Missie en visie

Kijken bij collega's

Missie

De KNBV is een beroepsvereniging voor iedereen die betrokken is bij het beheer van bos, met de nadruk op Nederland. Die betrokkenheid kan betrekking hebben op alle facetten van het bosbeheer; zowel uitvoerend, adviserend, beleidsmatig als in de communicatie. Naast de onderlinge informatievoorziening wil de KNBV meer dan voorheen de informatievoorziening voor het bredere publiek verzorgen om duidelijk te maken waar het vak van bosbeheer om draait. Onder andere door het verzorgen van excursies, belangenbehartiging door het gevraagd en ongevraagd leveren van informatie aan journalisten en beleidsmakers op verschillende niveaus en het verspreiden van informatie via sociale media wil de vereniging dit bereiken.

Naast interne informatie- en kennisuitwisseling en gedachtevorming over bos en bosbeheer omvat de missie van het actief informeren van interessegroepen en het grote publiek over het belang van bosbeheer en de rol van bos in de maatschappij. Daarmee draagt de vereniging bij aan het profileren van de sector. Belangenbehartiging kan aan de orde zijn voor zover het de hele beroepsgroep en het gehele Nederlandse bos betreft. Daarbij richten de vereniging zich specifiek op het verduidelijken van de complexiteit van het bosbeheer, duurzaamheid en de continuïteit op de lange termijn, en het waar mogelijk verbeteren van het bosbeheer zelf.

Op basis van een aantal principiële uitgangspunten van zorgvuldig bosbeheer, gebaseerd op principes van duurzaamheid, gedegen terreinkennis, vakkennis, diversiteit in gebruik en beheer en respect voor eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden vindt interne en externe informatievoorziening plaats.

Visie

Het statutaire doel van de KNBV omvat: “het bevorderen van de bosbouw in al zijn facetten, met het oog op verschillende functies die het bos kan vervullen”. Het gaat daarbij om het gehele scala van bosfuncties, zoals houtproductie, ecosysteemdiensten als natuurwaarde, recreatie, milieu, en landschapskwaliteit. Daarbij richten we ons op bosbeheer in bredere zin: niet alleen de meer traditionele bosbouw primair gericht op grondstoffenvoorziening maar bosbeheer gericht op behoud, bescherming en brede maatschappelijke functievervulling van het bos.

De KNBV is in de eerste plaats een vakvereniging en ziet het als haar doel kennis en begrip van bos en bosbeheer, bezien in de huidige maatschappelijke context, te verbeteren en te versterken voor iedereen die bij bos(beheer) betrokken is.

Onze primaire doelen zijn bescherming, ontwikkeling en duurzaam gebruik van bos door;

  • verbetering van de kwaliteit van het bosbeheer door het vergroten van vakkennis binnen de sector;
  • verbetering van de kwaliteit van het bos in Nederland via het beheer;
  • verbeteren beeldvorming over, en uitstraling van, de bos- en bosbeheersector.

De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn duurzaamheid van bosgebruik op basis van de verschillende bosfuncties, rekening houdend met belangen van eigenaren en gebruikers. De belangrijkste doelgroepen van de KNBV worden gevormd door:

  • De leden van de KNBV (die binnen de vereniging vooral belang hebben bij ‘het platform’);
  • De potentiële leden in de opleidingen gericht op bosbeheer, zowel in het MBO, HBO en WO;
  • De potentiële leden die werkzaam zijn in bos- en natuurbeheer maar nog geen lid zijn;
  • De maatschappelijke groeperingen, sectoren, overheden en individuen die met bos te maken hebben, en/of een rol spelen in de beeldvorming rondom bos en bosbeheer.