Algemene voorwaarden

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) is een beroepsvereniging voor iedereen die betrokken is bij het beheer van bos en/of natuur, landschap en water. Zij heeft tot doel het bosbeheer in de ruimste zin te bevorderen. De vereniging biedt voor haar leden een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast informeert zij het algemene publiek, relevante organisaties en besluitvormende organen over ontwikkelingen rond bos en bosbeheer. De vereniging organiseert (kennis) bijeenkomsten en veldexcursies en is betrokken bij de uitgave van het Vakblad Natuur Bos Landschap.

1. Definities

 

  • Aanmelden: via de website (of bij uitzondering via e-mail of telefonisch) aangeven dat u wilt deelnemen aan een bepaalde activiteit en dat u de hieraan verbonden kosten zult betalen.
  • Aanvragen: via de website (of bij uitzondering via e-mail of telefonisch) aangeven dat u lid, donateur of sponsor wilt worden van de vereniging, onder vermelding van de hiervoor noodzakelijke gegevens, en dat u na acceptatie de hieraan verbonden kosten zult betalen.
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  • Bestellen: via de website (of bij uitzondering via e-mail of telefonisch) aangeven dat u een specifieke publicatie of ander product wilt ontvangen en dat u de hieraan verbonden kosten, inclusief verzendkosten, zult betalen.
  • Betaallink: een (gedeelte van een) formulier op de website waarmee een elektronische betaling verricht kan worden via een bank met iDeal of Bancontact.
  • Herroepingsrecht: het recht van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van een gesloten overeenkomst.
  • Klant: een lid, donateur, sponsor of externe belangstellende die via een aanvraag, aanmelding of bestelling een overeenkomst wil aangaan met de vereniging.
  • Overeenkomst: een afspraak tussen een klant en de vereniging over de levering van bepaalde diensten of producten en de daarvoor verschuldigde betaling. Overeenkomsten kunnen ‘op afstand’ aangegaan worden via de website, via e-mail of schriftelijk.
  • Vereniging: de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging.
  • Website: www.knbv.nl

2. Identiteit KNBV

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging
statutair gevestigd te Wageningen
kantoor houdend te Wageningen

Adres:
Hollandseweg 7 G
6706 KN  Wageningen

T: +31 (0) 30 693 00 40
E: administratie@knbv.nl
W: www.knbv.nl

KvK: 40478314

IBAN: NL45INGB 0000 9084 88
BIC: INGBNL2A
RSIN: 816585519

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op aanvragen en wijzigingen van lidmaatschap, donateurschap en sponsorschap, op aanmeldingen voor activiteiten en op bestellingen van producten, inclusief de bijbehorende administratieve en financiële handelingen.

4. Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap komen natuurlijke personen in aanmerking die werkzaam zijn in het bos- en natuurbeheer of interesse in dit vakgebied hebben. De vereniging kent gewone leden, ereleden, gezinsleden, seniorleden, studentleden en recent afgestudeerde leden. De lidmaatschapskosten voor alle categorieën worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en worden gepubliceerd op de website. Alle leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering en kunnen zich, onder betaling van de verschuldigde kosten,  aanmelden voor alle activiteiten van de vereniging, voor zover het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt.

Aanvragen voor het lidmaatschap worden ingediend via de website (of bij uitzondering via e-mail of telefonisch). Hierbij vult u de gevraagde gegevens in die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag en de administratie van het lidmaatschap. Het bestuur beslist binnen 14 dagen over de aanvraag. Na acceptatie ontvangt u een e-mail met instructies voor een persoonlijke inlognaam en wachtwoord voor toegang tot het ledengedeelte van de website. U moet deze inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheimhouden. Daarnaast ontvangt u een in te vullen verklaring voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld of een betaallink voor de eerste jaarlijkse betaling via uw bank met iDeal of Bancontact (of bij uitzondering een factuur indien u met een overschrijving wil betalen).

5. Donateurschap en sponsorschap

Voor het donateurschap en sponsorschap komen natuurlijke personen en rechtspersonen in aanmerking die door een financiële bijdrage de doelen of specifieke activiteiten van de vereniging (extra) willen ondersteunen. De minimale donatie en sponsorbijdrage worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Donateurs en sponsoren hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Aanvragen voor het donateurschap of sponsorschap worden ingediend via e-mail of telefonisch. Het administratiekantoor neemt contact met u op om de gegevens te registreren die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Het bestuur beslist binnen 14 dagen over de aanvraag. Na acceptatie ontvangt u een in te vullen verklaring voor automatische incasso van uw bijdrage of een betaallink voor de eerste jaarlijkse betaling via uw bank met iDeal of Bancontact (of bij uitzondering een factuur indien u met een overschrijving wil betalen). Donateurs en sponsoren krijgen geen toegang tot het ledengedeelte van de website.

6. Abonnement op Vakblad

Met uitzondering van de categorie gezinsleden zijn alle leden automatisch abonnee van het Vakblad Natuur Bos Landschap. Donateurs en sponsoren kunnen op verzoek maximaal 2 exemplaren van het Vakblad toegezonden krijgen.

7. Wijziging en opzegging

Leden kunnen wijzigingen in hun persoonlijke informatie zelf doorvoeren na inloggen in het afgeschermde ledengedeelte van de website. Donateurs en sponsoren kunnen wijzigingen in hun gegevens doorgeven via het contactformulier op de website of via e-mail.

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend jaar moet geschieden voor 1 december van het lopende jaar, via het contactformulier op de website of via e-mail.

8. Activiteiten

De vereniging organiseert tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, meestal in combinatie met een inhoudelijke bijeenkomst of veldexcursie. Daarnaast worden regelmatig (kennis)bijeenkomsten en excursies georganiseerd waar informatie-uitwisseling, discussie en/of praktijk-demonstratie centraal staan. Leden, donateurs en sponsoren betalen hiervoor een kostendekkend tarief via de betaallink in het bestelproces. Voor activiteiten waarbij ook externe belangstellenden welkom zijn wordt voor hen een eigen tarief opgenomen in de betaallink.

9. Publicaties

Onder verantwoordelijkheid van of met medewerking van de vereniging kunnen publicaties uitgegeven worden die verkrijgbaar zijn via de website, tegen betaling van de bijbehorende kosten, inclusief verzendkosten, via de betaallink in het bestelproces. Voor leden en niet-leden kan een verschillend tarief gehanteerd worden. Het bestelde product wordt zo spoedig mogelijk verzonden, maar in elk geval binnen 14 dagen. Indien het product niet meer in voorraad is ontvangt u hierover binnen dezelfde termijn bericht.

10. Informatievoorziening

Leden, donateurs en sponsoren ontvangen via e-mail (of bij uitzondering op verzoek per post) aankondigingen van ledenvergaderingen, andere activiteiten en andere berichten vanuit de vereniging. Aankondigingen van vergaderingen en activiteiten worden ook op de website gepubliceerd.

11. Externe belangstellenden

Externe belangstellenden kunnen zich in bepaalde gevallen ook aanmelden voor specifieke activiteiten, indien dit uitdrukkelijk is aangegeven. Hierbij worden dan ook de kosten voor niet-leden en eventuele aanvullende voorwaarden of restricties vermeld. Ook kunnen zij specifieke publicaties bestellen, onder betaling van de verschuldigde kosten via de betaallink in het bestelproces.

12. Herroepingsrecht

De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het bestelde product of na sluiten van de overeenkomst voor een lidmaatschapsaanvraag.

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen moet u dit binnen de bedenktermijn aan ons laten weten, via het contactformulier op de website of via e-mail, onder vermelding van de aanvraag of bestelling waar het om gaat en de datum van indiening.

Bij herroeping van een aanvraag binnen de bedenktermijn restitueren wij het bedrag dat u in het bestelproces aan ons hebt overgemaakt, binnen 14 dagen na herroeping.

Bij herroeping van een reeds geleverde bestelling binnen de bedenktermijn, moet u het geleverde product binnen 14 dagen na herroeping in originele staat en degelijk verpakt aan ons retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij restitueren de aanschafkosten en verzendkosten die u in het bestelproces hebt betaald, binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

13. Herroepingsrecht aanmelding activiteiten

Tenzij anders vermeld bij de aankondiging van activiteiten, geldt bij alle activiteiten van de KNBV dat de klant tot en met 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit de overeenkomst kosteloos kan herroepen. Indien het deelnamebedrag reeds door de klant is voldaan, wordt dit bedrag door de KNBV gerestitueerd binnen 14 dagen na de herroeping. Bij herroeping korter dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit is de klant het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Eventueel vooruitbetaalde deelnamebedragen worden niet gerestitueerd.

14. Te late betaling of niet-betaling

Bij betaling voor lidmaatschap, donateurschap of sponsorschap via een toegezonden betaallink is betaling verschuldigd binnen de in de betaallink en/of factuur gestelde termijn. Indien de klant niet heeft betaald binnen de gestelde termijn of indien een automatische incasso niet mogelijk blijkt op de geplande incassodatum is de klant in gebreke. Indien de klant na de eerste betalingsherinnering binnen de daarin gestelde nieuwe betaaltermijn nog niet heeft betaald, kunnen de diensten van de KNBV, waaronder toezending van het Vakblad, worden gestaakt. Indien de klant na een tweede betalingsherinnering in gebreke blijft, kan het bestuur de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen. Indien de klant in gebreke blijft en de lidmaatschapsbijdrage na een tweede betalingsherinnering niet betaald, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap, donateurschap of sponsorschap op te zeggen.

15. Niet nakoming

Indien de vereniging of de klant zich niet houdt aan een of meer verplichtingen, mag de andere partij nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting(en) opschorten. Indien de vereniging of de klant ook na aanmaning in gebreke blijft om aan de verplichting(en) te voldoen, mag de andere partij de overeenkomst ontbinden. In beide gevallen moeten de grenzen van redelijkheid en proportionaliteit in acht worden genomen.

16. Privacy

Alle gegevens die we van klanten en leveranciers registreren worden behandeld conform het privacybeleid van de vereniging zoals gepubliceerd op de website.

17. Klachten

Klachten over diensten of producten van de vereniging kunnen gemeld worden via het contactformulier op de website of via e-mail. U ontvangt binnen 14 dagen een eerste reactie, met een voorstel tot afhandeling van uw klacht. Indien een voorstel tot afhandeling niet binnen deze termijn mogelijk is, laten we u dit zo snel mogelijk weten, met een voorstel voor een realistische termijn van afhandeling

18. Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie op de website of de inhoud van de geleverde publicaties.

19. Auteursrechten

Tenzij anders aangegeven, is overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van teksten op deze website toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding. Voor beeldmateriaal en geluidsopnamen berust het auteursrecht bij de maker.

20. Toepasselijk recht

Ten aanzien van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

21. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 15 november 2023.