Bossenstrategie Rijk en provincies 2030 gepubliceerd

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze strategie benoemen Rijk en provincies gezamenlijk ambities en doelen voor bossen in Nederland en brengen zij in beeld op welke wijze deze ambities vorm kunnen krijgen. Deze strategie is daarmee een gezamenlijk beleidsvoornemen.

Eerder dit jaar presenteerden minister Schouten en de provincies hun ambities voor meer bos in Nederland. Op 18 november 2020 publiceerden zij hun Bossenstrategie inclusief beleidsagenda onder de titel Bos voor de toekomst. Met deze strategie streven Rijk en provincies naar een gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos in 2030.

Status van het beleid (enkele citaten)

“In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze strategie benoemen Rijk en provincies gezamenlijk ambities en doelen voor bossen in Nederland en brengen zij in beeld op welke wijze deze ambities vorm kunnen krijgen. Deze strategie is daarmee een gezamenlijk beleidsvoornemen.”

“We onderschrijven gezamenlijk de geformuleerde ambities. De realisatie van deze opgave zal ook om een inspanning van andere overheden en maatschappelijke actoren vragen. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord leveren wij een inspanning, met onze partners, om de CO2-vastlegging in bos en bomen te versterken. Die inspanningen zijn uitgewerkt in deze Bossenstrategie.”

“Daarnaast leveren we een gezamenlijke inspanning om de biodiversiteit in onze bossen te versterken, zoals vastgelegd in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De doelen die hierbij zijn afgesproken, zijn samen met de afspraken in het Klimaatakkoord, leidend voor deze Bossenstrategie.”

Meer informatie

Via deze link naar de website van de Rijksoverheid krijgt u meer informatie over de voorgestelde bosuitbreiding en links naar de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer en naar de complete Bossenstrategie.