Strategienota

Bos is een groot goed, bosbeheer een prachtig vak

Bos in Nederland is een schaars goed, wordt zeer gewaardeerd door het grote publiek, en vervult een groot aantal belangrijke functies zoals bescherming van biodiversiteit, grondstoffenvoorziening, recreatie, koolstofvastlegging, en regulering van de waterhuishouding. Goede bescherming van het bosareaal is ook in Nederland nodig. Bosbeheerders hebben een sleutelpositie bij het behoud en de verbetering van de kwaliteit van ons bos. In het streven naar duurzaamheid heeft het bos(beheer) een voorbeeldfunctie voor andere sectoren van de maatschappij.

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, biedt een platform voor onderlinge informatie- en kennisuitwisseling met betrekking tot bos, bosgebruik en bosbeheer. Dit met aandacht voor de kwaliteit van het bos en de ecologische, maatschappelijke en technische aspecten van het bosbeheer op alle niveaus. De vereniging heeft tot doel het bosbeheer in ruimste zin te bevorderen. De strategie van de KNBV wordt in deze nota beschreven in de vorm van missie en doelen van de vereniging, om duidelijk te maken wie we zijn en wat we doen, en om de belangrijkste aandachtsvelden en inhoudelijke thema’s aan te geven. De nota bevat de werkwijze van de vereniging voor de komende 5-10 jaar, en is bedoeld om de ontwikkeling van de vereniging verder te ondersteunen.

U kunt de Strategienota KNBV hier downloaden