Log in
Home Commissies

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

Het kerndoel van de KNBV is het vergroten van de vakkennis en het professioneel netwerk van mensen werkzaam in de bos en natuurbeheer sector. Dit wordt gedaan door het organiseren van een grote verscheidenheid aan activiteiten. De activiteiten van de KNBV worden voorbereid, geïnitieerd, en uitgevoerd door het bestuur, de commissies en individuele leden. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis.

Binnen de KNBV zijn de volgende commissies actief;

  • De Activiteitencommissie steunt en faciliteert de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering en het jaarlijkse Aardhuissymposium. Zij organiseert aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering de middagactiviteit met excursie.
  • De Studiekring adviseert en informeert de vereniging gevraagd en ongevraagd over actuele onderwerpen die de vereniging en het bosbeheer in Nederland betreffen en organiseert bijeenkomsten waarin deze onderwerpen worden uitgediept.
  • Pro Silva streeft een eigen bosbeheerbenadering na, in navolging van Pro Silva Europa, en draagt deze uit. Zij organiseert bijeenkomsten (o.a. excursies) voor belangstellenden, waarbij de commissie wordt ondersteund door discussieleiders.
  • Kijken bij Collega's zijn informele, kleinschalige excursies, gegeven door en voor KNBV-leden. Er is in beginsel plaats voor maximaal 12 deelnemers. Excursies zijn een goede manier om vakkennis en ideeën uit te wisselen. 
  • De Commissie Buitenland onderhoudt de contacten met organisaties in andere landen en organiseert regelmatig een excursie naar een buitenlandse locatie voor leden en belangstellenden.    
  • De Commissie Natuurlijke Verjonging organiseert activiteiten voor jonge(re) KNBV leden en voor studenten die nog geen lid zijn van de KNBV. Daarnaast verzorgt ze de communicatie en promotie van de KNBV richting de studenten bos- en natuurbeheer van Wageningen Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein. 
  • De Commissie Bosgeschiedenis bevordert de studie van de bosgeschiedenis en draagt de resultaten en grote liefde voor dit vak uit in woord en geschrift tijdens excursies en bijeenkomsten. 
  • De Commissie Nationale Bosbeheer Quiz: organiseert tweejaarlijks de nationale bosbeheerquiz.

Het KNBV bestuur bestaat uit 9 leden waaronder 2 studerende bestuursleden.

Voorzitter   Frits Mohren
Secretaris  Kees van Vliet
Penningmeester Martijn Boosten
Ondervoorzitter Evan Buytendijk
Leden  Albert-Jan van de Scheur
  David Kingma
  Esther Vervoort
  Yolt IJzerman
  Harrie Hekhuis

             
         
    
                   
                                
                                
                                
                                

Top