitaal.

De voorzitter stelt voor om € 30.000,- in de komende drie jaar te reserveren voor projecten. Per jaar kan dan € 10.000,- besteedt worden. Er zijn inmiddels drie sympathieke verzoeken om bijdragen binnen gekomen. Probleem is dat het bestuur hierover nog geen inhoudelijk besluit heeft kunnen nemen ten behoeve van advisering aan de ALV. Al voor de komende najaarsvergadering moet duidelijk worden of de aanvragers op een bijdrage kunnen rekenen. Het bestuur vraagt daarom een mandaat van € 5000,- per jaar om werkbaar en slagvaardig te kunnen opereren.

Anton van Weelderen merkt op dat er na de najaarsvergadering niet veel meer geregeld kan worden voor dat jaar.

Leffert Oldenkamp wil algemene richtlijnen op papier zien om achteraf teleurstellingen te voorkomen. Hij vraagt om de volgende vergadering met een voorstel te komen.

Willem de Beaufort wijst op de plannen van het VBNE-plein van projecten en vraagt wat de rol van de KNBV daarin kan zijn.

Tjeerd Broersma merkt op dat een mandaat om sneller te kunnen werken veel waard is.

Simon Klingen vindt dat het bestuur ruimte moet hebben. Hij vindt dit een sympathiek voorstel en spreekt vertrouwen in het bestuur uit.

Annemieke Winterink vraagt de vergadering of er ideeën leven voor activiteiten voor en door leden van de KNBV.

Yolt IJzerman wijst er op dat de contributie ongeveer 10 jaar geleden substantieel is verhoogd met het doel exclusief geld ten behoeve van de leden reserveren. De KNBV moet opletten dat het bedrag geen doel wordt maar een middel moet blijven. Het bestuur zou in ieder geval de ruimte moeten hebben om over voor bestedingen tot €1.000,- zelf te beslissen. Hij is wel akkoord.

Ido Borkent (donateur) wil niet overal vooraf melding van hebben maar slagvaardig met middelen omgaan. Er is ruimte om iets met geld te doen en dood geld heeft niemand iets aan.

Jaap Kuper vindt dat het bestuur mandaat kan krijgen. De doelstelling van de KNBV geeft de criteria aan. Na afloop kan verantwoording worden afgelegd.

De voorzitter trekt de conclusie dat er zinvolle besteding aan geld gegeven moet worden. Het komende half jaar tot de volgende najaarsvergadering kan het bestuur maximaal € 5000,- besteden waarover in het najaar rekenschap wordt afgelegd. Nieuwe voorstellen worden voor de najaarsvergadering geagendeerd. Aldus wordt besloten.

Door de aanwezigen wordt gevraagd om de projectvoorstellen nogmaals kort te benoemen.

 • Bijdrage aan de beheerdersdag aangevraagd door de Unie van bosgroepen.
 • Campagne Bosbeheerder in beeld door de Stichting Probos.
 • Het jubileumjaar van studievereniging WSBV Sylvatica.

6. Benoeming Kascommissie voor 2014

Renske Terhürne treedt af. In haar plaats treedt Erik van der Staak toe. De commissie bestaat dan uit Tjeerd Broersma voor een jaar, Gerard van Looijengoed voor nog twee jaar en Erik van der Staak nog drie jaar te gaan.

Uitgave ledenboekje

a. Gedrukt boekje
b. Digitale ledenlijst

Renske Terhürne, meldt dat het eerste exemplaar gereed is en zij overhandigt dit symbolisch aan de voorzitter van de KNBV.

De overige leden krijgen het boekje voor 2014/2015 binnenkort per post toegestuurd. Over de digitale ledenlijst memoreert Gerard Koopmans de afspraak in de voorjaarsvergadering 2013. Er komt een papieren ledenboekje voor één jaar en de tijd die daardoor ontstaat wordt benut om na te gaan hoe het ledenbestand digitaal toegankelijk kan worden gemaakt voor de leden. Dat komt in de najaarsvergadering aan de orde. De vereniging beheer moet de mogelijkheden bespreken met de webbeheerder. Eind 2014 moet dat resultaat opleveren.

8. Aanpassen statuten en huishoudelijk regelement.

Deel 1. Aanpassingen

Er spelen een aantal zaken die aanleiding zijn om aandacht te besteden aan de statuten en het huishoudelijk regelement van de KNBV. De voorzitter heeft hiertoe een voorzet gegeven bij de stukken is gevoegd. Er worden twee onderwerpen onderscheiden. Deel één met een aantal aanpassingen en deel twee dat handelt over ereleden.

Teun Winkelman merkt op dat een statutenwijziging door een notaris op papier moet worden gezet en dat dit geld kost. Ook een statutenwijziging is een statuten kwestie. De aankondiging van deze wijziging is te laat verzonden, waardoor de leden die niet op de vergadering zijn niet konden weten welke aanpassing het betrof. De voorzitter merkt op dat de wijziging wel is aangekondigd op de agenda maar dat de uitwerking is nagezonden.

Willem de Beaufort merkt op dat de wijziging pas rechtskracht heeft als hij wettelijk klopt en verwijst naar de tekst van het Burgerlijk Wetboek.

Annemieke Winterink merkt op dat de gehele tekst op de website staat.

Yolt IJzerman merkt op dat 3⁄4 van de uitgebrachte stemmen de doorslag geeft. De voorzitter licht toe dat het stemmen door de aanwezigen in de vergadering betreft.

Leffert Oldenkamp is van mening dat de vergadering kan vaststellen dat we er over willen praten.

Anton van Weelderen wijst er op dat uiteindelijk de notaris uitsluitsel zal geven.

De voorzitter legt aan de vergadering voor om desnoods het formele besluit in de najaarsvergadering te nemen. De vergadering kiest er voor om het nu te behandelen. Het voorstel wordt besproken.

Rino Jans merkt op dat het aantal bestuursleden in het Vakbladbestuur niet hoeft te worden genoemd. Dat kan verschillen.

Aldus word besloten. Rino vraagt zich af waarom studentenbestuursleden nodig zijn. De voorzitter meldt dat zij anders voor spek en bonen bij de vergadering zijn.

Jaap Kuper vraagt zich af of 10 bestuursleden nodig zijn. Het kan ook met 5 algemeen bestuursleden.

Geconcludeerd wordt dat de meeste zaken in het huishoudelijk regelement geregeld kunnen worden en het bestuur maakt hiervoor een voorstel dat in de volgende ALV. besproken kan worden. Bovendien vraagt de vergadering aan het bestuur om te bestuderen of er een soort van jaarprijs kan worden ingesteld opmerkelijke prestaties binnen de bosbouwsector.

Deel 2. Het aanwijzen van Ereleden

Annemieke Winterink vraagt naar het verschil tussen ereleden en erepenningdragers. De voorzitter licht toe dat een erelid een waardering is die bij grote uitzondering in het verleden werd verleend. De erepenning is bedoeld om vaker een blijk van waardering te kunnen uiten.

Leffert Oldenkamp de toelichting is duidelijk maar het onderscheid is uit de tijd. Er zullen problemen ontstaan omdat er sprake is van een glijdende schaal. Erkenning is terecht maar daarbij moeten geen klassen gemaakt worden.

Willem de Beaufort sluit daar bij aan. Ereleden worden eens in de 40 jaar benoemd; dat laat onverlet dat de vereniging iets kan regelen maar dat hoeft niet in de statuten. Het voorstel is te geforceerd.

Simon Klingen (en Frits Mohren), Dit is een slecht plan. Een selectie is gênant. Niet doen.

Yolt IJzerman, Het verschil tussen de twee is te klein. Niet doen.

De voorzitter vat de reactie samen: - Sympathie voor eerbetoon is wel te horen. - Er moet geen eerste en tweede klas ontstaan. - Instituut erelid blijft overeind. - Erepenning komt niet in de statuten maar wordt anders geregeld.

Het bestuur gaat nadenken over een praktische wijze om mensen te bedanken. Ook buiten de vereniging. Dat kan door het instellen van een jaarprijs. Dit idee komt in de najaarsvergadering terug.

Willem de Beaufort raad aan om na te denken of er wel een statutenwijziging moet komen.

9. Mutaties in bestuur en commissies + actuele en te verwachten vacatures in het bestuur

Annemieke Winterink meldt dat Gerard van Looijengoed tot de activiteitencommissie is toegetreden.De ALV gaat hiermee akkoord. Er zijn verder geen wijzigingen in de commissies.

In het bestuur wordt Ute Sass-Klaasen na een eerste periode herbenoemd voor een tweede periode van drie jaar. Marleen van den Ham heeft er twee perioden van drie jaar op zitten. Zij wordt door de voorzitter bedankt voor haar inspanningen. Zij trad in 2008 toe tot het bestuur en nam al heel snel de rol van secretaris op zich. Als zodanig was zij van onschatbare waarde. De voorganger van Hank Bartelink gaf de raad mee zuinig op haar te zijn. Na de eerste bestuursperiode is Marleen gestopt als secretaris en zij is in de tweede periode als gewoon bestuurslid verder gegaan. Zij wordt geëerd met bloemen. Het bestuur zal in haar decemberbijeenkomst nog echt afscheid nemen van Marleen. Marleen was vrijwillig maar niet vrijblijvend bestuurslid.

Inmiddels heeft zij haar werkterrein verplaatst van Innovatienetwerk naar het Zuid- Hollands Landschap in de functie Hoofd terreinen en opstallen.

Marleen betreurt haar vertrek uit het bestuur. Zij memoreert dat zij in haar studietijd al direct lid werd van de KNBV omdat dit een meerwaarde heeft voor groene studenten. Als secretaris heeft het jubileumjaar indruk gemaakt vooral de presentatie van het vakgebied aan de maatschappij. Het verschijnen van een jubileum postzegel was daarbij een hoogtepunt. Zij heeft een opvolger in het bestuur gezocht en gevonden in de persoon van Annemieke Winterink. De Algemene ledenvergadering benoemt Annemieke en verwelkomt haar met applaus.

10. Rondje KNBV-commissies en ‘bos en Wikipedia’

Simon Klingen meldt dat de studiekring in 2014 Biomassa, en daarin vooral het aspect nutriëntenhuishouding en effecten op het bos als thema heeft. De studiekring gaat samen met de activiteitencommissie een herhaling van de Nationale bosbouwquiz organiseren.

Annemieke Winterink meldt dat de excursie na de najaarsvergadering op vrijdag 7 november waarschijnlijk wordt gewijd aan de populier in het zuiden van het land.

Reijer Knol wijst op de excursie naar het Duitse Uelzen. Er kunnen maximaal 26 personen mee waarvan nog enkele plaatsen vrij zijn.

René Olthof geeft aan dat Pro Silva twee excursies per jaar blijft organiseren. Binnen de groep gidsen komt er een verdiepingsdag. De internationale excursie werd in 2013 in Griekenland gehouden, waar nog heel veel hakhoutbeheer plaatsvindt en waar Pro Silva nog een bijdrage kan leveren om tot een andere vorm van bosbeheer te komen.

Tjeerd Broersma meldt dat de commissie Natuurlijke Verjonging een excursie gaat organiseren over herintroductie van diersoorten.

11. Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Leffert Oldenkamp presenteert een nieuw tijdschrift genaamd “Vork” dat is gericht op voeding en grondgebruik. Dit is de opvolger van het tijdschrift “Spil”.

Annemieke Winterink meldt dat op 5 juni het jaarlijkse NK mountainbike en crossloop voor boslui wordt georganiseerd door de Stichting Probos in samenwerking met met de Unie van Bosgroepen. De leden van de KNBV zijn welkom.

Marleen van den Ham wijst op een zeer goede serie van omroep Flevoland met SBB over bosbouw.

12. Gesproken column door Ido Borkent

In zijn gesproken column doet Ido Borkent een indringende oproep aan de leden van de KNBV om aandacht te hebben voor de zorgelijke situatie waarin onze eiken al jaren verkeren. Over dat probleem hoort hij de vergadering niet. Wel is er een artikel van Anne Oosterbaan verschenen in het Vakblad. Ido gaat nog een opvolger aanwijzen voor de volgende vergadering.

13. Datum volgende ALV

De najaarsvergadering 2014 wordt gehouden op vrijdag 7 november.

14. Rondvraag en sluiting

 • Gevraagd wordt of de deelnemerslijst voortaan voorzien kan worden van de voornamen. Als die bij de administratie bekend zijn kan dat.
 • Renske Terhürne meldt dat De Unie van Bosgroepen, de AVIH en Staatsbosbeheer een opfriscursus gaan organiseren voor mensen die in de praktijk met bosbeheer bezig zijn.
 • Leffert Oldenkamp mist een verslag van de rondhoutveiling. Gerard Koopmans meldt dat dit een succes was. Er is veel (750m3) kwaliteitshout aangevoerd en vrijwel alles werd voor een goede prijs verkocht.
 • Simon Klingen vraagt aan het bestuur een methode om meer inzicht in verkoop van hout prijzen te krijgen. AVI deed dat maar mag het niet meer. Wat nu?
 • Simon Klingen wijst er op dat het wenselijk is om berichten van overlijden meer inhoud te geven.
 • Yolt IJzerman deelt mee dat hij het bestuur heeft verzocht om meer aandacht voor wildbeheer, zoals dat in het Duitse vakblad “Wald und Wild” over Dauerwald, benaderd wordt.
 • René Olthof vraagt of er ervaring is met houtmeetmethoden d.m.v. fotoapp’s.
 • Teun Winkelman vraagt om nieuwe leden bij de mededelingen voor te stellen met de naam.

De voorzitter sluit onder dankzegging om 12.05 uur de vergadering.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.